Jump to content

Wikimedia CEE Spring 2021/Structure/Hungary

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

Article lists for Hungary[edit]

Culture[edit]

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs cv de el eo et hr hu hy hyw ka kk lt lv mk mt myv pl ro roa-rup ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 The Door + + + + + + + + + + + + + 13 Q7730684 20
2 Petőfi Literary Museum View on maps + + + + + + + + + + 10 Q1234343 17 +
3 Shamanistic remnants in Hungarian folklore + + + + + + + + + 9 Q932810 3 +
4 Sevso Treasure + + + + + + + + + + + + 12 Q831539 2 +
5 sárgatúró + + + + + + + 7 Q19758764 4 +
6 István Ferenczy (1792–1856) + + + + + + + 7 Q285360 16 +
7 Aladár Kármán Géza (1871–1939) + + + 3 Q1123351 12 +
8 György Kürthy (1882–1972) + + + + + + 6 Q5625663 15 +
9 Dénes Nagy (b. 1980) + + + + + + + + + 9 Q105637156 12 +
10 Elek Benedek (1859–1929) + + + + + + + + 8 Q521014 16 +
11 István Csukás (1936–2020) + + + + + + + + + 9 Q874748 15 +
12 Miklós Vámos (b. 1950) + + + + + + + + + + + 11 Q764913 13 +
13 Endre Kukorelly (b. 1951) + + + + + 5 Q213059 17 +
14 Krisztina Tóth ♀ (b. 1967) + + + + + + + + + + + + 12 Q1327309 12 +
15 János Lackfi (b. 1971) + + + + 4 Q1127230 15 +
16 Szomszédok + + + + + 5 Q948625 16 +
17 Journey in North America + + 2 Q19011869 7 +
18 Preparations to Be Together for an Unknown Period of Time + + + + + 5 Q98293661 27 +
19 Ruben Brandt, Collector + + + + 4 Q52671433 22
20 Elemér Hankiss (1928–2015) + + + 3 Q957435 18 +
Σ → Autolist→ map gallery→ timeline 19 3 6 2 1 0 0 0 1 0 8 2 10 1 1 20 8 0 4 2 0 0 9 1 2 3 6 0 15 0 1 1 1 1 11 1 4 0 144 avg: 7\4\19% 279 Wikimedia Commons


Nature / Geography[edit]

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs cv de el eo et hr hu hy hyw ka kk lt lv mk mt myv pl ro roa-rup ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 Tisza Plate + + + + + + + 7 Q1321456 2
2 Szigetköz View on maps + + + + + + + + + + + 11 Q897394 11 +
3 list of mountains in Hungary + + + + + 5 Q1162856 1
4 Gellért Hill Cave View on maps + + + + + + + + 8 Q839142 8 +
5 Baradla Domica cave system View on maps + + + + + 5 Q28199244 9 +
6 Geology of Hungary + + + + + + + 7 Q1162822 1 +
7 Vipera ursinii rakosiensis + + + + + + 6 Q602154 7 +
8 Iris aphylla subsp. hungarica + + + + 4 Q164364 7 +
9 Countrywide Blue Tour in Hungary + + + + + + + + + + + + + 13 Q60088 11 +
10 Elek Fényes (1807–1876) + + + + + 5 Q1004779 14 +
11 Kiskunság National Park View on maps + + + + + + + + + + 10 Q922898 12 +
12 Bükk National Park View on maps + + + + + + + + + + + + + + + 15 Q855548 11 +
13 Fertő-Hanság National Park View on maps + + + + + + + + + + + + 12 Q897623 11 +
14 Danube-Drava National Park View on maps + + + + + + + + + + + + + + + 15 Q897334 8 +
15 Danube-Ipoly National Park View on maps + + + + + + + + + + + 11 Q543703 9 +
16 Körös-Maros National Park View on maps + + + + + + + + 8 Q897349 8 +
Σ → Autolist→ map gallery→ timeline 14 10 4 1 1 3 2 0 4 0 7 3 3 0 2 16 5 0 2 1 0 5 7 1 0 7 4 0 10 0 3 5 1 3 6 0 12 0 142 avg: 9\4\23% 130 Wikimedia Commons


Economics[edit]

