Wikimedians of Slovakia/Reports/2018/sk

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search

Toto je výročná správa skupiny používateľov Wikimedia Slovakia za rok 2018.

Členstvo[edit]

K 1. januáru 2018 bolo v zozname členov združenia evidovaných 11 riadnych a 15 sympatizujúcich členov. Tento počet sa v priebehu roka rozšíril len o jedného sympatizujúceho člena. Združenie počas roku 2018 neudelilo žiadne čestné členstvo.

Združenie malo v marci 2019 27 evidovaných členov, z ktorých členský príspevok v roku 2018 uhradili len štyria riadni členovia a dvaja sympatizujúci členovia.

Tab. 1. Štatistický výkaz členskej základne k 31. 12. 2018

riadni členovia
11 (1. januára), 11 (31. decembra), 4 (s uhradeným členským)
sympatizujúci členovia
15 (1. januára), 16 (31. decembra), 2 (s uhradeným členským)
čestní členovia
0 (1. januára), 0 (31. decembra)

Dianie v organizácii[edit]

Schôdza Valného zhromaždenia[edit]

Valné zhromaždenie sa uskutočnilo 17. marca 2018 o 14:00 v Inštitúte zamestnanosti, Povraznícka 11, Bratislava. Zúčastnilo sa ho 5 ľudí, z toho 4 riadni členovia združenia. V úvode valného zhromaždenia sme prebrali možných projektových partnerov a využitie finančných prostriedkov z 2%. Zaoberali sme sa zmenou v rámci predsedníctva: Michal Matúšov deklaroval odstúpenie z funkcie predsedu v priebehu roku 2018. Zvyšní členovia predsedníctva ho požiadali o riadne odovzdanie úradu a vypracovanie podkladov určených budúcemu predsedníctvu. Diskutovala sa zmena zabezpečenia webu. Padol návrh realizovať minigrantový program pre externých organizátorov. Michal Matúšov informoval o stave zaradenia našej organizácie do medzinárodného wikimedického hnutia. Zaoberali sme sa propagáciou prostredníctvom stránok na sociálnych sieťach. Odsúhlasili sme sponzorovanie našich stránok na sociálnych sieťach a prípravu tlačených materiálov. V závere boli prezentované pripravované projekty.

Uznanie za skupinu používateľov[edit]

25. júna 2018 Komisia pre pridružené organizácie Nadácie Wikimedia uznala Wikimediu Slovenská republika (starý názov), pod oficiálnym anglickým názvom Wikimedians of Slovakia User Group, za svoju oficiálnu skupinu používateľov (user group) na obdobie jedného roka s možnosťou predĺženia.

Zmena vedenia[edit]

20. decembra 2018 podal demisiu predseda združenia Michal Matúšov, ktorý sa zároveň vzdal členstva v združení. Dňom odstúpenia predsedu vo funkcii štatutárneho orgánu ostala len podpredsedníčka združenia Radoslava Semanová, ktorá bola v tom čase dlhodobo v zahraničí. Vzhľadom na tento pobyt predsedníctvo požiadalo Michala Matúšova o registráciu 2%. Vtedajší predseda registráciu podmienil finančnou odmenou vo výške 100 eur. Vzhľadom na to, že príjem z 2% tvorí väčšiu časť príjmov občianskeho združenia, predsedníctvo túto žiadosť akceptovalo.

Činnosť organizácie[edit]

V roku 2018 občianske združenie organizovalo a spoluorganizovalo tieto projekty:

WikiEdit Slovenská ľudová kultúra[edit]

Projekt bol vypracovaný Radoslavou Semanovou vo februári 2018. Cieľom projektu bolo zvýšiť povedomie o slovenskej ľudovej kultúre, hmotnom a nehmotnom dedičstve na slovenskej Wikipédii. Na základe projektu bola dohodnutá spolupráca s pracovníkmi viacerých vedeckých a odborných inštitúcií, ktoré sa venujú etnológii a folkloristike. Išlo o Národopisnú spoločnosť Slovenska, Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied, Katedra etnológie a folkloristiky Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Ústavu religionistiky Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne, Katedry histórie Filozofickej Fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Centra pre tradičnú ľudovú kultúru.

