Wikimedians of Slovakia/Annual agendas/2017-sk

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search

Ročný plán Wikimedie Slovenská republika na rok 2017

Súťaže[edit]

Súťaže patria medzi overenú činnosť v hnutí Wikimédia. Dokážu upriamiť pozornosť komunity na špecifickú tematickú oblasť alebo proces a, v prípade medzinárodných súťaží, vylepšiť obraz Slovenska v zahraničí.

WikiJar 2017[edit]

Súťaž v písaní článkov na Wikipédiu; tematické zameranie je na strednú a východnú Európu s výnimkou Slovenska. Bola organizovaná aj v rokoch 2015 a 2016. Súťaž pomáha zamerať komunitu na tematickú oblasť, v ktorej sú, napriek geografickej a kultúrnej blízkosti, stále medzery. Bude potrebné určiť ciele súťaže - pridanie nového obsahu v podvyživenej téme, prilákanie nových prispievateľov,

Wiki miluje pamiatky 2017[edit]

Fotografická súťaž zameraná na oficiálne kultúrne pamiatky na Slovensku. Bola organizovaná aj v rokoch 2012-2016. Súťaž pomáha doplniť nenafotené pamiatky a k nafoteným pridať nové kvalitné fotografie, prípadne historické, doteraz nezverejnené fotografie. Pre účely súťaže zvykneme nadväzovať spoluprácu s Pamiatkovým úradom alebo nadšencami pamiatok.

Po technickej stránke je žiaduce prerobiť nahrávací formulár a zoznamy pamiatok (aktualizovať ich a preniesť na Wikiúdaje). Pre široké informovanie je vhodné začať ešte pár mesiacov pre súťažou a ideálne nájsť partnerov medzi fotografickými časopismi, webmi a klubmi.

Komunitné akcie[edit]

Na rozdiel od súťaží, ktoré prirodzene predpokladajú, že niekto vyhrá a niekto prehrá, komunitné akcie sa snažia podporiť prirodzeného ducha spolupráce medzi wikimediánmi.

Upravovací maratón ohľadom rakoviny[edit]

Upravovací maratón s témou rakoviny bol navrhnutý novinármi SME, ktorý si všimli, že na internete je ťažké nájsť relevantné, podložené a odborné informácie v slovenčine o rakovine. Pritom dostupné kvalitné informácie môžu dopomôcť ku skorému diagnostikovaniu tejto choroby a následne zvýšiť šance na liečbu. Projekt predpokladá spoluprácu Wikimedie SK, denníka SME a Ligy proti rakovine, kde každý partner prispeje svojou skúsenosťou. Predbežne sa predpokladá s 2-dňovým stretnutím, kde wikimediáni (vrátane nových) budu písať alebo prekladať články o rakovine, lekári si skontrolujú po odbornej stránke a novinári prípadne upravia štýl aby bol dobre zrozumiteľný.

Upravovací maratón s neurčenou témou[edit]

Okrem upravovacieho maratónu s témou rakoviny plánujeme aj iný maratón, ktorého téma, či prítomnosť témy ešte nie je určená.

Multimédiá[edit]

Multimediálny obsah predstavuje špecifický spôsob šírenia vzdelávacieho obsahu; prenáša informáciu, ktorú nie je možné vyjadriť písomne a má svoje pevné miesto v projektoch Wikimédie.

Fotenie slovenských obcí[edit]

Projekt na nafotenie všetkých obcí na Slovensku, založený na overených skúsenostiach z Wikimedie CZ. Wikimedia SK by preplácala cestovné náklady pre fotografov, ktorí fotia nenafotené, alebo len nedostatočne nafotené, obce na Slovensku. Pre tento projekt je možné zabezpečiť fotografickú a pomocnú techniku, ktorá by bola fotografom požičiavaná na vyžiadanie.

Projekt už má záujemcu o organizovanie; na plnú funkčnosť potrebuje aspoň jedného pomocníka.

GKAM[edit]

GKAM (Galérie, Knižnice, Archívy a Múzeá) sú inštitúcie, ktorých misia je príbuzná s misiou Wikimédie a v zahraničí sú úspešne nadväzované spolupráce.

Slovenská národná galéria[edit]

SNG digitalizovala svoje diela a slobodné zverejnila na internete bez technických a právnych prekážok a majú záujem tieto diela zverejniť aj na Commons. Keďže SNG rada má záujem prepojiť obrázkové súbory s ich autorom a ďalšími metaúdajmi, je vhodné aby sa projektu venoval človek technického zamerania. Alternatívou je konzultovať s SNG iný spôsob narania na Commons. Projekt môže byť zavŕšený upravovacím maratónom určeným na pridávanie nových obrázkov do článkov.

