Wikimedia CEE Spring 2021/Structure/Slovakia

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search

Article lists for Slovakia[edit]

P ps-green.png a. Art[edit]

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs de el eo et hr hu hy hyw ka kk lt lv mk mt myv pl ro roa-rup ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 Albín Brunovský (1935–1997) + + + + + + + + + + + + + + 14 Q261679 19 +
2 Tivadar Csontváry Kosztka (1853–1919) + + + + + + + + + + + + + 13 Q613125 20 +
3 Ľudovít Fulla (1902–1980) + + + + + + + + + + + + 12 Q345078 17 +
4 Mikuláš Galanda (1895–1938) + + + + + + + + + + + + + 13 Q3489752 14 +
5 László Mednyánszky (1852–1919) + + + + + + + + + + + + + 13 Q652975 25 +
6 Döme Skuteczky (1848–1921) + + + + + + + + + + 10 Q4422775 16 +
7 Jan Brokoff (1652–1718) + + + + + + + + + + + 11 Q662793 17 +
8 Jakob Bogdani (1658–1724) + + + + + + + + + + 10 Q833333 15 +
9 Károly Alexy (1823–1880) + + + + + 5 Q622399 12 +
10 Peter Michal Bohúň (1822–1879) + + + + + + + + + + 10 Q4180080 18 +
11 Jozef Kostka (1912–1996) + + + + + 5 Q12027014 13 +
12 Vincent Hložník (1919–1997) + + + + + 5 Q1332290 17 +
13 Miloš Alexander Bazovský (1899–1968) + + + + + + 6 Q2702071 17 +
14 Dušan Jurkovič (1868–1947) + + + + + + + + + + 10 Q1268173 14 +
Σ → Autolist→ gallery→ timeline 11 2 1 5 3 0 0 0 13 9 7 7 0 0 7 8 0 0 1 1 0 4 0 0 10 2 0 11 0 14 0 0 4 5 0 12 0 137 avg: 10\4\26% 234 Wikimedia Commons


Notepad icon.svg Literature[edit]

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs de el eo et hr hu hy hyw ka kk lt lv mk mt myv pl ro roa-rup ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 Timrava ♀ (1867–1951) + + + + + + + + + + + + 12 Q440577 11 +
2 Jozef Ignác Bajza (1755–1836) + + + + + + + + + + + 11 Q265676 16 +
3 Miroslav Válek (1927–1991) + + + + + + + + + + 10 Q712289 17 +
4 Andrej Sládkovič (1820–1872) + + + + + + + + + + + + 12 Q503068 16 +
5 Jozef Cíger-Hronský (1896–1960) + + + + + + 6 Q979946 14 +
6 Kanon ku czci św. Dymitra + + 2 Q17444532 1
7 Proglas + + + + + + + + + 9 Q2251249 11 +
8 Janko Matúška (1821–1877) + + + + + + + + + + + + + 13 Q975382 16 +
9 Hugolín Gavlovič (1712–1787) + + + + 4 Q5934650 12
10 Juraj Červenák (b. 1974) + + + + + 5 Q3489894 12 +
11 Martin Kukučín (1860–1928) + + + + + + + + + + + + + 13 Q1384769 15 +
Σ → Autolist→ gallery→ timeline 10 0 0 3 4 2 2 0 9 7 2 2 0 1 4 4 0 0 0 0 1 3 0 0 9 2 0 7 1 11 1 0 1 2 0 9 0 97 avg: 9\3\24% 141 Wikimedia Commons


Gartoon actions gohome.svg Architecture[edit]

