Jump to content

Wikimedia chapters/Reports/Wikimedia Czech Republic/Annual report 2011/cs

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

Výroční zpráva Rady o činnosti[edit]

Tato zpráva o činnosti občanského sdružení Wikimedia ČR pokrývá období od řádné valné hromady 8. ledna 2011 do valné hromady 17. března 2012. Předkládá ji Rada sdružení.

Popisované období bylo především zpočátku poznamenáno konflikty a vnitřní nestabilitou sdružení, jak o tom svědčí dvě mimořádné valné hromady v dubnu a červnu 2011 i to, že po rezignaci v lednu zvoleného předsedy Jana Lochmana (Juandev) bylo nutno zvolit jeho nástupce (stal se jím Michal Reiter známý jako Limojoe) a novou radu. Nedařilo se také delší dobu obsadit funkci hospodáře – stal se jím Gampe až v lednu 2012. Dále bylo obtížné zajistit řádnou činnost obou grantů, proto byla valnou hromadou a pak i novou radou provedena důkladná personální obměna vedení Mediagrantu i grantu Presentation & Outreach. Lze tak říct, že personálně v našem sdružení bohužel nezůstal kámen na kameni. Domníváme se ale, že ve druhé polovině roku 2011 došlo ke stabilizaci a přes přetrvávající obtíže se podařilo zajistit řádné fungování sdružení. Období nestability ovšem sdružení negativně poznamenalo. Zabrzdilo či zpomalilo některé projekty (profesionalizace pobočky) a poškodilo naši pověst u zahraničních partnerů.

Na druhou stranu jsme zaznamenali velkou řadu úspěchů. Podařilo se dojednat a podepsat smlouvu s nadací Wikimedia Foundation a formálně se tak plně začlenit do rodiny národních poboček Wikimedia. Sdružení úspěšně rozvíjelo aktivity v oblasti svého zájmu, tedy podpoře svobodného vytváření a šíření informací. Z nejvýznamnějších jmenujme

  • koncert k 10. výročí Wikipedie 15. ledna 2011 (Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze na Vinohradech)
  • uspořádání wikikonference 26. listopadu 2011 v Národní technické knihovně v Praze
  • uspořádání mnoha dalších menších akcí pro zájemce, zejména sem patří Fotoworkshop, pravidelná řada každoměsíčních setkání v Praze a ideová konference
  • dobrý ohlas v médiích včetně uspořádání tiskové konference k 200 tisícům heslům na české Wikipedii (červenec) a vystoupení několika členů sdružení v celostátních médiích
  • prezentace sdružení veřejnosti na řadě veletrhů a jiných akcí (Open Source konference, NGO market, Muzejní noc)
  • dokončilo se třetí a proběhlo čtvrté kolo Cen za rozvoj české Wikipedie
  • projekt Chráněná území a jeho akce, například spolupráce s akademickou sférou nebo vydání pexesa
  • pokračoval projekt GLAM, pracující na spolupráci s institucemi z oblasti muzejnictví a archivnictví
  • byl zahájen projekt ambasadorství – podpora Wikipedie na školách
  • byl spuštěn tracker, program usnadňující správu grantových žádostí

Kromě toho stojí za zmínku, že počátkem března 2012 dosáhl počet členů sdružení čísla 40.

Sdružení po překonané krizi i nadále pokračuje v naplňování svého poslání a má stále dobré předpoklady pro další rozvoj.

Následují podrobnější zprávy o vybraných úsecích naší činnosti. Hospodaření je předmětem předchozí části zprávy.

Členstvo a interní život sdružení[edit]

Počet členů mezi řádnými valnými hromadami narostl, počátkem března 2012 činil 40 lidí, zatímco k datu poslední řádné valné hromady to bylo 29.

Rada v současnosti pracuje jako čtyřčlenná, pátého člena se zatím nepodařilo získat. Za dobu, k níž se vztahuje tato zpráva, se uskutečnilo celkem 16 jednání Rady, kromě toho Rada průběžně jednala na své nástěnce.

Hospodářem se počátkem roku 2012 stal Gampe, do té doby agendu provizorně vyřizoval Limojoe. Usnesení červnové valné hromady, nařizující toto uskutečnit do 31. srpna, se tím podařilo splnit až se značným zpožděním.

Bylo přijato několik změn Stanov na obou mimořádných valných hromadách; navíc v lednu 2012 proběhlo korespondenční hlasování, jímž se doplnil Organizační řád ve smyslu možnosti omezit délku a počet příspěvků na jednáních, aby se předešlo dalšímu neúměrnému prodlužování valných hromad.

Tradicí se stala pravidelná setkávání členů i zájemců, konaná každý měsíc v centru Prahy, naposledy v baru Roura. Od května 2011 se uskutečnilo celkem 10 setkání.

Bylo rozhodnuto otevřít interní wiki širší veřejnosti, dosud však to nebylo uskutečněno pro nejasnosti, jak to udělat, aby se přitom zachovaly osobní a důvěrné údaje mimo dosah nepovolaných.

Mezinárodní spolupráce a vztahy k WMF[edit]

Jak už bylo uvedeno, byla podepsána smlouva s Wikimedia Foundation, na základě které ji naše sdružení reprezentuje v České republice.

