Wikimedia España/Borrador de estatutos/ca

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

en | es | +/-


Aquests Estatuts ja han sigut votats, per la qual cosa no ha de realitzar-se cap canvi en els mateixos. Qualsevol comentari pot realitzar-se en la pàgina de discussió.Esborrany d'estatuts de Viquimèdia EspanyaTítol I. Principis generals[edit]

Article 1. Denominació i capacitat jurídica[edit]

Amb la denominació de Wikimedia España, es constitueix una associació sense ànim de lucre a l'empar de la Llei Orgànica 1/2002, del 22 de març, reguladora del Dret d'Associació, i normes complementàries. L'Associació tindrà plena capacitat jurídica i d'obrar, i es regirà pels presents Estatuts i per les normatives internes aprovades pels socis; i en allò no previst en aquests textos, per l'esmentada Llei o les que la substituïsquen, la Constitució Espanyola i la resta de disposicions legals que siguen d'aplicació en cada cas.

Article 2. Durada[edit]

L'Associació es constitueix per temps indefinit.

Article 3. Finalitat[edit]

La finalitat de l'Associació serà promoure directa o indirectament la difusió, millora i sustent dels projectes mantinguts actualment i en el futur per Wikimedia Foundation, Inc., entitat sense ànim de lucre ubicada a l'Estat de Califòrnia, Estats Units d'Amèrica; així com d'altres projectes que també perseguisquen oferir informació que pugua ser lliurement utilitzada, estudiada, redistribuïda i modificada.

Article 4. Activitats[edit]

Per complir la seva finalitat, l'Associació realitzarà les següents activitats:

 1. Organitzar trobades, congressos, conferències, tallers, cursos o qualsevol altre tipus d'activitat pública destinada a difondre els projectes objecte de la seva finalitat (d'ara endavant, "els projectes").
 2. Establir relacions, col·laboracions i acords amb qualsevol mena d'entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, per millorar el coneixement, aprofitament i ús de tots els projectes, desenvolupar sistemes que els difonguen i promocionen, o rebre recursos econòmics, humans o de continguts.
 3. Col·laborar de manera permanent amb Wikimedia Foundation, Inc. per a la utilització de les seves marques i el desenvolupament d'accions en territori espanyol.
 4. Informar de manera adequada a través de qualsevol mitjà de comunicació al seu abast, per iniciativa pròpia o quan se li sol·liciti, sobre el seu propi funcionament i sobre assumptes relacionats amb els projectes.
 5. Qualsevol altre tipus d'activitat que els seus òrgans consideren adequada per al compliment de la finalitat de l'Associació.

Les activitats de l'Associació podran desenvolupar-se o plasmar-se en qualsevol llengua, preferentment en aquelles en les quals s'hagi creat algun projecte de Wikimedia Foundation, Inc., en funció de la demanda existent a l'àmbit territorial de l'Associació i de les possibilitats materials i humanes de la mateixa, i sens perjudici de l'ús dels idiomes oficials o cooficials corresponents per a les qüestions legals i administratives.

Article 5. Domicili i àmbit[edit]

L'Associació estableix el seu domicili social a Valladolid i el seu àmbit territorial serà el de l'Estat espanyol.

Article 6. Òrgans[edit]

La direcció, administració i representació de l'Associació seran exercides pel President, la Junta Directiva i l'Assemblea General. La Junta Directiva i l'Assemblea General garantiran el funcionament democràtic de l'Associació i seran els òrgans competents per a interpretar els preceptes continguts en aquests Estatuts, cobrir les seves omissions i vetllar pel seu compliment, així com per desenvolupar-los i complementar-los amb les normatives internes que es considerin necessàries.

En normativa interna podrà regular-se l'existència i funcionament d'una estructura d'acció local de l'Associació amb autonomia operativa i atesa per una o més vocalies de la Junta Directiva que la representin, amb la possibilitat de comptar amb òrgans de coordinació propis.

L'Associació complirà amb les obligacions documentals i comptables previstes per la Llei d'Associacions, que seran assumides pels membres de la Junta Directiva segons s'especifiqui en aquests Estatuts o, si no, segons es determini per la Junta Directiva.

Títol II. Assemblea General[edit]

Article 7. Reunions[edit]

L'Assemblea General, integrada per tots els socis, és l'òrgan suprem de govern de l'Associació i es reunirà en convocatòria ordinària una vegada a l'any, així com en convocatòria extraordinària quan ho exigisca la Llei, ho decidisca la Junta Directiva o ho sol·licitin al Secretari una cinquena part dels socis de número, indicant el tema o temes a tractar.

