Stewards/elections 2011/statements/Mentifisto

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search
Warning
English: The 2011 steward elections are finished. No further votes will be accepted.
Suomi: Vuoden 2011 ylivalvojien vaalit on loppu. Uusia ääniä ei hyväksytä enää.
العربية: انتخابات المضيفين لعام 2011 انتهت. لا أصوات أخرى سيتم قبولها.
Deutsch: Die Stewardwahlen 2011 sind beendet. Weitere Stimmen können nicht mehr berücksichtigt werden.
Español : Las elecciones a Steward del año 2011 han concluído. No se aceptan más votos.
فارسی: .رای‌گیری در مورد انتخابات ویکیبدهای جدید پایان یافته است.رای‌های جدید مورد قبول واقع نخواهد شد. [update needed: en]
Français : Les élections Steward de 2011 sont terminées. Il n'est plus possible de voter.
Gaeilge: Tá na toghcháin Maoir 2011 dúnta anois. Ní féidir aon vótaí eile a glacadh as an am seo amach.
Galego: Xa remataron as eleccións a steward do ano 2011. Non se aceptarán máis votos.
Alemannisch : D Stewardwahle 2011 sin umme. Du chasch nimmi abstimme.
עברית: בחירות הדיילים לשנת 2011 הסתיימו. הצבעות נוספות לא תתקבלנה. [update needed: en]
Magyar: A választás lezárult, további szavazatokat nem fogadunk el. [update needed: en]
Italiano: Le elezioni del 2011 a Steward sono terminate. Nessun voto ricevuto dopo questa data sarà preso in considerazione.
日本語: 2011年のスチュワード選挙は終わりました。今後の投票は受け付けられません。
Nederlands: De stewardsverkiezingen van 2011 zijn gesloten. U kunt niet meer stemmen.
Polski: Wybory stewardów w 2011 roku zakończyły się. Nowe głosy nie będą akceptowane.
Português : As eleições para Steward de 2011 estão encerradas. Nenhum voto lançado a partir desta data será computado.
Русский: Выборы стюардов — 2011 завершены. Дальнейшие голоса не будут приняты.
Svenska: 2011 års val av stewarder är avslutat. Ingen ytterligare röstning kommer att accepteras.
中文: 2011年监管员选举已经结束。逾期投票将会作废 [update needed: en]
中文(简体)‎: 2011年监管員选举已经结束。逾期投票将会作废 [update needed: en]
中文(繁體)‎: 2011年監管員選舉已經結束。逾期投票將會作廢 [update needed: en]
Tiếng Việt: Cuộc bầu cử tiếp viên năm 2011 đã kết thúc. Không có phiếu bầu nào tiếp tục được chấp nhận.
Ελληνικά: Οι εκλογές επιτρόπων για το 2011 έχουν τελειώσει. Δεν γίνονται δεκτές άλλες ψήφοι. [update needed: en]
Türkçe: 2011 kâhya seçimleri tamamlanmıştır. Daha fazla oy kabul edilmeyecektir.
Azərbaycanca: 2011 stüard seçkiləri tamamlanmışdır. Daha səslər qəbul olunmur.

Mentifisto[edit]

This candidate provided a proof of identity to the Wikimedia Foundation.
Please note that the full page with votes can be found at Stewards/elections 2011/votes/Mentifisto.
Mentifisto talk · contribs · SULutil (accounts) / stalktoy · globalcontribs · crosswiki-ness · confirm eligibility
translate: translation help, statement, template, headings

English:
 • Languages: mt, en-4, it-2 (at a very basic level I can also understand most Romance languages)
 • Personal info: Hello all. I have been editing for around four and a half years, and I can mostly be found contributing to maintenance across multiple wikis. That includes administrating enwp, meta, commons, and some other smaller sites, along with assisting as a checkuser on simple. I mainly help clear deletion backlogs and blocking vandals, in addition to stopping spammers. This led me to partaking in similar cross-wiki work, where I have been active for about a year and a half, and during last year as a global sysop (you are welcome to check my performance).

  I would find the steward tools useful in my work, as I would be able to act in emergencies (e.g. rampant vandalism on several sites), as well as giving support to wikis that need it.

  I am happy to clarify any concerns you may have. Thank you.
bosanski:
 • Jezici: mt, en-4, it-2 (at a very basic level I can also understand most Romance languages)
 • Lične informacije: Pozdrav svima. Doprinosim oko četiri i po godine i moj se rad uglavnom svodi na održavanje različitih projekata. To uključuje administratorske poslove na Wikipediji na engleskom, Meti, Commonsu i nekoliko manjih projekata, te također CU provjere na na Wikipediji na jednostavnom engleskom. Uglavnom pomažem pri brisanju i blokiranju vandala, te zaustavljanju spamera. Ovo me dovodi do slične aktivnosti kroz projekte, gdje sam aktivan oko godinu i po, a u prošloj godini sam obavljao i poslove globalnog administratora (ovo možete ovdje provjeriti).

