Wikimedia CEE Spring 2021/Structure/Hungary

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search

Article lists for Hungary[edit]

P art-green.png Culture[edit]

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs de el eo et hr hu hy ka kk lt lv mk mt myv pl ro ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 The Door + + + + + + + 7 Q7730684 19
2 Petőfi Literary Museum View on maps + + + + + 5 Q1234343 9 +
3 Shamanistic remnants in Hungarian folklore + + + + + + + + 8 Q932810 3 +
4 Sevso Treasure + + + + + + + + 8 Q831539 2 +
5 sárgatúró + + + 3 Q19758764 4 +
6 István Ferenczy (1792–1856) + + + 3 Q285360 13 +
7 Aladár Kármán Géza (1871–1939) + + + 3 Q1123351 12 +
8 György Kürthy (1882–1972) + + + + 4 Q5625663 14 +
9 Dénes Nagy (b. 1980) + + + + + + 6 Q105637156 11
10 Elek Benedek (1859–1929) + + + + + 5 Q521014 15 +
11 István Csukás (1936–2020) + + + + + 5 Q874748 14 +
12 Miklós Vámos (b. 1950) + + + + + + + + 8 Q764913 11 +
13 Endre Kukorelly (b. 1951) + + + + 4 Q213059 15 +
14 Krisztina Tóth ♀ (b. 1967) + + + + + + + + + 9 Q1327309 10 +
15 János Lackfi (b. 1971) + + + 3 Q1127230 12 +
16 Szomszédok + + + 3 Q948625 16 +
17 Journey in North America + + 2 Q19011869 7 +
18 Preparations to Be Together for an Unknown Period of Time + + + 3 Q98293661 18
19 Ruben Brandt, Collector + + + 3 Q52671433 18
20 Elemér Hankiss (1928–2015) + + + 3 Q957435 18 +
Σ → Autolist→ map gallery→ timeline 20 2 1 0 0 0 0 0 1 8 1 10 1 1 20 4 0 0 0 0 6 0 2 2 6 3 0 0 1 0 0 2 1 3 0 95 avg: 5\3\14% 241 Wikimedia Commons


P biology-green.png Nature / Geography[edit]

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs de el eo et hr hu hy ka kk lt lv mk mt myv pl ro ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 Tisza Plate + + + + + 5 Q1321456 2
2 Szigetköz View on maps + + + + + + + + 8 Q897394 11 +
3 list of mountains in Hungary + + + + 4 Q1162856 1
4 Gellért Hill Cave View on maps + + + + + + 6 Q839142 8 +
5 Baradla Domica cave system View on maps + + + + + 5 Q28199244 9 +
6 Geology of Hungary + + + + + 5 Q1162822 1 +
7 Vipera ursinii rakosiensis + + + + + 5 Q602154 8 +
8 Iris aphylla subsp. hungarica + + + 3 Q164364 4
9 Countrywide Blue Tour in Hungary + + + + + + + + + + 10 Q60088 11 +
10 Elek Fényes (1807–1876) + + + + + 5 Q1004779 14 +
11 Kiskunság National Park View on maps + + + + + + + 7 Q922898 12 +
12 Bükk National Park View on maps + + + + + + + + + 9 Q855548 11 +
13 Fertő-Hanság National Park View on maps + + + + + + + + + + 10 Q897623 11 +
14 Danube-Drava National Park View on maps + + + + + + + + + + 10 Q897334 9 +
15 Danube-Ipoly National Park View on maps + + + + + + + + + + 10 Q543703 10 +
16 Körös-Maros National Park View on maps + + + + + + 6 Q897349 8 +
Σ → Autolist→ map gallery→ timeline 14 9 3 1 0 1 2 0 4 6 4 3 0 2 16 1 1 0 0 3 1 1 0 4 2 9 0 3 0 1 3 3 0 11 0 108 avg: 7\3\19% 130 Wikimedia Commons


P agriculture-green.png Economics[edit]