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs cv de el eo et hr hu hy hyw ka kk lt lv mk mt myv pl ro roa-rup ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 list of banks in Hungary + + + + + + + + 8 Q6607150 3 +
2 Solar power in Hungary + + + 3 Q26220593 2 +
3 New Economic Mechanism + + + + + + 6 Q953137 3
4 MVM Group + + + 3 Q1162287 12 +
5 Mátra Power Plant View on maps + + + + + + + 7 Q168477 11 +
6 Coins of the Hungarian forint + + + + + 5 Q468904 2 +
7 József Törley (1858–1907) + + + 3 Q1327759 14 +
8 Alexandre Lamfalussy (1929–2015) + + + + + + + + 8 Q897856 16 +
9 Sándor Csányi (b. 1953) + + + + 4 Q375541 15 +
10 György Surányi (b. 1954) + + + + + 5 Q532829 9
11 Lőrinc Mészáros (b. 1966) + + + + + + 6 Q22084400 10 +
12 Manfred Weiss Works View on maps + + 2 Q1464226 13 +
13 Winter salami + + + + + + + + + + 10 Q148052 4 +
14 Tresorit + + + + + 5 Q14624883 10
15 NNG Software Developing and Commercial Llc. + + 2 Q24342956 5 +
16 KÜRT Információbiztonsági és Adatmentő Zrt. + 1 Q1122678 0
Σ → Autolist→ map gallery→ timeline 15 5 0 0 0 0 0 0 2 0 8 2 5 0 1 16 1 0 0 0 0 1 1 0 0 3 1 0 7 0 0 1 0 0 5 0 4 0 78 avg: 5\2\13% 129 Wikimedia Commons


Society[edit]

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs cv de el eo et hr hu hy hyw ka kk lt lv mk mt myv pl ro roa-rup ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 Healthcare in Hungary + + + + + + + + 8 Q5691267 4 +
2 Budapest Pride + + + + + 5 Q851221 11 +
3 2014 Hungarian Internet tax protests + + + + 4 Q18377751 3 +
4 Mancs + + + + + + + + + + 10 Q384348 10 +
5 Recognition of same-sex unions in Hungary + + + + + 5 Q5267359 4
6 Antisemitism in contemporary Hungary + + + + + 5 Q15554877 1
7 The City is For All + + + 3 Q463064 2 +
8 Hungarian Scout Association + + + + 4 Q1161852 3 +
9 András Kepes (b. 1948) + + + 3 Q690759 14 +
10 religion in Hungary + + + + + + + + + + + + + + + 15 Q1162886 6 +
11 Central European Press and Media Foundation + + 2 Q59347449 7
Σ → Autolist→ gallery→ timeline 11 2 1 1 1 2 0 0 2 0 1 1 2 0 1 9 3 0 3 0 0 0 3 0 1 1 1 0 6 0 0 0 1 2 4 0 5 0 64 avg: 6\2\15% 65 Wikimedia Commons


Sports[edit]

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs cv de el eo et hr hu hy hyw ka kk lt lv mk mt myv pl ro roa-rup ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 György Orth (1901–1962) + + + + + + + + + 9 Q719431 18 +
2 Ágnes Keleti ♀ (b. 1921) + + + + + + + + + + + + + + 14 Q233572 17 +
3 Éva Székely ♀ (1927–2020) + + + + + + + + + + + + + + + + + + 18 Q271507 17 +
4 Marianna Nagy ♀ (1929–2011) + + + + + + + 7 Q270180 19 +
5 Olga Tass ♀ (1929–2020) + + + + + + + + 8 Q527531 19 +
6 György Kárpáti (1935–2020) + + + + + + + + + 9 Q610137 25 +
7 János Göröcs (1939–2020) + + + + + + + + + + + + 12 Q839025 22 +
8 Lajos Szűcs (1943–2020) + + + + + + + + + + 10 Q937696 22 +
9 Nándor Fa (b. 1953) + + 2 Q995284 11 +
10 Tibor Benedek (1972–2020) + + + + + + + + + + + 11 Q248991 21
11 Henrietta Ónodi ♀ (b. 1974) + + + + + + + + 8 Q258094 12 +
12 Anita Görbicz ♀ (b. 1983) + + + + + + + + + + + 11 Q382706 15 +
13 Éva Risztov ♀ (b. 1985) + + + + + + + + + + + 11 Q922338 14 +
14 Melinda Fábián ♀ (b. 1987) + + 2 Q47503002 7
15 Zsanett Jakabfi ♀ (b. 1990) + + + + 4 Q221348 13 +
16 Sarolta Kovács ♀ (b. 1991) + + + + + + + + + + 10 Q542315 13 +
17 Dorina Böczögő ♀ (b. 1992) + + + + + + 6 Q854986 14 +
18 Zsófia Kovács ♀ (b. 2000) + + + + + 5 Q24006747 13 +
19 Dominik Szoboszlai (b. 2000) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 21 Q30134278 20 +
20 Hungary at the Paralympics + + + + + + + 7 Q1162774 4 +
21 Tour de Hongrie + + + + + + + + 8 Q935429 9
Σ → Autolist→ gallery→ timeline 21 7 4 1 1 0 0 0 11 0 16 2 12 1 5 20 8 0 0 2 1 1 1 1 0 18 6 0 17 0 1 2 2 8 8 3 13 0 193 avg: 9\5\24% 325 Wikimedia Commons


