Jump to content

Wikimedia CEE Spring 2024/Structure/Slovakia

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

Article lists for Slovakia[edit]

a. Art[edit]

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs cv de el eo et hr hu hy hyw ka kk lt lv mk mt myv pl ro roa-rup ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 Ester Šimerová-Martinčeková ♀ (1909–2005) + + + + + + + + + + + 11 Q8420324 16 +
2 Ballet of the Slovak National Theatre + + + + + + + 7 Q12762879 3
3 Jakob Bogdani (1658–1724) + + + + + + + + + + + + 12 Q833333 15 +
4 Károly Alexy (1823–1880) + + + + + 5 Q622399 12 +
5 Peter Michal Bohúň (1822–1879) + + + + + + + + + + + + 12 Q4180080 18 +
6 Jozef Kostka (1912–1996) + + + + + + + + 8 Q12027014 14 +
7 Vincent Hložník (1919–1997) + + + + + + 6 Q1332290 18 +
8 Miloš Alexander Bazovský (1899–1968) + + + + + + + + + + 10 Q2702071 18 +
9 Petra Polnišová ♀ (b. 1976) + + + + + + + + + + + + 12 Q12045152 14 +
10 Anita Kajlichová ♀ (b. 1939) + + 2 Q28584670 7
11 Adam Szentpétery (b. 1956) + + + + + + 6 Q1297197 13 +
12 Juraj Bindzár (1943–2019) + + + 3 Q13421070 10
Σ → Autolist→ gallery→ timeline 7 7 0 1 1 1 0 0 11 0 6 1 3 0 0 6 3 0 1 2 0 0 3 1 0 7 2 0 8 0 11 2 0 0 4 0 6 0 94 avg: 8\2\21% 158 Wikimedia Commons


Literature[edit]

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs cv de el eo et hr hu hy hyw ka kk lt lv mk mt myv pl ro roa-rup ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 Jozef Cíger-Hronský (1896–1960) + + + + + + + + + + 10 Q979946 15 +
2 Kanon ku czci św. Dymitra + + 2 Q17444532 1
3 Mária Ďuríčková ♀ (1919–2004) + + + + 4 Q12772199 12 +
4 Proglas + + + + + + + + + + + + + 13 Q2251249 11 +
5 Hugolín Gavlovič (1712–1787) + + + + 4 Q5934650 12
6 Juraj Červenák (b. 1974) + + + + + + + 7 Q3489894 13 +
7 Elena Maróthy-Šoltésová ♀ (1855–1939) + + + + + + + + + + 10 Q12765281 17 +
8 Milan Rúfus (1928–2009) + + + + + + + + + + + + 12 Q617985 14 +
Σ → Autolist→ gallery→ timeline 6 2 0 1 2 1 1 0 6 0 4 0 1 0 0 2 4 0 1 0 0 0 3 0 0 6 1 0 5 1 8 0 0 1 0 0 6 0 62 avg: 8\2\20% 95 Wikimedia Commons


Architecture[edit]

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs cv de el eo et hr hu hy hyw ka kk lt lv mk mt myv pl ro roa-rup ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 Spišská Kapitula View on maps + + + + + + + + + + + + + + 14 Q1042821 13 +
2 church of Holy Spirit View on maps + + + + + + 6 Q13425266 12 +
3 Basilica of St. Giles View on maps + + + + + + + + + + + + + + 14 Q8415744 17 +
4 Europe Place in Komárno View on maps + + 2 Q12347574 1 +
5 Slavín View on maps + + + + + + + + + + + 11 Q1553111 9 +
6 Hronský Beňadik monastery View on maps + + + + + 5 Q1008238 11 +
7 Wooden articular church of Hronsek View on maps + + + + + + + + + 9 Q595992 14 +
8 Ľubovňa Castle View on maps + + + + + + + + + + 10 Q1072570 11 +
9 Slovak National Museum View on maps + + + + + + + + + + + + + + + + 16 Q1093925 14 +
Σ → Autolist→ map gallery→ timeline 5 1 0 2 5 1 1 0 8 0 8 0 1 0 0 8 6 0 2 0 0 0 3 3 0 8 1 0 5 0 9 2 0 2 3 0 3 0 87 avg: 10\2\25% 102 Wikimedia Commons


b. Culture[edit]