Article 8. Convocatòria[edit]

Les convocatòries de les Assemblees Generals les realitzarà el President, amb una antelació mínima de quinze dies naturals, s'haurà d'indicar clarament el lloc de la reunió, l'ordre del dia a tractar i la data i hora de començament tant de la primera com de la segona convocatòria, sense que entre ambdues pugui haver-hi un termini inferior a quinze minuts.

Article 9. Constitució i acords[edit]

Les Assemblees Generals Ordinàries o Extraordinàries quedaran vàlidament constituïdes en primera convocatòria quan estiguin presents o representats la meitat més un dels socis amb dret a vot, i en segona convocatòria qualsevol que sigui el nombre de socis amb dret a vot presents o representats.

Els acords es prendran per majoria simple dels socis presents o representats, llevat de les decisions assenyalades en els números 7 al 12 de l'article 10, que requereixen una majoria qualificada de socis presents o representats. En cas d'empat, el vot del President serà de qualitat.

Article 10. Competències[edit]

Seran competències exclusives de l'Assemblea General:

 1. Revisar i aprovar, si escau, l'informe i projecte d'activitats i el balanç i pressupost econòmic anual.
 2. Modificar les quotes ordinàries i aprovar les extraordinàries.
 3. Escollir, valorar i cessar individualment o col·lectiva, si escau, els membres de la Junta Directiva.
 4. Aprovar i modificar les normatives internes.
 5. Ratificar o anular les expulsions dels socis.
 6. Acordar la remuneració, si escau, dels membres de la Junta Directiva.
 7. Modificar el domicili social.
 8. Designar socis d'honor.
 9. Dissoldre l'Associació.
 10. Modificar els Estatuts.
 11. Disposar o alienar béns per un valor superior al 20% del pressupost en vigor.
 12. Decidir sobre la integració en una Federació d'Associacions.
 13. Tractar qualsevol altra qüestió prevista o proposta per al seu debat, segons s'establisca en la normativa interna.
 14. Altres que pugui indicar la normativa interna com a desenvolupament de les anteriors.

Article 11. Eleccions[edit]

Les candidatures per als càrrecs de la Junta Directiva podran ser presentades de forma personal durant la mateixa Assemblea General que ha d'escollir-los, o comunicar-les al Secretari abans de l'Assemblea. Les estructures locals podran designar col·lectivament candidats per a les vocalies amb competències d'acció local.

En cas de no existir candidats per a algun càrrec o de no resultar escollits almenys tres vocals, la nova Junta Directiva quedarà facultada per a designar els càrrecs faltants d'entre els socis que es manifestin disposats; de no aconseguir-ho en el termini de dos mesos, caldrà convocar una Assemblea General Extraordinària per a una nova elecció.

Títol III. Junta Directiva[edit]

Article 12. Composició[edit]

La Junta Directiva és l'òrgan de gestió i representació de l'Associació per delegació de l'Assemblea General, i estarà formada per un President, un Vicepresident, un Secretari, un Tresorer i un nombre de vocals no inferior a tres, tots ells socis de número, majors d'edat i al corrent en el pagament de les quotes. Aquests càrrecs no seran acumulables en una mateixa persona i el seu mandat durarà fins a la celebració de la tercera Assemblea General Ordinària següent a aquella en què van ser escollits, encara que podran ser reelegits un nombre indefinit de vegades.

Les vacants en qualsevol dels càrrecs de la Junta Directiva que es poguessin produir durant el mandat d'aquesta seran cobertes provisionalment pels membres de la mateixa, o per una persona designada interinament per la Junta Directiva que haurà de ser confirmada en el seu lloc per la següent Assemblea General.

Article 13. Cessament[edit]

Els membres de la Junta Directiva podran cessar en el seu càrrec per renúncia voluntària comunicada a la Junta Directiva, per destitució individual o col·lectiva acordada per l'Assemblea General, o per l'expiració del seu mandat. Després del seu cessament, els membres de la Junta Directiva continuaran exercint els seus respectius càrrecs fins que sigui aprovat el nomenament del seu substitut.

Article 14. Reunions[edit]

La Junta Directiva es reunirà quantes vegades ho determini el seu President, o a petició d'un terç dels seus membres o d'un cinquè dels socis. Perquè les reunions de la Junta quedin vàlidament constituïdes, caldran la meitat més un dels seus membres. Els acords hauran de ser aprovats per majoria simple de vots; en cas d'empat, el vot del President serà de qualitat. Els socis no pertanyents a la Junta Directiva podran participar amb veu però sense vot en les reunions.

