Jump to content

Strategia/Ruch Wikimedia/2017/Źródła/Rozważając 2030: Przesunięcia demograficzne - jak Wikimedia może poszerzyć zasięg do 2030 roku?

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

W ramach procesu strategii Wikimedia 2030 Fundacja Wikimedia współpracuje z niezależnymi konsultantami aby zrozumieć kluczowe trendy, które będą miały wpływ na przyszłość wolnej wiedzy i dzieli się tymi informacjami z ruchem. Ten raport został przygotowany przez Dot Connector Studio, firmę medialną z Filadelfii, zajmująca się badaniami i strategią, która koncentruje się na tym jak nowe platformy można wykorzystywać do oddziaływania na społeczeństwo, i Lutman & Associates - firmę doradczą z St. Paul, która koncentruje się na planowaniu strategicznym na przecięciu kultury, mediów i filantropii.

Kto będzie zamieszkiwał Ziemię w 2030 roku? Jakie miejsca większość ludzi uzna za swój dom? Czy będzie więcej osób poniżej lub poniżej 30 roku? Jaki wpływ mogą mieć czynniki, takie jak dostęp przez telefony komórkowe, umiejętność czytania i pisania i dystrybucja języków, na globalny zasięg Wikimedia w przyszłości?

Who uses Wikimedia now?

Wikimedia’s global reach is vast -- today more than one billion unique devices access Wikimedia projects every month.[1] Where in these world are these users? Wikimedia pageviews by country correlate strongly with a country’s economic strength. Of the 10 countries with the most Wikimedia pageviews, all 10 rank as top 20 in gross domestic product.[2] Most notably, pageviews from the United States make up more than 22 percent of total Wikimedia traffic, greater than any other country. Japan accounts for the second most traffic at 7 percent, with Germany rounding out the top 3 at 6.4 percent. Regionally, Europe and North America account for 65 percent of Wikimedia’s total traffic. Africa, Oceania and Central America comprise less than 5 percent of total share of traffic (see chart below).

Proportion of total Wikimedia traffic by region

Chart generated with data from Wikimedia Traffic Analysis Report, 2017[3]

Wikipedia, Wikimedia’s most visited project, displays similar traffic trends to the whole of Wikimedia. The presence of heavy traffic from Europe and North America contributes to a stout representation of English speakers on Wikipedia, both in terms of English-speaking contributors and English-written articles. In fact, as of July 2017, forty-nine percent of active Wikipedia contributors (Wikipedians who contribute at least once per month) edit articles written in either English or Simple English. German, Spanish, French, and Japanese articles are the next most edited by Wikipedia contributors.[4]

Text chart showing Wikipedia article and contributor rank by language.

Table generated with data from Wikipedia Statistics:Contributors[5] and Wikipedia Statistics[6]

The table above represents rankings based on total article and contributor counts since the launch of Wikipedia in 2001. Here, a contributor is defined as any Wikipedian who has edited 10 or more times. Examining the speakers’ rank column hints at underrepresentation of articles and contributors for major languages including Mandarin, Hindi, Arabic, and Malay.

Jakie są przewidywania co do globalnej demografii w 2030?

Wzrost w Afryce

Oczekuje się, że globalna liczba ludności osiągnie 8,4 mld do roku 2030, co oznacza 15-procentowy wzrost w stosunku do 2015 r. W tym samym okresie przewiduje się, że w regionach o wysokim i średnim dochodzie poziom wzrostu ludności będzie umiarkowany i zawrze się w granicach od 5 do 14%. Przewiduje się, że tempo wzrostu ludności regionów o niskim dochodzie będzie w tym okresie znacznie przewyższać tempo w regionach o wysokich i średnich dochodach, i wyniesie prawdopodobnie 35%.