Zástupci Wikimedie Česká republika se účastnili řady aktivit mezinárodního rázu, a to jak v regionu (střední a východní Evropa), tak i celosvětových.

Na nejvýznamějším setkání wikimediánů, kterým je konference Wikimania (loňský rok konající se v Haifě) byli přítomni Jan Lochman (Juandev), Chmee2 (Petr Brož) a Danny B. Všichni tři účastníci jednali na konferenci s osobami jak z jiných poboček, tak i s WMF, informovali je o našich projektech a zároveň načerpali nové informace a tvůrčí energii pro řadu dalších aktivit, které se zrodily během podzimu, či se rodí nyní. Byla objasněna jak naše aktivita v řadě aktuálních činností, které cloumají wikihnutím, tak i naše specifické projekty.

Členové Wikimedie Česká republika spolupracují rovněž i s Wikimedií Polska. Účastnili se již podruhé jejího projektu Wikiexpedice a v září 2011 byli přítomni na poznaňské wikikonferenci, pořádané při oslavách 10 let od vzniku polské Wikipedie. To byla dobrá příležitost nejen k prezentaci našich aktivit a získávání nových informací, ale také k rozvíjení spolupráce na regionální úrovni. Během naší výpravy do Polska jsme rovněž navštívili i kancelář Wikimedia Deutschland v Berlíně.

Během měsíců ledna až dubna 2011 se úspěšně rozvíjela spoupráce v rámci OGDN (Organizational growth and developement network) s německou Wikimedií. Konalo se několik seminářů, na kterých se mluvilo především o profesionalizaci pobočky. Jejími účastníky byli kromě německých hostů (Anna, Sebmol) především: tehdejší předseda Jan Lochman (Juan de Vojníkov) a zainteresovaní členové sdružení (Danny B, Jirka O., Packa, Frettie etc). Byla otevřena možnost zefektivnit naše sdružení prostřednictvím: jednak kvalitního zázemí, jednak kvalitní (a placenou) pracovní silou a především užitím dosud nám ne dobře známých profesionálních postupů práce, které nalézají uplatnění v rozvinutých a dobře etablovaných neziskových organizacích.

V říjnu 2011 nás po dlouhé době navštívil v rámci projektu OGDN opět zástupce německé Wikimedie (Sebmol). Probrali jsme celou řadu témat a mnohé naše představy byly uvedeny na pravou míru tímto zkušenějším wikimedianem. Původně komplexně rozvíjená představa profesionalizace bohužel narazila na řadu bariér.

Čeští wikimediani jsou aktivní také v projektech GLAM a zastupovali jej na několika konferencích, které se během letošního a začátku loňského roku konaly (New York, Amsterdam, Bělehrad). Sdělili své znalosti a zkušenosti a čerpali nové informace.

Aktivní spolupráce se také rozvíjí v oblasti fotografické soutěže Wiki Loves Monuments, která se má konat během tohoto roku. Wikimedia Česká republika při tom využívá své kontakty s polskou Wikimedií. V roce 2011 se Česká republika této soutěže neúčastnila.

Většiny aktivit zahraničního charakteru se účastní především předseda sdružení (Limojoe), v odstupu za ním jsou ostatní členové sdružení (radní, i zainteresovaní aktivní členové).

Granty Mediagrant a Presentation & Outreach[edit]

Na počátku popisovaného období byla situace v obou grantech považována za neuspokojivou, jak ukazují i závěry červnové mimořádné valné hromady. Vedení obou grantů bylo proto obměněno. Situaci v Mediagrantu nyní považujeme za velmi dobrou, grant Presentation & Outreach by stále potřeboval nové síly, aby dokázal včas reagovat na požadavky. Funkci zmocněnce pro otázky grantů a kontaktní osoby pro konsolidované granty k WMF doposud vykonával předseda sdružení.

Situaci kolem trackeru se podařilo vyřešit tak, že se zavedl software, který napsal che, a nyní se v něm již evidují požadavky v obou grantech.

Během uvedeného období se kromě akcí (výstavy a veletrhy, koncert, fotoworkshop) z grantů financovala zejména technika (fotoaparát, GPS apod.), tisk časopisu Wikimedium, propagační materiály (polokošile, pexeso apod.) a cesty (za fotografiemi v rámci různých projektů, na konference).

Public relations, propagace a publikační činnost[edit]

Během období od poslední řádné valné hromady byla vydána tři čísla časopisu Wikimedium. WM ČR se svou prezentací účastnila šesti veletrhů a podobných akcí. Byl uspořádán koncert k 10. výročí Wikipedie a wikikonference. V souvislosti s dosažením hranice 200 000 článků na české Wikipedii jsme uspořádali tiskovou konferenci. Po celý rok vycházely v českých médiích různé zprávy o projektech WMF, tři členové (Chmee2, Jan Spousta a Limojoe) dali celostránkové rozhovory do celostátních deníků.

Propagační aktivity vyvíjely i naše projekty, zmínit je potřeba úspěšné pexeso projektu Chráněná území.

Máme v úmyslu předělat naše webové stránky, v současnosti probíhají přípravné práce.