Politics[edit]

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs cv de el eo et hr hu hy hyw ka kk lt lv mk mt myv pl ro roa-rup ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 Momentum Movement + + + + + + + + 8 Q28563736 15 +
2 Vilmos Hellebronth (1895–1971) + + + + + 5 Q768423 13
3 National Media and Infocommunications Authority + + 2 Q541497 10 +
4 Enikő Győri ♀ (b. 1968) + + + + + + + + + + 10 Q250611 16 +
5 Klára Dobrev ♀ (b. 1972) + + + + + + + + + 9 Q716486 20 +
6 Lívia Járóka ♀ (b. 1974) + + + + + + + + + + + + + + 14 Q372388 15 +
7 István Ujhelyi (b. 1975) + + + + + + 6 Q253020 18 +
8 Márton Gyöngyösi (b. 1977) + + + + + + + 7 Q172301 16 +
9 Katalin Novák ♀ (b. 1977) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 25 Q21995345 25 +
10 Andrea Bocskor ♀ (b. 1978) + + + + + + + + + + 10 Q17302280 17 +
11 Judit Varga ♀ (b. 1980) + + + + + + + + + + + + + + + 15 Q63224253 15 +
12 Anna Donáth ♀ (b. 1987) + + + + + + + + + + + + 12 Q56392496 16 +
13 Katalin Cseh ♀ (b. 1988) + + + + + + + + + 9 Q56390799 19 +
14 Balázs Orbán (b. 1986) + + + + + 5 Q59417334 15 +
15 Internet taxes + + + + 4 Q726469 1
16 Pole and Hungarian cousins be + + + + + + + 7 Q594219 0 +
17 János Lázár (b. 1975) + + + + + 5 Q750646 18 +
18 Hungarian Two-tailed Dog Party + + + + + + + + + + + + + + 14 Q832920 10 +
19 System of National Cooperation + 1 Q1216620 0
20 József Szájer (b. 1961) + + + + + + + + + + + + + 13 Q731042 21 +
21 Szilárd Németh (b. 1964) + + + 3 Q13813421 18 +
Σ → Autolist→ gallery→ timeline 19 6 3 2 1 0 3 0 16 0 18 8 11 9 0 21 3 0 4 0 0 1 4 0 0 15 3 0 11 0 3 3 1 2 5 4 8 0 184 avg: 9\5\23% 298 Wikimedia Commons


Transport[edit]