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs de el eo et hr hu hy hyw ka kk lt lv mk mt myv pl ro roa-rup ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 Cathedral of St. Elizabeth View on maps + + + + + + + + + + + + 12 Q569428 21 +
2 St. Martin's Cathedral, Bratislava View on maps + + + + + + + + + + + + + + + 15 Q239560 20 +
3 Spišská Kapitula View on maps + + + + + + + + + + + 11 Q1042821 11 +
4 church of Holy Spirit View on maps + + + + 4 Q13425266 10 +
5 Basilica of St. Giles View on maps + + + + + + + + + 9 Q8415744 17 +
6 Trenčín Castle View on maps + + + + + + + + + + + + + + + + + 17 Q678465 6 +
7 Europe Place in Komárno View on maps + + 2 Q12347574 1 +
8 Most SNP View on maps + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 20 Q837291 18 +
9 Slavín View on maps + + + + + + + + 8 Q1553111 8 +
10 Špania Dolina View on maps + + + + + + + + + + + + + 13 Q392243 18 +
11 Church of St. Margaret of Antioch View on maps + + + + + + + + + + + + 12 Q2509645 13 +
12 Hronský Beňadik monastery View on maps + + + + + 5 Q1008238 10 +
13 Wooden articular church of Hronsek View on maps + + + + + + + + 8 Q595992 14 +
14 Ľubovňa Castle View on maps + + + + + + + + + 9 Q1072570 6 +
Σ → Autolist→ map gallery→ timeline 10 2 3 6 7 1 1 0 13 11 3 5 1 0 12 2 0 1 0 1 3 0 3 0 13 3 0 9 1 14 3 0 4 4 1 8 0 145 avg: 10\4\28% 173 Wikimedia Commons


P art-green.png b. Culture[edit]

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs de el eo et hr hu hy hyw ka kk lt lv mk mt myv pl ro roa-rup ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 Music Centre Slovakia + 1 Q106232242 10
2 Ministry of Culture of the Slovak Republic View on maps + + + + + 5 Q7788102 6 +
3 Radio and Television of Slovakia + + + + + + + + + + 10 Q727176 11 +
4 Slovak National Library View on maps + + + + + + + + + + + + + 13 Q620899 13 +
5 University Library in Bratislava View on maps + + + + + + + + 8 Q12778078 9 +
6 Pohoda View on maps + + + + + + 6 Q124484 5 +
7 Levoča, Spiš Castle and the associated cultural monuments View on maps + + + + + + + + 8 Q6535830 9 +
8 Ballet of the Slovak National Theatre + + + + + + + 7 Q12762879 3
9 Halušky + + + + + + + + + + + + + + + 15 Q1575225 7 +
10 Blue-dyeing + + + + + + + 7 Q882441 6 +
11 tinker + + + + + + + + 8 Q338221 7 +
12 easter whipping + + + + + + + 7 Q194607 4 +
13 Lokša + + + + + + + + 8 Q12033864 4 +
14 Lúčnica + + + 3 Q15408931 3 +
15 The Shop on Main Street + + + + + + + + + + + + + + + + + 17 Q595196 24 +
16 Gothic Route (Slovakia) + + + + 4 Q12766423 4 +
17 Marína + + + + + + 6 Q3850635 1
18 The Daughter of Sláva + + + 3 Q3512941 8
19 Mor ho! + + + + + 5 Q12771948 3
20 Słowacka koronka klockowa na tiulowym tle + + 2 Q55120585 5 +
21 Modra ceramics + + + + 4 Q12771862 4 +
22 International folklore festival Východná View on maps + + 2 Q85418795 5
Σ → Autolist→ map gallery→ timeline 13 2 1 1 2 0 2 0 19 8 5 4 0 1 8 5 0 0 1 0 1 0 1 1 19 1 0 10 2 21 5 0 2 2 1 11 0 149 avg: 7\4\18% 151 Wikimedia Commons


P agriculture-green.png c. Economics[edit]

