Wikimedia CEE Spring 2021/Structure/Slovakia

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search

Article lists for Slovakia[edit]

P ps-green.png a. Art[edit]

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs de el eo et hr hu hy ka kk lt lv mk mt myv pl ro ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 Albín Brunovský (1935–1997) + + + + + + + + + + + + + 13 Q261679 15 +
2 Tivadar Csontváry Kosztka (1853–1919) + + + + + + + + + + + + 12 Q613125 18 +
3 Ľudovít Fulla (1902–1980) + + + + + + + + + + + 11 Q345078 16 +
4 Mikuláš Galanda (1895–1938) + + + + + + + + + + + + 12 Q3489752 14 +
5 László Mednyánszky (1852–1919) + + + + + + + + + + 10 Q652975 18 +
6 Döme Skuteczky (1848–1921) + + + + + + + + 8 Q4422775 13 +
7 Jan Brokoff (1652–1718) + + + + + + + 7 Q662793 16 +
8 Jakob Bogdani (1658–1724) + + + + + + + 7 Q833333 12 +
9 Károly Alexy (1823–1880) + + + + + 5 Q622399 11 +
10 Peter Michal Bohúň (1822–1879) + + + + + 5 Q4180080 16 +
11 Jozef Kostka (1912–1996) + + 2 Q12027014 12 +
12 Vincent Hložník (1919–1997) + + + 3 Q1332290 16 +
13 Miloš Alexander Bazovský (1899–1968) + + + + + + 6 Q2702071 16 +
14 Dušan Jurkovič (1868–1947) + + + + + + + + + 9 Q1268173 14 +
Σ → Autolist→ gallery→ timeline 11 1 0 4 2 0 0 0 12 8 1 7 0 0 5 7 0 0 1 0 4 0 0 9 1 8 0 14 0 0 4 4 0 7 0 110 avg: 8\3\22% 207 Wikimedia Commons


Notepad icon.svg Literature[edit]

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs de el eo et hr hu hy ka kk lt lv mk mt myv pl ro ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 Timrava ♀ (1867–1951) + + + + + + + + + + 10 Q440577 11 +
2 Jozef Ignác Bajza (1755–1836) + + + + + + + + + + + 11 Q265676 14 +
3 Miroslav Válek (1927–1991) + + + + + + + + 8 Q712289 18 +
4 Andrej Sládkovič (1820–1872) + + + + + + + + + + + + 12 Q503068 17 +
5 Jozef Cíger-Hronský (1896–1960) + + + + + + 6 Q979946 13 +
6 Kánon na počesť svätého Demetera Solúnskeho + 1 Q17444532 0
7 Proglas + + + + + + + + 8 Q2251249 4
8 Janko Matúška (1821–1877) + + + + + + + + + + + + + 13 Q975382 15 +
9 Hugolín Gavlovič (1712–1787) + + + 3 Q5934650 10
10 Juraj Červenák (b. 1974) + + + + + 5 Q3489894 10 +
11 Martin Kukučín (1860–1928) + + + + + + + + + + + + + 13 Q1384769 13 +
Σ → Autolist→ gallery→ timeline 10 0 0 3 4 1 2 0 9 7 2 2 0 1 4 4 0 0 0 1 1 0 0 8 2 7 1 11 1 0 1 0 0 8 0 90 avg: 8\3\23% 125 Wikimedia Commons


Gartoon actions gohome.svg Architecture[edit]

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs de el eo et hr hu hy ka kk lt lv mk mt myv pl ro ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 St. Elisabeth Cathedral View on maps + + + + + + + + + + + + 12 Q569428 20 +
2 St. Martin's Cathedral, Bratislava View on maps + + + + + + + + + + + + + + + 15 Q239560 18 +
3 Spišská Kapitula View on maps + + + + + + + + + 9 Q1042821 7 +
4 church of Holy Spirit View on maps + + + 3 Q13425266 9 +
5 Basilica of St. Giles View on maps + + + + + + + + 8 Q8415744 15 +
6 Trenčín Castle View on maps + + + + + + + + + + + + + + + 15 Q678465 6 +
7 Europe Place in Komárno View on maps + + 2 Q12347574 1 +
8 Most SNP View on maps + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 19 Q837291 18 +
9 Slavín View on maps + + + + + + 6 Q1553111 8 +
10 Špania Dolina View on maps + + + + + + + + + + + + + 13 Q392243 18 +
11 Church of St. Margaret of Antioch View on maps + + + + + + + + + + + 11 Q2509645 12 +
12 Hronský Beňadik monastery View on maps + + + + 4 Q1008238 10 +
13 Wooden articular church of Hronsek View on maps + + + + + + 6 Q595992 13 +
14 Ľubovňa Castle View on maps + + + + + + + + + 9 Q1072570 6 +
Σ → Autolist→ map gallery→ timeline 10 1 3 6 7 0 1 0 13 10 0 4 1 0 12 2 1 0 1 3 0 0 0 12 3 8 1 14 3 0 3 4 1 8 0 132 avg: 9\4\27% 161 Wikimedia Commons


