Jump to content

Wikimedia CEE Spring 2019/Structure/Czechia

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

Women

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs cv de el eo et hr hu hy hyw ka kk lt lv mk mt myv pl ro roa-rup ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 Marta Kubišová ♀ (b. 1942) + + + + + + + + + + + + + + 14 Q272424 24 +
2 Ilona Csáková ♀ (b. 1970) + + + + + + + + + + 10 Q4181301 14 +
3 Kateřina Jacques ♀ (b. 1971) + + + + 4 Q6376025 25 +
4 Gertruda Sekaninová-Čakrtová ♀ (1908–1986) + + + 3 Q12018218 17 +
5 Jiřina Jirásková ♀ (1931–2013) + + + + + + + + + 9 Q544058 22 +
6 Sylvie Bodorová ♀ (b. 1954) + + + + 4 Q440505 15 +
7 Táňa Fischerová ♀ (1947–2019) + + + + + + + + + 9 Q2382175 29 +
8 Hana Hegerová ♀ (1931–2021) + + + + + + + + + + + + 12 Q82688 25 +
9 Zuzana Roithová ♀ (b. 1953) + + + + + + + + + 9 Q231231 18 +
10 Zdislava from Lemberk ♀ (1215–1252) + + + + + + + + + + 10 Q158971 20 +
Σ → Autolist→ gallery→ timeline 10 1 0 0 0 0 2 0 10 0 6 0 4 1 1 3 2 0 1 0 1 0 0 0 0 7 4 0 7 0 7 0 1 3 3 2 8 0 84 avg: 8\2\22% 209 Wikimedia Commons


Culture

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs cv de el eo et hr hu hy hyw ka kk lt lv mk mt myv pl ro roa-rup ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 Brundibár + + + + + + 6 Q565663 13 +
2 Czech literature + + + + + + + + + + + + + + + + + 17 Q282445 5 +
3 Vinohrady Theatre View on maps + + + + + + + 7 Q478043 18 +
4 Czech Radio + + + + + + + + + 9 Q341323 17 +
5 Miloš Forman (1932–2018) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 30 Q51525 37 +
6 Věra Chytilová ♀ (1929–2014) + + + + + + + + + + + + + + + + 16 Q235032 21 +
7 Jiří Menzel (1938–2020) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 20 Q352030 29 +
8 Elmar Klos (1910–1993) + + + + + + + + + + + 11 Q2980777 18 +
9 Heinrich Biber (1644–1704) + + + + + + + + + + + + + + + + + 17 Q153455 22 +
10 Anton Reicha (1770–1836) + + + + + + + + + + 10 Q311387 30 +
11 Johann Stamitz (1717–1757) + + + + + + + + + + + + + + + + 16 Q156033 26 +
12 Venus of Dolní Věstonice + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 19 Q552113 19 +
13 Theodoric of Prague (?) + + + + + + + + + + + + + + 14 Q446631 18 +
14 Karel Škréta (1610–1674) + + + + + + + + + + + + + 13 Q728117 21 +
15 Martha a Tena + + + 3 Q43211009 4 +
Σ → Autolist→ map gallery→ timeline 15 2 3 5 3 2 5 0 15 0 14 10 10 6 5 10 7 0 3 1 1 5 3 0 0 13 7 0 15 4 12 6 1 7 5 0 13 0 208 avg: 14\5\36% 298 Wikimedia Commons


Science

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs cv de el eo et hr hu hy hyw ka kk lt lv mk mt myv pl ro roa-rup ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 Institute of International Relations Prague + + + + + 5 Q15476020 11 +
2 Konstantin Jireček (1854–1918) + + + + + + + + + + + + + + + + 16 Q700589 20 +
3 Bedřich Hrozný (1879–1952) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 20 Q311931 31 +
4 Vilém Mathesius (1882–1945) + + + + + + + + + + + 11 Q550722 16 +
5 Jan Mukařovský (1891–1975) + + + + + + + + + + + 11 Q1337801 21 +
6 Faculty of Arts, Charles University in Prague + + + + + + + 7 Q3563550 16 +
7 Břetislav Staš (1928–2021) + + 2 Q47452368 15 +
Σ → Autolist→ gallery→ timeline 7 0 0 2 1 1 3 0 7 0 6 0 3 4 1 1 1 0 1 3 1 0 1 0 0 6 2 0 5 0 3 2 1 2 2 0 6 0 72 avg: 10\2\27% 130 Wikimedia Commons


