Wikimedia chapters/Reports/Wikimedia Serbia/Academy Board/August - October 2013

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Wikimedia Serbia Academy Board Report
August - October 2013
Извештај о раду Академског одбора Викимедије Србије
август - октобар 2013.Activity report for the period from August to October 2013[edit]

 • Cooperation with 7th Belgrade Gymnasium
 • Cooperation with Faculty of Philology
 • Other activities and events
 • Plans for the next trimester
 • Other observations and notes

Cooperation with 7th Belgrade Gymnasium[edit]

The project in the 7th Belgrade Gymnasium began in October. This cycle involved one class of 30 second grade pupils, a professor of geography and English. These are the two subjects - geography and English. Pupils have participated in four practical workshops, and then wrote articles from these subjects (geography - USA states, English - geography, biography, sports). Students are divided into pairs and each pair is assigned a topic for each subject. It is expected that we will get 30 new or expanded articles on different topics in this cycle.

Cooperation with Faculty of Philology[edit]

Since October 2013, Faculty of Philology, University of Belgrade is participating in the Wiki Student project by training students to work on Wikipedia and through writing seminal papers. Lectures and practical demonstrations of writing an article on Wikipedia were held on October 18, 2013 at the Faculty of Philology. The project includes the Department of Swedish, Spanish and Chinese language, as well as their assistants Dorijan Hajdu, Jasmina Nikolić and Jelena Gledić. The participation of about 100 students is expected in this project. The idea is that students write articles in small groups of at least five students, and to complete new articles every two weeks. The groups are expected to create five such articles each, and the entire project will last for ten weeks. Students themselves suggest topics, and the condition is that topics are related to the culture of the language they are studying and to choose topics that are not already sufficiently covered on Serbian Wikipedia. It is expected that by the end of the semester they create between 70 and 100 articles. Articles are made in the main namespace. Because of the number of students per article, we expected that they will be of good quality. Đorđe Stakić and Filip Maljković from the Academic board contacted this institution and will continue to work on the implementation and tracking of the project.

Other activities and events[edit]

Analysis of previous projects[edit]

Because we completed a one-year cycle of projects in schools in July, the Academy Board has made an analysis of the completed work. The number of institutions has been increased and the quality and quantity of articles on Wikipedia was improved. The conclusion is that we should work on further development of the work, particularly with students in high schools and that it is desirable, if technically possible, to increase the number of practical workshops.

Adoption of new types of reports for projects and quarterly reports[edit]

For greater clarity, improved tracking of the activities, objectives and measures of success, the Academy Board has adopted new types of reports on projects and quarterly work. The forms are available on the following pages: Start of the project, End of the project and Quarterly report. New things are the introduction of the measure of success and goals for each project and a better analysis of the overall flow, and tracking of statistical parameters.

Improvements of methods for working on projects[edit]

Led by the experience of previous years, we worked on improving methods for working on projects, where special emphasis has been placed on improving the Wiki High School project in the 7th Belgrade Gymnasium. Experience has shown us that pupils needed more practical work than the theory, so we have adopted a system of four practical workshops where they learn about all important aspects of editing Wikipedia. This will improve the quality and quantity of students' work, and the first results are expected in the next quarter.

Launching educational projects website[edit]

In late August we launched the website for educational projects (http://edu.wikimedia.rs). Currently it is still in development, and it is meant to host all important information about our projects for the Academy Board and members of Wikimedia Serbia on one hand, and for educational institutions in the country, on the other. At the same time we keep updating Wikipedia pages for each individual project in which students write seminal papers, and Wikimedia Serbia website related to the Academy Board and its activities.

Plans for the next trimester[edit]

 • Continuing improvement of our projects
 • Contacting new institutions
 • Contacting old institutions
 • Working on projects in schools and on faculties
 • Inclusion of more volunteers for the workshops

Other observations and notes[edit]

Negotiations with several interested schools and faculties are in progress, and concrete steps are expected during the next quarter. So far, cooperation during the school year 2013/14 was confirmed with the Faculty of Mathematics, Faculty of Organizational Sciences and the Faculty of Mining and Geology, University of Belgrade, Faculty of Education in Vranje, University of Niš, 3rd Belgrade Gymnasium and Mathematical Gymnasium in Belgrade. A part of this will be realized in the first half of next year, when we can expect engagement from more educational institutions.

