Wikimedia Thailand/Rangsitpol Family Topic Ban

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

ความเป็นมา[edit]

 1. สุขวิช รังสิตพล เป็นอดีตนักการเมืองชาวไทย สุขวิชมีบุตรสามคน โดยหนึ่งในบุตรของสุขวิชคือ ฐิฏา รังสิตพล มานิตกุล
 2. บทความของสุขวิชและฐิฏามีข้อพิพาทในโครงการของวิกิมีเดียหลายโครงการ
  • ในวิกิพีเดียภาษาไทย บทความของสุขวิชมีการสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี 2553 และมีการใส่เนื้อหาเกี่ยวกับกรณีทุจริตการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ในช่วงปีนั้น ในช่วงปี 2556 เริ่มปรากฎความพยายามของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสุขวิชในการแก้ไขเนื้อหา ในปี 2562 มีผู้ใช้นำข้อความเกี่ยวกับนโยบายห้ามผู้ที่เพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิดเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏตามที่ปรากฎในวิกิพีเดียภาษาอังกฤษมาใส่ในบทความ ทำให้เกิดสงครามแก้ไขระหว่างอาสาสมัครที่ดำเนินการตรวจตรากับผู้ใช้ที่มีความเกี่ยวข้องกับสุขวิชและครอบครัวหลายครั้ง
  • ในวิกิพีเดียภาษาอังกฤษ ปัญหาเกี่ยวกับบทความของสุขวิชคาดว่าน่าจะเกิดขึ้นตั้งแต่ในช่วงปี 2559 เมื่อบทความสุขวิชในวิกิพีเดียภาษาอังกฤษถูกย้ายไปเป็นร่างบทความถึงสองครั้ง และมีผู้ใช้ได้สร้างบทความขึ้นมาใหม่ในปี 2561 กระนั้นก็ยังพบว่ามีความพยายามใส่เนื้อหาที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบทความ และลบเนื้อหาที่มีลักษณะเป็นข้อวิพากษ์วิจารณ์ตั้งแต่ช่วงปีนั้น ส่วนบทความของฐิฏามีการเสนอให้ลบในวิกิพีเดียภาษาอังกฤษตั้งแต่ปี 2561 เนื่องจากปัญหาเกี่ยวกับการแก้ไขโดยกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับฐิฏาเอง
  • ข้อพิพาทส่วนหนึ่งเกี่ยวกับข้อวิพากษ์วิจารณ์ว่าสุขวิชคงไว้ซึ่งนโยบายห้ามผู้ที่เพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิดเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ และข้อกล่าวหาเกี่ยวกับกรณีทุจริตการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ ในวิกิพีเดียภาษาอังกฤษ ได้มีการหารือกันเกี่ยวกับการใส่ข้อความดังกล่าวในปี 2562 ซึ่งผลการหารือปรากฎว่าไม่มีข้อสรุปให้นำข้อความเกี่ยวกับกรณีทุจริตออก และมีข้อสรุปให้ยังคงข้อความเกี่ยวกับนโยบายเพศสภาพไว้ ทั้งนี้ ในการหารือดังกล่าว ผู้ใช้ที่มีประสบการณ์ได้นำเสนอข้อความสนับสนุนจากหนังสือของนักวิชาการ แต่กลุ่มผู้ใช้ที่อ้างตนว่าเป็นผู้เกี่ยวข้องกับครอบครัวรังสิตพลกลับกล่าวอ้างว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องและอ้างว่ามีเอกสารราชการที่น่าเชื่อถือยืนยัน (แต่มิได้นำเอกสารดังกล่าวมาแสดง) และผู้ใช้ที่อ้างตนว่าเกี่ยวข้องกับครอบครัวดังกล่าวยังได้พยายามแก้ไขเนื้อหาโดยไม่สนใจผลการหารือหลายครั้ง อีกทั้งยังไม่พยายามจัดให้มีการหารือใหม่เพื่อให้ได้ความเห็นพ้องอื่น ๆ ที่อาจทำให้สามารถตัดข้อความดังกล่าวออกไปจากบทความได้โดยอาศัยการพิจารณาน้ำหนักความสำคัญของกรณีดังกล่าวต่อหัวเรื่อง
 3. จากการสืบสวนในวิกิพีเดียภาษาอังกฤษ พบว่ามีผู้ใช้ที่ตั้งชื่อคล้ายกับหรือที่มีความเกี่ยวข้องกับครอบครัวรังสิตพลจำนวน 26 ราย และคาดว่าน่าจะมีมากกว่านี้เนื่องจากพบว่ามีหุ่นเชิดในวิกิพีเดียภาษาไทยและกลุ่มไอพีที่แก้ไขเนื้อหาในลักษณะเดียวกันอีกด้วย ผู้ใช้กลุ่มดังกล่าวได้พยายามแสดงความเห็นเพื่อโน้มน้าวมิให้มีการลบบทความที่ได้เสนอให้แจ้งลบเนื่องจากละเมิดลิขสิทธิ์ (ใน Wikiquote ภาษาอังกฤษ และ ใน Wikisource ภาษาอังกฤษ)