Regionalnie, Afryka ma najwyższe przewidywane tempo wzrostu, w stosunku do innych regionów świata, wynoszące w latach 2015-2030 aż 40%, co odpowiada prawie 470 milionom osób. W tym samy okresie przewiduje się, że obie Ameryki będą miały łącznie umiarkowany wzrost 13%, równy 128 milionom osób. Oczekuje się, że w tym samym okresie w Azji będzie umiarkowane tempo wzrostu. Przy tempie 11% populacja Azji wzrośnie o ok 500 milionów osób przez następne 15 lat. Przewidywania zakładają, że liczba mieszkańców Europy osiągnie stały poziom w latach 2020 - 2025 i zacznie się nieznacznie zmniejszać w latach 2025-2030. Oceania, składająca się z Australii, Nowej Zelandii i wysp Pacyfiku, będzie miała prawdopodobnie drugie miejsce po Afryce pod względem stopy wzrostu ludności, wynoszące 20%, co się przekłada na 8 milionów osób.[7]

Populacja (w miliardach) z podziałem na główne rejony - 1950-2030.[7] Czarny=Świat, Żółty=Afryka, Czerwony=Azja.
Populacja (w miliardach) z podziałem na główne rejony - 1950-2030.[7] Purpurowy=Europa, Zielony=Ameryka Łacińska i Karaiby, Jasnoniebieski=Północna Ameryka, Niebieski=Oceania.

Przesunięcie w kierunku zamieszkiwania w miastach

Odsetek globalnej populacji zamieszkującej tereny miejskie rośnie szybciej niż na obszarach wiejskich.[8] W każdym regionie wzrasta względna liczba mieszkańców miast. Chociaż Azja i Afryka są najmniej zurbanizowanymi regionami w 2015 r., mają najszybszy wzrost wskaźników urbanizacji. Oczekuje się, że odsetek mieszkańców miast w Oceanii pozostanie niewielki, a trzy z najbardziej zurbanizowanych regionów świata: Ameryka Północna, Ameryka Łacińska / Karaiby i Europa mają utrzymać umiarkowane tempo wzrostu urbanizacji.

Odsetek urbanizacji z podziałem na regiony, 1950-2030.[7] Czerwony=Afryka, Żółty=Azja, Purpurowy=Europa, Zielony=Ameryka Łacińska i Karaiby, Jasnoniebieski=Północna Ameryka, Niebieski=Oceania.

Spodziewany wzrost populacji i gwałtowne tempo urbanizacji w Afryce najprawdopodobniej wpłynie na przesunięcie centrum spraw światowych. Przewiduje się, że kontynent ten odmłodzi starzejącą się w skali globalnej siłę roboczą dostarczając młodych konsumentów i absolwentów szkół średnich.[9] Jednakże, mimo wzrostu liczby ludności w miastach i całej populacji w Afryce jej wskaźniki zatrudnienia osób dorosłych w pełnym wymiarze czasu pozostaje w tyle za resztą świata. Ankieta Gallupa przeprowadzona w 2012 r. wykazała, że w Nigerii, najbardziej zaludnionym kraju kontynentu, tylko 9% populacji dorosłych było zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu.[10] W rzeczywistości, w żadnym kraju Afryki Subsaharyjskiej odsetek osób dorosłych pracujących w pełnym wymiarze czasu nie przekracza 20%. A zatem, ostateczny wpływ przyszłych pracowników Afryki na globalną gospodarkę pozostaje niepewny.

Starzejąca się populacja

W ciągu najbliższych 15 lat prognozuje się, że globalna mediana wieku wzrośnie z 29,6 do 33 lat. Największe przyrosty średniego wieku ludności wynoszą ponad 5 lat, przewiduje się w Ameryce Łacińskiej i Karaibach oraz w Azji. Afryka jest najmłodszym regionem świata, z medianą wieku wynoszącą 19,4 lat w 2015 roku. Z powodu przewidywanego boomu ludności w niedalekiej przyszłości można spodziewać się bardzo małego wzrostu mediany wieku w tym regionie, wynoszącym 1,8 roku w latach 2015-2030.

Mediana wieku z podziałem na regiony, 2015-2030[7]
Region 2015 2020 2025 2030 Różnica w latach 2015-2030
Świat 29.6 30.9 32.1 33.0 3.4
Afryka 19.4 19.8 20.4 21.2 1.8
Azja 30.3 32.1 33.8 35.3 5.0
Europa 41.6 42.7 43.9 45.1 3.5
Ameryka Łacińska, Karaiby 29.2 30.9 32.8 34.6 5.4
Ameryka Północna 37.9 38.6 39.3 40.1 2.2
Oceania 32.8 33.5 34.3 35.1 2.3

Spodziewana jest globalna redukcja odsetka populacji w wieku produkcyjnym, tj. 15-64 lata. Uwzględnia się spadek płodności, a dla Europy i Ameryki Północnej przewidywane jest znaczne pogorszenie ich odsetka populacji produkcyjnej o ok. 5-6% w każdym z tych regionów.[11]

Odsetek populacji w wieku 15-64 - 1970-2030.[7] Czerwony=Afryka, Żółty=Azja, Purpurowy=Europa, Zielony=Ameryka Łacińska i Karaiby, Jasnoniebieski=Północna Ameryka, Niebieski=Oceania.