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs cv de el eo et hr hu hy hyw ka kk lt lv mk mt myv pl ro roa-rup ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 Szob-Nagybörzsöny forest railway + + + + + 5 Q1214792 10 +
2 Budapesti Közlekedési Központ + + + + + 5 Q608917 12 +
3 Aeropark View on maps + + + + + + 6 Q1000634 7 +
4 MOL Bubi + + + 3 Q16971969 8 +
5 list of town tramway systems in Hungary + + 2 Q6643542 3
6 Szilvásvárad Forestry Railway + + 2 Q1298406 4 +
7 Maszovlet + + + 3 Q1163201 2 +
8 Ikarus 260 + + + + + + + + + + 10 Q897765 15 +
9 Budapest Metro Line 2 + + + + + + + + + 9 Q1071156 19 +
10 Budapest Castle Hill Funicular View on maps + + + + + + + + + + + + + + 14 Q731939 11 +
11 Vál Valley Light Railway + + + 3 Q23987501 8 +
12 Monostor Bridge View on maps + + + 3 Q16524005 14 +
13 Viaduct of Veszprém View on maps + + 2 Q1296470 10 +
14 Szeged–Hódmezővásárhely Tram-Train + + 2 Q56388740 11 +
15 Transport Museum of Budapest View on maps + + + + 4 Q718278 9 +
Σ → Autolist→ map gallery→ timeline 12 3 0 1 0 0 0 0 3 0 7 0 2 0 0 14 3 0 0 0 1 1 2 0 0 4 2 0 7 0 2 1 0 0 4 0 4 0 73 avg: 5\2\13% 143 Wikimedia Commons


History[edit]

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs cv de el eo et hr hu hy hyw ka kk lt lv mk mt myv pl ro roa-rup ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 Fertőrákos mithraeum View on maps + + + + + + + + + + 10 Q1177999 6 +
2 Blood oath + + + + + + 6 Q722035 2
3 Nobility of Hungary + + + + + + 6 Q927915 4 +
4 Peace Treaty of Wiener Neustadt + + + 3 Q853921 7 +
5 Emil Dessewffy (1812–1866) + + + + + + + + 8 Q904386 21 +
6 József Barsi (1810–1893) + + + 3 Q790785 14 +
7 Anton Makay (1756–1825) + + + 3 Q9156373 11
8 Hungarian raid in Spain View on maps + + + + + + + 7 Q11946474 5
9 history of Hungary before the Hungarian Conquest + + + + + + + + 8 Q458362 2 +
10 Gaudiopolis View on maps + + + + + + + 7 Q1008530 5
11 Chapel of Alexandra Pavlovna in Üröm View on maps + + + 3 Q9187516 9 +
12 Alfred Redl (1864–1913) + + + + + + + + + + + + + + + 15 Q84556 20 +
13 Zsófia Torma ♀ (1832–1899) + + + + + + + + + + 10 Q1322950 14 +
14 Pál Patay (1914–2020) + + 2 Q12815630 16
Σ → Autolist→ map gallery→ timeline 10 1 2 1 1 0 3 0 2 0 6 4 4 0 0 13 4 0 3 0 1 0 2 0 2 4 2 0 8 0 5 1 0 1 5 0 6 0 91 avg: 7\2\17% 136 Wikimedia Commons


Science[edit]

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs cv de el eo et hr hu hy hyw ka kk lt lv mk mt myv pl ro roa-rup ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 Geological Museum of Budapest View on maps + + + + + 5 Q1162605 7 +
2 Leonar3Do + + + 3 Q1129203 0
3 Hungarian algorithm + + + + + + + + 8 Q281922 2
4 József Szentgyörgyi (1824–1901) + + 2 Q12350309 9
5 Lajos Martin (1827–1897) + + + + + + + 7 Q262967 15 +
6 György Jancsó (1853–1911) + + 2 Q1099673 8
7 Jenő Hankóczy (1879–1939) + + 2 Q1033610 9 +
8 George de Hevesy (1885–1966) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 21 Q76951 28 +
9 Elizabeth Roboz Einstein ♀ (1904–1995) + + + + + + + + + + + + + + 14 Q57515793 15 +
10 György Bálint (1919–2020) + + + + + 5 Q852791 28 +
11 József Béres (1920–2006) + + 2 Q854574 12 +
12 János Szolcsányi (1938–2018) + + 2 Q1299727 13 +
13 László Lovász (b. 1948) + + + + + + + + + + + + + + + + + 17 Q357918 25 +
14 Katalin Karikó ♀ (b. 1955) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 21 Q88608397 21 +
15 Botond Roska (b. 1969) + + + + + + 6 Q62021364 14
Σ → Autolist→ map gallery→ timeline 10 3 1 3 0 0 2 0 3 0 7 5 12 1 1 14 4 0 4 0 0 2 0 0 0 6 5 0 6 1 3 3 0 5 7 3 6 0 117 avg: 8\3\21% 206 Wikimedia Commons


Education[edit]

