Jump to content

Wikimedia Blog/Drafts/Viquimodernisme post

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

English

[edit]

Viquimodernisme, not just another GLAMwiki project

[edit]

Catalan Wikipedia is especially active with GLAM (Galleries, Libraries, Archives, and Museums) projects, but beginning in summer 2012, we started developing "Viquimodernisme", an unprecedented wikiproject in Catalonia. For the first time, a research group on contemporary design and art history — Universitat de Barcelona’s GRACMON — and around 100 art history students at the same university have made a combined effort to improve Catalan Wikipedia’s content related to their area of expertise, Catalan modernism.

"El drac", Park Güell's (Barcelona) iconic mosaic salamander

A preliminary audit (in catalan) revealed that from both a quantitative and a qualitative point of view, modernism articles on the Catalan Wikipedia needed serious improvement. And we took other key factors into account. First, Wikipedia's prominent position among the main reference sources when information is sought on the Internet makes it reasonable to work to provide Wikipedia readers with high quality content. Second, Catalan modernism is one of the main assets of our artistic heritage, and Wikipedia is a very useful tool to explain Catalonia to the world. Also, we cannot forget that free knowledge projects in public education entail an important social return, which makes them even more valuable. Finally, plunging on such a wikiproject involved adopting a new paradigm of academic work: assignments became an open task, a permanent, free and widely available work in progress.

The wikiproject planning was based on data provided by the preliminary audit, and once devised, it was presented to students enrolled in several subjects related to Catalan modernism (plastic arts, theatre, design…). Each student commited to edit a Wikipedia article related to the subject they were learning, aiming to obtain or get as close as possible to a featured article. We reached a lucky crossroads: students acquired new knowledge and improved their command of references; professors — members of the research group — provided the needed criterion to assess the assignments and also optimised their research by providing Wikipedia with new data, while the community had an active participation by helping inexperienced editors and intervening when it was necessary. Despite that the experience was positive, several tense situations arose among students and the community, mainly due to a lack of knowledge of Wikipedia’s working dynamics by novice editors. Also, this experience helped us to spot a flaw we need to improve as soon as possible: the need to clarify Wikimedia Commons’ operation and special features, as their command was one of the most difficult issues students had to cope with.

Sagrada Família's (Barcelona) nave roof

Currently, we can only provide preliminary results of this wikiproject, as we have just started phase 2, which will last until June 2013. During this second semester we will be glad to welcome a fourth actor, Barcelona’s Museu de les Arts Escèniques, which will participate of the wikiproject by offering students a backstage pass to high quality references. But we can state that the results of the first phase of the wikiproject have been very satisfactory and have exceeded even the most optimistic estimates. The signs determined in the preliminary audit show an astonishing growth of Catalan modernism-related articles in Catalan wikipedia, either by number and quality.

Most assignments involved creating new articles, and Catalan wikipedia currently has 416 articles about Catalan modernism available, while in late summer 2012 there were 372! Also, a survey among phase 1 students revealed they were mainly satisfied with the project and their results. Among the most interesting comments, we must stress their willingness to take part again in a similar experience and their satisfaction to know that their assignment has been something useful to the society since the very beginning.

Most of phase 1 students are willing to continue editing

Viquimodernisme is a milestone-setting project among GLAM wikiprojects. Once finished, we will be able to determine protocols and mechanisms that will serve as a reference for future similar experiences. This unprecedented collaboration between academia and Wikipedia has revealed an amazing potential, but we are only on the tip of the iceberg: things are changing, and this is a shared success!

Esther Solé (User:ESM), Amical Viquipèdia

Catalan

[edit]

Viquimodernisme, no només un altre viquiprojecte GLAM

[edit]

La viquipèdia en català és especialment dinàmica a nivell de GLAM. Els projectes s’han multiplicat en els darrers anys, i des de l’estiu de 2012 s’està duent a terme un viquiprojecte pioner en aquest àmbit a Catalunya, anomenat viquimodernisme.

Per primer cop, un grup de recerca sobre història de l’art i del disseny contemporanis, el GRACMON de la Universitat de Barcelona, i prop d’una centena d’alumnes del grau d’història de l’art de la mateixa universitat han unit esforços per tal de millorar el contingut existent a Viquipèdia relacionat amb el seu camp d’expertise, el modernisme català.