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs de el eo et hr hu hy ka kk lt lv mk mt myv pl ro ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 list of banks in Hungary + + + + + + + 7 Q6607150 2 +
2 Solar power in Hungary + + + 3 Q26220593 0 +
3 New Economic Mechanism + + + + + + + 7 Q953137 3
4 MVM Group + + + 3 Q1162287 6 +
5 Mátra Power Plant View on maps + + + + + 5 Q168477 10 +
6 Coins of the Hungarian forint + + + + 4 Q468904 2 +
7 József Törley (1858–1907) + + 2 Q1327759 13 +
8 Alexandre Lamfalussy (1929–2015) + + + + + + 6 Q897856 14 +
9 Sándor Csányi (b. 1953) + + + 3 Q375541 9 +
10 György Surányi (b. 1954) + + + + 4 Q532829 8
11 Lőrinc Mészáros (b. 1966) + + + 3 Q22084400 8
12 Manfred Weiss Works View on maps + + 2 Q1464226 7 +
13 Winter salami + + + + + + + 7 Q148052 4 +
14 Tresorit + + + + 4 Q14624883 9
15 NNG Software Developing and Commercial Llc. + + 2 Q24342956 5 +
16 KÜRT Információbiztonsági és Adatmentő Zrt. + 1 Q1122678 0
Σ → Autolist→ map gallery→ timeline 15 1 0 0 0 0 0 0 2 5 2 4 0 1 16 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 3 0 6 0 63 avg: 4\2\11% 100 Wikimedia Commons


P social sciences-green.png Society[edit]

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs de el eo et hr hu hy ka kk lt lv mk mt myv pl ro ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 healthcare in Hungary + + + + + + + 7 Q5691267 4 +
2 Budapest Pride + + + 3 Q851221 10 +
3 2014 Hungarian Internet tax protests + + + + 4 Q18377751 3 +
4 Mancs + + + + + + + 7 Q384348 10 +
5 Recognition of same-sex unions in Hungary + + + + + + 6 Q5267359 1
6 Antisemitism in contemporary Hungary + + + + 4 Q15554877 1
7 The City is For All + + 2 Q463064 2 +
8 Hungarian Organization of the Scout Movement + + + 3 Q1161852 3 +
9 András Kepes (b. 1948) + + + 3 Q690759 14 +
10 religion in Hungary + + + + + + + + + + 10 Q1162886 4 +
11 Central European Press and Media Foundation + + 2 Q59347449 7
Σ → Autolist→ gallery→ timeline 11 0 1 1 1 0 0 0 1 1 2 2 0 1 9 3 1 0 0 0 1 0 1 1 1 6 0 0 0 0 1 1 0 5 0 51 avg: 5\1\13% 59 Wikimedia Commons


P sport-green.png Sports[edit]

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs de el eo et hr hu hy ka kk lt lv mk mt myv pl ro ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 György Orth (1901–1962) + + + + + + + + 8 Q719431 16 +
2 Ágnes Keleti ♀ (b. 1921) + + + + + + + + + + 10 Q233572 15 +
3 Éva Székely ♀ (1927–2020) + + + + + + + + + + + + 12 Q271507 15 +
4 Marianna Nagy ♀ (1929–2011) + + + + + 5 Q270180 17 +
5 Olga Tass ♀ (1929–2020) + + + + + + 6 Q527531 18 +
6 György Kárpáti (1935–2020) + + + + + + + 7 Q610137 18 +
7 János Göröcs (1939–2020) + + + + + + + 7 Q839025 18 +
8 Lajos Szűcs (1943–2020) + + + + + + + + 8 Q937696 21 +
9 Nándor Fa (b. 1953) + + 2 Q995284 9 +
10 Tibor Benedek (1972–2020) + + + + + + + + + + + 11 Q248991 17
11 Henrietta Ónodi ♀ (b. 1974) + + + + + 5 Q258094 10 +
12 Anita Görbicz ♀ (b. 1983) + + + + + + + + + 9 Q382706 15 +
13 Éva Risztov ♀ (b. 1985) + + + + + + + 7 Q922338 12 +
14 Melinda Fábián ♀ (b. 1987) + 1 Q47503002 6
15 Zsanett Jakabfi ♀ (b. 1990) + + + + 4 Q221348 13 +
16 Sarolta Kovács ♀ (b. 1991) + + + + 4 Q542315 13 +
17 Dorina Böczögő ♀ (b. 1992) + + + + + + 6 Q854986 14 +
18 Zsófia Kovács ♀ (b. 2000) + + + + 4 Q24006747 12 +
19 Dominik Szoboszlai (b. 2000) + + + + + + + + + + 10 Q30134278 13 +
20 Hungary at the Paralympics + + + + + + + 7 Q1162774 4 +
21 Tour de Hongrie + + + + + + 6 Q935429 6
Σ → Autolist→ gallery→ timeline 21 2 2 0 0 0 0 0 10 14 1 1 0 4 20 5 0 1 0 0 1 0 0 16 3 15 0 0 0 2 5 5 0 11 0 139 avg: 7\4\19% 282 Wikimedia Commons