Dowody spodziewanej eksplozji populacji w Afryce są przedstawione na powyższym wykresie w formie krzywej wzrostowej. Wzrost liczby ludności w wieku produkcyjnym w Azji i Ameryce Łacińskiej i Karaibach, który trwał w ciągu ostatnich 30 lat, dobiega końca z powodu redukcji płodności. W miarę postępów starzenia się ludności w 2030 r., przewiduje się, że odsetek ludności w wieku produkcyjnym w tych regionach ustabilizuje się lub nieznacznie się zmniejszy.

Wpływ starzenia się siły roboczej jest już odczuwany w Japonii. Obecnie jedna trzecia populacji Japonii przekracza 65 lat, w porównaniu z 15 procentami w Stanach Zjednoczonych.[12] Aby zmierzyć się z szybko starzejącą się populacją, Japonia zaczęła w ostatnich latach zwiększać urzędowy wiek przechodzenia na emeryturę. Rząd japoński ustalił stopniową zmianę wieku przechodzenia na emeryturę z 61 lat w 2013 do 65 lat w 2025.[13] Inne narody prawdopodobnie podążą za polityką japońską, ponieważ przewiduje się, że do 2050 r. 32 kraje będą miały ten sam odsetek seniorów, co Japonia obecnie.

Wzrost liczby mężczyzn a następnie równowaga płci w przyszłości

W 1960 r. populacja globalna przeszła od przewagi kobiet do stanu równowagi płci. Od tego czasu świat staje się coraz bardziej męski. Ta tendencja ma się utrzymać i osiągnąć szczyt w ciągu najbliższych 10-15 lat. Po tym czasie populacja globalna będzie miała tendencję do ponownego wyrównywania proporcji mężczyzn i kobiet.

Mężczyźni na 100 kobiet z rozbiciem na regiony, 2000-2030[14]
Region 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Świat 101.3 101.5 101.7 101.8 101.8 101.7 101.6
Afryka 99.3 99.4 99.5 99.7 99.9 100.0 100.0
Azja 104.3 104.6 104.8 104.8 104.7 104.5 104.2
Europa 93.1 93.1 93.2 93.4 93.7 93.9 94.0
Ameryka Łacińska, Karaiby 98.2 98.1 97.9 97.8 97.6 97.5 97.4
Ameryka Północna 97.2 97.5 97.7 98.0 98.2 98.4 98.5
Oceania 100.2 100.2 100.5 100.2 100.1 100.1 100.0

Przewidywany stosunek płci w Azji w 2030, 104,8 mężczyzn na 100 kobiet, wynika w znacznym stopniu przez zdominowane przez mężczyzn Indie i Chiny, których prawdopodobne współczynniki płci w roku 2030 będą wynosić odpowiednio 106,8 i 106,1. Uwarunkowanie nadmiaru mężczyzn w tych regionach, spowodowane prenatalną praktyką selekcji płci w latach 80. i 90. XX w., spowoduje, że pojawi się wkrótce nadmiar mężczyzn w wieku do ożenku. Wg badań Uniwersytetu Columbia, ta nierównowaga płci, spowoduje nie tylko pojawienie się znacznej liczby nieożenionych mężczyzn, ale też może wzrosnąć liczba przestępstw.[15]

Wzrost edukacji

Dane pochodzące z książki Barro i Lee na temat trendów w globalnej edukacji "Education Matters" sugerują, że odsetek globalnej populacji w przedziale wiekowym 15-64, który nie posiada wykształcenia maleje z upływem czasu.[16] Europa i Ameryka, które obecnie mają najmniejszy odsetek osób niewykształconych w stosunku do ogółu ludności, mają pozostać najlepiej wyedukowanymi społeczeństwami. W 2015 r. około 26% osób w wieku 15-64 lat w Afryce Subsaharyjskiej nie posiadało wykształcenia, najwyższy taki odsetek ze wszystkich regionów świata. Jednak w 2030 r. przewiduje się, że w Afryce Subsaharyjskiej będzie największy spadek względnej liczby ludności niewykształconej, szacowany na 10% w ciągu najbliższych 15 lat. Na Bliskim Wschodzie, w Afryce Północnej oraz w Azji i na Pacyfiku spodziewane są podobne tendencje poprawy edukacji, przy czym odsetek osób niewykształconych spadnie od 5 do 8% w stosunku do całej populacji.

