Jump to content

Wikimedia Taiwan/Wikidata Taiwan/COSCUP 2020/nan

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

2020 nî Wikidata Tâi-oân Siā-kûn (Q65555605) 佮 OpenStreetMap Taiwan COSCUP liân-ha̍p gī-tîng-khuí tsu-sìn.

OSM x Wikidata 聯合議程軌資訊

COSCUP 2020 tsu-sìn[edit]

  • Sî-kan:2020801 - 20200802
  • Tē-tiám:台灣科技大學
  • Bián-phiò ji̍p-tiûnn, tān su-iàu tī 7gua̍t 20ji̍t āu thiân-siá kiān-khong sing-bîng-su.
  • Tsham-khó COSCUP 2020 ia̍h-sī tīng-ua̍t COSCUP tiān-tsú-pò.

Gī-tîng-khuí tsu-sìn kap gī-tîng luē-iông[edit]

  • Sî-kan:20200802 1000 - 1600
  • Tē-tiám:台灣科技大學研揚大樓 TR211 教室
sî-kan gī-tîng kóng-tsiá tsham-ú jîn-tshù pī-tsù
1000 - 1030 沒有60萬?試試架設不花錢的地圖服務吧 謝晉凡 95
沒有60萬?試試架設不花錢的地圖服務吧
1030 - 1100 WeWatch.city: 結合開放街圖、機讀百科和自然語言人工智慧的情報交換平台 PeterWolf 92
WeWatch.city: 結合開放街圖、機讀百科和自然語言人工智慧的情報交換平台
1105 - 1125 OpenStreetMap 結合 Python,如何找到你想要的資料 陳瑞霖 68
OpenStreetMap 結合 Python,如何找到你想要的資料
1125 - 1155 Python癌症空間群聚地圖視覺化 Mok 49
Python癌症空間群聚地圖視覺化
1200 - 1230 消防找水小幫手&OSM提升無人機救災應用 GavinChang 41
消防找水小幫手&OSM提升無人機救災應用
1230 - 1300 Vector Cartography: Opportunities and Challenges for Taiwan Localization Brandon Liu 56
Vector Cartography: Opportunities and Challenges for Taiwan Localization
1305 - 1325 Wikidata基礎編輯教學 劉健豐 41
Wikidata基礎編輯教學
1325 - 1355 Lua 模版快速取用 wikidata Hong-I Hsu 28
Lua 模版快速取用 wikidata
1355 - 1425 藝術不缺席:當藝術資料進駐WIKIDATA 陳禹先 38
藝術不缺席:當藝術資料進駐WIKIDATA
1425 - 1455 Uî-ki-sòo-kì Tâi-tiong-ha̍k tsuan-tê siā-kûn king-giām hun-hióng 朱庭宏 34
Uî-ki-sòo-kì Tâi-tiong-ha̍k tsuan-tê siā-kûn king-giām hun-hióng
1500 - 1530 Wikipitiya nu Sakizaya 台灣撒奇萊雅族語推組織 31
我寫Wikipitiya:維基百科與撒奇萊雅語言復振
1530 - 1600 情繫族語 賽德克族語言文化學會 27
情繫族語 台灣賽德克族語言推動組織

Tâu-kó tsu-sìn[edit]

2020 COSCUP OSM x Wikidata 議程軌徵稿中

Tsú-pān: OpenStreetMap Taiwan siā-kûn 佮 Wikidata Taiwan siā-kûn.

OpenStreetMap 佮 Wikidata 攏是國際上 ū kui-bôo ê khui-hòng tsu-liāu tsuan-àn, tsîng-tsiá sī 地理圖資, hiō-tsiá sī tì-sik tsu-liāu-khòo. OpenStreetMap sī Google tíng siong-gia̍p tē-tôo í-guā ê līng-tsi̍t-tsióng tē-tôo tsuan-àn, in-uī khai-hòng siū-khuân, sóo-í ē-sái 佮 kî-thann 開源計畫 kiat-ha̍p. Sin-uî Uî-ki-muî-thé ki-kim-huē tiong-kan siōng siàu-liân ê kè-uē Wikidata kiò-tsò sī tsu-liāu-khòo ē tsu-liāu-khòo, tî-liáu 經緯度資訊, iáu--ē-sái thú-tsûn OpenStreetMap kuan-liân ID.

Thàn muí-nî Tâi-uân siāng-tuā ê 開源 nî-huē COSCUP, tsing-tshú 閣較濟開放資料 kè-uē pho̍k-kng ê ki-huē, iau-tshiánn ngóo-lōo Wikidata、OpenStreetMap 佮 GIS lāu-tshiú hun-hióng in tsò ê tāi-tsì, tsing-ka Tâi-uân siā-kûn ê ua̍h-hiánn-tōo.

OSM x Wikidata ting-kiû 開源 tē-lí tsu-sìn, 抑是 Wikidata siong-kuan ê gī-tê:

  • OpenStreetMap khui-hòng-tē-tôo, ia̍h-sī tsìng-lâng tsham-ú ê tē-lí huē-tsè kè-uē siong-kuan gī-tê.
  • 開源 ê GIS nńg-thé, 親像 QGIS 紹介、教學操作、資料視覺化.
  • Wikidata ê 紹介, kok-tsióng tsuan-àn ìng-iōng 佮 ha̍k-su̍t gián-thó.
  • Uî-ki-muî-thé siong-kuan gī-tê 佮 tsuan-àn,親像 Uî-ki-pah-kho, Uî-ki-tō-iû tíng-tíng.(tān-sī 佮 Wikidata siong-kuan ê iu-sian lo̍k-tshú)

Pī-tsù: Kin-nî Wikidata Taiwan tì-tiōng Tâi-uân tsāi-tē-huà gián-kiù, in-tshú nā-ū「Tâi-uân tē-hi̍k-sìng」ti̍k-sik ê gián-kiù, ia̍h-sī sú-iōng "tiong-bûn í-guā ê gí-giân, pau-kuat tâi-gí, kheh-gi, guân-tsū-bîn-gi tíng-tíng" tsìn-hîng Wikidata ia̍h-sī OpenStreetMap siāu-kài ê lâng, iu-sian lo̍k-tshú.