Jump to content

Wikimedia Tâi-uân/Wikidata Tâi-uân

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Wikimedia Taiwan/Wikidata Taiwan and the translation is 100% complete.

Tâi-uân Wikidata siā-kûn(Tâi-uân Uî-ki-sòo-kì Siā-kûn) ia̍h tha̍k tsoh Uî-ki-sòo-kì Tâi-uân, sī tsi̍t ê tī Tâi-oân (Q22502) pún-thóo ê uî-ki-siā-kûn, bo̍k-tsiân tsú-iàu ua̍h-tāng sóo-tsāi ū Pak Tâi-uân (Q6851564) tē-khu (Tâi-pak-chhī (Q1867), Sin-pak-tshī (Q244898), Thô-hn̂g-tshī (Q115256), kap Ke-lâng-chhī (Q249996)), tsú-iàu ua̍h-tāng sī muí-kò-gue̍h ê tsū-huē, tâng-tsê mā ū-khì kî-thann tan-uī tsìn-hîng uî-ki-sòo-kì siāu-kài kah pian-tsi̍p.

Wikidata Taiwan community Logo

Siāu-kài

Pún siā-kûn tsū 2019 nî 2 gua̍t 18 ji̍t sîng-li̍p, it-ti̍t í-lâi kah OpenStreetMap Taiwan(台灣開放街圖社群)liân-ha̍p kí-hîng tsi̍t-kò-gue̍h tsi̍t-pái ê tsū-huē, 佇 tsū-huē tiong-kan khui-hòng sin-tshiú tsham-ú, luē-iông kin-kì sî-sū tiâu-tsíng, tshin-tshiūnn tē-sì-pái tsū-huē sî thàm-thó Pa-lí Notre-Dame Tāi-sèng-tông ê tsu-liāu, bo̍k-tsîng tsū-huē sóo-tsāi 佇 tâi-pak siā-kûn khong-kan Mozilla Kang-liâu (Q61752245).

Tsū siā-kûn sîng-li̍p í-lâi, tsiânn-tsē ua̍h-tāng kap OSM Taiwan ha̍p-tsok, Uî-ki-sòo-kì tsuan-àn tiong-kan ē-sái iōng-tio̍h OSM, huán-tsi OSM lāi-té mā ē-sái tuì-ìng Uî-ki-sòo-kì. Tsiū-án-ne OSM Taiwan kah Uî-ki-sòo-kì Tâi-uân tsò-hué ha̍p-tsok lâi thui-kóng khai-guân ua̍h-tāng.

Bo̍k-tsiân siā-kûn tsú-iàu hū-tsik uî-hōo Wikidata:Wikidata:WikiProject Taiwan| Wikidata Taiwan Project, phian-siá Tiong-bûn tshiú-tsheh 佮 thó-lūn kuan-û Tâi-uân ê gī-tê.

Li̍k-sú

Pún siā-kûn tsū 2018 nî khai-sí tiû-pī, khí-in sī 2018 nî Tâi-uân Uî-ki kuán-liân tsuan-àn tiong-kan sú-iōng Uî-ki-sòo-kì lâi kì-lo̍k tôo-uē; 佇 ting-lo̍k sî, pōo-hūn sîng-uân tuì-û Uî-ki-sòo-kì tsiok ū hìng-tshù, hi-bāng ē-tàng tshim-ji̍p gián-kiù. Hit-sî-tsūn tâi-uân tsit hong-bīn ê siā-kûn tsin-tsió, kuan-î Uî-ki-sòo-kì ê tsu-liāu khuat-hua̍t, sóo-í siong-kuan jîn-uân khai-sí gián-kiù Uî-ki-sòo-kì ê pian-tsi̍p pìng thó-lūn sîng-li̍p siā-kûn ê tāi-tsì.

2019 nî 2 gue̍h, kah tsin tsē uī siā-kûn sîng-uân thó-lūn í-āu, tâng-tsê mā tit-tio̍h khui-hòng tē-tôo tâi-uân siā-kûn ê tsi-tshî, tī 2019 nî 2 gue̍h 18 ji̍t khai-sí tē tsi̍t-pái ê tsū-huē, siā-kûn tsìng-sik sîng-li̍p; bo̍k-tsiân sîng-uân tsiânn tsē sī kuè-khì tsham-ka kuè kuán-liân tsuan-àn, khui-hòng tē-tôo tâi-uân siā-kûn, kî-thann siā-kûn sîng-uân kah sin ji̍p ê sîng-uân.

Tāi-piáu-jîn

Tsú-tshî-jîn ū Allenwang6212a kah Supaplex.

Ua̍h-tāng

Ún-su Tsìng-tshik

Tsham-ua̍t: Ūn-su Tsìng-tshik(Chinese (Taiwan))

Hîng-uî siú-tsik

Tsham-ua̍t: Hîng-uî siú-tsikt Wikidata Taiwan(Chinese (Taiwan))

Tsham-kiàn