Odsetek populacji niewykształconej z podziałem na regiony. Niebieski=Azja, Pomarańczowy=Europa, Szary=Ameryka Łacińska i Karaiby, Żółty=Środkowy Wschód i Północna Afryka, Niebieski=Północna Ameryka, Zielony=Afryka Subsaharyjska.

Spadek analfabetyzmu

Zgodnie z danymi pochodzącymi z Pardee Center for International Futures Uniwersytetu w Denver,odsetek światowej populacji, która umie czytać i pisać, wzrośnie z 83 do 90% w latach 2015-2030.[17] Afryka osiąga najwyższą w ciągu tego okresu skokową poprawę, z 62% w 2015 do 80% w 2030.

Wzrost populacji umiejącej czytać i pisać, 2015-2030[17]
Region 2015 2030 Wzrost
Świat 0.83 0.90 0.07
Afryka 0.62 0.80 0.18
Azja 0.83 0.90 0.07
Europa 0.99 1.00 0.00
Ameryka Łacińska, Karaiby 0.92 0.95 0.03
Ameryka Północna 1.00 1.00 0.00
Oceania 0.92 0.95 0.03

Także w Azji oczekuje się poprawy w zakresie odsetka czytających i piszących o 7%. Dla Oceanii, Ameryki Łacińskiej oraz Karaibów przewidywane jest osiągnięcie umiarkowanego wzrostu alfabetyzacji, podczas gdy w Europie i Ameryce Północnej utrzymają się wysokie wskaźniki umiejętności czytania i pisania.

Języki przyszłości

Obecnie najbardziej powszechnie używanym językiem na świecie jest język mandaryński, a po nim angielski i hindi. Hiszpański i arabski są na czwartym i piątym miejscu. Zgodnie z modelem prognozowania engco, do 2050 będzie najwięcej osób mówiących mandaryńskim jako swoim pierwszym językiem. Model przewiduje, że hiszpański stanie się drugim najczęściej używanym językiem mówionym, a następnie angielski z hindi jako trzeci i czwarty i wreszcie arabski zachowa swoją piątą pozycję.

Ranking osób mówiących danym językiem z podziałem rocznym[18][19]
Ranking osób mówiących danym językiem 2015 2050
1 mandaryński mandaryński
2 angielski hiszpański
3 hindi angielski
4 hiszpański hindi
5 arabski arabski

Dostęp do technologii

Raport przygotowany przez firmę Cisco wskazuje, że odsetek globalnej ludności korzystającej z internetu, wzrośnie z 44% do 58% w okresie od 2016 do 2021. Na całym świecie oczekuje się, że ruch IP wzrośnie trzykrotnie w tym czasie, przy najszybciej rosnącym ruchu IP na Bliskim Wschodzie i w Afryce z roczną stopą wzrostu (CAGR) wynoszącą 42%. Przewiduje się, że w Azji i rejonie Pacyfiku będzie również szybki wzrost ruchu IP, z CAGR wynoszącym 26%. Urządzenia i łącza na jednego mieszkańca, średnie prędkości i średni ruch na jednego mieszkańca w skali miesiąca mają wszystkie wzrosnąć na całym świecie.[20]

Globalny Wzrost Internetu[20]
Rok Użytkownicy internetu: % populacji Urządzenia i łącza na osobę Średnie szybkości Średni ruch na osobę na miesiąc
2016 44% 2.3 27.5 Mbps 12.9 GB
2021 58% 3.5 53.0 Mbps 35.5 GB

Oczekuje się, że mobilny przesył danych wzrośnie 7-krotnie na całym świecie w latach 2016-2021. Ta szybkość wzrostu jest dwukrotnie większa niż ruch IP na stałych łączach w tym samym okresie. Mobilny przesył danych przyspiesza najszybciej w rozwijających się regionach Bliskiego Wschodu i Afryki, Azji i Oceanii i Ameryki Łacińskiej. Przewiduje się, że dane mobilne i ruch internetowy z Bliskiego Wschodu i Afryki przekroczą poziom ruchu w Ameryce Północnej do roku 2020.