Politics

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs cv de el eo et hr hu hy hyw ka kk lt lv mk mt myv pl ro roa-rup ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 2018 Czech municipal elections + + + + + 5 Q48863019 8 +
2 Miloslav Rozner (b. 1977) + + + 3 Q42374816 15 +
3 politics of the Czech Republic + + + + + + + + + 9 Q1155216 3 +
4 Výkonná moc v Česku + 1 Q11995745 2
5 President of the Czech Republic + + + + + + + + + + + + + + + 15 Q1819381 17 +
6 Prime Minister of the Czech Republic + + + + + + + + + + + + + + 14 Q3409229 13 +
7 Government of the Czech Republic + + + + + + + + + + + 11 Q5015587 8 +
8 President of the Senate of the Czech Republic + + + + 4 Q3210181 10 +
Σ → Autolist→ gallery→ timeline 7 0 1 3 0 0 2 0 8 0 4 3 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 4 0 6 2 3 2 0 0 2 0 6 0 62 avg: 8\2\20% 76 Wikimedia Commons


History

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs cv de el eo et hr hu hy hyw ka kk lt lv mk mt myv pl ro roa-rup ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 Siege of Prague View on maps + + + + 4 Q7510328 9 +
2 Tomáš Garrigue Masaryk (1850–1937) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 27 Q78492 49 +
3 Edvard Beneš (1884–1948) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 24 Q152274 36 +
4 Klement Gottwald (1896–1953) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 24 Q296054 27 +
5 The Excursions of Mr. Brouček to the Moon and to the 15th Century + + + 3 Q3068704 9 +
Σ → Autolist→ map gallery→ timeline 5 2 0 3 1 1 4 0 5 0 4 3 3 3 3 3 2 0 3 0 2 3 1 0 0 3 3 0 3 3 3 2 2 3 3 3 3 0 82 avg: 16\2\43% 130 Wikimedia Commons


Nature / Geography

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs cv de el eo et hr hu hy hyw ka kk lt lv mk mt myv pl ro roa-rup ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 Zbraslav Monastery View on maps + + + + + + + 7 Q2244325 19 +
2 Tolštejn Castle View on maps + + + + 4 Q376781 16 +
3 Jiřetín pod Jedlovou View on maps + + + + + + + + + 9 Q164471 27 +
4 Zawory Mountains + + + 3 Q9387594 5 +
5 České Středohoří View on maps + + + + + + + + 8 Q264667 12 +
6 Prague Castle View on maps + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 26 Q193369 35 +
7 Charles Bridge View on maps + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 26 Q204871 35 +
8 Golden Lane View on maps + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 20 Q1535529 15 +
9 St. Vitus Cathedral View on maps + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 24 Q5949 31 +
10 Jejkov View on maps + + + + 4 Q4924986 14 +
Σ → Autolist→ map gallery→ timeline 10 4 1 4 4 0 4 0 10 0 8 5 5 2 4 5 4 0 3 2 2 3 4 0 0 9 4 0 4 3 7 3 2 5 4 1 5 0 131 avg: 13\3\34% 209 Wikimedia Commons