P ps-green.png Politics[edit]

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs de el eo et hr hu hy ka kk lt lv mk mt myv pl ro ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 Momentum Movement + + + + + 5 Q28563736 15 +
2 Vilmos Hellebronth (1895–1971) + + + + 4 Q768423 12
3 National Media and Infocommunications Authority + + 2 Q541497 8 +
4 Enikő Győri ♀ (b. 1968) + + + + + + 6 Q250611 15 +
5 Klára Dobrev ♀ (b. 1972) + + + + + + 6 Q716486 18 +
6 Lívia Járóka ♀ (b. 1974) + + + + + + + + 8 Q372388 14 +
7 István Ujhelyi (b. 1975) + + + + + 5 Q253020 16 +
8 Márton Gyöngyösi (b. 1977) + + + + 4 Q172301 14 +
9 Katalin Novák ♀ (b. 1977) + + + + + + + + + + 10 Q21995345 19 +
10 Andrea Bocskor ♀ (b. 1978) + + + + + + + + + 9 Q17302280 16 +
11 Judit Varga ♀ (b. 1980) + + + + + + + + 8 Q63224253 14 +
12 Anna Júlia Donáth ♀ (b. 1987) + + + + + + 6 Q56392496 15 +
13 Katalin Cseh ♀ (b. 1988) + + + + + 5 Q56390799 15 +
14 Balázs Orbán (b. 1986) + + 2 Q59417334 9 +
15 Internet taxes + + + + 4 Q726469 1
16 Pole and Hungarian cousins be + + + + + + + 7 Q594219 0 +
17 János Lázár (b. 1975) + + + + + 5 Q750646 15 +
18 Hungarian Two-tailed Dog Party + + + + + + + + + + + + 12 Q832920 11 +
19 Nemzeti Együttműködés Rendszere + 1 Q1216620 0
20 József Szájer (b. 1961) + + + + + + + + + + + 11 Q731042 17 +
21 Szilárd Németh (b. 1964) + + + 3 Q13813421 17 +
Σ → Autolist→ gallery→ timeline 18 0 3 0 0 0 2 0 9 18 2 8 6 0 21 2 0 0 0 0 1 0 0 14 2 7 0 1 3 0 0 2 0 4 0 123 avg: 6\4\17% 261 Wikimedia Commons


P transport-green.png Transport[edit]