Projekt sa realizoval v dvoch fázach. Prvou časťou bolo stretnutie odborníkov a výber hesiel k spracovaniu na slovenskej Wikipédii, ktoré sa uskutočnilo v apríli 2018. Druhou časťou bol samotný wiki edit. Začal sa inštruktážnou prednáškou ako pracovať na Wikipédii. Nasledoval praktický workshop a úprava hesiel. Celkovo bolo vypracovaných 7 nových a upravených a doplnených ďalších 7 hesiel. Jedno z hesiel bolo predpripravené pracovníkom Ústavu etnológie a sociálnej antropológie a preklopené do online formy. K článku boli dodané ilustračné obrázky. Nahrané tak boli tri obrázky na Wikimedia Commons. Zároveň účastníci založili nové kategórie na Wikipédii a prekategorizovali ich obsah. Akcie sa zúčastnilo 15 ľudí v priebehu dvoch dní. Okrem priamo zúčastnených sa online angažovali aj redaktori Wikipédie. Po ukončení projektu bol účastníkom hodnotiaci formulár na základe ktorého 50% respondentov uviedlo možnosť ďalšej práce na Wikipédii. Traja z vedeckých pracovníkov sú naďalej aktívni na Wikipédii. Záverečné hodnotenie bolo predložené predsedníctvu v júni 2018 a následne bol projekt vyhodnotený ako úspešný. Projekt sme propagovali prednáškou na stretnutí wikiaktivistov Strednej a východnej Európy v októbri 2019 v Srbsku.

WikiOnTheRoad[edit]

Projekt bol vypracovaný v apríli 2018. Následne bola podaná žiadosť o rapid grant od Wikimedia Foundation. Autormi projektu boli Matej Grochal a Radoslava Semanová. Cieľom projektu bolo zvýšiť povedomie o Wikipédii, Wikimedii a Wikimedia Commons v regiónoch Slovenska. Naplánovaných bolo niekoľko výjazdov do menších miest, centier svojich regiónov. Po schválení rapid grantu projekt začal v auguste 2018 návštevou Levoče. Mesto Levoča nám poskytlo literatúru, priestory a mediálnu podporu; v rámci návštevy Levoče bola s členmi predsedníctva WMSK urobený rozhovor do miestnej televízie. Zúčastnení vytvorili 5 článkov na Wikipédii a pridali desiatky obrázkov na úložisko Wikimedia Commons. Viaceré z nich boli z ešte nepokrytých častí mesta Levoča, napríklad zimného štadiónu či nemocnice. Ďalšou zastávkou boli Lipany (okres Sabinov) v septembri 2018. Spracovali sme 2 heslá a založili 5 nových. Zabezpečili sme tiež vizuálny materiál pre Commons vrátane židovského cintorína a panoramatických snímok obce. Treťou zastávkou bola Banská Štiavnica kde prebehol workshop o písaní na Wikipédii pre študentov a pedagógov miestneho gymnázia. Prednášku viedli Patrik Kunec a Dávid Štefan. Výsledkom bolo ich zoznámenie s redaktorskou prácou a s používaním zdrojov na Wikipédii. Záverom z pôvodne plánovaných siedmich miest sme navštívil tri. Výzvou boli neúspešnosť nadväzovania spolupráce so samosprávami, nadhodnotenie ľudských zdrojov a časových možností. Vzhľadom na podmienky a výsledky sme projekt vyhodnotili ako čiastočne úspešný. Matej Grochal projekt prezentoval na stretnutí wikimediánov strednej a východnej Európy v októbri 2018 na Ukrajine.

Ázijský mesiac Wikipédie[edit]

Cieľom súťaže je rozšírenie wikipedického obsahu o ázijských krajinách. Súťaže sa zúčastnili 6 redaktori, ktorí spolu pridali 36 článkov. Wikimedia Slovenská republika ocenila všetkých z nich poukážkou na nákup kníh v sieti kníhkupectiev v hodnote 25 EUR. Organizátormi boli Dávid Štefan a Matej Grochal.

Iné aktivity[edit]

V septembri 2018 Radoslava Semanová uskutočnila prednášku na Katedre muzikológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Zúčastnilo sa desať študentov muzikológie a žurnalistiky a dvaja odborní pracovníci. Týkala sa práce na Wikipédii, štruktúry wikipedickej komunity, redaktorskej činnosti a odborných zdrojov.

V októbri 2018 sa Matej Grochal zúčastnil stretnutia Wikimedií strednej a východnej Európy, ktoré sa konalo v ukrajinskom Ľvove. Matej Grochal pripravil prezentáciu o projekte WikiOnTheRoad pre medzinárodnú komunitu. Zúčastnil sa viacerých workshopov, napríklad o formovaní globálnej stratégie pre rok 2030 a riadenia organizácie.