 4. ผู้ใช้และไอพีในกลุ่มดังกล่าวได้พยายามแจ้งความดำเนินคดีผู้ใช้หลายราย เช่น G(x), Geonuch และ Sry85 ซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องในการแจ้งลบบทความที่อาจไม่ผ่านเกณฑ์ความสำคัญ และ/หรือมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมกับสารานุกรม (เช่น นำเนื้อหาละเมิดลิขสิทธิ์จากแหล่งอื่นมาลง) นอกจากนี้ ยังมีนักวิชาการผู้หนึ่งที่บุคคลในครอบครัวรังสิตพลติดต่อไป ถูกหมายเรียกจากทางตำรวจให้ไปให้ถ้อยคำในกรณีที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้ด้วย
 5. ชุมชนวิกิมีเดียประเทศไทย และโครงการวิกิมีเดียภาษาไทยทุกโครงการมีความเป็นกังวลอย่างยิ่งเกี่ยวกับการกระทำของบุคคลในครอบครัวรังสิตพลที่พยายามจะแก้ไขข้อมูลโดยนำเนื้อหาที่ไม่เป็นสารานุกรมและละเมิดลิขสิทธิ์เข้าสู่ระบบบ่อยครั้ง และใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อป้องกันมิให้มีการแก้ไขบทความไปในทางที่เสื่อมเสียกับตัวบุคคลโดยไม่พยายามหารือหรือแสดงหลักฐานที่ฟังขึ้นเพียงพอ และเห็นว่า
  • เมื่อพิจารณาหลักการของสารานุกรมเสรี คำว่า "เสรี" ในที่นี้หมายความถึงอิสรภาพในการศึกษา ทำซ้ำ แก้ไข หรือดัดแปลงโดยบุคคลใดก็ได้ เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ก็ได้ แต่ความพยายามของบุคคลในครอบครัวรังสิตพลในการแก้ไขเนื้อหาให้เป็นไปตามที่ตนต้องการย่อมเป็นการขัดต่อหลักการความเป็นเสรีของ Definition of Free Cultural Works ที่ห้ามกำหนดข้อจำกัดเกี่ยวกับแนวคิดทางการเมือง
  • มาตรการที่ได้กำหนดให้มีนี้เป็นมาตรการที่มีผลต่อโครงการในความดูแลของชุมชนวิกิมีเดียประเทศไทย เท่านั้น กล่าวคือ โครงการที่ขึ้นต้นด้วยโดเมน th.wik* ทั้งหมด และโครงการที่อยู่ใน Incubator ที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาหลัก โดยไม่บังคับใช้กับกรณีการเผยแพร่ในโครงการภาษาอื่นของวิกิมีเดีย หรือโครงการที่มีลักษณะเป็นพหุภาษา เช่น วิกิมีเดียคอมมอนส์ (แต่ทั้งนี้ ไม่เป็นการตัดสิทธิผู้ใช้ในการดำเนินการในโครงการวิกิมีเดียภาษา/โครงการอื่นตามข้อกำหนดของโครงการวิกิมีเดียภาษา/โครงการอื่นนั้น)
  • มาตรการที่กำหนดนี้ให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ชุมชนวิกิมีเดียประเทศไทยให้ความเห็นชอบ และให้มีผลต่อไปโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา (indefinite) จนกว่าชุมชนจะได้ทบทวนมาตรการดังกล่าวในภายหลัง โดยคำนึงถึงภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นในการมีบทความของบุคคลในตระกูลรังสิตพลในขณะนั้น ทั้งนี้ ให้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวอย่างน้อยหนึ่งครั้งทุก ๆ ระยะเวลาห้า (5) ปีที่เริ่มบังคับใช้มาตรการ หรือต่ออายุมาตรการครั้งหลังสุด
  • ภัยคุกคามที่เกิดขึ้นจากความพยายามของบุคคลในตระกูลรังสิตพลในการแก้ไขเนื้อหาให้ไปในทิศทางที่ตนต้องการ ถือเป็นภัยเกินสมควรต่อความคาดหมายของอาสาสมัครในโครงการวิกิมีเดีย และอาสาสมัครไม่ควรต้องถูกดำเนินคดีหรือต้องข้องเกี่ยวกับกระบวนการทางศาลอันเนื่องมาจากการเป็นอาสาสมัคร เนื่องจากบุคคลในตระกูลรังสิตพลได้แจ้งความดำเนินคดีต่ออาสาสมัคร และปรากฎว่าได้มีการเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องไปให้ถ้อยคำ อีกทั้งยังพบว่ามีความพยายามเพื่อฟ้องคดีทางศาลด้วย เพื่อให้เกิดบรรยากาศของความปลอดภัยและความร่วมมือฉันมิตรระหว่างอาสาสมัคร และเพื่อขจัดปัญหาที่เกิดขึ้นจากการคงอยู่ของบทความของบุคคลในตระกูลรังสิตพล กรณึจึงมีความจำเป็นในการบังคับใช้มาตรการดังต่อไปนี้