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs cv de el eo et hr hu hy hyw ka kk lt lv mk mt myv pl ro roa-rup ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 Music Centre Slovakia + 1 Q106232242 10
2 Ministry of Culture of the Slovak Republic View on maps + + + + + + 6 Q7788102 9 +
3 Radio and Television of Slovakia + + + + + + + + + + + + + 13 Q727176 13 +
4 University Library in Bratislava View on maps + + + + + + + + 8 Q12778078 9 +
5 Pohoda View on maps + + + + + + 6 Q124484 5 +
6 Levoča, Spiš Castle and the associated cultural monuments View on maps + + + + + + + + 8 Q6535830 9 +
7 Ballet of the Slovak National Theatre + + + + + + + 7 Q12762879 3
8 Blaudruck/Modrotisk/Kékfestés/Modrotlač, resist block printing and indigo dyeing in Europe + + + + + + + + + 9 Q882441 7 +
9 tinker + + + + + + + + + 9 Q338221 7 +
10 Milan Lichard (1853–1935) + + 2 Q20100909 7
11 easter whipping + + + + + + + + 8 Q194607 4 +
12 Lokša + + + + + + + + + + + 11 Q12033864 5 +
13 Lúčnica + + + 3 Q15408931 4 +
14 Gothic Route (Slovakia) + + + + + 5 Q12766423 4 +
15 Marína + + + + + + 6 Q3850635 1
16 The Daughter of Sláva + + + + 4 Q3512941 8
17 Mor ho! + + + + + 5 Q12771948 4
18 Słowacka koronka klockowa na tiulowym tle + + 2 Q55120585 5 +
19 Modra ceramics + + + 3 Q12771862 4 +
20 International folklore festival Východná View on maps + + 2 Q85418795 5
21 Miroslav Žbirka (1952–2021) + + + + + + + + + 9 Q3509359 28 +
22 Radošinské naivné divadlo View on maps + + + 3 Q12048681 6 +
23 Lucia Piussi ♀ (b. 1971) + + + + + 5 Q1085852 13 +
24 Zuzana Piussi ♀ (b. 1971) + + + + + + + 7 Q84116 12 +
Σ → Autolist→ map gallery→ timeline 14 2 0 0 0 1 2 0 21 0 8 2 3 0 1 7 10 0 0 0 0 0 1 2 1 19 1 0 9 0 23 3 0 1 3 0 8 0 142 avg: 6\4\16% 182 Wikimedia Commons


c. Economics[edit]

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs cv de el eo et hr hu hy hyw ka kk lt lv mk mt myv pl ro roa-rup ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 Slovenské elektrárne + + + + + + + + 8 Q3559219 13 +
2 SAX + + 2 Q2431665 3
3 Gabčíkovo–Nagymaros Waterworks View on maps + + + + + + 6 Q224693 14 +
4 Čierny Váh Reservoir (lower) View on maps + + + + + 5 Q3366233 11 +
5 Bohunice A1 Nuclear Power Plant View on maps + 1 Q13419743 6 +
6 Slovnaft + + + + + + + + + 9 Q1587563 15 +
7 Railways of the Slovak Republic View on maps + + + + + + + + + + + + 12 Q393524 20 +
8 Ivan Mikloš (b. 1960) + + + + + + + + + 9 Q1675587 15 +
Σ → Autolist→ map gallery→ timeline 5 1 0 2 3 0 0 0 5 0 5 0 1 0 0 3 2 0 1 0 0 1 0 0 0 4 1 0 4 0 8 0 0 0 1 0 5 0 52 avg: 7\1\17% 97 Wikimedia Commons


d. History[edit]

