Wikimedians of Slovakia/Bylaw-sk

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

This is a copy of the official, up to date bylaw from https://wikimedia.sk/Stanovy

Čl. I Základné ustanovenia[edit]

1. Stanovy občianskeho združenia Wikimedia Slovensko (ďalej len „stanovy“) podľa § 6 ods. 2 zákona č. 83/1990 Z. z. z 27. marca 1990 o združovaní občanov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o združovaní občanov“) a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov vymedzujú cieľ, predmet činnosti a základné zásady činnosti občianskeho združenia Wikimedia Slovensko (ďalej len „združenie“). Ustanovenia stanov sú záväzné pre vydanie vnútorných smerníc združenia (ďalej len „vnútorná smernica“).

2. Združenie je nezávislým a nepolitickým občianskym združením založeným v zmysle ustanovení zákona o združovaní občanov. Združuje právnické osoby a fyzické osoby bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vierovyznanie, štátnu príslušnosť, národnosť, etnickú príslušnosť, sexuálnu orientáciu alebo sociálny pôvod. Jeho činnosť sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi, stanovami a vnútornými smernicami.

Čl. II Názov a sídlo združenia[edit]

1. Názov združenia je Wikimedia Slovensko. Predchádzajúci názov združenia bol Wikimedia Slovenská republika.

2. Medzinárodne združenie vystupuje aj pod anglickojazyčným názvom Wikimedians of Slovakia User Group. Skratka tohto názvu je WUG WMSK. Do 25. júna 2018 združenie vystupovalo pod anglickojazyčným názvom Wikimedia Slovakia.

3. Sídlo združenia je Dom služieb ALFA, Februárová 1478/2, 958 01 Partizánske, Slovenská republika.

Čl. III Cieľ a predmet činnosti združenia[edit]

1. Cieľom občianskeho združenia je:

a) prispievať k zvyšovaniu úrovne vzdelanosti a kultúry širokej verejnosti prostredníctvom šírenia odborných informácií zo všetkých oblastí vedy a ľudskej činnosti prostredníctvom slovenskej jazykovej verzie internetovej encyklopédie Wikipédia (ďalej len „slovenská Wikipédia“) a iných projektov nadácie Wikimedia Foundation, Inc.,
b) podporovať zhotovovanie, sústreďovanie a šírenie voľných obsahov (open content) a zvyšovanie povedomia širokej verejnosti o problematike voľných obsahov.

2. Združenie sa pre naplnenie svojich cieľov venuje týmto činnostiam:

a) zhotovovanie, získavanie, sústreďovanie a šírenie diel, a to najmä voľných diel a diel, ktorých autor alebo nositeľ práv udelil súhlas na zverejnenie na slovenskej Wikipédii alebo v iných projektoch nadácie Wikimedia Foundation, Inc.,
b) organizovanie prednášok, školení, workshopov, kurzov a seminárov pre verejnosť a pre členov združenia,
c) organizovanie verejných kultúrnych, vedeckých a vedecko-populárnych podujatí,
d) organizovanie súťaží,
e) vydavateľská činnosť,
f) prenájom majetku.

Čl. IV Členstvo v združení[edit]

1. Členstvo v združení (ďalej len „členstvo“) je dobrovoľné. Členstvo môže byť riadne, sympatizujúce a čestné.

2. Riadnym členom (ďalej len „riadny člen“) sa môže stať právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá:

a) najneskôr v deň podania prihlášky dovŕšila vek 15 rokov, pokiaľ ide o fyzickú osobu,
b) predložila prihlášku za riadneho člena, v ktorej vyjadrila súhlas so stanovami a zaviazala sa dodržiavať ustanovenia stanov a vnútorných smerníc,
c) uhradila členský príspevok.

3. Sympatizujúcim členom (ďalej len „sympatizujúci člen“) sa môže stať právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá:

a) najneskôr v deň podania prihlášky dovŕšila vek 15 rokov,
b) predložila prihlášku za sympatizujúceho člena, v ktorej vyjadrila súhlas so stanovami a zaviazala sa dodržiavať ustanovenia stanov a vnútorných smerníc,
c) uhradila členský príspevok.