Article 15. Competències[edit]

Seran competències de la Junta Directiva:

 1. Programar, coordinar i executar les activitats de l'Associació.
 2. Dirigir i supervisar la gestió administrativa i econòmica de l'Associació i aprovar qualsevol conveni o document jurídic.
 3. Convocar l'Assemblea General de conformitat amb el que estableixen aquests Estatuts.
 4. Interpretar, complir i fer complir els Estatuts, normatives internes i acords de l'Assemblea General i seus propis en vigor.
 5. Sotmetre a l'aprovació de l'Assemblea General el balanç i pressupost anual, la memòria i el projecte d'activitats, així com altres propostes que decideixi presentar.
 6. Sancionar, quan escaigui, als socis.
 7. Resoldre sobre l'admissió de nous socis, llevat dels socis d'honor.
 8. Reemplaçar de forma interina a qualsevol càrrec de la mateixa Junta en cas de dimissió o vacant.
 9. Designar i supervisar a delegats, apoderats o comitès per a la realització de tasques concretes.
 10. Qualsevol altra tasca pròpia de la finalitat de l'Associació que no sigui competència exclusiva de l'Assemblea General.

Article 16. President[edit]

El President tindrà les següents atribucions:

 1. Assumir la representació legal i institucional de l'Associació, i signar, visar o conèixer tots els seus documents oficials i ordenar els pagaments.
 2. Convocar, obrir, dirigir i tancar les sessions de l'Assemblea General i de la Junta Directiva.
 3. Supervisar tot el treball de l'Associació i els seus socis, especialment de la Junta Directiva.
 4. Adoptar qualsevol mesura urgent que es requereixi per a la bona marxa de l'Associació o de les seves activitats, sense perjudici d'informar d'ella posteriorment a la Junta Directiva.
 5. Altres que li siguin encomanades com a desenvolupament de les anteriors per l'Assemblea General o en la normativa interna.

Article 17. Vicepresident[edit]

Seran funcions del Vicepresident:

 1. Substituir el President o el Tresorer en totes les seves funcions en cas d'absència, vacant o dimissió.
 2. Coexercir la representació de l'Associació al costat del President en aquells casos en què sigui oportú.
 3. Col·laborar amb el President en les seves tasques per tal d'instruir-se sobre les mateixes i facilitar el seu treball.
 4. Altres que li siguin encomanades com a desenvolupament de les anteriors per l'Assemblea General o en la normativa interna.

Article 18. Secretari[edit]

Seran funcions del Secretari:

 1. Elaborar les actes de les reunions de la Junta Directiva i de l'Assemblea General, redactar-les en el Llibre d'Actes oficials i comunicar-les als socis.
 2. Dirigir els treballs administratius i tràmits burocràtics que legalment li corresponguin a l'Associació.
 3. Administrar, mantenir actualitzats i custodiar els Llibres d'Actes i els Llibres o Fitxers de Registre de Socis, de sancions i de sol·licituds d'admissió.
 4. Conservar els originals dels Estatuts, normatives internes i acords en vigor, i comunicar tots ells als nous socis, així com qualsevol canvi en els mateixos a tots els socis.
 5. Custodiar i mantenir en secret les dades personals dels socis, garantint que no siguin cedits ni revelats a tercers ni a altres socis, excepte a altres membres de la Junta Directiva quan sigui imprescindible una verificació d'identitat, o llevat de permís exprés d'algun soci respecte a les seues propies dades, i sempre d'acord amb la Llei de protecció de dades en vigor.
 6. Expedir certificacions dels acords adoptats per la Junta Directiva i l'Assemblea General, així com de la pertinença a l'Associació o a la seva Junta Directiva de qualsevol dels seus socis.
 7. Redactar, registrar i custodiar la documentació o correspondència oficial rebuda o emesa per l'Associació.
 8. Altres que li siguin encomanades com a desenvolupament de les anteriors per l'Assemblea General o en la normativa interna.

