Zasady banowania użytkowników

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

pierwsza

Wersja Reytana[edit]

Przepisy ogólne[edit]

Art. 1

1. Dokument ten reguluje zasady blokowania użytkowników zalogowanych, jak i niezalogowanych korzystających z serwisu www.wikipedia.pl oraz wszystkich projektów Mediawiki, które ten regulamin zaakceptowały.
2. Pojęcie zablokowania (zbanowania) oznacza dalej pozbawienie określonego użytkownika możliwości edycji stron Wikipedii i dodawania mediów dokonane ręcznie przez osobę uprawnioną (zwaną dalej Administratorem). Blokowanie kont i numerów IP dokonywane automatycznie przez mechanizm Wikimedii nazywane jest automatycznym blokowaniem.

Art. 2

1. Blokowaniu podlegać mogą konta Wikipedii, jak i numery IP użytkowników, którzy w znaczący sposób naruszyli zasady współużytkowania Wikipedii, wyłączając sytuację z pkt. 2.
2. Na umotywowaną, pisemną, zamieszczoną w przestrzeni Wikipedii prośbę o zablokowanie konta prośbodawcy należy zareagować zgodnie z wolą składającego prośbę. Sytuacja ta nie dotyczy numerów IP.
3. Zablokowanie konta Administratora wymaga zgody przynajmniej jednej osoby z uprawnieniami co najmniej sysopa, poza blokujących - chyba, że przepisy określają to inaczej. Pkt. nie dotyczy sytuacji opisanej w pkt. 2.

Cele i przyczyny[edit]

Art. 3

1. Blokowanie nie jest karą.
2. Banowanie ma charakter prewencyjny i ma na celu:
 • ochronę haseł Wikipedii przed wandalizmem,
 • ochronę Wikipedii przed posądzeniami o wspieranie jakiejkolwiek firmy, instytucji, partii politycznej itd.,
 • ochronę Wikipedii przed posądzeniami o łamanie prawa autorskiego,
 • ochronę szeroko rozumianego dobrego imienia projektu i Fundacji,
 • umożliwienie spokojnej pracy autorom haseł,
 • uniknięcie zaognienia stosunków między użytkownikami.

Art. 4

1. Blokowaniu podlegają (w sposób regulowany dalej) użytkownicy:
 • zmieniający treść istniejących haseł wpisując nic nie znaczące ciągi liter/cyfr, usuwający fragmenty haseł bez wyjaśnień i motywacji, dodający treści reklamowe, wulgaryzmy, celowo podający nieprawdziwe informacje lub w jakikolwiek inny sposób niszczący istniejące artykuły;
 • tworzący nowe strony zawierające nic nie znaczące ciągi liter/cyfr, treści reklamowe, wulgaryzmy, same znaczniki Mediwiki lub w jakikolwiek inny sposób niezgodne z ideą hasła encyklopedycznego (nie dotyczy to haseł będących zalążkami, hasłami słownikowymi, niezachowującymi neutralności etc.);
 • obrażający czytelników lub autorów lub w jakikolwiek inny rażący sposób naruszający Wikietykietę,
 • rażąco niezachowujący obietywności (tzw. NPOV);
 • prowadzący naprzemienne przywracanie swoich wersji artykułów (tzw. wojny edycyjne)
 • dodający materiały chronione prawem autorskim lub jakimikolwiek prawami niezgodnymi z GNU FDL w najnowszej wersji;
 • nieszanujący zasad panujących przy tworzeniu projektu.
2. Odrębną sytuację przedstawia art. 2, pkt. 2.

Formalności związane z blokadą[edit]

Art. 5

1. Jeżeli nakazują tego przepisy lub sytuacja blokada powinna być poprzedzona działaniami o charakterze mniej agresywnym.
2. Każda blokada wymaga określenia jej powodu.
3. Powód blokady powinien być określony w sposój jasny i konkretny. Podawany jest każdorazowo w języku polskim i, jeśli wymaga tego sytuacja, dodatkowo w innych językach.
4. Każdy ban wymaga określenia czasu jego trwania.
5. Czas blokady jest dostosowany do szkodliwości czynu i prawdopodobieństwa jego ponownego wystąpienia.
6. Czas trwania blokady nie może być dłuższy niż 120 godzin. Nie dotyczy to sytuacji z art. 2 pkt. 2.
7. Dla użytkowników ze zmiennym IP czas ten jest krótszy i wynosi 24 godziny.