4. Čestné členstvo sa udeľuje za mimoriadny prínos pre činnosť združenia alebo za mimoriadny prínos v oblasti vymedzenej čl. III ods. 1. Čestné členstvo možno udeliť právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá najneskôr v deň podania návrhu o udelenie čestného členstva dovŕšila vek 15 rokov. O udelení čestného členstva rozhoduje valné zhromaždenie združenia (ďalej len „valné zhromaždenie“) na návrh predsedníctva združenia (ďalej len „predsedníctvo“) alebo aspoň jednej pätiny členov valného zhromaždenia. Rozhodnutie valného zhromaždenia o udelení čestného členstva musí byť potvrdené osobou, ktorej je týmto rozhodnutím čestné členstvo udeľované. Čestné členstvo je zlučiteľné s riadnym členstvom alebo sympatizujúcim členstvom.

5. O prijatí za riadneho člena rozhoduje predsedníctvo jednoduchou väčšinou. Uchádzač o sympatizujúce členstvo je prijatý bezodkladne po splnení podmienok podľa ustanovení ods. 3. Sympatizujúce členstvo nie je zlučiteľné s riadnym členstvom.

6. Členstvo v združení vzniká:

a) dňom prijatia úhrady členského poplatku u riadnych členov a sympatizujúcich členov,
b) dňom doručenia potvrdenia prijatia čestného členstva podľa ods. 4 vety štvrtej.

7. Dokladom členstva v združení je:

a) zápis v členskej knihe,
b) rozhodnutie predsedníctva o prijatí za člena združenia v písomnej alebo elektronickej podobe,
c) potvrdenie o uhradení členského poplatku, a to príjmový pokladničný doklad v prípade uhradenia členského poplatku v hotovosti alebo potvrdenia o prijatí platby v prípade uhradenia členského poplatku prevodom na bankový účet združenia.

8. Doklady podľa ods. 7 písm. b) a c) musia byť opatrené pečiatkou združenia a podpisom predsedu združenia (ďalej len „predseda“) alebo podpredsedu združenia (ďalej len „podpredseda“).

9. Členstvo v združení zaniká:

a) vzdaním sa členstva písomným vyhlásením člena,
b) pozbavením členstva podľa ods. 10,
c) smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho u člena fyzickej osoby,
d) zánikom u člena právnickej osoby,
e) zánikom združenia podľa čl. XIII.

10. Predsedníctvo môže pozbaviť člena združenia členstva ak:

1. neuhradí členský príspevok ani po písomnej alebo elektronickej výzve predsedníctva,
2. sa nepodieľa na činnosti združenia v rozsahu, ktorý mu vyplýva z ustanovení čl. V,
3. svojím konaním poškodzuje dobré meno združenia,
4. svojím konaním spôsobil združeniu škodu.

11. Proti rozhodnutiu predsedníctva o vylúčení člena má vylúčený člen právo písomne sa odvolať v lehote 6 týždňov na revíznu komisiu. Revízna komisia navrhne hlasovať o tomto odvolaní na najbližšom valnom zhromaždení. Pozbavením členstva podľa ods. 10 zanikajú všetky členské práva a povinnosti a podaním odvolania sa nezískavajú naspäť.

12. Podľa ods. 9 písm. a) členstvo zaniká dňom doručenia písomného vyhlásenia predsedníctvu. Podľa ods. 10 písm. b) členstvo zaniká dňom rozhodnutia predsedníctva. Podľa ods. 10 písm. c) členstvo zaniká dňom smrti alebo vyhlásenia za mŕtveho. Podľa ods. 4 písm. d) členstvo zaniká dňom zániku právnickej osoby. Podľa ods. 4 písm. e) členstvo zaniká dňom zániku združenia.