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs de el eo et hr hu hy hyw ka kk lt lv mk mt myv pl ro roa-rup ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 Slovenské elektrárne View on maps + + + + + + + + 8 Q3559219 14 +
2 Slovenská pošta + + + + + + + + + + + + + 13 Q1191849 14
3 Kremnica Mint View on maps + + + + + + + + + + + + + 13 Q1050227 13 +
4 SAX + + 2 Q2431665 3
5 Gabčíkovo–Nagymaros Waterworks View on maps + + + + + + 6 Q224693 13 +
6 Čierny Váh Reservoir (lower) View on maps + + + + + 5 Q3366233 11 +
7 Bohunice A1 Nuclear Power Plant View on maps + + 2 Q13419743 6 +
Σ → Autolist→ map gallery→ timeline 4 2 0 2 3 0 0 0 5 4 1 2 0 0 3 4 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 3 0 6 0 0 1 0 0 4 0 49 avg: 7\1\19% 74 Wikimedia Commons


P history-green.png d. History[edit]

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs de el eo et hr hu hy hyw ka kk lt lv mk mt myv pl ro roa-rup ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 St. Michael the Archangel Church View on maps + + + + + + + + + + 10 Q4177042 13 +
2 Koceľ (820s–876) + + + + + + + + + + + + + + + + + 17 Q709663 8 +
3 Seven Slavic Saints + + + + + + + + + 9 Q3625012 7 +
4 Andrew Zorard (980–1009) + + + + + + + + + + 10 Q751276 14 +
5 Benedict of Szkalka (10. century–1012) + + + + + + + + + 9 Q832638 12 +
6 Máté Csák III (1260–1321) + + + + + + + + + + + + + + 14 Q222534 14 +
7 Battle of Rozgony View on maps + + + + + + + + + 9 Q181293 5 +
8 Anti-Habsburg uprisings + + + 3 Q13538715 1
9 Maurice Benyovszky (1746–1786) + + + + + + + + + + + + 12 Q93419 15 +
10 Demands of the Slovak Nation + + + + + + 6 Q3900997 0
11 Slovak Uprising 1848-1849 + + + + + + + + + + + + + + 14 Q751143 6 +
12 Cleveland Agreement + + + + + + + 7 Q867956 5 +
13 Pittsburgh Agreement + + + + + + + 7 Q628680 0
14 Czechoslovak declaration of independence + + + + + + + + 8 Q3508048 11 +
15 Memorandum of the Slovak Nation + + + + + + + + 8 Q1165848 1
16 Anna Sychravová ♀ (1873–1925) + + + + + + + 7 Q10853458 13 +
17 Andrej Hlinka (1864–1938) + + + + + + + + + + + + + 13 Q467797 15 +
18 Czechoslovak resistance to Nazi occupation + + + + + + + + + + + 11 Q370701 3 +
19 Action P + + + + 4 Q12046984 5
20 Hyphen War + + + + + + + + + + + + + + 14 Q965429 3
21 Martin Declaration + + + + + + + + + + + + 12 Q3491175 7
Σ → Autolist→ map gallery→ timeline 17 0 2 9 10 0 5 0 20 14 6 8 1 4 15 1 0 3 0 1 1 0 1 1 15 7 0 18 1 20 2 0 5 3 0 14 0 204 avg: 10\6\26% 158 Wikimedia Commons


P biology-green.png e. Nature / Geography[edit]

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs de el eo et hr hu hy hyw ka kk lt lv mk mt myv pl ro roa-rup ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 Chopok View on maps + + + + + + + + + + + + + 13 Q1076258 10 +
2 Slovak Paradise View on maps + + + + + + + + + + + + + 13 Q253514 9 +
3 Hrebienok View on maps + + + + + + + + 8 Q836632 5 +
4 Ochtinská Aragonite Cave View on maps + + + + + + + + + + + + + + + + + 17 Q1075804 13 +
5 Sitno View on maps + + + + + + 6 Q1621423 11 +
6 Muránska planina National Park View on maps + + + + + + + + + + + 11 Q1968946 10 +
7 Morské oko View on maps + + + + + + + + + 9 Q2639347 15 +
8 Silická ľadnica View on maps + + + + 4 Q640870 11 +
9 Lúčanský vodopád View on maps + + + + 4 Q20860720 9 +
10 Súľov Rocks View on maps + + + 3 Q3506556 11 +
Σ → Autolist→ map gallery→ timeline 7 5 1 1 2 0 0 0 10 7 1 5 0 0 4 1 0 2 0 1 2 0 0 3 10 1 0 5 0 9 1 0 0 2 2 6 0 88 avg: 9\2\24% 104 Wikimedia Commons