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs de el eo et hr hu hy ka kk lt lv mk mt myv pl ro ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 Szob-Nagybörzsöny forest railway + + + + + 5 Q1214792 8 +
2 Budapesti Közlekedési Központ + + + + + 5 Q608917 11 +
3 Aeropark View on maps + + + + + + 6 Q1000634 7 +
4 BuBi + + + 3 Q16971969 8 +
5 list of town tramway systems in Hungary + + 2 Q6643542 3
6 Szilvásvárad Forestry Railway + + 2 Q1298406 3 +
7 Maszovlet + + + 3 Q1163201 0
8 Ikarus 260 + + + + + + + + + 9 Q897765 15 +
9 Budapest Metro Line 2 + + + + + + + + + 9 Q1071156 15 +
10 Budapest Castle Hill Funicular View on maps + + + + + + + + + + 10 Q731939 11 +
11 Vál Valley Light Railway + + 2 Q23987501 8 +
12 Monostor Bridge View on maps + + + 3 Q16524005 14 +
13 Viaduct of Veszprém View on maps + + 2 Q1296470 9 +
14 Szeged–Hódmezővásárhely Tram-Train + + 2 Q56388740 6
15 Transport Museum of Budapest View on maps + + 2 Q718278 9 +
Σ → Autolist→ map gallery→ timeline 11 3 0 1 0 0 0 0 3 6 0 2 0 0 14 3 0 0 1 1 0 0 0 3 2 7 0 2 0 0 0 2 0 4 0 65 avg: 4\2\12% 127 Wikimedia Commons


P history-green.png History[edit]

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs de el eo et hr hu hy ka kk lt lv mk mt myv pl ro ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 Fertőrákos mithraeum View on maps + + + + + + + 7 Q1177999 5 +
2 Blood oath + + + + + + 6 Q722035 2
3 nobility of Hungary + + + + 4 Q927915 3 +
4 Peace Treaty of Wiener Neustadt + + 2 Q853921 7 +
5 Emil Dessewffy (1814–1866) + + + + + + 6 Q904386 14 +
6 József Barsi (1810–1893) + + + 3 Q790785 11 +
7 Anton Makay (1756–1825) + + + 3 Q9156373 11
8 Hungarian raid in Spain View on maps + + 2 Q11946474 3
9 history of Hungary before the Hungarian Conquest + + + + + + + 7 Q458362 1 +
10 Gaudiopolis View on maps + + + + + 5 Q1008530 4
11 Chapel of Alexandra Pavlovna in Üröm View on maps + + + 3 Q9187516 8 +
12 Alfred Redl (1864–1913) + + + + + + + + + + + + + 13 Q84556 18 +
13 Zsófia Torma ♀ (1832–1899) + + + + + + 6 Q1322950 14 +
14 Pál Patay (1914–2020) + + 2 Q12815630 16
Σ → Autolist→ map gallery→ timeline 10 1 1 1 1 0 2 0 2 5 3 4 0 0 13 1 1 0 1 0 1 0 1 3 2 6 0 4 0 0 0 1 0 5 0 69 avg: 5\2\14% 117 Wikimedia Commons


P chemist-green.png Science[edit]

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs de el eo et hr hu hy ka kk lt lv mk mt myv pl ro ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 Geological Museum of Budapest View on maps + + + + 4 Q1162605 6 +
2 Leonar3Do + + + 3 Q1129203 0
3 Hungarian algorithm + + + + + + + + 8 Q281922 2
4 József Szentgyörgyi (1824–1901) + + 2 Q12350309 9
5 Lajos Martin (1827–1897) + + + + 4 Q262967 15 +
6 György Jancsó (1853–1911) + + 2 Q1099673 7
7 Jenő Hankóczy (1879–1939) + + 2 Q1033610 7 +
8 George de Hevesy (1885–1966) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 20 Q76951 28 +
9 Elizabeth Roboz Einstein ♀ (1904–1995) + + + + + + + + 8 Q57515793 12 +
10 György Bálint (1919–2020) + + + + + 5 Q852791 26 +
11 József Béres (1920–2006) + + 2 Q854574 12 +
12 János Szolcsányi (1938–2018) + + 2 Q1299727 11
13 László Lovász (b. 1948) + + + + + + + + + + + + 12 Q357918 23 +
14 Katalin Karikó ♀ (b. 1955) + + + + + + + + 8 Q88608397 18 +
15 Botond Roska (b. 1969) + + + + + 5 Q62021364 12
Σ → Autolist→ map gallery→ timeline 10 2 1 1 0 0 1 0 3 7 5 10 0 1 14 2 0 0 0 1 0 0 0 5 2 4 1 2 1 0 3 3 2 6 0 87 avg: 6\2\17% 188 Wikimedia Commons


P literature-green.png Education[edit]

