Jump to content

Yêu cầu thảo luận/Mức hoạt động của bảo quản viên/Tin nhắn toàn dự án

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Yêu cầu thảo luận đối với bảo quản viên không còn hoạt động

(Vui lòng dịch thông điệp này vì lợi ích của các thành viên Wikimedia. Xin cũng dịch bản đề xuất.)

$langs

Xin chào!

Hiện đang có yêu cầu thảo luận mới tại Meta-Wiki liên quan đến việc tước quyền bảo quản viên đối với những thành viên Wikimedia đã lâu không còn hoạt động. Nói chung đề nghị này sẽ áp dụng cho những wiki hiện không có quy trình tước quyền bảo quản viên nếu không hoạt động một thời gian.

Chúng tôi cũng đang soạn danh sách các dự án có quy trình để tước quyền bảo quản viên những tài khoản không còn hoạt động tại trang thảo luận của thảo luận này. Xin vui lòng thêm dự án của bạn vào danh sách nếu bạn có quy định về bảo quản viên không còn hoạt động.

Tất cả mọi thảo luận đều được hoan nghênh. Thảo luận này dự kiến kết thúc vào ngày 21 tháng 5 năm 2013, nhưng có thể kéo dài nếu cần thiết.

Xin cảm ơn, Billinghurst (thanks to all the translators!) $sig

Phát hành qua Công cụ nhắn tin toàn dự án (Sai trang? Bạn có thể sửa lại.)