13. Pri zániku členstva je člen povinný vysporiadať všetky svoje záväzky a majetkové vzťahy voči združeniu.

Čl. V Práva a povinnosti člena[edit]

1. Práva člena sú:

a) podieľať sa na činnosti združenia,
b) voliť a byť volený do orgánov združenia,
c) obracať sa na orgány združenia s podnetmi, návrhmi a sťažnosťami a žiadať ich o stanovisko,
d) byť informovaný o činnosti a rozhodnutiach orgánov združenia,
e) zúčastňovať sa na zasadnutiach valného zhromaždenia.

2. Povinnosti člena sú:

a) dodržiavať stanovy a vnútorné smernice,
b) plniť uznesenia orgánov združenia,
c) podieľať sa na činnosti združenia v rámci svojich možností a schopností,
d) platiť členský príspevok,
e) ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia.

3. Právo byť volený za predsedu alebo podpredsedu sa vzťahuje len na člena, ktorý najneskôr v deň voľby dovŕšil vek 18 rokov.

4. Výšku členského príspevku upravia zásady hospodárenia a nakladania s majetkom združenia.

5. Ustanovenia ods. 1 písm. b) a ods. 2 písm. b) a c) sa nevzťahujú na sympatizujúceho člena. Ustanovenia ods. 1 písm. b) a ods. 2 písm. b), c) a d) sa nevzťahujú na čestného člena, ktorý zároveň nie je riadnym členom alebo sympatizujúcim členom.

Čl. VI Orgány združenia[edit]

1. Orgánmi združenia sú:

a) valné zhromaždenie,
b) predsedníctvo,
c) štatutárny orgán – predseda a podpredsedovia,
d) revízna komisia.

Čl. VII Valné zhromaždenie[edit]

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia. Tvoria ho všetci riadni členovia združenia.

2. Medzi výlučné právomoci valného zhromaždenia patrí:

a) schvaľovanie stanov a ich zmien a vnútorných smerníc a ich zmien,
b) schvaľovanie ročného plánu činnosti,
c) schvaľovanie ročného rozpočtu a jeho úprav,
d) schvaľovanie účtovnej závierky za uplynulý fiškálny rok a výročnej správy za uplynulý kalendárny rok,
e) voľba a odvolávanie členov predsedníctva, predsedu a podpredsedu,
f) voľba a odvolávanie členov revíznej komisie,
g) rozhodovanie o udelení čestného členstva,
h) rozhodovanie o odvolaní proti rozhodnutiu predsedníctva o vylúčení člena podľa čl. IV ods. 11,
i) rozhodovanie o zlúčení združenia s iným občianskym združením alebo o dobrovoľnom rozpustení združenia.

3. Zasadnutie valného zhromaždenia sa koná najmenej raz ročne, a to najneskôr do troch mesiacov od skončenia kalendárneho roka. Zvoláva ho predsedníctvo pozvánkou odoslanou jednotlivým členom valného zhromaždenia prostredníctvom elektronickej pošty minimálne 30 dní pred termínom konania zasadnutia.

4. Predsedníctvo je povinné zvolať zasadnutie valného zhromaždenia do 30 dní odo dňa, keď o to požiadala najmenej trojpätinová väčšina členov valného zhromaždenia.

5. Zasadnutie valného zhromaždenia je uznášaniaschopné, ak je prítomných najmenej 25 % členov valného zhromaždenia. Na účely tohto ustanovenia sa za prítomnosť člena valného zhromaždenia pokladá aj splnomocnenie iného člena valného zhromaždenia na hlasovanie v mene splnomocniteľa. Splnomocnenie je nutné predložiť vopred a v písomnej podobe s úradne overeným podpisom splnomocniteľa predsedajúcemu zasadnutia valného zhromaždenia.

6. Uznesenie valného zhromaždenia musí byť schválené najmenej trojpätinovou väčšinou prítomných členov valného zhromaždenia, ak je jeho obsahom:

a) zmena stanov,
b) zlúčenie združenia s iným občianskym združením alebo dobrovoľné rozpustenie združenia.

7. Uznesenie valného zhromaždenia, na ktoré sa nevzťahujú ustanovenia ods. 6 musí byť schválené najmenej nadpolovičnou väčšinou prítomných členov valného zhromaždenia.