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs de el eo et hr hu hy ka kk lt lv mk mt myv pl ro ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 Károly Molnár (1944–2013) + + + 3 Q1178689 11
2 Gandhi School View on maps + + + + + 5 Q667634 8 +
3 Aquincum Institute of Technology View on maps + + 2 Q4783001 10
4 Georgikon View on maps + + + 3 Q1009548 5
5 Benedictine High School of Pannonhalma View on maps + + 2 Q1229058 9 +
6 Kodály Method + + + + + + + + + 9 Q1068295 3 +
7 Teréz Brunszvik ♀ (1775–1861) + + + + + + + + + + + + 12 Q461600 12 +
8 Blanka Teleki ♀ (1806–1862) + + + + + + + + + + + + 12 Q1317675 15 +
9 Ferenc Mérei (1909–1986) + + + + + 5 Q681887 16 +
10 Gyula J. Obádovics (b. 1927) + + + 3 Q1223076 7 +
11 László Polgár (b. 1946) + + + + + + + + + + 10 Q923742 12 +
12 László Mérő (b. 1949) + + + + + + + 7 Q971432 19 +
13 Csaba Pléh (b. 1945) + + + 3 Q1237613 15 +
14 gömböc + + + + + + + 7 Q1031518 8 +
Σ → Autolist→ map gallery→ timeline 13 0 1 1 0 0 3 0 1 8 1 11 2 1 14 2 0 0 0 1 0 0 0 2 2 7 0 1 1 3 0 2 0 6 0 83 avg: 6\2\17% 150 Wikimedia Commons


Female Icon.svg Women[edit]

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs de el eo et hr hu hy ka kk lt lv mk mt myv pl ro ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 Florence Baker ♀ (1841–1916) + + + + + 5 Q431034 13 +
2 Elza Brandeisz ♀ (1907–2018) + + + + 4 Q47129506 10
3 Mária Szepes ♀ (1908–2007) + + + + + + + 7 Q447121 16 +
4 Anna Czóbel ♀ (1918–2012) + + 2 Q900157 14 +
5 Éva Bednay ♀ (1927–2017) + + + + 4 Q791831 14 +
6 Edith Bruck ♀ (b. 1931) + + + + + 5 Q203533 14 +
7 Alice Kertész ♀ (b. 1935) + + + + 4 Q1107674 9
8 Ildikó Pécsi ♀ (1940–2020) + + + + + + 6 Q1242805 19 +
9 Katalin Makray ♀ (b. 1945) + + + + + 5 Q241086 10 +
10 Zsófia Balla ♀ (b. 1949) + + + 3 Q499988 12 +
11 Katalin Pitti ♀ (b. 1951) + + + 3 Q1236863 19 +
12 Márta Sebestyén ♀ (b. 1957) + + + + + + + + + + 10 Q236312 10 +
13 Éva Dónusz ♀ (b. 1967) + + + + + + 6 Q721143 8
14 Diána Ürge-Vorsatz ♀ (b. 1968) + + + + 4 Q1473147 11
15 Mónika Juhász Miczura ♀ (b. 1972) + + + 3 Q1957795 9
16 Bea Palya ♀ (b. 1976) + + + + + 5 Q456468 12 +
17 Mónika Lakatos ♀ (?) + + + 3 Q100872845 8 +
Σ → Autolist→ gallery→ timeline 16 0 0 0 0 0 0 0 1 10 3 11 2 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4 2 0 0 0 0 0 1 0 6 0 79 avg: 5\2\13% 208 Wikimedia Commons


Article lists by country[edit]

Article Lists edit

Albania Armenia Austria Azerbaijan Bashkortostan Belarus Bosnia and Herzegovina Bulgaria Crimean Tatar Croatia Cyprus Czechia Don Region Erzya Esperanto Estonia Georgia Greece Hungary Kazakhstan Kosovo Latvia Lithuania Malta Montenegro North Macedonia Poland Republic of Srpska Roma Romania & Moldova Russian Federation Serbia Slovakia Slovenia Sorbian Tatarstan Turkey Ukraine Võro