Article 19. Tresorer[edit]

Seran funcions del Tresorer:

 1. Portar la comptabilitat de l'Associació reflectint de forma fidel el seu patrimoni i activitats, i complint les exigències legals que siguin aplicables.
 2. Obrir, administrar i tancar els comptes bancaris de què pugui disposar l'Associació, i supervisar tots els tràmits bancaris que calguin.
 3. Administrar els llibres comptables i l'arxivament de factures, i presentar davant els organismes competents les declaracions financeres que legalment corresponguin.
 4. Recaptar, custodiar i respondre personalment pels fons de l'Associació, i efectuar els pagaments amb càrrec als mateixos que calguin.
 5. Altres que li siguin encomanades com desenvolupament de les anteriors per l'Assemblea General o en la normativa interna.

Article 20. Vocals[edit]

Els vocals assumiran les àrees de treball que determini l'Assemblea General o la Junta Directiva en funció del nombre de vocals existents i de les necessitats administratives de l'Associació. També podran assumir altres competències que els siguin encomanades per l'Assemblea General o en la normativa interna.

Article 21. Obligacions[edit]

Addicionalment a les obligacions que els són inherents al càrrec, tots els càrrecs de la Junta Directiva hauran de:

 1. Cercar o acceptar la col·laboració d'altres socis aliens a la Junta Directiva per al desenvolupament de les funcions que els corresponen.
 2. Coordinar i supervisar la tasca dels socis que els donin suport, amb el nivell d'exigència adequat.
 3. Presentar un balanç particular de la seva gestió per a la seva incorporació a la memòria d'activitats, així com cada vegada que els sigui sol·licitat per la Junta Directiva, en els terminis i formes que aquesta determini.

Títol IV. Socis[edit]

Article 22. Tipus[edit]

Existiran els següents tipus de socis:

 1. Socis fundadors, els signants de l'Acta Fundacional. Aquesta distinció serà únicament honorífica i amb caràcter general pràctics i estatutaris seran considerats socis de número.
 2. Socis de número, aquells que siguin admesos per la Junta Directiva.
 3. Socis d'honor, les persones físiques o jurídiques que siguin designades com a tals per l'Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva, a causa del seu prestigi, contribucions o suport a l'Associació o a les finalitats de la mateixa.
 4. Socis benefactors, les persones físiques o jurídiques que realitzin una aportació econòmica a l'Associació superior a la quantitat que estipuli la Junta Directiva.

Article 23. Altes[edit]

Podran ser socis de número aquelles persones físiques amb capacitat d'actuar que comparteixin la finalitat de l'Associació. Els socis que no hagin complert la majoria d'edat podran participar en les Assemblees Generals amb veu però sense dret al vot, i no podran pertànyer a la Junta Directiva.

Els requisits d'edat mínima per a l'admissió de socis amb o sense necessitat d'autorització de les persones que hagin de suplir la seva capacitat, seran en cada moment els que estableixi la Llei sobre associacions en vigor.

Article 24. Baixes[edit]

Els socis causaran baixa per alguna de les causes següents:

 1. Per decisió voluntària, comunicada per escrit a la Junta Directiva.
 2. Per impagament de quotes, segons es concreti en la normativa interna.
 3. Per ser sancionats amb l'expulsió, després d'haver-se seguit el procediment sancionador en vigor.

Les possibilitats de reincorporació en cada cas es regularan en normativa interna.

Article 25. Drets[edit]

Els socis de número tindran els següents drets:

 1. Disposar d'accés a aquests Estatuts, a les normatives internes i a la documentació regulada per la Llei de protecció de dades en vigor, en els termes previstos per aquesta.
 2. Participar en les activitats de l'Associació amb els avantatges propis de la seva condició de socis.
 3. Identificar-se a sí mateixos com membres de l'Associació i gaudir de tots els beneficis que aquesta condició els atorgui.
 4. Participar en les Assemblees amb veu i vot, tant de forma personal com delegant aquesta facultat en un altre soci, i amb veu en les reunions de la Junta Directiva.
 5. Formular precs, preguntes i suggeriments en les reunions de l'Assemblea General i davant la Junta Directiva, podent rebre una resposta en els termes que estableixi la normativa interna.
 6. Ser electors i elegibles per als càrrecs de la Junta Directiva, llevat dels menors d'edat.
 7. Ser informats de la composició de la Junta Directiva, dels acords de la mateixa i de l'Assemblea General, de l'estat de comptes i del desenvolupament de les activitats.
 8. Promoure davant la Junta Directiva la creació de comitès de projectes, o integrar-se als mateixos.
 9. Promoure davant la Junta Directiva la integració en l'estructura de l'Associació de grups afins als seus objectius de què formin part.
 10. Ser convocats i escoltats en la reunió en què es tracti la possible adopció de sancions contra ells.
 11. Impugnar els acords dels òrgans de l'Associació que estimin contraris a la llei o als Estatuts.
 12. Promoure la convocatòria d'una Assemblea General Extraordinària, segons el que s'ha especificat en l'article 7.
 13. Rebre ajudes o aportacions econòmiques en compensació pels treballs realitzats per a l'Associació, segons el que determini la normativa interna.
 14. Disposar d'accés a les dependències de l'Associació, si n'hagueren, i al material propietat de la mateixa.
 15. Donar-se de baixa voluntàriament de l'Associació.