Slovenská národná knižnica[edit]

SNK mala veľký národný projekt, v rámci ktorého zdigitalizovala a previedla na text celé dostupné slobodné slovenské písomné dedičstvo. Tieto materiály nám môž poskytnúť v roznej forme, vrátane formy vhodnej na nahranie skenov na Commons a textov na Wikizdroje. V rámci projektu je potrebné vylepšiť infraštruktúru slovenských Wikizdrojov, ktoré momentálne nie sú veľmi rozvinuté.

Projekt vyžaduje nového koordinátora.

Spolupráca s inými wikimedickými organizáciami[edit]

Etnografický projekt[edit]

Projekt spolupráce medzi WMPL, WMCZ a WMSK. Dokumentácia ľudovej kultúry a umenia (ľudová architektúra, zvyky, maľba na sklo). Za WMSK zabezpečuje Patrik Kunec a Radoslava Semanová.

Spolupráca s inými Slovenskými organizáciami[edit]

WikiMesto[edit]

V rokoch 2015-2016 Wikimedia SK spolupracovala s E@I a mestom Nitra na projekte, kde vyškolení zamestnanci mesta Nitra mali prispievať do článkov o Nitre na slovenskej Wikipédii; následne mali byť ku kultúrnym pamiatkam osadené tabuľky s QR kódom na článok na Wikipédiu.

Tento projekt bol predčasne ukončený lebo sa výrazne odkloniť z časového plánu. Avšak, mesto Nitra malo o projekt záujem a v prípade úspechu by vedel výrazne obohatiť slovenskú Wikipédiu a prípadne povzbudiť ostatné mestá aby spravili podobný projekt.

Prvou časťou WikiMesta musí byť analýza predchádzajúceho projektu a poučenie sa z neho, preto bude potreba prostriedkov zrejná až po analýze.

Študenti píšu Wikipédiu[edit]

Doteraz mala Wikimedia SK projekt spolupráce s vysokými školami, kde študenti písali seminárne práce ako články na Wikipédiu 3 krát. Vďaka novým kontaktom s vysokoškolskými učiteľmi môžme projekt uskutočni aj v roku 2017; čo bude závisieť od ochoty učiteľov sa zapojiť.

Stretnutia[edit]

Konferencia Wikimédie 2017[edit]

Konferencia Wikimédie je vrcholné stretnutie predstaviteľov medzinárodného hnutia Wikimédia. Účasť je na pozvánku, ktorú dostávajú uznané wikimedické organizácie, komisie a vybraní ľudia z Nadácie Wikimédia. V roku 2017 Wikimedia SK pozvaná nebola a teda svojho oficiálneho reprezentanta mať nebude. Avšak, Michal Matúšov sa konferencie zúčastní ako reprezentant Wikimedickej skupiny používateľov Esperanto a Slobodné Vedomosti a neformálnou cestou bude spolupracovať akoby zástupca Wikimedie SK, pravdepodobne najviac ohľadom strednej a východnej Európy.

S účasťou súvisí schválenie za Skupinu používateľov, čo umožní Wikimedii SK poslať svojho vlastného reprezentanta v roku 2018.

Zahraničné národné Wikimedické konferencie[edit]

Svoje vlastné národné wikimedické konferencie organizujú viaceré organizácie. Wikimedia SK podľa možností a záujmu podporí účasť na konferenciách v susedných krajinách.

Slovenská WikiKonferencia[edit]

2. Slovenská WikiKonferencia by bola udalosťou roka v slovenskom wikimedickom hnutí, ktorá by umožnila komunite a aktivistom stretnúť sa osobne, vymeniť si skúsenosti a zoznámiť sa s aktuálnym vývojom v hnutí a nadviazať a zlepšiť si voje vzťahy.

Takáto konferencia však vyžaduje veľa prostriedkov, hlavne času, úsilia a financií a môžme ju zorganizovať iba za podmienky vytvorenia širšieho organizačného týmu.

Wikimánia 2017, Montreal, Kanada[edit]

Wikimedia SK má záujem, aby jej aktivisti a aj komunita mali skúsenosti s medzinárodným hnutím wikimédia, čo by im posilnilo motiváciu a chuť pracovať, obohatilo o nové poznatky a dobré príklady a pomohlo nadviazať široké medzinárodné vzťahy. Preto v roku 2017 bude informovať komunitu a verejnosť o možnosti zúčastniť sa Wikimánie a požiadať o štipendium od Nadácie Wikimédia.