P art-green.png b. Culture[edit]

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs de el eo et hr hu hy ka kk lt lv mk mt myv pl ro ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 Music Centre Slovakia 0 Q106232242 10
2 Ministry of Culture of the Slovak Republic + + + + + 5 Q7788102 4 +
3 Radio and Television Slovakia + + + + + + + + + + 10 Q727176 11 +
4 Slovak National Library View on maps + + + + + + + + + + + 11 Q620899 10 +
5 University Library in Bratislava View on maps + + + + + + 6 Q12778078 9 +
6 Pohoda + + + + + + 6 Q124484 4 +
7 Levoča, Spiš Castle and the associated cultural monuments View on maps + + + + + + + 7 Q6535830 9 +
8 Ballet of the Slovak National Theatre + + + + + + 6 Q12762879 3
9 Halušky + + + + + + + + + + + + + 13 Q1575225 3 +
10 Blue-dyeing + + + + + + 6 Q882441 4 +
11 tinker + + + + + + + + 8 Q338221 5 +
12 easter whipping + + + + + + 6 Q194607 4 +
13 Lokša + + + + 4 Q12033864 4 +
14 Lúčnica + + + 3 Q15408931 2 +
15 The Shop on Main Street + + + + + + + + + + + + + + + + 16 Q595196 23 +
16 Gothic Route (Slovakia) + + + 3 Q12766423 4 +
17 Marína + + + + + 5 Q3850635 0
18 The Daughter of Sláva + + + 3 Q3512941 7
19 Mor ho! + + + + + 5 Q12771948 2
20 Tylová paličkovaná čipka na Slovensku + 1 Q55120585 0
21 Modra ceramics + + + 3 Q12771862 4 +
22 Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny Wychodna View on maps + + 2 Q85418795 4
Σ → Autolist→ map gallery→ timeline 13 1 1 1 2 0 2 0 18 7 2 3 0 1 8 5 0 1 0 1 0 0 1 15 1 10 2 21 4 0 0 1 1 7 0 129 avg: 6\4\17% 126 Wikimedia Commons


P agriculture-green.png c. Economics[edit]

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs de el eo et hr hu hy ka kk lt lv mk mt myv pl ro ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 Slovenské elektrárne + + + + + + + 7 Q3559219 7 +
2 Slovenská pošta + + + + + + + + + + + + 12 Q1191849 13
3 Kremnica Mint + + + + + + + + + + + + + 13 Q1050227 9 +
4 SAX + + 2 Q2431665 3
5 Gabčíkovo–Nagymaros Waterworks View on maps + + + + + + 6 Q224693 12 +
6 Čierny Váh Reservoir (lower) View on maps + + + + + + 6 Q3366233 11 +
7 Jaderná elektrárna Bohunice A1 + + 2 Q13419743 1
Σ → Autolist→ map gallery→ timeline 4 2 0 2 3 0 0 0 5 4 1 2 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 3 0 6 0 0 1 0 0 4 0 48 avg: 7\1\20% 56 Wikimedia Commons


P history-green.png d. History[edit]

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs de el eo et hr hu hy ka kk lt lv mk mt myv pl ro ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 Dražovce church View on maps + + + + + + + + + 9 Q4177042 12 +
2 Koceľ (820s–876) + + + + + + + + + + + + + + + + 16 Q709663 7 +
3 Seven Slavic Saints + + + + + + + + 8 Q3625012 6 +
4 Andrew Zorard (980–1030) + + + + + + + + + 9 Q751276 12 +
5 Benedict of Szkalka (10. century–1012) + + + + + + + + + 9 Q832638 11 +
6 Máté Csák III (1260–1321) + + + + + + + + + + + + + + 14 Q222534 13 +
7 Battle of Rozgony View on maps + + + + + + + + + 9 Q181293 5 +
8 Anti-Habsburg uprisings + + + 3 Q13538715 1
9 Maurice Benyovszky (1746–1786) + + + + + + + + + + + + 12 Q93419 13 +
10 Demands of the Slovak Nation + + + + 4 Q3900997 0
11 Slovak Uprising 1848-1849 + + + + + + + + + + + + + 13 Q751143 6 +
12 Cleveland Agreement + + + + + + + 7 Q867956 1
13 Pittsburgh Agreement + + + + + + + 7 Q628680 0
14 Czechoslovak declaration of independence + + + + + + + 7 Q3508048 11 +
15 Memorandum of the Slovak Nation + + + + + + + + 8 Q1165848 1
16 Anna Sychravová ♀ (1873–1925) + + + + + 5 Q10853458 13 +
17 Andrej Hlinka (1864–1938) + + + + + + + + + + + + 12 Q467797 14 +
18 Czechoslovak resistance to Nazi occupation + + + + + + + + + + + 11 Q370701 3 +
19 Action P + + + + 4 Q12046984 5
20 Hyphen War + + + + + + + + + + + + + + 14 Q965429 3
21 Martin Declaration + + + + + + + + + 9 Q3491175 4
Σ → Autolist→ map gallery→ timeline 16 0 2 9 10 0 5 0 20 14 3 8 1 4 14 1 3 0 1 1 0 0 1 13 6 17 1 20 2 0 3 2 0 13 0 190 avg: 9\5\26% 141 Wikimedia Commons