ข้อเสนอมาตรการ[edit]

 1. ห้ามมิให้ผู้ใช้ (ไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้ลงทะเบียนหรือไม่ก็ตาม) เพิ่มเติมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับตระกูลรังสิตพลและบุคคลในตระกูลเป็นจำนวนเจ็ด (7) ชั้นสายลำดับ ทั้งนี้ ให้ตีความอย่างกว้าง ในโครงการที่อยู่ในความดูแลของชุมชนวิกิมีเดียประเทศไทยทุกโครงการ (กล่าวคือ โครงการที่มีโดเมน th.wik* ทั้งหมด และโครงการใน Wikimedia Incubator ที่ใช้ภาษาไทย) ยกเว้นกรณีจะเป็นไปตามข้อยกเว้นที่กำหนด
  • คำว่า "เจ็ดชั้นสายลำดับ" ให้นับสุขวิช รังสิตพล และคู่สมรสเป็นชั้นลำดับที่ 0 และให้หมายถึงลำดับชั้นสุขวิช รังสิตพล และคู่สมรส ลำดับชั้นของบรรพบุรุษของสุขวิช รังสิตพล นับขึ้นไปสาม (3) ชั้นสายลำดับ และลำดับชั้นของผู้สืบสันดานของสุขวิช รังสิตพล และคู่สมรส นับถัดลงมาสาม (3) ชั้นสายลำดับ
  • คำว่า "ตีความอย่างกว้าง" ให้หมายความรวมถึงการแก้ไขบทความในเรื่องใด ๆ ก็ตามเพื่อเพิ่มเติมเนื้อหาที่เกี่ยวกับบุคคลในตระกูลรังสิตพล หรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับผลงานของบุคคลในตระกูลรังสิตพล ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) การปฏิรูปการศึกษา กระเทย มหาวิทยาลัยราชภัฏ พรรคประชาธิปัตย์ หรือบทความใด ๆ ที่บุคคลในตระกูลรังสิตพลมีส่วนเกี่ยวข้อง
  • กรณีที่มีเนื้อหาของบุคคลในตระกูลรังสิตพลอยู่ในหน้าใด ให้นำออกหรือลบหน้าดังกล่าวทิ้ง (ทั้งนี้ ไม่จำเป็นต้องใช้กระบวนการ Revision Delete เพื่อนำเนื้อหาดังกล่าวออกจากประวัติเดิมของหน้า)
 2. อนุญาตให้มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับตระกูลรังสิตพลได้เฉพาะกรณีที่เป็นข้อเท็จจริงที่ไม่อาจโต้แย้งเป็นอย่างอื่นได้ และมีเอกสารราชการรองรับ เช่น การดำรงตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานราชการ การลงสมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ จะต้องไม่เป็นการกล่าวถึงผลงานของบุคคลดังกล่าว
 3. อนุญาตให้ใช้กลไกของระบบมีเดียวิกิ เช่น Abuse Filter, Title Blacklist หรือกลไกอื่นใดเพื่อดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวได้ และอนุญาตให้ผู้ดูแลระบบดำเนินมาตรการตามที่เห็นสมควรกับผู้ใช้ที่พยายามกระทำการหลีกเลี่ยงการบังคับใช้มาตรการนี้ รวมถึงการบล็อกผู้ใช้หรือไอพีหากจำเป็นได้
 4. มาตรการนี้มีผลบังคับใช้เมื่อชุมชนวิกิมีเดียประเทศไทยให้ความเห็นชอบ และให้บังคับใช้โดยไม่มีกำหนดระยะเวลา (indefinite) จนกว่าชุมชนจะได้ทบทวนมาตรการดังกล่าวในภายหลัง โดยคำนึงถึงภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นในการมีบทความของบุคคลในตระกูลรังสิตพลในขณะนั้น ทั้งนี้ ให้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวอย่างน้อยหนึ่งครั้งทุก ๆ ระยะเวลาห้า (5) ปีที่เริ่มบังคับใช้มาตรการ หรือต่ออายุมาตรการครั้งหลังสุด