Dane przesyłane mobilnie i ruch w internecie (PB/miesiąc), 2016-2021[20]
Region 2016 2017 2018 2019 2020 2021 CAGR (2016-2021)
Azja i rejon Pacyfiku 3,135 4,943 7,470 11,105 15,991 22,715 49%
Środkowy Wschód i Afryka 612 1,200 2,020 3,194 4,893 7,428 65%
Ameryka Północna 1,369 1,887 2,571 3,438 4,525 5,883 34%
Centralna i Wschodnia Europa 901 1,355 1,956 2,755 3,772 5,071 41%
Europa Zachodnia 724 1,073 1,530 2,135 2,947 4,036 41%
Ameryka Łacińska 459 724 1,098 1,593 2,254 3,137 46%
Razem 7,201 11,183 16,646 24,220 34,382 48,270 46%

Kogo będzie potrzebować Wikimedia, aby zwiększyć swój zasięg do 2030 roku?

Wikimedia musi przyjąć boom populacji w Afryce. Afryka stanowi obecnie niewielką część całkowitego ruchu Wikimediów, ale spodziewany jest znaczny wzrost ruchu z łączy mobilnych i stacjonarnych w regionie. Szacuje się, że w 2010 r. było około 120 milionów francuskojęzycznych Afrykanów w 24 krajach.[21] Ze względu na występowanie frankofonów w Afryce Subsaharyjskiej z połączeniem oczekiwanego wzrostu liczby ludności regionu, niektórzy twierdzą, że znaczenie francuskiego może wzrosnąć w rankingach najważniejszych języków na świecie.[22] Jednak, Wikimedia zapewnia rozsądne zasoby dla frankofonów jeśli chodzi o liczbę artykułów i francuskojęzycznych edytorów. Należy rozważyć lepsze przyjęcie dla krajów arabskojęzycznych w północnej Afryce, ponieważ przewiduje się, że region ten będzie miał znaczną dynamikę wzrostu (około 23 procent) w latach 2015-2030, co stanowi blisko 50 milionów ludzi, a w projektach Wikimedia jest duży niedobór artykułów w języku arabskim i edytorów mówiących w tym języku. Ponadto, biorąc pod uwagę oczekiwaną poprawę odsetka alfabetyzacji w Afryce, dostęp do technologii informacyjnych będzie odgrywać monumentalną rolę w rozwoju tego regionu.

Przewiduje się, że oczekiwana stopa wzrostu w Chinach, choć będzie niska, przyczyni się do około 52 milionów Chińczyków w populacji globalnej. Ponieważ Chiny będą mieć silny wzrost gospodarczy w ciągu najbliższych 15 lat, spowoduje to też wzrost wpływu mandaryńskiego jako języka biznesu.[23] Mandaryński jest najczęściej używanym językiem mówionym na świecie, ale artykuły w tym języku są dopiero na 15. miejscu w projektach Wikimedia. Istnieje również niedostateczna reprezentacja edytorów projektów Wikimedia, biegłych w mandaryńskim; język ten zajmuje dopiero ósme miejsce jeśli chodzi o liczbę edytorów.

Jakie scenariusze mogą drastycznie zmienić uznane punkty widzenia dotyczące tendencji demograficznych?

Starzejąca się siła robocza

Wszystkie regiony, z wyjątkiem Afryki, zmierzają w kierunku zmniejszenia liczby ludności w wieku produkcyjnym. Regiony o spadku przyrostu siły roboczej w coraz większym stopniu zależą od zwiększenia minimalnego wieku emerytalnego i rozwoju nowych technologii w celu zwiększenia wydajności pracy.[24] Starzejące się populacje siły roboczej prowadzą do ryzyka ekonomicznej stagnacji i upadku.

