Wikimedija Hrvatske/statut

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

Na temelju članka 11. Zakona o udrugama (″Narodne novine″, broj 88/01), Osnivačka skupština Wikimedije Hrvatske, održana 2007. godine u Zagrebu, donijela je


STATUT

Wikimedije Hrvatske


Članak 1.

Wikimedija Hrvatske (u daljnjem tekstu: Udruga) je neprofitna i nevladina udruga čiji je cilj podrška stvaranju, prikupljanju i umnožavanju slobodnog sadržaja na neprofitan način, kao i podrška ostvarivanju prava na pristup slobodnom sadržaju i njegovo slobodno korištenje. Pod pojmom slobodni sadržaj Udruga podrazumijeva svaki intelektualni rad koji je od strane autora djela licenciran na način na koji je svima dopušteno da to djelo slobodno koriste, umnožavaju i mijenjaju, odnosno sadržaj koji je oslobođen prava intelektualnog vlasništva.

Prioritet imaju slobodni sadržaji koji promiču hrvatsku kulturu, ali krajnji je cilj omogućiti svima dostupnost slobodnih sadržaja u svim mogućim oblicima.


Članak 2.

Udruga obavlja sljedeće djelatnosti: promiče ideju stvaranja, prikupljanja i umnožavanja slobodnog sadržaja na Internetu, kao i njegovog korištenja, te sama prikuplja slobodni sadržaj. Za prikupljanje i umnožavanje slobodnog sadržaja rabi se softver «wiki» koji je dostupan putem Interneta, a koji omogućava korisnicima pregled i izmjenu sadržaja, čime se omogućava stvaranje slobodnog sadržaja pruža podršku razvoju i održavanju projekata – Wikipedija, Wikizvor, Wikiknjige, Wječnik, Wikicitat, i drugih projekata koje je pokrenula Wikimedia Foundation, Inc. (Zaklada Wikimedije) sa sjedištem u Floridi, SAD.

Članak 3.

Naziv Udruge je Wikimedija Hrvatske.

Naziv Udruge na engleskom jeziku je Wikimedia Croatia. Naziv udruge na engleskom jeziku može se rabiti samo zajedno s nazivom udruge na hrvatskom jeziku.

Sjedište udruge je u Zagrebu, _____________. Udruga djeluje na području Republike Hrvatske.

Udruga ima svojstvo pravne osobe.

Udruga ima pečat. Pečat je okruglog oblika promjera 3 cm s upisanim tekstom naziva Udruge uz rub pečata i sjedištem te simbolom Wikimedije u sredini. Simbol Wikimedije je stilizirana ljudska figura.

Članak 4.

Rad Udruge je javan. Javnost rada Udruge ostvaruje se pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Udruge i na druge načine utvrđene ovim Statutom.


ČLANSTVO U UDRUZI
Članak 5.

Članstvo u Udruzi je dobrovoljno. Članom Udruge može postati svaka fizička i pravna osoba koje prihvaća ciljeve Udruge i ovaj Statut.

Članak 6.

Svojstvo člana Udruge stječe se potpisivanjem pristupnice koju ovjerava Predsjednik ili osoba ovlaštena od strane Predsjednika ili Skupštine. Odlukom Skupštine Udruge mogu se izabrati počasni članovi.

Član 7.

Svi članovi Udruge su ravnopravni i mogu birati predstavnike u tijelima Udruge, kao što mogu biti i birani u tijela Udruge.

Član 8.

Svaki član dužan je na svaki mogući način pomagati u radu Udruge, djelujući u njezinom općem interesu i sukladno cilju postojanja, poštujući zakone i druge pravne propise Republike Hrvatske, odredbe ovog Statuta i druge akte Udruge. Svi članovi su obvezni pridržavati se Statuta i drugih akata Udruge. Članovi plaćaju simboličnu članarinu koju određuje Skupština Udruge.

Član 9.

Svi članovi imaju pravo: 1.ravnopravno s drugim članovima sudjelovati u ostvarivanju ciljeva Udruge; 2.neposredno sudjelovati u odlučivanju na Skupštini, kao i preko tijela Udruge; 3.biti informirani o radu i aktivnostima Udruge.

Član 10.

Članstvo u Udruzi prestaje: 1.na osobni zahtjev člana, 2.smrću, 3.isključenjem. Odluku o isključenju člana iz Udruge donosi Predsjednik, uz suglasnost većine Potpredsjednika ili Skupština Udruge.


Članak 11.

Udruga se može udružiti u saveze udruga i u međunarodne udruge.

Odluku o udruživanju donosi Skupština.

TIJELA UDRUGE
Članak 12.

Stalna tijela udruge su:

 • Skupština,
 • Predsjednik
 • Potpredsjednici
 • Tajnik


SKUPŠTINA
Članak 13.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom. Skupštinu sačinjavaju svi poslovno sposobni članovi udruge.

Članak 14.

Skupština redovito zasjeda najmanje jednom u tijeku godine.

