Wikimedia Danmark/Bestyrelse/Møde 2010-11-14

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
 • Nærværende dokument: Referat
 • Møde type: Ordinært bestyrelsesmøde - fysisk
 • Tid og sted: 14. november 2010, Kl. 14:00, Kgs. Lyngby

Åbning af mødet[edit]

Valg af referent[edit]

Finn Årup Nielsen blev valgt som referent.

Konstatering af tilstedeværelse, afbud og beslutningsdygtighed[edit]

Mødet er beslutningsdygtig da 4 fra bestyrelsen er tilstede.

Godkendelse af dagsorden[edit]

Den følgende dagsorden blev godkendt:

 • Åbning af mødet
  • Valg af referent
  • Konstatering af tilstedeværelse, afbud og beslutningsdygtighed
  • Godkendelse af dagsorden
  • Fastsættelse af kommende møder
 • Mulig ændring af bestyrelsens sammensætning
 • Godkendelse af referater fra forrige møder
 • Formandens orientering
 • Økonomi og medlemmer
 • Aktiviteter
  • Arrangement med Dansk Historisk Fællesråd
  • Samarbejde med amatørfotografer
  • Opfølgning på seneste bestyrelsesmøde
 • Indkomne forslag
  • Samarbejde med Ole Tange/IT-Politisk Forening
 • Eventuelt
  • Beretning fra FSCONS 2010
  • Beretning fra Bogforum 2010

Fastsættelse af kommende møder[edit]

Kommende møder fastsat til:

 • Online møde - Mandag den 27. december 2010 kl. 21.00 på IRC
 • Fysisk møde - Søndag den 6. februar 2011 kl 14.00, stedet afgøres senere

Mulig ændring af bestyrelsens sammensætning[edit]

Rainer Lippold har anmodet om at træde ud af bestyrelsen, og bestyrelsen accepterer. Der er ikke foretaget en prioritering blandt suppleanterne (Steen Thomassen og Henrik Eriksen), og det blev foreslået at foretage lodtrækning blandt kandidaterne. Henrik Eriksen vandt lodtrækningen.

Der bør foretages en prioritering på generalforsamlingen blandt suppleanterne.

Bestyrelsen vedtog at Simon bliver ny næstformand.

Godkendelse af referater fra forrige møder[edit]

Bestyrelsen godkendte referat fra sidste møde: [1]

Formandens orientering[edit]

Formanden og kassereren har ikke haft mulighed for at mødes og de har således ikke fået formuleret en ansøgning til Wikimedia Foundation.

Bannere blev diskuteret. Halvdelen af donationer der kan spores geografisk tilfalder Chapters de respektive steder.

Der har været et møde med Charlotte S. H. Jensen, Dansk Historisk Fællesråd. To nye på vej: Et møde den 14. december 2010 (så vidt huskes) med Charlotte Jensen og en person fra Odense Bys Museer.

Formanden viste en flersidet engelsksproget brochure fra Wikimedia Foundation, og en dansk oversættelse blev diskuteret.

Økonomi og medlemmer[edit]

Økonomi og medlemmer: Kassereren var ikke tilstede. Banken er gået over til NemID. Simon har hvervet et nyt medlem.

Aktiviteter[edit]

Arrangement med Dansk Historisk Fællesråd[edit]

Arrangement med Dansk Historisk Fællesråd. Ole, Thyge, Victor var til møde på Nationalmuseet med Charlotte Jensen, sekretær ved Dansk Historisk Fællesråd. Formanden for denne forening var ikke tilstede. Museer kan være tilbageholdende, da de ikke nødvendigvis kan se hvad deres fordel er i forbindelse med et samarbejde med Wikimedia. Det blev diskuteret at bruge Web-referer statistik og downloadstatitik på Commons som mål. Nogle lokalhistoriske museer (blandt andet Helsingør) bruger wikier på deres hjemmeside.

Samarbejde med amatørfotografer[edit]

Samarbejde med amatørfotografer: Rainer havde kontakt til en fotoforening. Fotoforeningen har ikke som mål at tage dokumentarfoto, men derimod mere kunstneriske foto, og derfor er det ikke så relevant for Wikimedias projekter. Bestyrelsen besluttede ikke at foretage sig videre med fotoforeningen. Jan Friberg foreslog at arbejde på en fotodokumentargruppe.

Opfølgning på seneste bestyrelsesmøde[edit]

Wiki-folder: Der har været enkelte rettelse efter sidste bestyrelsesmøde. Bestyrelsesmedlemmer skal gå ind på siderne med folderforslag og "approve". QR-koder foresloges. Wikimedia Sverige har haft et samarbejde med Wikimedia Deutschland om trykning af foldere, og Wikimedia Danmark bør undersøge mulighederne. Simon tager kontakt

Wiki X: Formanden arbejder på lokale til WikiX. En wiki til tiårsjubilæet er oprettet som http://ten.wikimedia.org.

Gennemgang af kommunikationsplanen og beslutning om næste skridt: Brugere for bestyrelsesmedlemmer blev oprettet på intern.wikimedia.dk, som Jan Friberg administrerer. Arbejdsplanen for Wikimedia Danmark som Steen Thomassen udsendte på email indsættes af Steen på denne wiki, og den udbygges derfra.

Revidering af budget, herunder rejsegodtgørelse: Penge til rejser skal indsættes i fremtidige budgetter.

(Ansøgning om midler fra WMF: Se ovenfor)

Indkomne forslag[edit]

Samarbejde med Ole Tange/IT-Politisk Forening[edit]

I Göteborg foreslog Anne Østergaard at Wikimedia DK tog kontakt til IT-Politisk Forening (http://itpol.dk/) med blandt andet Ole Tange. Ole ville gerne mødes med Wikimedia Danmark. WMDK's bestyrelsesmedlemmer opfordres til at tænke på emner der kunne være interessante at diskutere med denne forening. Simon og Steen er interesseret at deltage i fælles møder.

Eventuelt[edit]

Beretning fra FSCONS 2010: Free Society Conference and Nordic Summit. Simon deltog og fik udgifter dækket. En beretning er udsendt på mailing-liste. Konferencen er rettet mod Open Source og er indirekte relevant for Wikimedia. Wikimedia Sverige havde en godt besøgt stand på konferencen. De uddelte blandt andet brochurer: Den svenske lærerforening har udgivet en brochure om Creative Commons. En lignende findes på dansk. Wikimedia Sverige har en "Verksamhetsberättelse". En OpenStreetMap-brochure uddelte de også. Simon foreslog at WMDK deltager aktivt næste år.

Beretning fra Bogforum 2010: Simon og Ole deltog i Bogforum i Forum. Wikimedia Sverige deltog med stand i en tilsvarende svensk bogforum og har taget billeder og video-interview, der er oploadet til Commons. Wikimedia Sverige mener dog det er svært at hverve folk til at skrive på Wikipedia. Det blev foreslået at WMDK deltager i Bogforum 2011. Den mindste stand på Bogforum kan betales for 10.000, men man kan være uheldig at få en dårlig placering. Der er stor efterspørgsel på plads. Der skal ansøges efter penge hos fonde tidligt næste år til dækning af udgifter.

Wikimedia Sverige ved Lars Aronsson foreslog samarbejde mellem nordiske Chapters.

Steen foreslog en stand på Open Source Days.

Finn har emailet politi.dk om anvendelse af billeder fra politiets webside, men der er ikke kommet svar.

Finn arbejder på et udkast til DR2 for Truth in Numbers?