Wikimedické stretnutie strednej a východnej Európy 2017[edit]

Wikimedické stretnutie strednej a východnej Európy 2017 sa uskutoční vo Waršawe v Poľsku. Vzhľadom na neďaleké miesto a nie veľké náklady by Wikimedia SK rada podporila svojich aktivistov v účasti aj nad rámec predpokladaného štipendia z grantu z Nadácie Wikimédia. Účasť na stretnutí má pomôcť motivovať k práci, zlepšiť efektivitu práce, výmenu skúseností a nadviazanie medzinárodných kontaktov.

Podpora hodnôt Wikimédie na Slovensku[edit]

Slovenská verejnosť pomerne málo pozná niektoré základné princípy slobodnej kultúry a súvisiacich konceptov (verejné licencie, autorské právo, remixovanie bez pýtania sa, proaktívne zdieľanie bez očakávania niečoho naspäť apod.), iné princípy súvisiace s organizačnou prácou (dobrovoľníctvo, účastnícke tvorenie politík, účasť na riadení a pod) a niektoré oblasti spoločnosti (veda, vzdelávanie apod.) majú nízku spoločenskú hodnotu. Keďže všeobecná znalosť a prijímanie týchto konceptov a hodnôt v dlhodobom horizonte pomôže s našou prácou, Wikimedia SK bude podľa svojich možností zoznamovať verejnosť nie len so svojou priamou činnosťou ale aj týmito konceptami a hodnotami, načo bude využívať nie len svoje bežné komunikačné kanály ale predovšetkým, ale podľa možností, informačné kanály, ktoré používa verejnosť nepoznajúca dané koncepty a nevyznávajúca dané hodnoty.

Rozvoj organizácie[edit]

Valné zhromaždenie[edit]

Podľa stanov musí byť valné zhromaždenie zvolané do prvých 3 mesiacov v roku. Valné zhromaždenie sa teda uskutoční 11.3.2017 v ProgressBare v Bratislave. Na valné zhromaždenie nie sú plánované voľby; hlavnou časťou bude schválenie správy o činnosti za rok 2016 a plán na 2017.

Uznanie za Wikimedickú skupinu používateľov[edit]

Na základe konzultácií z roku 2016 predsedníctvo považuje za vhodné namiesto požiadania o uznanie za Národnú organizáciu Wikimédie najprv požiadať o uznanie za Skupinu používateľov Wikimédie. O smerovaní v tejto veci rozhodne Valné zhromaždenie.

Nábor aktivistov[edit]

Súčasný spôsob práce Wikimedie SK funguje pri neveľkom množstve projektov ale nie je škálovateľný. V roku 2017 teda bude Wikimedia SK prioritne hľadať nových ľudí pre prácu na zabezpečení chodu organizácie a na projektoch. Hlavnými spôsobmi bude všeobecný nábor aktivistov, uverejňovanie otvorených výziev pre účasť a preskúmanie možnosti prijať človeka do zamestnania alebo podobného pomeru.

Nábor funkcionárov[edit]

Funkcionári organizácie majú dôležitú úlohu zabezpečovať výkon práce a kontrolu organizácie medzi zasadnutiami valného zhromaždenia. Aby túto prácu mohli vykonávať účinne, musia byť vo vhodnom počte a s vhodným rozdelením práce podľa svojich schopností.

Najneskôr počas 1. valného zhromaždenia v roku 2018 sa súčasný predseda Michal Matúšov vzdá svojej funkcie. Preto bude vysokou prioritou pre rok 2017 nájsť nového predsedu, ktorý bude charizmaticky a oddane viesť Wikimediu SK k naplneniu jej cieľov, a napasovať predsedníctvo podľa schopností a skúseností jednotlivých členov.

Zlepšovanie schopností aktivistov[edit]

Pre Wikimédiu, ako dobrovoľnícke hnutie, sú najväčším kapitálom ľudia a Wkimedia SK si uvedomuje, že závisí na schopnostiach a entuziazme svojich dobrovoľníkov. Zvyšovanie schopností a relevantných znalostí teda vidí ako vhodný spôsob zvýšenia efektivity práce.

Školenia a tréningy[edit]

V roku 2017 Wikimedia SK zabezpečí relevantné školenia alebo tréningy pre svojich dobrovoľníkov.