8. Voči rozhodnutiu valného zhromaždenia podľa ods. 1 písm. h) sa nemožno odvolať.

9. Podrobnosti o príprave a vedení zasadnutia valného zhromaždenia upraví rokovací poriadok valného zhromaždenia.

Čl. VIII Predsedníctvo[edit]

1. Predsedníctvo je výkonným orgánom združenia. Za svoju činnosť sa zodpovedá valnému zhromaždeniu a podlieha kontrole revíznej komisie.

2. Predsedníctvo má najmenej troch členov. Volí ich valné zhromaždenie na obdobie dvoch rokov. Jedným z členov predsedníctva je predseda a najmenej jedným z členov predsedníctva je podpredseda.

3. Zasadnutie predsedníctva sa koná najmenej štyrikrát ročne, a to osobne alebo eletronicky. Zasadnutie predsedníctva zvoláva a riadi predseda. Predsedníctvo je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Uznesenie predsedníctva musí byť schválené najmenej nadpolovičnou väčšinou jeho členov.

4. Zasadnutia predsedníctva sú neverejné. Zasadnutia sa môže na požiadanie zúčastniť člen združenia, ktorý nie je členom predsedníctva.

5. Medzi výlučné právomoci predsedníctva patrí:

a) riadenie a zabezpečovanie činnosti združenia v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia,
b) príprava a zvolávanie zasadnutí valného zhromaždenia,
c) príprava návrhu ročného plánu činnosti, ročného rozpočtu, účtovnej závierky a výročnej správy,
d) rozhodovanie o prijatí za riadneho člena a spracovávanie žiadostí o prijatie za sympatizujúceho člena podľa čl. IV ods. 5 a vyžadovanie potvrdení o prijatie za čestného člena podľa čl. IV ods. 4,
e) rozhodovanie o zlúčení alebo zrušení združenia, ak zasadnutie valného zhromaždenia nebolo uznášaniaschopné do troch mesiacov od termínu zasadnutia valného zhromaždenia, na ktorom sa malo uskutočniť hlasovanie o návrhu na zlúčenie alebo zrušenie združenia,
f) ustanovuje likvidátora v prípade likvidácie združenia,
g) zabezpečuje vedenie účtovnej agendy združenia v súlade so zákon č. 431/2002 Z. z. z 18. júna 2002 o účtovníctve v znení neskorších predpisov, súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi a vnútornými smernicami,
h) zabezpečuje správu registratúry združenia v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. zo 17. mája 2002 o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi a vnútornými smernicami.

6. Predsedníctvo sa pri hospodárení s majetkom združenia riadi zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom združenia a uzneseniami valného zhromaždenia.

7. Predsedníctvo môže na zabezpečenie svojej činnosti zriadiť sekretariát a ustanoviť jeho zamestnancov, ktorí sú v pracovnom alebo v inom pracovnoprávnom vzťahu k združeniu a určovať ich platové pomery.

8. Predsedníctvo môže na zabezpečenie určitej činnosti alebo useku činností vytýčených v čl. III ods. 2 písm. a) až e) zriadiť pracovný tím, projektový tím alebo organizačný tím (ďalej len „tím“). Tím je organizačnou jednotkou združenia, ktorá nekoná vo svojom mene, podlieha predsedníctvu a riadi sa jeho uzneseniami a pokynmi. Za členov tímu môžu byť ustanovené aj fyzické osoby, ktoré nie sú členmi združenia.

Čl. IX Štatutárny orgán[edit]

1. Štatutárnym orgánom združenia je predseda a aspoň jeden podpredseda. Predsedu a podpredsedu volí valné zhromaždenie na obdobie dvoch rokov.

2. Predseda a podpredseda zastupujú združenie navonok, pri styku so štátnymi orgánmi, fyzickými osobami a právnickými osobami.

3. Predseda a podpredseda konajú v mene združenia samostatne vo všetkých veciach a po vzájomnej dohode členov predsedníctva.