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs cv de el eo et hr hu hy hyw ka kk lt lv mk mt myv pl ro roa-rup ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 Seven Slavic Saints + + + + + + + + + + + + 12 Q3625012 7 +
2 Battle of Rozgony View on maps + + + + + + + + + + 10 Q181293 5 +
3 Anti-Habsburg uprisings + + + 3 Q13538715 1
4 Demands of the Slovak Nation + + + + + + + + 8 Q3900997 3
5 Cleveland Agreement + + + + + + + + + 9 Q867956 5 +
6 Pittsburgh Agreement + + + + + + + + + 9 Q628680 0
7 Czechoslovak declaration of independence + + + + + + + + + 9 Q3508048 12 +
8 Memorandum of the Slovak Nation + + + + + + + + 8 Q1165848 1
9 Anna Sychravová ♀ (1873–1925) + + + + + + + + + 9 Q10853458 14 +
10 Action P + + + + + + 6 Q12046984 5
11 Normalization + + + + + + + + + + 10 Q1853526 4
Σ → Autolist→ map gallery→ timeline 8 0 0 3 7 0 3 0 11 0 7 2 1 1 0 6 1 0 3 0 0 0 2 1 0 6 3 0 8 1 10 1 0 1 0 0 7 0 93 avg: 8\2\22% 57 Wikimedia Commons


e. Nature / Geography[edit]

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs cv de el eo et hr hu hy hyw ka kk lt lv mk mt myv pl ro roa-rup ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 Hrebienok View on maps + + + + + + + + 8 Q836632 5 +
2 Sitno View on maps + + + + + + + + 8 Q1621423 11 +
3 Morské oko View on maps + + + + + + + + + + + 11 Q2639347 15 +
4 Silická ľadnica View on maps + + + + + 5 Q640870 11 +
5 Lúčanský vodopád View on maps + + + + + 5 Q20860720 9 +
6 Súľov Rocks View on maps + + + 3 Q3506556 14 +
7 Skalnaté pleso View on maps + + + + + + + 7 Q579576 11 +
8 Kráľova hoľa View on maps + + + + + + + + + + + 11 Q686513 12 +
9 Tatra chamois + + + + + + + 7 Q4178752 5 +
Σ → Autolist→ map gallery→ timeline 6 1 0 1 2 0 0 0 9 0 5 0 4 0 2 5 0 0 1 0 0 2 0 0 0 9 1 0 3 0 8 1 0 0 0 0 5 0 65 avg: 7\2\19% 93 Wikimedia Commons


f. Science / Education[edit]

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs cv de el eo et hr hu hy hyw ka kk lt lv mk mt myv pl ro roa-rup ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 Robert Mistrík (b. 1966) + + + + + + + + 8 Q47036121 10 +
2 tajch View on maps + + + + + + + + + + 10 Q1898426 4 +
3 József Károly Hell (1713–1789) + + + + + + + + + + 10 Q730241 12 +
4 AeroMobil s.r.o. AeroMobil + + + + + + + + + 9 Q15732667 4 +
5 Ľubomír Rehák (b. 1970) + + + + + + 6 Q60687933 8 +
6 Jozef Alberty (1929–2001) + 1 Q12768096 8
7 Tatiana Zachar Podolinská ♀ (b. 1972) + + + + 4 Q43231512 9 +
8 Armed Forces Academy View on maps + + + + + + + + 8 Q12761997 9 +
9 József Barsi (1810–1893) + + + 3 Q790785 14 +
10 Alexander Hell (1847–1877) + 1 Q13374160 7
11 Matej Marko (1910–1974) + 1 Q12771206 8
12 University of Trnava View on maps + + + + + + 6 Q368998 8 +
13 Martin University Hospital View on maps + + + 3 Q6776784 8 +
14 Ivan Kamenec (b. 1938) + + + + + + 6 Q1675555 12 +
Σ → Autolist→ map gallery→ timeline 7 2 0 3 3 0 0 0 7 0 5 0 3 0 0 5 6 0 2 0 0 0 0 0 0 6 0 0 4 0 13 0 0 0 2 0 8 0 76 avg: 5\2\14% 121 Wikimedia Commons


g. Sports[edit]