  Stjuardski alati bi mi bili od koristi, jer bi time bio u mogućnosti da brže reagujem u slučaju potrebe (kao primjer ozbiljni vandalizam na više projekata), te da pružim podršku wikijima kojima je potrebna.

  Rado ću razjasniti moguće nedoumice. Hvala Vam.
Deutsch:
 • Sprachen: mt, en-4, it-2 (at a very basic level I can also understand most Romance languages)
 • Informationen zur Person: Hallo an alle. Ich bin seit etwa viereinhalb Jahren am Editieren und kann meist bei „Wartungsarbeiten“ (maintenance) auf verschiedenen Wikis angetroffen werden. Das schließt Administratorenstatus auf en-WP, Meta, Commons und einigen kleineren Wikis ein, nebst CheckUser-Rechten auf der Wikipedia auf Simple English (= „einfaches Englisch“). Ich helfe hauptsächlich dabei, angesammelte Löschanträge zu erledigen, Vandalen zu sperren und Spammer zu stoppen. Das hat mich dazu gebracht, an ähnlichen Crosswiki-Tätigkeiten teilzunehmen, bei denen ich jetzt etwa anderthalb Jahre aktiv bin, das letzte Jahr davon als globaler Administrator (ihr könnt sehr gerne meine Leistungen überprüfen).

  Ich fände die Steward-Werkzeuge bei meiner Arbeit nützlich, da ich in Notfällen (z. B. wildgewordenem Vandalismus auf mehreren Wikis) handeln könnte und auch den Wikis, die es brauchen, meine Unterstützung geben könnte.

  Falls ihr irgendwelche Bedenken haben solltet, würde ich mich freuen, zur Klärung beitragen zu können. Danke.
suomi:
 • Kielet: mt, en-4, it-2 (at a very basic level I can also understand most Romance languages)
 • Henkilökohtaiset tiedot: Hei kaikki. Olen muokannut noin neljän ja puolen vuoden ajan, ja minut löytää enimmäkseen ylläpitotoimien parissa useassa wikissä. Tähän kuuluu ylläpitäjänä toimiminen enwp:ssä, metassa, commonsissa ja joillakin pienemmillä sivustoilla sekä auttaminen osoitepaljastimen käyttäjänä selkokielisessä Wikipediassa. Autan enimmäkseen kerääntyneiden poistotehtävien tekemisessä ja vandaalien estämisessä sekä spam-tunnusten torjunnassa. Tämän johdosta aloin tehdä myös wikienvälistä työtä, jossa olen ollut aktiivinen noin puolitoista vuotta, ja viimeisen vuoden globaalina ylläpitäjänä (voitte vapaasti tarkistaa mitä olen saanut aikaan).

  Ylivalvojien työkaluista olisi työssäni hyötyä, koska pystyisin toimimaan hätätilanteissa (esim. monilla sivustoilla meneillään olevaan vandalismiin) sekä voidakseni tukea wikejä jotka sitä tarvitsevat.

  Vastaan mielelläni kysymyksiinne mahdollisten epäselvyyksien selventämiseksi. Kiitos.
français:
 • Langues : mt, en-4, it-2 (at a very basic level I can also understand most Romance languages)
 • Renseignements personnels : Bonjour à tous. Je contribue depuis près de quatre ans et demi, je consacre la plupart de mon temps à la maintenance à travers plusieurs wikis. Je possède les casquettes d'administrateur sur la WP anglaise, sur Meta, sur Commons, et quelques autres sites plus petits, en plus d'être un checkuser sur WP simple. J'ai surtout aidé aux blocage des vandales, en plus de stopper les spammeurs. Cela m'a amené à un projet similaire cross-wiki de travail, où j'ai été actif pendant environ un an et demi, et au cours de l'année dernière en tant que sysop mondial (je vous invite à regarder mes actions).

  Je voudrais disposer les outils utiles pour mon travail, qui me permettront d'agir en cas d'urgence (par exemple le vandalisme sévit sur plusieurs sites), ainsi que de donner un soutien aux wikis qui en ont besoin.

  Je serais heureux de clarifier toute question que vous pourriez avoir. Je vous remercie.
עברית:
 • שפות: mt, en-4, it-2 (at a very basic level I can also understand most Romance languages)
 • מידע אישי: דיבור כאן
Bahasa Indonesia:
 • Bahasa yang dikuasai: mt, en-4, it-2 (at a very basic level I can also understand most Romance languages)
 • Informasi pribadi: tuliskan pernyataan Anda di sini
italiano:
 • Lingue: mt, en-4, it-2 (at a very basic level I can also understand most Romance languages)
 • Informazioni personali: Ciao a tutti. Da circa quattro anni e mezzo contribuisco come editore e revisore, e nel lavoro di manutenzione di diversi progetti wikimedia. Infatti sono amministratore su enwp, meta, commons, e altri progetti minori, e checkuser in simple wiki. Il mio aiuto è soprattutto nella pulizia del registro delle pagine in cancellazione, nel blocco dei vandali, e nel fermare gli spammer. Questo mi ha portato a partecipare prima al Small Wiki Monitoring Team, dove sono stato attivo per circa un anno e mezzo, e durante l'ultimo anno come global sysop (siete pregati di controllare i miei contributi).