Извештај о активностима за период август - октобар 2013.[edit]

 • Сарадња са Седмом београдском гимназијом
 • Сарадња са Филолошким факултетом
 • Остале активности и догађаји
 • Планови за наредно тромесечје
 • Остала запажања и напомене

Сарадња са Седмом београдском гимназијом[edit]

Пројекат у Седмој београдској гимназији почео је у октобру месецу. У овом циклусу у њему учествује једно одељење од 30 ученика другог разреда друштвеног смера, са професорима географије и енглеског језика. Ради се на два предмета - географији и енглеском језику. Предвиђено је да ученици учествују у четири практичне радионице, а да затим пишу теме из поменутих предмета (географија - савезне драве САД; енглески језик - географија, биографије, спорт). Ученици су подељени у парове и сваки пар је добио по једну тему из сваког предмета. Предвиђено је да се у овом циклусу добије до 30 нових/проширених чланака на различите теме.

Сарадња са Филолошким факултетом[edit]

Филолошки факултет Универзитета у Београду од октобра 2013. учествује у реализацији пројекта Вики студент кроз обуку студената за рад на Википедији и кроз писање семинарских радова. Предавање и практична демонстрација писања чланка на Википедији одржани су 18. октобра 2013. у сали за седнице Филолошког факултета. У реализацију су укључене катедре за шведски, шпански и кинески језик, као и њихови асистенти Доријан Хајду, Јасмина Николић и Јелена Гледић. Очекује се учешће око 100 студената у реализацији пројекта. Идеја је да студенти раде чланке у малим групама од бар пет студената, и да се на сваке две седмице постави по један нови чланак. Очекује се да буде по пет таквих чланака за сваку групу и да цео пројекат траје десет недеља. Теме студенти сами предлажу, уз услов да буду везане за културе чији језик студирају, и да теме које бирају нису већ довољно добро покривене на Википедији српског језика. Очекује се да до краја семестра буде урађено између 70 и 100 чланака. Чланци се раде у главном именском простору. Како више студената учествује у изради очекује се да по квалитету буду изнад просечних чланака на Википедији. Из академског одбора су Ђорђе Стакић и Филип Маљковић успоставили контакт са овом институцијом и наставиће да раде на реализацији и праћењу овог пројекта.

Остале активности и догађаји[edit]

Анализа претходних пројеката[edit]

Будући да је у јулу завршен једногодишњи циклус пројеката у школама и на факултетима, Одбор је начинио анализу учињеног. Повећан је број институција и унапређени су квалитет и квантитет чланака на Википедији. Закључено је да треба радити на даљем развоју система рада, нарочито са ученицима у средњим школама и да је пожељно, уколико је то технички могуће, повећати број радионица на којима се вежба практично уређивање.

Усвајање нових типа извештаја за пројекте и тромесечје[edit]

Ради веће прегледности, унапређеног праћења активности, циљева и мера успеха, Одбор је усвојио нове типове извештаја о пројектима и тромесечном раду. Њихов изглед је доступан на следећим страницама: Почетак пројекта, Завршетак пројекта и Тромесечни извештај. Оно што је ново је увођење мера успеха и циљева за сваки појединачни пројекат и боља анализа целокупног тока, као и праћење статистичких параметара.

Унапређење система рада на пројектима[edit]

Понесени искуством из претходних година, радило се на унапређењу система рада на пројектима, где је посебан акценат стављен на унапређење пројекта Вики гимназијалац у Седмој београдској гимназији. Искуства су показала да је ученицима потребнији практични рад од теорије, тако да је усвојен систем од четири практичне радионице, где се пролазе сви важни аспекти уређивања Википедије. Овиме ће се побољшати квалитет и квантитет рада ученика, а већ први резултати се очекују у наредном тромесечју.

Покретање сајта за образовне пројекте[edit]

Крајем августа месеца покренут је и сајт намењен образовним пројектима (http://edu.wikimedia.rs). Тренутно је још увек у развоју, а замишљено је да се на њему нађу све потребне информације о пројектима како за Одбор и чланове ВМРС, тако и за образовне институције у земљи. Истовремено ажурним су одржаване странице на Википедији за сваки појединачан пројекат у ком студенти и ученици пишу семинарске радове, као и странице на сајту Викимедије Србије везане за Академски одбор и његове активности.

Планови за наредно тромесечје[edit]

 • Наставак унапређења пројеката
 • Контактирање нових институција
 • Контактирање старих институција
 • Рад на пројектима у школама и на факултетима
 • Укључивање више волонтера у рад на радионицама

Остала запажања и напомене[edit]

У току су договори и са још неколико заинтересованих школа и факултета, а конкретнији кораци се очекују током наредног тромесечја. До сада за рад у школској 2013/14 години потврдили су Математички факултет, Факултет организационих наука и Рударско-геолошки факултета Универзитета у Београду, затим Учитељски факултет у Врању Универзитета у Нишу, од школа Трећа београдска гимназија и Математичка гимназија у Београду. Део тога ће бити реализован у првој половини следеће године, када се може очекивати укључење и још неких образовних институција.