Medzi navrhované témy patrí:

 • správa ľudských zdrojov,
 • granty,
 • získavanie financií,
 • správa projektov,
 • vzťahy s verejnosťou, marketing,
 • plánovanie,
 • správa času.

Slovenské konferencie a stretnutia s presahom do činnosti Wikimédie[edit]

Účasť na konferenciách a stretnutia zameraných na newikimedickú tému ale s presahom do činnosti Wikimédie pomôže dobrovoľníkom rozšíriť si svoje obzory a vidieť väčší obraz vo väčších súvislostiach, čo im umožní lepšie stanoviť rámec práce na projektoch Wikimédie.

Medzi navrhované slovenské konferencie a stretnutia patria:

 • Cesty k Dobrej škole (vzdelávanie, hlavne zamerané na regionálne školstvo)
 • OSSConf (otvorené informačné technológie)

Podpora organizačnej kultúry[edit]

Wikimedia SK kladie dôraz na kultúru spolupráce, v ktorej jej aktívni členovia vedia účinne spolupracovať. Na podporu tejto kultúry organizuje stretnutia na utuženie vzťahov medzi členmi organizácie a komunity.

Stretnutia predsedníctva[edit]

V roku 2017 sa predsedníctvo bude usilovať vylepšiť svoje stretnutia, tak internetové ako aj osobné, aby poskytovali dlhodobé výsledky.

Prerozdelenie práce[edit]

Pre lepšie naškálovanie rozvoja práce sa predsedníctvo bude snažiť zabezpečiť vytvorenie a rozvoj pracovných skupín, ktoré budú podporovať špecifickú prácu v organizácii a pomôžu odbremeniť predsedníctvo.

Navrhované pracovné skupiny sú:

 • technika,
 • vzťahy s verejnosťou, marketing,
 • ľudské zdroje.

Ďalšie môžu byť vytvorené podľa potreby.

Prerobenie webových stránok[edit]

Webové stránky organizácie sú v stave ako v roku 2012, čo už neodpovedá požiadavkám doby a organizácie. V roku 2017 bude predsedníctvo iniciovať prerobenie webových stránok, zvýšenie bezpečnosti a funkčnosti.

Konzultácia stanov[edit]

Posledná právna konzultácia stanov prebehla v roku 2011 pri zakladaní organizácie. Medzitým boli stanovy zmenené bez právnej konzultácie, čo necháva neistý stav. V roku 2017 bude predsedníctvo Wikimedie SK viesť právnu konzultáciu, pričom je možné zahrnúť do stanov pripomienky členov.

Vytvorenie informačných a reklamných materiálov[edit]

Vytvoreniu informačných materiálov, predovšetkým letákov, sa bude Wikimedia SK venovať a začiatku roku 2017.

Výročná správa za 2017 a Ročný plán na 2018[edit]

Výročné správy a Ročné plány doteraz pripravovalo Predsedníctvo a následne ich predkladalo Valnému zhromaždeniu na schválenie. Aj keď tento proces funguje, má aj svoje obmedzenia. Pri príprave Výročnej správy za rok 2017 a Ročného plánu na rok 2018 teda predsedníctvo Wikimedie SK pozve aj ostatných členov aby priložili svoju ruku k spoločnému dielu. Vďaka tomuto modelu spolupráce bude možné Správu a Plán napísať na lepšej úrovni a bude lepšie odrážať záujmy a možnosti aktivistov.

Návrhy činnosti na inšpiráciu[edit]

Okrem prioritnej práce, popísanej vyššie, Wikimedia SK uvažuje o ďalšej možnej činnosti. Táto činnosť by síce podporila ciele rozširovania vzdelanosti na Slovensku, ale má nižšiu prioritu a je výrazne závislá na vzniku sebariadiaceho sa organizačného týmu, ktorý by projekt viedol výrazne samostatne. V prípade, že sa taký tým nesformuje, projekt nebude uskutočnený. Predsedníctvo Wikimedie SK dané projekty podľa možností rado podporí finančne, mediálne a radami, pričom väčšina zodpovednosti by bola na organizačnom týme.

Nasledujúci prehľad je demonštratívny, slúžiaci hlavne ako inšpirácia. Wikimedia SK môže podporiť aj návrhy mimo tohto zoznamu.

Otvorené vládnutie[edit]

Iniciatíva Otvoreného vládnutia, vedená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, je blízka ideám Wikimedie SK o slobodnom zdieľaní informácií a podpore slobodnej kultúry. Samotné koncepty otvoreného vládnutia sú však v slovenskej spoločnosti málo známe a prijímané. Wikimedia SK môže organizovať súťaž / upravovací maratón / výzvu apod o tematike otvoreného vládnutia. Je možné nadviazať spoluprácu s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, ktorý iniciatívu vedie.