P chemist-green.png f. Science / Education[edit]

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs de el eo et hr hu hy hyw ka kk lt lv mk mt myv pl ro roa-rup ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 Robert Mistrík (b. 1966) + + + + + + + 7 Q47036121 9 +
2 Mochovce Nuclear Power Plant View on maps + + + + + + + + + + + + + + + 15 Q1085951 9 +
3 tajch View on maps + + + + + + + + + 9 Q1898426 4 +
4 Aurel Stodola (1859–1942) + + + + + + + + + + + + + + + 15 Q666875 22 +
5 Jozef Murgaš (1864–1929) + + + + + + + + + + + 11 Q980550 12 +
6 Ján Bahýľ (1856–1916) + + + + + + + + + + 10 Q680151 12 +
7 József Károly Hell (1713–1789) + + + + + + + + 8 Q730241 11 +
8 AeroMobil s.r.o. AeroMobil + + + + + + + + 8 Q15732667 4 +
9 Ľubomír Rehák (b. 1970) + + + + + + 6 Q60687933 8 +
10 Jozef Alberty (1929–2001) + 1 Q12768096 8
11 Vladimír Kozlík (1917–1969) + 1 Q16519893 7
12 Tatiana Podolinská ♀ (b. 1972) + + + + 4 Q43231512 9 +
13 Armed Forces Academy View on maps + + + + + + + + 8 Q12761997 9 +
14 Matej Bahil (1706–1761) + + 2 Q523786 12
15 József Barsi (1810–1893) + + + 3 Q790785 14 +
16 Štefan Gero (b. 1942) + 1 Q13371617 5
17 Alexander Hell (1847–1877) + 1 Q13374160 7
18 Matej Marko (1910–1974) + 1 Q12771206 8
19 Peter Sklenčár (b. 1962) + + 2 Q51586014 7
20 University of Trnava View on maps + + + + + 5 Q368998 9 +
21 Universitas Istropolitana View on maps + + + + + + + + + + + + 12 Q481659 10 +
22 Martin University Hospital View on maps + + 2 Q6776784 8 +
Σ → Autolist→ map gallery→ timeline 11 2 2 7 5 0 1 0 11 9 0 4 1 2 9 9 0 0 1 0 1 0 0 1 10 1 0 9 1 21 0 0 1 1 0 12 0 132 avg: 6\4\16% 204 Wikimedia Commons


P sport-green.png g. Sports[edit]

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs de el eo et hr hu hy hyw ka kk lt lv mk mt myv pl ro roa-rup ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 Bratislava Capitals + + + + + 5 Q28224962 8 +
2 Danka Barteková ♀ (b. 1984) + + + + + + + + + + + + + + 14 Q2000589 17 +
3 Henrieta Farkašová ♀ (b. 1986) + + + + + + + + + + 10 Q5715883 19 +
4 Jakub Krako (b. 1990) + + + 3 Q3432108 11 +
5 Ján Riapoš (b. 1968) + + + + + 5 Q13421443 11 +
6 Matej Tóth (b. 1983) + + + + + + + + + + + + + 13 Q2478771 16 +
7 Zuzana Štefečeková ♀ (b. 1984) + + + + + + + + + + + + + 13 Q960075 14 +
8 Natália Šubrtová ♀ (b. 1989) + + + + + + 6 Q6981051 11 +
9 Petra Vlhová ♀ (b. 1995) + + + + + + + + + + + + + + + 15 Q2042262 16 +
10 Slovakia men's national ball hockey team + + + 3 Q12776278 4
11 Ivana Kováčová ♀ (b. 1992) + + + + + + 6 Q12767692 9
12 Filip Šebo (b. 1984) + + + + + + + 7 Q699487 13
13 Boris Lukasik (b. 1935) + + 2 Q687126 13
14 Štefan Slivka (1917–1998) + 1 Q12781763 9
Σ → Autolist→ gallery→ timeline 13 5 0 2 1 0 2 0 9 8 3 0 1 3 1 5 0 0 0 1 3 0 0 3 9 1 0 10 0 11 1 0 0 2 0 9 0 103 avg: 7\3\20% 171 Wikimedia Commons