  Sarebbe utile avere le funzioni di steward nel mio lavoro, per essere capace di affrontare adeguatamente le emergenze (es. vandalismi che imperversano in diversi progetti), e nel offrire supporto ai progetti che ne necessitano.

  Sono contento di chiarire qualsiasi vostro dubbio. Grazie.
日本語:
 • 言語: mt, en-4, it-2 (at a very basic level I can also understand most Romance languages)
 • 候補者の情報: 所信はこちら
Nederlands:
 • Taalvaardigheid: mt, en-4, it-2 (at a very basic level I can also understand most Romance languages)
 • Persoonlijke informatie: Hallo allemaal. Ik bewerk sinds ongeveer 4,5 jaar en ik draag vooral bij aan onderhoudswerk op meerdere wiki's. Daaronder valt het beheren van en:wiki, meta, commons en enkele kleinere projecten, evenals het als checkuser ondersteunen van de Eenvoudig Engels-wiki . Ik help vooral bij het wegwerken van achterstanden in te verwijderen pagina's en het blokkeren van vandalen, en het stoppen van spammers. Dit bracht me ertoe om deel te nemen in vergelijkbaar cross-wiki-werk, wat ik nu ongeveer 1,5 jaar heb gedaan, waarvan het afgelopen jaar als global sysop (indien gewenst kunt u mijn activiteiten bekijken).

  De stewardstools zouden nuttig zijn bij mijn werkzaamheden, omdat ze me in staat stellen om in te grijpen bij noodgevallen (bv. ongebreideld vandalisme op verschillende sites), evenals bij het ondersteunen van wiki's die dat nodig hebben.

  Graag geef ik desgewenst nadere toelichtingen. Dank u.
português:
 • Línguas: mt, en-4, it-2 (at a very basic level I can also understand most Romance languages)
 • Informações pessoais: Olá a todos. Eu edito há cerca de quatro anos e meio, e posso ser encontrado principalmente contribuindo para a manutenção de várias wikis. Isso inclui administração da en.wp, meta, commons e outros sites menores e assitência como checkuser na simple.wp. Eu, principalmente, ajudo a limpar as listas de páginas para eliminar e bloqueio vândalos, além de parar a ação de spammers. Isso me levou a participar de um trabalho cross-wiki semelhante, onde eu estive ativo por cerca de um ano e meio, e durante ano passado, como global sysop (se sinta à vontade para ver meu desempenho).

  As ferramentas de steward seriam útil no meu trabalho, na medida em que eu seria capaz de agir em emergências (vandalismo desenfreado em vários sites, por exemplo), assim como dar minha ajuda a wikis que precisarem.

  Ficarei feliz em esclarecer qualquer dúvida que você possa ter. Obrigado.
русский:
 • Языки: mt, en-4, it-2 (at a very basic level I can also understand most Romance languages)
 • Личная информация: Всем привет. Я редактирую уже около 4,5 лет, и мой вклад в основном связан с обслуживанием различных вики. Сюда входит администрирование enwp, meta, Викисклада и некоторых других небольших сайтов, также как и чекъзинг в simple. В основном я занимаюсь очередью запросов к удалению и блокировкой вандалов, вдобавок к борьбе со спамерами. Это привело меня в SWMT, где я активен в течение около полутора лет, последний год - в качестве глобального администратора (добро пожаловать в мою статистику).

  Я думаю, что инструменты стюарда будут полезны в моей работы, так как я смогу действовать в экстренных случаях (например, безудержный вандализм на нескольких сайтах) и помогать разделам, которые в этом нуждаются.

  Я рад разъяснить любые моменты, которые вас заинтересуют. Спасибо.
српски / srpski:
 • Језици: mt, en-4, it-2 (at a very basic level I can also understand most Romance languages)
 • Лични подаци: Здраво свима. Ја доприносим око четири и по године и углавном учествујем у одржавању на различитим викијима. То укључује администраторске послове на Википедији на енглеском језику, Мети, Остави и на неколико других мањих пројеката, као и чекјузеровање на Википедији на једноставном енглеском. Углавном помажем око брисања и блокирања вандала, као и у заустављању спемера. Ово ме доводи до сличне cross-wiki активности, где сам активан око годину и по дана, а током претходне године сам обављао дужност глобалног администратора (можете слободно ово проверити).

  Стјуардске алатке би ми биле корисне за обаљање посла, јер бих био у могућности да реагујем у случају нужде (нпр. у случају озбиљног вандализма на неколико пројеката), као и да пружим подршку викијима којима је она потребна.

  Радо ћу разјаснити све недоумице које имате. Хвала Вам.

Questions: See Stewards/elections 2011/Questions#Mentifisto

→ View vote page