Els socis d'honor i benefactors tindran dret únicament a ser convocats i assistir les Assemblees Generals, amb veu però sense vot.

Article 26. Obligacions[edit]

Els socis de número tindran les següents obligacions:

 1. Acatar i complir aquests Estatuts, les normatives internes i els acords vàlids i en vigor de l'Assemblea General i la Junta Directiva.
 2. Col·laborar activament en la mesura de les seves possibilitats en la consecució de la finalitat de l'Associació.
 3. Complir amb les responsabilitats derivades dels seus càrrecs, siguin les que els corresponguin com a membres de la Junta Directiva, o altres assumides per encàrrec d'aquesta o voluntàriament.
 4. Abonar les quotes i derrames en la forma i quantia especificada per l'Assemblea General.
 5. Mantenir-se informats de les activitats i notificacions de l'Associació a través dels mitjans de comunicació interna que es determinin.
 6. Respectar, usar i conservar adequadament les dependències i béns de l'Associació.
 7. Informar de qualsevol canvi en les seves dades o situació personal que pugui afectar a les comunicacions internes amb ells o a la seva condició de soci.

Els socis d'honor i benefactors únicament tindran l'obligació d'acatar els Estatuts, normatives internes i acords vàlids de l'Associació.

Article 27. Sancions[edit]

L'incompliment per part d'algun soci del que estableix aquests Estatuts i en particular de les seves obligacions suposarà una sanció per al mateix per part de la Junta Directiva, seguint el procediment d'incoació, defensa del soci, baremación, debat i resolució que es determini en normativa interna.

Títol VI. Règim econòmic[edit]

Article 28. Recursos econòmics[edit]

Els recursos econòmics de l'Associació seran els següents:

 1. Quotes de socis, periòdiques o extraordinàries.
 2. Subvencions, llegats o donacions que poguessin rebre's de conformitat amb la llei.
 3. Ingressos procedents de les activitats organitzades per l'Associació.
 4. Interessos financers i altres rendes dels béns i drets que posseeixi l'Associació.
 5. Altres recursos lícits.

Article 29. Patrimoni i Exercicis[edit]

El patrimoni inicial de l'Associació és de zero (0) euros. L'exercici associatiu i econòmic serà anual i es tancarà el dia trenta-u (31) de desembre de cada any.

Article 30. Liquidació de béns[edit]

En cas de dissoldre's l'Associació, la comissió liquidadora que es constitueixi destinarà els béns sobrants, després del pagament dels deutes, a altres associacions espanyoles sense ànim de lucre que persegueixin fins anàlogues, o a altres fins que no desvirtuïn el caràcter no lucratiu de l'Associació.

Disposicions Addicionals[edit]

 • Primera. Les notificacions internes de l'Associació, incloent-hi les convocatòries a les reunions, comunicacions de sancions, formulació de preguntes i delegacions de vot per a les Assemblees Generals, podran ser realitzades mitjançant qualsevol dels mitjans tècnicament disponibles en cada moment: correu en paper, correu electrònic, telèfon, o altres equivalents, garantint sempre la identitat del notificador.
 • Segona. En normativa interna podrà regular-se l'existència i funcionament d'un Consell Assessor amb funcions consultives, format per personalitats del món de la cultura, les arts i les ciències, exsocis de l'Associació o col·laboradors distingits de projectes de coneixement lliure; no podran assignar-se a aquest Consell competències de direcció, administració o representació de l'Associació.

Disposicions Transitòries[edit]

 • Primera. La Junta Directiva provisional designada en l'Acta Fundacional disposarà de totes les facultats atorgades a la Junta Directiva en aquests Estatuts fins a la celebració de la primera Assemblea General Ordinària de l'Associació, i realitzarà els tràmits necessaris per a la legalització de la mateixa.
 • Segona. El primer exercici associatiu i econòmic es tancarà el 31 de desembre de l'any en què es registri l'Associació, independentment de la data de constitució de la mateixa.