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs cv de el eo et hr hu hy hyw ka kk lt lv mk mt myv pl ro roa-rup ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 Slovak Paralympic Committee + + + 3 Q12776309 16
2 Alexandra Rexová ♀ (b. 2005) + + + + + + 6 Q111116659 15
3 Jakub Krako (b. 1990) + + + + + 5 Q3432108 12 +
4 Ján Riapoš (b. 1968) + + + + + + 6 Q13421443 11 +
5 Slovakia men's national ball hockey team + + + 3 Q12776278 4
6 Barbora Mokošová ♀ (b. 1997) + + + 3 Q23800077 16 +
7 Július Michalík (b. 1972) + 1 Q18511363 14
8 Boris Lukasik (b. 1935) + + 2 Q687126 13
9 Paulína Bátovská Fialková ♀ (b. 1992) + + + + + + + + + + + 11 Q1112344 16 +
10 Natália Šubrtová ♀ (b. 1989) + + + + + + 6 Q6981051 13 +
11 Štefan Slivka (1917–1998) + 1 Q12781763 9
12 2022 European Youth Summer Olympic Festival + + + + + + + 7 Q64501724 10
13 Danka Barteková ♀ (b. 1984) + + + + + + + + + + + + + + 14 Q2000589 18 +
Σ → Autolist→ gallery→ timeline 10 4 1 1 1 0 1 0 5 0 6 1 0 1 0 1 3 0 0 0 0 2 0 0 1 6 0 0 8 0 9 0 1 1 0 0 5 0 68 avg: 5\2\14% 167 Wikimedia Commons


h. Politics and Law[edit]

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs cv de el eo et hr hu hy hyw ka kk lt lv mk mt myv pl ro roa-rup ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 Peter Tomka (b. 1956) + + + + + + + + + + + + 12 Q1348577 14 +
2 Michal Šimečka (b. 1984) + + + + + + + + + 9 Q64159898 15 +
3 Lucia Žitňanská ♀ (b. 1964) + + + + + 5 Q3090972 13 +
4 Mária Kolíková ♀ (b. 1974) + + + + + + + + + + + + 12 Q56823084 12
5 Peter Blaho (1939–2018) + + + + 4 Q12773707 16 +
6 František Gaulieder (1951–2017) + + + + + + 6 Q15303766 11
7 Daniel Lipšic (b. 1973) + + + + + + + + + + + 11 Q3014377 12 +
8 Tomáš Drucker (b. 1978) + + + + + + 6 Q26250908 14 +
9 Ľubica Laššáková ♀ (b. 1960) + + + + 4 Q50828716 11
10 Ján Hudacký (b. 1959) + + + + 4 Q6319608 11
11 Daniel Zmeko (b. 1967) + + + + + + + + + 9 Q52110606 14 +
12 Juraj Blanár (b. 1966) + + + + + + 6 Q637471 11 +
Σ → Autolist→ gallery→ timeline 11 3 0 0 1 0 0 0 9 0 6 2 1 2 0 2 3 0 4 0 0 0 2 1 0 11 1 0 7 0 12 0 0 0 2 0 8 0 88 avg: 7\2\19% 154 Wikimedia Commons


i. Human rights[edit]

Article en az ba be be
-t
bs bg crh cs cv de el eo et hr hu hy hyw ka kk lt lv mk mt myv pl ro roa-rup ru sh sk sl sq sr tr tt uk vro Σ
Wikidata st.
1 LGBT rights in Slovakia + + + + + + + + + + + 11 Q155232 4 +
2 Slovak same-sex marriage referendum + + + + + + + + + 9 Q18601497 9 +
3 Romani people in Slovakia + + + + + + + 7 Q2164468 3 +
4 2022 Bratislava shooting View on maps + + + + + + 6 Q114639536 16 +
5 Rusyns in Slovakia + + + + 4 Q14849157 4
6 Dúhový PRIDE Bratislava View on maps + + 2 Q13407349 7 +
Σ → Autolist→ map gallery 4 0 0 0 1 0 1 0 6 0 2 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 0 4 1 6 0 1 0 2 0 3 0 39 avg: 7\1\17% 43 Wikimedia Commons


Article lists by country[edit]

Article Lists (Edit)

Albania Armenia Aromanian Austria Azerbaijan Bashkortostan Belarus Bosnia and Herzegovina Bulgaria Crimea Crimean Karaites Crimean Tatars Croatia Cyprus Czech Republic Don region Erzya people Esperanto Estonia Georgia Greece Hungary Kazakhstan Kosovo Krymchaks Kyrgyzstan Latvia Lithuania Malta Montenegro North Macedonia Poland Republika Srpska Romani people Romania & Moldova Russia Sakha Serbia Slovakia Slovenia Sorbian Tatars Turkey Ukraine Uzbekistan Võro Western Armenian

internationality