Wikimedia Sverige/Stadgar

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to: navigation, search
Wikimedia Sverige
Nyliga redigeringar
Senaste ändringarna
För medlemmarna
Medlemssidan
Protokoll
Årsmötesprotokoll
Styrelsemötesprotokoll
Diverse
Wikimedia och media
Stadgar - en.
Årsmöte
Kontonummer
Styrelsens arbetsmaterial
Alla undersidor
Bilder och dokument
#Wikimedia-se
Maillista
Webshop
Om mallen
För att Wikimedia Sveriges egen senaste ändringar skall fungera måste den här mallen läggas in på alla våra sidor.

Dessa stadgar antogs på föreningens konstituerande årsmöte 2007-10-20

Stadgar för Wikimedia Sverige[edit]

1 § Föreningens namn och syfte[edit]

Wikimedia Sverige är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell förening, verksam i Sverige. Föreningen skall verka för att göra kunskap fritt tillgänglig för alla människor, särskilt genom att stödja Wikimedia Foundations projekt. Föreningen skall även verka för att sprida kunskap om dessa projekt, främja användande av dem, samt stötta för sådana projekt väsentlig teknik.

2 § Medlemskap[edit]

Föreningen är öppen för alla fysiska och juridiska personer; Wikimedia Sverige riktar sig främst till de i Sverige boende, men välkomnar även personer bosatta utom landet. Medlem kan den bli, som förklarar sig vilja verka i enlighet med föreningens syfte, och betalar föreningens medlemsavgift.

Medlemskap i föreningen kan sägas upp i skriftligt meddelande till styrelsen, varvid medlemskapet upphör med omedelbar verkan. Medlem som ej har betalat medlemsavgift för två på varandra följande verksamhetsår får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen, och skall avföras ur medlemsförteckningen.

Medlem som aktivt motarbetar föreningen kan uteslutas ur denna, efter beslut av styrelsen.

3 § Årsmöte[edit]

Wikimedia Sveriges högsta beslutande organ är årsmötet. Årsmöte skall hållas årligen, innan mars månads utgång. Mötet är beslutsmässigt om kallelsen gått ut till medlemmarna minst sex veckor före årsmötet. Kallelsen skall innehålla uppgifter om tid och plats för mötet, samt om möteshandlingar.

Varje medlem har rätt att lägga motioner till årsmötet. Dessa skall ha inkommit till styrelsen senast 31 december kalenderåret innan årsmötet. Styrelsen har att, med motivering, av- eller tillstyrka årsmötesbifall till yrkandet/yrkandena i en motion, eller anse motionen besvarad, samt redovisa sin uppfattning vid mötet. Varje motion, som innehåller minst ett tydligt yrkande, och som inkommer i tid, skall behandlas vid årsmötet.

Varje medlem har en röst. Alla medlemmar i föreningen har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt på mötet. Närvaro- och yttranderätt tillkommer även föreningens revisorer. Medlem saknar rösträtt, i ärende som rör egen ansvarsfrihet och/eller arvodering, och räknas i sådana frågor som neutral. Röstning genom ombud är ej tillåten för fysiska personer.

Beslut fattas med enkel majoritet av vid mötet avgivna röster, utom då annat är stadgat.

Valbar till uppdrag är medlem som är fysisk person.

Frågor som skall behandlas vid varje ordinarie årsmöte är

 • Årsmötets öppnande
 • Upprättande av röstlängd
 • Val av mötespresidium
 • Val av rösträknare och justerare
 • Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande
 • Fastställande av föredragningslista
 • Verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse
 • Revisionsberättelse
 • Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
 • Verksamhetsplan
 • Budget
 • Motioner och propositioner
 • Medlemsavgift/er
 • Val av ordförande
 • Val av styrelseledamöter
 • Val av två revisorer och en revisorssuppleant
 • Val av valberedning
 • Övriga frågor
 • Årsmötets avslutande

Frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess medlemmar får behandlas på årsmötet, såvida de ej finnes upptagna i kallelsen till mötet, eller omedelbart föranleds av något som där finnes upptaget.