Oporność na antybiotyki

Nieprawidłowe użycie i nadużywanie antybiotyków prowadzi do możliwości mutowania bakterii w szczepy oporne na antybiotyki. Oporność antybiotykowa jest bezpośrednim zagrożeniem i może prowadzić do wyższych kosztów leczenia, wydłużyć pobyt w szpitalu i zwiększoną śmiertelność.[25] Zakażenia takie jak zapalenie płuc, gruźlica, sepsa i rzeżączka stają się coraz bardziej trudne do wyleczenia, gdy skuteczność antybiotyków maleje. Wpływ oporności na antybiotyki jest szczególnie szkodliwy dla populacji krajów rozwijających się, ponieważ brakuje takich zasobów do zwalczania negatywnych skutków tego zjawiska jak zaopatrzenie w sprzęt medyczny czy wysoko wyszkolony / wynagradzany personel.[26]

Wzrost konfliktów

Istnieje potencjał narastania wewnętrznych konfliktów w krajach, w których występuje starzenie się społeczeństwa i dyskryminacja polityczna mniejszości etnicznych.[27] Aktualnymi przykładami tego zjawiska są etniczni Kurdowie w Turcji i muzułmanie Pattani w południowej Tajlandii. Kraje Afryki Subsaharyjskiej prawdopodobnie także będą narażone na konflikty, ponieważ mają niewystarczające zasoby naturalne (wody i grunty uprawne) w celu wsparcia przyszłych populacji i ich tendencji do szybkiego wzrostu liczby ludności.

Postępy technologii medycznych

Rozwój technologii zarządzania chorobami zakaźnymi, takich jak diagnoza molekularna i sekwencjonowanie genetyczne, mogą pozwolić na wydłużenie długości i jakości życia, przy jednoczesnym zapewnieniu bardziej zindywidualizowanej opieki zdrowotnej.[28] Obecnie protezy kończyn i mięśni szkieletowych mają ograniczoną funkcjonalność i mobilność. Do roku 2030 możemy spodziewać się, że w pełni funkcjonalne protezy kończyn, wzroku i aparaty słuchowe będą szeroko dostępne. Ponadto nieuchronne rozprzestrzenienie geograficzne wiodących ośrodków innowacji w dziedzinie technologii medycznych i zarządzania chorobami w krajach rozwijających się może przyspieszyć rozwój zaawansowanych technologii opieki zdrowotnej.

Nieprzewidziane zmiany klimatu i katastrofy

W 1859 r. potężna burza słoneczna, nazywana "wydarzeniem Carringtona", wybuchła i bombardowała magnetosferę Ziemi. Przewody telegraficzne stopiły się i pojawiły się zorze polarne aż po Karaiby. Zorze nad Górami Skalistymi w Stanach Zjednoczonych świeciły tak jasno, że poszukiwacze złota obudzili się i zaczęli przygotowywać śniadanie, myląc, że już ranek.[29] Uważa się, że burze o podobnej wielkości nie są rzadkie. Rzeczywiście, burza słoneczna o porównywalnej wielkości została wyemitowana przez słońce w 2012 r., ale ominęła Ziemię.

Podobna burza dzisiaj miałaby niszczące skutki dla sieci elektrycznych, satelitów i innych elementów infrastruktury komunikacyjnej. Naukowcy z amerykańskiej agencji Atmospheric and Environmental Research oceniają, że szkody poniesione przez podobne do burzy Carringtona wydarzenie w samych Stanach Zjednoczonych kosztowałyby od 600 milardów do 2,6 biliona dolarów.[30]

Pytania dla ruchu Wikimedia

 • W jaki sposób Wikimedia może poszerzać treść i rekrutować edytorów w tych częściach świata, które najprawdopodobniej wzrosną w ciągu najbliższych 15 lat?
 • W jaki sposób Wikimedia może zająć się nowymi użytkownikami internetu, którzy będą korzystać z projektów Wikimedia z małych urządzeń?
 • Jak można ułatwić dostęp do projektów Wikimedia dla starzejącej się populacji - i czy osoby te mogą być rekrutowane jako współtwórcy?
 • Jakie zmiany w protokołach edytowania, wrażliwości lub mediach mogą być potrzebne, aby służyć użytkownikom z nowych kultur i geografii?
 • Jak ruch chroni się przed chorobami, niepokojem społecznym i zdarzeniami środowiskowymi, które mogą potencjalnie zakłócać ciągłość obsługi użytkowników?
 • Jakie role mogą odgrywać projekty Wikimedia i ruch Wikimedia w przypadku takich kryzysów?