P biology-green.png e. Nature / Geography[edit]

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs de el eo et hr hu hy ka kk lt lv mk mt myv pl ro ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 Chopok View on maps + + + + + + + + + + + + 12 Q1076258 10 +
2 Slovak Paradise View on maps + + + + + + + + + + + + + 13 Q253514 8 +
3 Hrebienok View on maps + + + + + + + 7 Q836632 5 +
4 Ochtinská Aragonite Cave View on maps + + + + + + + + + + + + + + + + + 17 Q1075804 9 +
5 Sitno View on maps + + + + + + 6 Q1621423 10 +
6 Muránska planina National Park View on maps + + + + + + + + + + + 11 Q1968946 9 +
7 Morské oko View on maps + + + + + + + + + 9 Q2639347 11 +
8 Silická ľadnica View on maps + + + + 4 Q640870 7 +
9 Lúčanský vodopád View on maps + + + + 4 Q20860720 5 +
10 Súľov Rocks View on maps + + + + 4 Q3506556 7 +
Σ → Autolist→ map gallery 7 5 1 1 2 0 0 0 10 6 1 5 0 0 4 1 2 0 1 1 0 0 3 10 1 5 0 10 1 0 0 2 2 6 0 87 avg: 9\2\25% 81 Wikimedia Commons


P chemist-green.png f. Science / Education[edit]

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs de el eo et hr hu hy ka kk lt lv mk mt myv pl ro ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 Robert Mistrík (b. 1966) + + + + + + + 7 Q47036121 9 +
2 Mochovce Nuclear Power Plant View on maps + + + + + + + + + + + + + + + 15 Q1085951 9 +
3 tajch + + + + + + + + + 9 Q1898426 3 +
4 Aurel Stodola (1859–1942) + + + + + + + + + + + + + + 14 Q666875 22 +
5 Jozef Murgaš (1864–1929) + + + + + + + + + + + 11 Q980550 12 +
6 Ján Bahýľ (1856–1916) + + + + + + + + + + 10 Q680151 9 +
7 József Károly Hell (1713–1789) + + + + + + + + 8 Q730241 9 +
8 AeroMobil s.r.o. AeroMobil + + + + + + + + 8 Q15732667 4 +
9 Ľubomír Rehák (b. 1970) + + + + 4 Q60687933 6
10 Jozef Alberty (1929–2001) + 1 Q12768096 7
11 Vladimír Kozlík (1917–1969) + 1 Q16519893 7
12 Tatiana Podolinská ♀ (b. 1972) + + 2 Q43231512 5 +
13 Armed Forces Academy + + + + 4 Q12761997 7 +
14 Matej Bahil (1706–1761) + + 2 Q523786 9
15 József Barsi (1810–1893) + + + 3 Q790785 11 +
16 Štefan Gero (b. 1942) + 1 Q13371617 5
17 Alexander Hell (1847–1877) + 1 Q13374160 7
18 Matej Marko (1910–1974) + 1 Q12771206 7
19 Peter Sklenčár (b. 1962) + + 2 Q51586014 5
20 University of Trnava View on maps + + + + + 5 Q368998 8
21 Universitas Istropolitana View on maps + + + + + + + + + + + + 12 Q481659 8 +
22 Martin University Hospital View on maps + 1 Q6776784 8 +
Σ → Autolist→ map gallery→ timeline 11 2 2 5 5 0 1 0 10 9 0 4 1 2 8 8 0 0 0 1 0 0 1 10 1 8 1 21 0 0 1 1 0 9 0 122 avg: 6\3\16% 177 Wikimedia Commons


P sport-green.png g. Sports[edit]