4. Predseda môže so súhlasom členov predsedníctva delegovať časť svojich právomocí na iných členov predsedníctva.

5. Ak funkcia predsedu nie je obsadená, právomoci predsedu v plnej miere vykonáva podpredseda.

Čl. X Revízna komisia[edit]

1. Revízna komisia je kontrolným orgánom združenia. Za svoju činnosť sa zodpovedá valnému zhromaždeniu.

2. Revízna komisia má aspoň dvoch členov. Volí ich valné zhromaždenie na obdobie troch rokov. Členstvo v revíznej komisii nie je zlučiteľné s členstvom v predsedníctve.

3. Zasadnutie revíznej komisie sa koná najmenej trikrát ročne, a to osobne alebo elektronicky. Zasadnutie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov revíznej komisie. Uznesenie revíznej komisie musí byť schválené nadpolovičnou väčšinou členov revíznej komisie.

4. Do právomocí revíznej komisie patrí:

a) kontrola dodržiavania stanov a vnútorných smerníc,
b) kontrola plnenia uznesení valného zhromaždenia,
c) kontrola hospodárenia združenia,
d) upozorňovanie orgánov združenia na nedostatky v ich činnosti a navrhovanie opatrení na odstránenie týchto nedostatkov,
e) spracovávanie odvolaní proti pozbaveniu členstva podľa čl. IV ods. 11.

5. Predsedníctvo je povinné poskytnúť revíznej komisii všetky materiály potrebné na plnenie činnosti, ktorá jej vyplýva z ustanovení ods. 4.

Čl. XI Základné zásady hospodárenia združenia[edit]

1. Hospodárenie združenia sa uskutočňuje podľa ročného rozpočtu schváleného valným zhromaždením a riadi sa všeobecne záväznými právnymi predpismi, stanovami a vnútornými smernicami. Podrobnosti upravia zásady hospodárenia a nakladania s majetkom združenia.

2. Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom.

3. Zdrojmi pre hospodárenie združenia sú:

a) príjmy z členských príspevkov,
b) príjmy zo sponzorských príspevkov a darov fyzických osôb a právnických osôb,
c) príjmy z podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb alebo právnických osôb podľa § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,
d) príjmy z dotácií a grantov na projekty,
e) vlastný majetok a príjmy z majetku združenia, a to najmä:
i) príjmy z predaja a prenájmu nehnuteľného alebo hnuteľného majetku združenia,
ii) príjmy z úrokov z peňažných prostriedkov uložených na bankovom účte,
iii) príjmy z podielu na zisku (dividendy) obchodnej spoločnosti alebo družstva.
f) iné príjmy.

4. Zdroje pre hospodárenie združenia môžu byť použité len na podporu napĺňania cieľov združenia. V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže združenie vykonávať v doplnkovom rozsahu vo vzťahu k záujmovej činnosti podnikateľskú činnosť, súvisiacu s napĺňaním cieľov združenia, a v súlade so všeobecne záväznými predpismi, stanovami a vnútornými smernicami združenia.

5. V prípade pochybnosti o etickosti darcu, predsedníctvo rozhoduje o prijatí daru od tohto darcu.

Čl. XII Zánik združenia[edit]

1. O zániku združenia rozhoduje valné zhromaždenie. Združenie zaniká:

a) zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením,
b) právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o jeho rozpustení,
c) právoplatným rozhodnutím súdu v trestnom konaní.

2. Pri zániku združenia sa vykoná majetkové vyporiadanie, ktoré vykonáva likvidátor ustanovený predsedníctvom. Likvidátor najskôr vyrovná všetky záväzky a pohľadávky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia valného zhromaždenia.

3. Zánik združenia bude oznámený Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky do 15 dní po ukončení likvidácie združenia.

Čl. XII Záverečné ustanovenia[edit]

1. Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom schválenia valným zhromaždením. Stanovami sa rušia stanovy združenia vzaté na vedomie Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky dňa 7. novembra 2012 pod číslom spisu VVS/1-900/90-388 00-1 .

2. Podrobnosti o organizácii a riadení združenia upraví organizačný poriadok združenia.

3. Stanovy sú vyhotovené v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden rovnopis zostáva po oznámení o zmene stanov Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky a druhý rovnopis zostáva združeniu.

V Bratislave dňa 4. mája 2019