4 § Extra årsmöte[edit]

Extra årsmöte skall hållas om någon av de ordinarie revisorerna, styrelsen eller minst 50 % av medlemmarna så begär. Extra årsmöte skall hållas inom fem veckor från det att begäran inkom till styrelsen. Kallelse skall skickas senast två veckor innan det extra årsmötet, och innehålla det som kallelse till ordinarie årsmöte skall innehålla. Om styrelsen ej kallar till extra årsmöte, kan de som lämnat in begäran om sådant kalla till detta. Ett extra årsmöte kan enbart besluta i frågor som upptagits i kallelsen, eller omedelbart föranleds av något som där finnes upptaget.

5 § Styrelse[edit]

Styrelsen är föreningens beslutande organ mellan årsmötena. Den ansvarar för den löpande verksamheten och kan delegera delar av verksamhetsansvaret till enskilda medlemmar eller arbetsgrupper. Det ekonomiska ansvaret och det övergripande verksamhetsansvaret kan dock inte delegeras.

Styrelsen skall bestå av ett ojämt antal ledamöter om minst fem och maximalt av tretton personer.

Styrelsens ordförande är Wikimedia Sveriges officiella representant. Styrelsen utser inom sig kassör och andra befattningshavare som behövs. Skulle ledamot avgå, väljer återstoden av styrelsen tillförordnad ledamot, som ersättare för den avgångne.

Styrelsen kan utse en eller flera adjungerade ledamöter. En sådan ledamot har yttrande- och förslagsrätt på styrelsemöten och kan utses till befattning inom styrelsen, men har inte rösträtt.

6 § Styrelsesammanträde[edit]

Styrelsen skall hålla minst fyra protokollförda möten per verksamhetsår. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst hälften av styrelsens ledamöter begär det. Styrelsen är beslutsmässig endast såvida mer än hälften av ledamöterna är närvarande, och samtliga ledamöter kallats till mötet.

På styrelsesammanträden är röstning via ombud ej tillåten. Beslut inom styrelsen fattas med enkel majoritet av vid mötet avgivna röster. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst, utom vid personval då lotten avgör.

7 § Medlemsavgift[edit]

Årsmötet beslutar om medlemsavgift/er.

8 § Revisorer[edit]

Revisorerna skall vid årsmötet avge skriftligt utlåtande om föreningens ekonomi, samt om styrelsens förvaltning för det gångna räkenskapsåret.

Revisorerna skall senast fyra veckor före årsmötet av styrelsen få tillgång till samtliga handlingar som skall ligga till grund för revisionsberättelsen.

Revisorerna äger rätt att under löpande verksamhetsår ta del av räkenskaper och övriga handlingar som berör styrelsens förvaltning samt att delta i styrelsens ordinarie och extra sammanträden.

9 § Räkenskaps- och verksamhetsår[edit]

Wikimedia Sveriges räkenskapssår och verksamhetsår sammanfaller med kalenderåret.

10 § Firmateckning[edit]

Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig.

11 § Stadgeändring[edit]

Ändring av föreningens stadgar kan endast ske vid ordinarie årsmöte, med enkel majoritet av vid mötet avgivna rösterna. Ändring som gäller föreningens namn eller ändamål, regler om ändring av stadgarna eller föreningens upplösning kan endast ske efter två likalydande beslut som fattas vid två ordinarie årsmöten i följd med 2/3 majoritet av de avgivna rösterna.

12 § Upplösning[edit]

Beslut om upplösning av föreningen fattas vid ordinarie årsmöte, med 2/3 majoritet. Föreningens tillgångar tillfaller vid upplösning Wikimedia Foundation Inc. (grundat 2003 i Florida, Förenta staterna).