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs cv de el eo et hr hu hy hyw ka kk lt lv mk mt myv pl ro roa-rup ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 Károly Molnár (1944–2013) + + + 3 Q1178689 11
2 Gandhi School View on maps + + + + + + 6 Q667634 9 +
3 Aquincum Institute of Technology View on maps + + 2 Q4783001 11 +
4 Georgikon View on maps + + + 3 Q1009548 5
5 Benedictine High School of Pannonhalma View on maps + + 2 Q1229058 9 +
6 Kodály Method + + + + + + + + + 9 Q1068295 6 +
7 Teréz Brunszvik ♀ (1775–1861) + + + + + + + + + + + + + + + + 16 Q461600 13 +
8 Blanka Teleki ♀ (1806–1862) + + + + + + + + + + + + + + 14 Q1317675 19 +
9 Ferenc Mérei (1909–1986) + + + + + 5 Q681887 18 +
10 Gyula J. Obádovics (b. 1927) + + + 3 Q1223076 10 +
11 László Polgár (b. 1946) + + + + + + + + + + + + 12 Q923742 17 +
12 László Mérő (b. 1949) + + + + + + + 7 Q971432 21 +
13 Csaba Pléh (b. 1945) + + + 3 Q1237613 15 +
14 Gömböc + + + + + + + + + + + 11 Q1031518 8 +
Σ → Autolist→ map gallery→ timeline 13 0 1 1 0 0 3 0 1 0 8 1 12 2 1 14 3 0 1 0 0 1 0 0 1 5 3 0 7 0 1 1 4 0 5 1 6 0 96 avg: 7\3\18% 172 Wikimedia Commons


Women[edit]

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs cv de el eo et hr hu hy hyw ka kk lt lv mk mt myv pl ro roa-rup ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 Florence Baker ♀ (1841–1916) + + + + + + + + + + + + + + 14 Q431034 16 +
2 Elza Brandeisz ♀ (1907–2018) + + + + + + + + + + 10 Q47129506 13
3 Mária Szepes ♀ (1908–2007) + + + + + + + + + + 10 Q447121 16 +
4 Anna Czóbel ♀ (1918–2012) + + + + 4 Q900157 16 +
5 Éva Bednay ♀ (1927–2017) + + + + + + 6 Q791831 15 +
6 Edith Bruck ♀ (b. 1931) + + + + + + + + + + + 11 Q203533 17 +
7 Alice Kertész ♀ (b. 1935) + + + + + + 6 Q1107674 10
8 Ildikó Pécsi ♀ (1940–2020) + + + + + + + 7 Q1242805 20 +
9 Katalin Makray ♀ (b. 1945) + + + + + + + + + 9 Q241086 15 +
10 Zsófia Balla ♀ (b. 1949) + + + + + + 6 Q499988 14 +
11 Katalin Pitti ♀ (b. 1951) + + + 3 Q1236863 18 +
12 Márta Sebestyén ♀ (b. 1957) + + + + + + + + + + + + + 13 Q236312 15 +
13 Éva Dónusz ♀ (b. 1967) + + + + + + + 7 Q721143 11
14 Diána Ürge-Vorsatz ♀ (b. 1968) + + + + + 5 Q1473147 10
15 Mónika Juhász Miczura ♀ (b. 1972) + + + + + + 6 Q1957795 11
16 Bea Palya ♀ (b. 1976) + + + + + + 6 Q456468 14 +
17 Mónika Lakatos ♀ (b. 1978) + + + + + + 6 Q100872845 14 +
Σ → Autolist→ gallery→ timeline 16 1 2 0 0 3 1 0 1 0 11 6 15 3 0 17 6 0 1 0 0 0 6 0 0 11 9 0 6 0 0 0 0 2 5 0 7 0 129 avg: 8\3\20% 245 Wikimedia Commons


Article lists by country[edit]

Article Lists edit

Albania Armenia Austria Azerbaijan Bashkortostan Belarus Bosnia and Herzegovina Bulgaria Crimean Tatar Croatia Cyprus Czechia Don Region Erzya Esperanto Estonia Georgia Greece Hungary Kazakhstan Kosovo Latvia Lithuania Malta Montenegro North Macedonia Poland Republic of Srpska Roma Romania & Moldova Russian Federation Serbia Slovakia Slovenia Sorbian Tatar Turkey Ukraine Võro