P sport-green.png h. Politics and Law[edit]

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs de el eo et hr hu hy hyw ka kk lt lv mk mt myv pl ro roa-rup ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 Peter Tomka (b. 1956) + + + + + + + + + + 10 Q1348577 13
2 Mária Kolíková ♀ (b. 1974) + + + + + + + + + + 10 Q56823084 12
3 Peter Blaho (1939–2018) + + + + 4 Q12773707 15
4 František Gaulieder (1951–2017) + + + + + + 6 Q15303766 11
5 Ján Čarnogurský (b. 1944) + + + + + + + + + + + 11 Q725803 17 +
6 Milan Kňažko (b. 1945) + + + + + + 6 Q3735272 15 +
7 Daniel Lipšic (b. 1973) + + + + + + + + + 9 Q3014377 12 +
8 Tomáš Drucker (b. 1978) + + + + + 5 Q26250908 14 +
9 Štefan Luby (1910–1976) + + + + 4 Q10417817 16 +
Σ → Autolist→ gallery→ timeline 6 1 0 0 1 0 0 0 8 4 3 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 9 0 0 7 0 9 0 0 1 2 0 7 0 65 avg: 7\2\20% 125 Wikimedia Commons


Female Icon.svg i. Women[edit]

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs de el eo et hr hu hy hyw ka kk lt lv mk mt myv pl ro roa-rup ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 Anna Kolesárová ♀ (1928–1944) + + + + + + + + + + + 11 Q10826612 15 +
2 Lucia Žitňanská ♀ (b. 1964) + + + + + 5 Q3090972 13 +
3 Emília Vášáryová ♀ (b. 1942) + + + + + + + + + + + 11 Q468271 16 +
4 Hana Ponická ♀ (1922–2007) + + + + + + + + + + + + 12 Q2604414 14
5 Mária Ďuríčková ♀ (1919–2004) + + + + 4 Q12772199 12 +
6 Margita Figuli ♀ (1909–1995) + + + + + + + + + + + + + + 14 Q455156 16 +
7 Ľubica Laššáková ♀ (b. 1960) + + + 3 Q50828716 11
8 Ester Šimerová-Martinčeková ♀ (1909–2005) + + + + + 5 Q8420324 14 +
9 Tatiana Podolinská ♀ (b. 1972) + + + + 4 Q43231512 9 +
10 Barbora Lichá ♀ (1976–2015) + + + 3 Q12762935 9
Σ → Autolist→ gallery→ timeline 6 1 2 0 2 0 1 0 8 4 2 0 0 1 2 3 0 1 0 0 0 1 0 0 10 1 0 5 0 10 0 0 0 3 1 8 0 72 avg: 7\2\19% 129 Wikimedia Commons


Article lists by country[edit]

Article Lists edit

Albania Armenia Austria Azerbaijan Bashkortostan Belarus Bosnia and Herzegovina Bulgaria Crimean Tatar Croatia Cyprus Czechia Don Region Erzya Esperanto Estonia Georgia Greece Hungary Kazakhstan Kosovo Latvia Lithuania Malta Montenegro North Macedonia Poland Republic of Srpska Roma Romania & Moldova Russian Federation Serbia Slovakia Slovenia Sorbian Tatar Turkey Ukraine Võro