Przypisy

 1. “Wikimedia Foundation 2016 Annual Report”. Wikimedia Foundation, 2017. Accessed July 24, 2017. Wikimedia_Foundation/Annual_Report/2015-2016.
 2. “Gross domestic product 2016, PPP.” World Bank, 2016. Accessed June 30, 2017. http://databank.worldbank.org/data/download/GDP_PPP.pdf.
 3. “Wikimedia Traffic Analysis Report.” Wikimedia, 2017. Accessed on June 14, 2017. https://stats.wikimedia.org/wikimedia/squids/SquidReportPageViewsPerCountryOverview.htm.
 4. Monthly Wikipedia editors by project (Google Docs spreadsheet)
 5. “Wikipedia Statistics: Contributors.” Wikipedia, 2017. Accessed June 14, 2017. https://stats.wikimedia.org/EN/TablesWikipediansContributors.htm
 6. “Wikipedia Statistics.” Wikipedia, 2017. Accessed June 14, 2017. https://stats.wikimedia.org/EN/Sitemap.htm.
 7. a b c d e f "World Urbanization Prospects: The 2014 Revision". United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. Retrieved 2017-06-15. 
 8. "Population 2030" (PDF). United Nations, Department of Economic and Social Affairs, 2015. Retrieved 2017-06-15. 
 9. Hinshaw, Drew (November 27, 2015). "For a Growing Africa, Hope Mingles With Fear of the Future". The Wall Street Journal. Retrieved 2017-06-15. 
 10. Mudele, Kolawole (November 11, 2013). "Despite Nigeria’s Economic Growth, Few Have ‘Good Jobs.’". Gallup. Retrieved 2017-06-15. 
 11. Lee, Ronald; Mason, Andrew (2011). "The Price of Maturity: Aging Populations Mean Countries Have to Find New Ways to Support Their Elderly". Finance & Development 48 (2): 6–11. 
 12. Schlesinger, Jacob M.; Martin, Alexander (November 29, 2015). "Graying Japan Tries to Embrace the Golden Years". Wall Street Journal. Retrieved 2017-06-15. 
 13. Rodionova, Zlata. "Japan’s Elderly Keep Working Well Past Retirement Age". The Independent. Retrieved 2017-06-15. 
 14. "World Population Prospects: The 2017 Revision" (PDF). United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. Retrieved 2017-06-15. 
 15. Edlund, Lena. "Sex Ratios and Crime: Evidence from China" (PDF). Retrieved 2017-06-15. 
 16. Barro, Robert J.; Lee, Jong-Wha. "Projections of Educational Attainment by Country". Retrieved 2017-06-15. 
 17. a b "Country Profile". International Futures, Pardee Center. Retrieved 2017-06-15. 
 18. "Summary by language size". Ethnologue 18th edition, 2015. Retrieved 2017-06-15. 
 19. Graddol, David. "The Future of English: A guide to forecasting the popularity of the English language in the 21st century" (PDF). Retrieved 2017-06-15. 
 20. a b c "Cisco Visual Networking Index: Forecast and Methodology, 2016-2021" (PDF). Cisco. June 6, 2017. Retrieved 2017-06-15. 
 21. "La francophonie dans le monde 2006-2007" (PDF). Organisation Internationale De La Francophonie. 2007. Retrieved 2017-06-15. 
 22. "Le français, langue la plus parlée en 2015?". France 24. March 26, 2014. Retrieved 2017-06-15. 
 23. "The Future Language of Business: English vs. Mandarin". Digital Jungle. February 26, 2015. Retrieved 2017-06-15. 
 24. "Global Trends 2030" (PDF). National Intelligence Council. 2012. Retrieved 2017-06-15. 
 25. "Antibiotic resistance". World Health Organization. October 2016. Retrieved 2017-06-15. 
 26. Sosa et al. (2010). "Antimicrobial Resistance in Developing Countries" (PDF). Springer Science+Business Media, LLC. Retrieved 2017-06-15. 
 27. "Global Trends 2030" (PDF). National Intelligence Council. 2012. p. viii. Retrieved 2017-06-15. 
 28. "Global Trends 2030" (PDF). National Intelligence Council. 2012. p. 92. Retrieved 2017-06-15. 
 29. Odenwald, Sten F. (August 2008). "Bracing the Satellite Infrastructure for a Solar Superstorm". Scientific American. Retrieved 2017-06-15. 
 30. "Solar storm risk to the North American electric grid". Lloyd’s. May 2013. Retrieved 2017-06-15.