Capçalera de la revista Pèl & Ploma, obra de Ramon Casas

La proposta del viquiprojecte no fou gratuïta: una auditoria prèvia va revelar que tant a nivell quantitatiu com qualitatiu, els articles sobre el modernisme català disponibles a la viquipèdia precisaven una millora important. A aquesta realitat calia afegir-hi diversos factors: en primer lloc, la posició destacada que ocupa la viquipèdia entre les principals fonts consultades quan es cerca informació per internet. Així doncs, sembla raonable vetllar i esforçar-nos per a que els continguts que es poden trobar a la viquipèdia siguin de la màxima qualitat possible. En segon lloc, cal no oblidar que el modernisme català és un dels principals valors del patrimoni artístic del nostre país, i que la viquipèdia és una eina que ha resultat de gran utilitat per donar a conèixer Catalunya al món. Finalment, no es pot obviar el valor de retorn social que entranyen els projectes de coneixement lliure en l’àmbit de l’ensenyament públic, com tampoc es pot deixar de banda el fet que endinsar-se en el viquiprojecte suposava un veritable canvi de paradigma del treball acadèmic, el qual deixa de ser eclusivament de l’alumne que l’elabora per esdevenir una tasca oberta, un work in progress permanent, lliure i a disposició de tothom.

Així doncs, després de planificar les actuacions a partir de la informació extreta de l’auditoria, es presentà el viquiprojecte a l’alumnat, repartit en assignatures relacionades amb diverses facetes del modernisme català (arts plàstiques, teatre, disseny…). Cadascú s’encarregava d’editar un article relacionat amb el programa de l’assignatura que cursava amb la intenció d’obtenir o d’aproximar-se al màxim a un article de qualitat. S’esdevenia una cruïlla afortunada: els alumnes adquirien nou coneixement i milloraven el domini i maneig de les fonts; el professorat —els membres del grup de recerca— proporcionava el criteri necessari per valorar la qualitat dels articles treballats a la vegada que optimitzava la pròpia recerca feta tot aportant dades noves a la viquipèdia; i la comunitat participava activament del viquiprojecte tot acompanyant els nous editors i intervenint sempre que fos necessari. Tot i que en termes generals l’experiència fou positiva, van esdevenir-se algunes situacions de tensió entre l’alumnat i la resta de la comunitat, la gran majoria d’elles propiciades pel desconeixement de les dinàmiques de funcionament de la viquipèdia per part dels editors novells. A més, aquesta experiència va posar de manifest de manera molt clara un dels aspectes que cal millorar amb certa urgència en vista a properes edicions: la necessitat de clarificar el funcionament i les particularitats de Wikimedia Commons, una de les facetes més dificultoses de l’experiència en general.

Desconsol, de Josep Llimona, obra clau de l'escultura modernista

Ara per ara només estem en condicions d’aportar resultats preliminars d’aquest projecte, ja que tot just estem iniciant-ne la segona fase, que es desenvoluparà fins el juny de 2013. Durant aquest segon quadrimestre un quart actor, el Museu de les Arts Escèniques de Barcelona, s’incorporarà al viquiprojecte tot aportant un backstage pass a fonts d’alta qualitat pels participants. De totes maneres, ara ja podem afirmar que els resultats de la primera fase del viquiprojecte han estat molt satisfactoris i han superat les expectatives més optimistes. Els indicadors emprats en l’auditoria prèvia ens permeten observar un creixement espectacular dels articles sobre el modernisme català a la viquipèdia, tant en quantitat com en qualitat. Tanmateix, una part important del treball s’ha dut a terme a partir de la creació d’articles nous, de tal manera que de 372 articles sobre el modernisme català disponibles a la viquipèdia a finals d’estiu de 2012, avui ja en comptem 416! A més, una enquesta facilitada als alumnes participants del primer quadrimestre evidencia una satisfacció generalitzada de l’experiència. Entre les observacions més destacades cal mencionar la predisposició generalitzada a repetir l’experiència i la constatació que la feina feta ha passat a ser quelcom d’utilitat pública, a disposició de tothom des del primer dia.

La majoria d'alumnes de la primera fase estarien interessats en repetir l'experiència

Viquimodernisme és un projecte que ens permetrà establir una fita dins el conjunt de viquiprojectes GLAM, tot determinant protocols i mecanismes de treball que serviran de referència per a experiències futures de caràcter similar. El potencial que s’ha observat en aquesta experiència pilot sobre la col·laboració entre acadèmia i viquipèdia és fantàstic, però tot just estem a la punta de l’iceberg: les coses estan començant a canviar, i ho estem aconseguint entre tots!

Esther Solé (User:ESM), Amical Viquipèdia

Notes

[edit]