Sjednice skupštine saziva Predsjednik Udruge na vlastitu inicijativu. Sjednica se saziva najmanje 7 dana ranije. Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 1/3 članova Udruge. U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice. Ako predsjednik ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 3. ovoga članka, sazvati će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice).

Članak 15.

Skupštini predsjedava Predsjednik Udruge. U odsutnosti Predsjednika, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedavati sjednicom.

O radu sjednice vodi se zapisnik, koji se trajno čuva u arhivi Udruge.

Članak 16.

Skupština donosi odluke većinom glasova nazočnih članova (najmanje 7), ako Statutom nije određena posebna većina. O načinu rada, kao i o ostalim pitanjima o svom radu, Skupština Udruge može donijeti Poslovnik.

Članak 17.

Skupština udruge:

 • utvrđuje politiku razvitka Udruge,
 • donosi i mijenja Statut Udruge,
 • donosi financijski plan i završni račun,
 • donosi druge akte i odluke vezane za rad Udruge,
 • bira i razrješuje dužnosti Predsjednika, Potpredsjednika i Tajnika Udruge,
 • razmatra i usvaja izvješća o radu Udruge,
 • daje smjernice za rad Udruge,
 • odlučuje o isključenju člana iz Udruge,
 • odlučuje o prestanku rada Udruge,
 • obavlja i druge poslove određene zakonom ili Statutom.


PREDSJEDNIK I POTPREDSJEDNICI
Članak 18.

Izvršne funkcije i druge poslove određene ovim Statutom obavlja Predsjednik Udruge. Predsjednika Udruge bira Skupština Udruge na mandat od dvije godine.

Članak 19.

Predsjednik:

 • zastupa Udrugu,
 • ovlašćuje člana Udruge za zastupanje Udruge
 • saziva Skupštinu Udruge,
 • rukovodi radom Skupštine Udruge,
 • utvrđuje prijedlog programa rada i Statuta koji se podnose Skupštini na razmatranje i prihvaćanje,
 • utvrđuje prijedloge programa djelatnosti i planove rada,
 • brine o izvršenju usvojenog programa rada i provedbi odluka Skupštine Udruge,
 • upravlja imovinom Udruge,
 • podnosi izvješće o radu Udruge Skupštini Udruge,
 • imenuje komisije i slična tijela prema potrebi, te im određuje zadatke,
 • brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine Udruge,
 • nadzire materijalno i financijsko poslovanje Udruge,
 • donosi odluke o isključenju člana iz Udruge,
 • obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima Udruge.
Članak 20.

Za svoj rad Predsjednik je odgovoran Skupštini Udruge. Predsjednik podnosi Skupštini Udruge godišnje izvješće o radu Udruge.


Članak 21.

Udruga ima jednog ili više Potpredsjednika. Potpredsjednike bira Skupština Udruge na mandat od dvije godine.

Potpredsjednici pomažu Predsjedniku u obavljanju poslova. U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, Predsjednika u svim poslovima zamjenjuje jedan od potpredsjednika. U slučaju spora, Predsjednika zamjenjuje najstariji Potpredsjednik.

TAJNIK
Članak 22.

Tajnika Udruge bira i imenuje Skupština na mandat od tri godine za obavljanje stručno-administrativnih poslova u Udruzi.

Tajnik zastupa Udrugu rukovodeći se naputcima Predsjednika Udruge, Predsjedništva Udruge ili Skupštine Udruge.

Tajnik Udruge vodi registar članova.

Članak 23.

Za rad u pojedinim područjima djelovanja Predsjednik Udruge ili Skupština Udruge može osnovati i druga stalna i povremena tijela.

Odlukom o osnivanju tijela utvrđuje se sastav, zadaća, vrijeme za koje se osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova.

Članak 24.

Predsjednik, potpredsjednici i tajnik čine Predsjedništvo Udruge.

IMOVINA I NAČIN STJECANJA IMOVINE
Članak 25.

Imovinu Udruge čine:

 • novčana sredstva,
 • pokretne stvari,
 • druga imovinska prava.
Članak 26.

Udruga stječe imovinu:

 • od članarine,
 • od dobrovoljnih priloga i darova,
 • od dotacija iz proračuna,
 • iz drugih izvora u skladu sa zakonom.
Članak 27.

Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju Predsjednik Udruge podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje.

PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE
Članak 28.

Udruga prestaje postojati u slučajevima predviđenim zakonom. U slučaju prestanka postojanja Udruge preostala imovina će pripasti (Wikimedia Foundation)

U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja Udruge dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine Udruge.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 29.

Statut Udruge donosi Skupština 2/3 većinom glasova nazočnih članova Skupštine Udruge nakon provedene rasprave.

O izmjenama i dopunama Statuta Udruge odlučuje Skupština Udruge 2/3 većinom glasova nazočnih članova Skupštine Udruge, na prijedlog Predsjednika Udruge.

Članak 30.

Tumačenje odredbi ovog Statuta daje Predsjedništvo Udruge. Tumačenje drugih akata Udruge daje Predsjednik Udruge.


U _____, _____________. godine


Za Wikimediju Hrvatske
PREDSJEDNIKPredsjednik Udruge