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs de el eo et hr hu hy ka kk lt lv mk mt myv pl ro ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 Bratislava Capitals + + + + 4 Q28224962 7 +
2 Danka Barteková ♀ (b. 1984) + + + + + + + + + + + + + + 14 Q2000589 15 +
3 Henrieta Farkašová ♀ (b. 1986) + + + + + + + + 8 Q5715883 13 +
4 Jakub Krako (b. 1990) + + + 3 Q3432108 11 +
5 Ján Riapoš (b. 1968) + + + + + 5 Q13421443 8 +
6 Matej Tóth (b. 1983) + + + + + + + + + + + + 12 Q2478771 13 +
7 Zuzana Štefečeková ♀ (b. 1984) + + + + + + + + + + 10 Q960075 13 +
8 Natália Šubrtová ♀ (b. 1989) + + + + + 5 Q6981051 11 +
9 Petra Vlhová ♀ (b. 1995) + + + + + + + + + + + + + + 14 Q2042262 13 +
10 Slovakia men's national ball hockey team + + + 3 Q12776278 4
11 Ivana Kováčová ♀ (b. 1992) + + + + 4 Q12767692 8
12 Filip Šebo (b. 1984) + + + + + + + 7 Q699487 13
13 Boris Lukasik (b. 1935) + + 2 Q687126 14
14 Štefan Slivka (1917–1998) + 1 Q12781763 9
Σ → Autolist→ gallery→ timeline 13 5 0 1 1 0 1 0 8 6 3 0 1 3 0 5 0 0 0 2 0 0 2 9 1 8 0 11 1 0 0 2 0 9 0 92 avg: 7\3\19% 152 Wikimedia Commons


P sport-green.png h. Politics and Law[edit]

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs de el eo et hr hu hy ka kk lt lv mk mt myv pl ro ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 Peter Tomka (b. 1956) + + + + + + + 7 Q1348577 11
2 Mária Kolíková ♀ (b. 1974) + + + + + + + + + 9 Q56823084 11
3 Peter Blaho (1939–2018) + + + + 4 Q12773707 13
4 František Gaulieder (1951–2017) + + + + + + 6 Q15303766 11
5 Ján Čarnogurský (b. 1944) + + + + + + + + + 9 Q725803 14 +
6 Milan Kňažko (b. 1945) + + + + + + 6 Q3735272 14
7 Daniel Lipšic (b. 1973) + + + + + 5 Q3014377 11 +
8 Tomáš Drucker (b. 1978) + + + + 4 Q26250908 13 +
9 Štefan Luby (1910–1976) + + + + 4 Q10417817 15
Σ → Autolist→ gallery→ timeline 6 1 0 0 1 0 0 0 8 3 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 9 0 4 0 9 0 0 1 1 0 6 0 54 avg: 6\2\17% 113 Wikimedia Commons


Female Icon.svg i. Women[edit]

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs de el eo et hr hu hy ka kk lt lv mk mt myv pl ro ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 Anna Kolesárová ♀ (1928–1944) + + + + + + + + + + 10 Q10826612 14 +
2 Lucia Žitňanská ♀ (b. 1964) + + + + + 5 Q3090972 13 +
3 Emília Vášáryová ♀ (b. 1942) + + + + + + + + 8 Q468271 16 +
4 Hana Ponická ♀ (1922–2007) + + + + + + + + + + 10 Q2604414 14
5 Mária Ďuríčková ♀ (1919–2004) + + + + 4 Q12772199 11 +
6 Margita Figuli ♀ (1909–1995) + + + + + + + + + + + + 12 Q455156 16 +
7 Ľubica Laššáková ♀ (b. 1960) + + + 3 Q50828716 10
8 Ester Šimerová-Martinčeková ♀ (1909–2005) + + + 3 Q8420324 12
9 Tatiana Podolinská ♀ (b. 1972) + + 2 Q43231512 5 +
10 Barbora Lichá ♀ (1976–2015) + + 2 Q12762935 7
Σ → Autolist→ gallery→ timeline 6 0 2 0 2 0 1 0 7 3 1 0 0 1 2 3 0 0 0 0 1 0 0 10 1 3 0 10 0 0 0 1 0 5 0 59 avg: 6\2\17% 118 Wikimedia Commons


Article lists by country[edit]

Article Lists edit

Albania Armenia Austria Azerbaijan Bashkortostan Belarus Bosnia and Herzegovina Bulgaria Crimean Tatar Croatia Cyprus Czechia Don Region Erzya Esperanto Estonia Georgia Greece Hungary Kazakhstan Kosovo Latvia Lithuania Malta Montenegro North Macedonia Poland Republic of Srpska Roma Romania & Moldova Russian Federation Serbia Slovakia Slovenia Sorbian Tatarstan Turkey Ukraine Võro