Wiki miluje Zem 2018[edit]

Wiki miluje Zem je fotografická súťaž z kategórie Wiki miluje ..., konkrétne zameraná na prírodné chránené územia. V roku 2017 by sme začali s prípravou na plánovaný ročník 2018 a nabádanie verejnosti na predbežné fotenie.

Wiki vedecká súťaž 2017[edit]

Wiki vedecká súťaž je fotografická súťaž (prakticky) z kategórie Wiki miluje .... Dôležitým cieľom súťaže by bola podpora vedy na Slovensku a zvýšenie jej spoločenskej hodnoty.

Súťaž je medzinárodne organizovaná v novembri, čo je len krátko po súťaži Wiki miluje pamiatky. Pre túto časovú blízkosť neplánujeme súťaž organizovať v prípade organizovania Wiki miluje pamiatky.

Wiki miluje folklór[edit]

Súťaž alebo iná iniciatíva na podporu dokumentácie slovenskej ľudovej kultúry.

Podpora rusínskych projektov[edit]

Rusíni tvoria nezanedbateľnú časť občanov Slovenska. Podpora vzdelanosti a kultúry v rusínskom jazyku je však malá. Podpora Wikimedie SK sa môže týkať napr. fotografickej dokumentácie území obývaných Rusínmi, rusínskej kultúry, písomností v rusínčine (pre Commons a Wikizdroje), podpora rusínskeho jazyka vo Wikislovníku, zvukové nahrávky rusínskych textov z Wikizdrojov a podobne.

Wikimedia SK vie tiež pomôcť s organizačnou stránkou v prípade, že by sa rusínska wiki komunita chcela viac organizovať.

Prekladateľská súťaž[edit]

Prekladanie článkov je rýchlejšie a jednoduchšie ako písanie článkov od začiatku. Keď je prekladanie a písanie pôvodných článkov v harmónii, wiki-projekty sa môžu rozvíjať tak v smere rýchleho prírastku nového obsahu ako aj v oblasti napĺňania potreby pre pôvodnú tvorbu.

Prekladateľská súťaž (alebo iná forma činnosti) by bola zameraná na rozvinutie prekladateľských schopností u tých, ktorí o prekladanie záujem už majú.

QR-pédia[edit]

QR-pédia vo všeobecnosti používa QR-kódy umiestnené na verejných miestach, ktoré vedú na článok na Wikipédii. Pritom je zohľadňovaný preferovaný jazyk čitateľa, dostupnosť článku v danom jazyku a mobilné rozhranie.

Projekt predpokladá spoluprácu s externou organizáciou (mesto, múzeum, pamiatková organizácia apod.) v rámci ktorej priestoroch alebo pôsobnosti by boli tabuľky umiestnené.

Otvorené údaje[edit]

Otvorené údaje sú výborne použiteľné v projekte Wikiúdaje. Projekt by napr. zoznamoval verejnosť s konceptom otvorených údajov, nadväzoval spoluprácu s organizáciami, ktoré sa im už venujú v ne-wikimedickom kontexte a pomáhal by organizáciám s darovaním údajov pre Wikiúdaje.

Prezentácia na externých stretnutiach[edit]

Znalosť Wikipédie a ďalších wiki-projektov, vrátane informácie o možností úprav, je základným stavebným kameňom pre rozširovanie radov wikimediánov. Medzi vhodné spôsoby informovania patrí prezentácia na veľtrhoch a ďalších tematických newiki stretnutiach.

Fotoexpedícia[edit]

Spoločná cesta viacerých wikimediánov-fotografov s cieľom nafotiť málo nafotené územie. Expedícia môže trvať pár hodín až niekoľko dní. Okrem nárazového, kvalitného nafotenia sa fotografi lepšie spoznajú, čo tvorí priestor pre ďalšiu spoločnú činnosť.

Fotografické prechádzky[edit]

Prechádzka s ďalšími wikimediámni a fotografmi cez územie, ktoré zatiaľ chýba na Commons je jednoduchá a príjemná činnosť. Okrem priameho vplyvu na Commons, a teda následne aj na Wikipédiu a Wikicesty, sa komunita stretáva a utužuje si svoje vzťahy. Takého prechádzky tiež vedia inšpirovať fotografov, ktorí potom rozširujú rady wiki-fotografov.