Art. 6

1. Wandale istniejących artykułów są blokowani:
 • po raz pierwszy na dwie godziny,
 • po raz drugi i za każdym następnym razem na dziewięć godzin.
Czas ten nie dotyczy sytuacji z pkt. 3 i 4.
2. Użytkownicy tworzący nowe artykuły w sposób niezgodny z ideą Wikipedii (co zostało zdefiniowane w art. 4 pkt. 1) podlegają blokadzie:
 • po jednorazowym ostrzeżeniu (szablon {{Test}} lub inny obowiązujący albo o zbliżonej treści) bez zablokowania
 • jeśli ostrzeżenie nie przyniosło rezultatu użytkownika blokuje się każdorazowo na 9 godzin.
Procedura ostrzegania nie dotyczy sytuacji z pkt. 3. Czas ten nie dotyczy sytuacji z pkt. 3 i 4.
3. Wstawianie do haseł lub pozostałych stron Wikipedii treści uznawanych powszechnie za wulgarne skutkuje zablokowaniem na czas:
 • po raz pierwszy 9 godzin
 • po raz drugi i za każdym następnym razem 24 godz.
W sytuacji tej nie obowiązuje art. 2 pkt. 3.
4. Wstawianie do haseł lub pozostałych stron Wikipedii treści reklamowych skutkuje zablokowaniem na czas:
 • po raz pierwszy 6 godzin
 • po raz drugi i za każdym następnym razem 18 godz.
5. Trzykrotne przywrócenie swojej wersji bez rozpoczęcie dyskusji merytorycznej skutkuje zbanowaniem na okres:
 • po raz pierwszy 9 godzin
 • po raz drugi i za każdym następnym razem zgodnie z decyzją wszystkich Administratorów.
W sytuacji tej nie obowiązuje art. 2 pkt. 3.
6. Głosowanie nad czasem blokady w sytuacji z pkt. 5 odbywa się na stronach Wikipedii; decyduje zwykła większość głosów (50%+1). W tym czasie użytkownik, który prowadził wojnę edycyjną zablokowany jest na 9 godzin. W tym czasie Administratorzy muszą podjąć decyzję, o okresie blokady.
7. W przypadkach nierozstrzygniętych w pkt. 1-5 czas oblokady określa dwóch Administratorów na drodze konsensusu.
8. Administratorzy podejmujący decyzję w sprawie określonej w pkt. 7 za swoją decyzję odpowiedzialni są przed wszystkimi Administratorami. Administratorzy mogą zmienić decyzję poprzez głosowanie wg zasad z pkt. 6. Decyzja podjęta przez głosowanie Administratorów nie podlega odwołaniu.
9. Dwóch Administratorów może zarządzić głosowanie (zgodne z przepisami pkt. 8) w szczególnym przypadku opisanym w pkt. 1-5. W tym czasie użytkownik, którego zablokowanie podlega dyskusji jest zbanowany na okres określony przepisami; czas ten wyznacza za razem koniec głosowania.

Odblokowywanie[edit]

Art. 7

1. Odblokowaniu podlega każde konto lub numer IP, którego czas blokady określony przepisami lub w wyniku procedur (art. 6 pkt. 7-9) minął oraz w sytuacjach z pkt. 2-4)
2. W sytuacji z art. 2 pkt. 2 na życzenie właściciela konta.
3. W przypadku automatycznej blokady na życzenie właściciela konta lub użytkownika numeru IP, jeśli problem techniczy z racji na który został zbanowany został naprawiony.
4. Decyzją pięciu Administratorów lub decyzją poprzez głosowanie (procedura druga ma charakter bezdyskusyjny i nadrzędny) wg zasad z art. 6 pkt. 8.

Przepisy końcowe[edit]

Art. 8

1. Administratorzy podlegają w sprawach blokowania kontroli i odpowiedzialności w sposób określony w stosownych zarządzeniach.
2. Zasady te zaczynają obowiązywać od 1 maja 2005 roku.

Propozycja zasad blokowania użytkowników[edit]

 1. Administrator może zablokować użytkownika jeżeli uzna, że jego działania zakłócają lub utrudniają pracę na Wikipedii. Przed zablokowaniem konta innego administratora blokujący musi uzyskać na to zgodę co najmniej 3 innych administratorów.
 2. Zablokowany użytkownik może się zwrócić o odblokowanie do blokującego go lub innych administratorów, ale nie więcej niż 3, z prośbą o odblokowanie. Administratorzy po konsultacji podejmą decyzję w drodze konsensusu.
 3. W przypadku, gdy administratorzy uznają, że ktoś nadużywa możliwości blokowania, podejmą uzgodnione drogą konsensu odpowiednie działania zaradcze.