Jump to content

Fundraising 2007/Video with Jimmy subtitles/Translations/dsb

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
1
00:00:05,750 --> 00:00:10,500
Halo! Som Jimmy Wales, załožaŕ
lichotneje encyklopedije Wikipedija.

2
00:00:11,000 --> 00:00:15,000
Wikipedija jo pokazana na šćodre 
dary luźi z cełego swěta – 

3
00:00:15,250 --> 00:00:17,250
luźi kaž wy.

4
00:00:17,750 --> 00:00:21,750
Projekt Wikipedija jo nastała w lěśe 2001
a jo se spěšnje wuwiła k jadnej z

5
00:00:21,750 --> 00:00:24,000
10 najcesćej woglědanych bokow w Interneśe.

6
00:00:25,000 --> 00:00:27,000
Engelska wersija jo
nejwětše wudaśe Wikipedije, ale

7
00:00:27,000 --> 00:00:29,500
kak stoj z rěcami 
wuwiśowych krajow?

8
00:00:30,500 --> 00:00:34,000
Trjebamy pomoc, aby rozrosćenje 
Wikipedije w rěcach kaž

9
00:00:34,000 --> 00:00:36,000
hindišćina, arabšćina a swahilšćina
pódpěrali,

10
00:00:36,000 --> 00:00:39,000
rěcy, kótarychž rěcniki maju wužytk z pśistupa
k lichej wěźe.

11
00:00:39,500 --> 00:00:44,000
Pokažomy něnto wurězki z njewótwisnego
dokumentarnego filma "Wěrnosć w licbach".

12
00:00:46,000 --> 00:00:50,750
Gaž źiśe laptop dostanjo,
stej na njom dwě wudaśi Wikipedije,

13
00:00:50,750 --> 00:00:54,250
w jogo maminej rěcy a teke
źěl engelskeje Wikipedije.

14
00:00:54,500 --> 00:00:56,250
Tak mógu se wobźěliś na 

15
00:00:56,250 --> 00:00:59,250
kritiskem dialogu z drugimi luźimi
wó wěcach na swěśe,

16
00:00:59,500 --> 00:01:02,500
aby njetrjebali wěriś wšykno na słowo -
to jo mócna ideja.

17
00:01:02,500 --> 00:01:07,750
Źěl toś teje ideje z laptopom jo,
źiśi z mócnymi idejami zeznaś

18
00:01:07,750 --> 00:01:10,000
a Wikipedija jo jadna z toś tych mócnych idejow.

19
00:01:12,250 --> 00:01:17,000
Zawěsće, mój pśinosk jo jano mały,
ale kužda drobnostka pomaga.

20
00:01:18,500 --> 00:01:25,000
Tak pišu we Wikipediji.
Jo, jo wjele źěła, ale funkcioněrujo!

21
00:01:26,000 --> 00:01:33,000
Jadnogo dnja składujomy ju na DVD a rozdźělijomy
ju pó šulach, aby mógli ju wužywaś.

22
00:01:34,750 --> 00:01:41,000
Naraz jo se Wikipedija zjawiła a pón to, 
wšykna cłowjeska wěda – jo mě pśejmała.

23
00:01:42,000 --> 00:01:44,000
Znajoš websedło Wikipedije?
To se wě!

24
00:01:44,500 --> 00:01:48,750
Ja som załožaŕ Wikipedije.
Witaj, wjaselim se, až was póznawam! Wjelicne sedło ...

25
00:01:49,000 --> 00:01:52,250
Sćo se gdy woglědał ...?
... a mam teke swóje gronka za kśějkotanje wót tam.

26
00:01:52,500 --> 00:01:56,000
Gronka za kśějkotanje? Z Wikipedije?
Ow - su funkcioněrowali?

27
00:02:04,500 --> 00:02:09,500
Jadna z wěcow, kótarež som cynił, jo, 
až som napórał kopiju cełego websedła,

28
00:02:09,750 --> 00:02:18,000
pótakem Wikipedije, a som ju dał
do computeroweje rědownje, źož Internet njejo.

29
00:02:19,750 --> 00:02:25,000
Gdy by było wěcej z togo na afrikanšćinje, 
to by było wjelgin wužytne.

30
00:02:27,000 --> 00:02:30,750
Pópšawem jo wažnjejša za wuwiśowe 
kraje nježli za wuwite kraje

31
00:02:30,751 --> 00:02:33,750
dokulaž jo prozny flak, a toś ten 
prozny flak jo jano we wěźe – 

32
00:02:33,750 --> 00:02:37,500
nic w pjenjezach, nic w politice, 
w mócy abo w comžkuli, we wědźe.

33
00:02:37,550 --> 00:02:42,500
Gaž mamy wědu a móžomy ju pšawje 
nałožyś, ga prozny flak se połni

34
00:02:43,000 --> 00:02:45,500
a móžomy glědaś na błyšćaty pśichod.

35
00:02:48,000 --> 00:02:52,500
Wikipedija jo swět južo změniła,
a z wašeju stawneju pódpěru

36
00:02:52,500 --> 00:02:55,500
dajo se lěbda do togo wiźeś, wjele 
na swěśe zamóžomy wugbaś za luźi.

37
00:02:56,000 --> 00:02:59,000
Předstajśo se swět, w kótaremž 
kuždy jadnotliwy cłowjek na toś tom planeśe

38
00:02:59,001 --> 00:03:04,250
dostanjo lichy pśistup 
ku wšyknej cłowjeskej wěźe.

39
00:03:06,750 --> 00:03:11,402
Aby pósćił, woglědajśo se pšosym 
donate.wikimedia.org