Society

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs cv de el eo et hr hu hy hyw ka kk lt lv mk mt myv pl ro roa-rup ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 Ride of the Kings + + + + + + + + + + 10 Q40270 5 +
2 Mole + + + + + + + + + + + + + + + + + 17 Q724491 20 +
3 Jára Cimrman + + + + + + + + + 9 Q1573258 23 +
4 Pan Tau + + + + + + 6 Q1646557 22 +
5 Rychlé šípy + + + 3 Q7384808 7 +
6 Návštěvníci + + + + + + + + + + 10 Q564877 21
7 Jakub Kornfeil (b. 1993) + + + + 4 Q543464 12 +
8 beef tenderloin + + + + + + + 7 Q1639520 3 +
9 knödel + + + + + + + + + + + + + + + + 16 Q158382 6 +
10 kolach + + + + + + 6 Q1211684 3 +
11 Buchteln + + + + + + + + + + 10 Q181418 8 +
12 Olomouc curd cheese + + + + + + + + + + 10 Q952979 8 +
13 Smažený sýr + + + + + + + + + 9 Q590739 5 +
14 Spejbl and Hurvínek + + + + + + + + + 9 Q2143599 11 +
15 Ferda Mravenec + + + 3 Q1932108 5 +
Σ → Autolist→ gallery→ timeline 15 1 2 1 4 0 0 0 15 0 12 2 11 0 3 5 2 1 1 0 2 0 1 0 0 12 2 0 10 3 10 2 0 3 0 0 9 0 129 avg: 9\3\23% 159 Wikimedia Commons


Transport

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs cv de el eo et hr hu hy hyw ka kk lt lv mk mt myv pl ro roa-rup ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 Frýdlant–Heřmanice Railway View on maps + + + 3 Q2245743 11 +
2 Czech Airlines + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 23 Q192653 36 +
3 Prague Metro View on maps + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 22 Q190271 26 +
4 Václav Havel Airport Prague View on maps + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 19 Q99172 29 +
5 Praha hlavní nádraží View on maps + + + + + + + + + + + 11 Q751174 30 +
6 České dráhy + + + + + + + + + + + + + + + 15 Q304944 34 +
7 Brno-Tuřany Airport View on maps + + + + + + + + + + + + + + + 15 Q748848 22 +
8 D1 motorway + + + + + + + + + + 10 Q530229 17 +
Σ → Autolist→ map gallery→ timeline 8 4 0 3 1 2 5 0 8 0 8 3 5 3 4 7 2 0 3 0 2 2 3 0 0 7 5 0 7 1 7 1 0 4 5 1 7 0 118 avg: 15\3\39% 205 Wikimedia Commons


Education

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs cv de el eo et hr hu hy hyw ka kk lt lv mk mt myv pl ro roa-rup ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 Charles University View on maps + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 29 Q31519 33 +
2 Masaryk University View on maps + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 22 Q763586 31 +
3 Czech Technical University in Prague View on maps + + + + + + + + + + + + + + + + 16 Q1329478 28 +
Σ → Autolist→ map gallery→ timeline 3 1 3 3 3 2 3 0 3 0 3 2 3 2 1 2 2 0 1 1 1 1 1 0 0 3 3 0 3 2 3 2 1 3 3 0 3 0 67 avg: 22\2\59% 92 Wikimedia Commons


Economy

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs cv de el eo et hr hu hy hyw ka kk lt lv mk mt myv pl ro roa-rup ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 Cleverlance Enterprise Solutions + + 2 Q50300085 15
2 economy of the Czech Republic + + + + + + + + + + + + + + + + 16 Q1639075 12 +
3 Czech koruna + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 29 Q131016 10 +
4 Czech National Bank + + + + + + + + + + + 11 Q251062 18 +
5 ČEZ Group + + + + + + + + 8 Q336735 29 +
6 Agrofert + + + + 4 Q5374450 29 +
7 Škoda Auto + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 28 Q29637 37 +
8 Lubo Smid (b. 1988) + + 2 Q42709650 9 +
Σ → Autolist→ gallery→ timeline 8 3 1 3 3 3 4 1 8 1 6 3 2 2 3 3 3 0 2 0 2 2 3 0 0 6 4 0 5 2 2 2 2 3 3 0 5 0 100 avg: 13\3\33% 159 Wikimedia Commons


Article lists by country[edit]

Article Lists edit

Albania Armenia Austria Azerbaijan Bashkortostan Belarus Bosnia and Herzegovina Bulgaria Crimean Tatar Croatia Czechia Don Region Erzya Esperanto Estonia Georgia Greece Hungary Kazakhstan Kosovo Latvia Lithuania Montenegro North Macedonia Poland Romania & Moldova Russian Federation Serbia Slovakia Slovenia Sorbian Tatar Turkey Ukraine