อภิปรายมาตรการ[edit]

 • ขออภิปรายมาตรการในรายละเอียดเล็กน้อย ในข้อ 1 ผมเห็นว่าควรจะระบุชื่อตัว ชื่อสกุล ตลอดจนชื่ออื่นของบุคคลที่อยู่ในมาตรการนี้ แทนการนับแบบเจ็ดชั่วโคตรที่เริ่มจากสุขวิช ตามความเข้าใจของผมนั้น เห็นว่าว่าญาติที่ไม่ได้สืบสายตระกูลโดยตรงจากสุขวิชแต่มีความเกี่ยวข้องจากการสมรสของญาติของสุขวิชจะไม่ครอบคลุมตามความมุ่งหมาย เช่น บรรพบุรุษของคู่สมรสของบุตรของสุขวิช ส่วนมาตรการอื่นไม่ขัดข้อง เห็นตามที่เสนอ --Wutkh (talk) 16:05, 28 February 2024 (UTC)[reply]
  เจตนาที่ใช้การนับขึ้น/ลงเจ็ดชั่วโคตร ต้องการให้ครอบคลุมทุกสายที่เกี่ยวข้องกับสุขวิชครับ แต่ก็ไม่ต้องการให้ขยายมากจนกระทบต่อบุคคลอื่น หากใช้วิธีระบุตัวบุคคล เกรงว่าคนในตระกูลสุขวิชที่สมรสไปกับบุคคลอื่นแล้วใช้นามสกุลอื่นจะอ้างได้ว่าตนไม่ได้อยู่ในตระกูลสุขวิชแล้ว (ตัวอย่างที่สำคัญคือ "ฐิฏา รังสิตพล มานิตกุล" ซึ่งสมรสกับสิทธินันท์ มานิตกุล และอาจอ้างได้ว่าใช้นามสกุลมานิตกุลไปแล้ว จึงไม่เกี่ยวข้องกับตระกูลรังสิตพลแม้จะเป็นบุตรของสุขวิชก็ตาม) แต่ทั้งนี้ ก็อาจเกิดกรณีกลับกันว่า ถ้าบุคคลอื่นสมรสเข้ามาและใช้นามสกุลรังสิตพล จะนับบุคคลดังกล่าวด้วยหรือไม่ (คู่สมรสของสุขวิชคือผิวผ่อง ณรงค์เดช ซึ่งผิวผ่องมีพี่น้องร่วมกันได้แก่ ประสิทธิ์ ณรงค์เดช และเกษม ณรงค์เดช ซึ่งสมรสกับพรทิพย์ ณรงค์เดช (สกุลเดิม "พรประภา") ทั้งสามคนดังกล่าวเป็นผู้มีชื่อเสียงและไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับสุขวิช แต่อยู่ในลำดับที่ 0 เช่นกัน) เพื่อความชัดเจน ผมอาจปรับข้อความเป็น
  "คำว่า "เจ็ดชั้นสายลำดับ" ให้นับสุขวิช รังสิตพล และคู่สมรสเป็นชั้นลำดับที่ 0 และให้หมายถึงลำดับชั้นสุขวิช รังสิตพล และคู่สมรส ลำดับชั้นของบรรพบุรุษของสุขวิช รังสิตพล และคู่สมรสนับขึ้นไปสาม (3) ชั้นสายลำดับ และลำดับชั้นของผู้สืบสันดานของสุขวิช รังสิตพล และคู่สมรส นับถัดลงมาสาม (3) ชั้นสายลำดับ"
  ในข้อความข้างต้น ผมตัดคำว่า "คู่สมรส" (ในสายที่นับขึ้น) ไป เนื่องจากถ้ารวมคำว่า "คู่สมรส" ไปด้วย จะกระทบต่อลำดับสายของตระกูลณรงค์เดชครับ แต่ในสายที่นับลงยังต้องคงคำว่า "และคู่สมรส" ไว้อยู่เพื่อให้ครอบคลุมกับบุตรของสุขวิชครับ ทั้งนี้ สามารถเสนอแนะได้เพิ่มเติมครับ --G(x) (talk) 07:01, 29 February 2024 (UTC)[reply]
  รับทราบและเข้าใจข้อเสนอมาตรการครับ Wutkh (talk) 14:46, 29 February 2024 (UTC)[reply]

ออกเสียงรับรองมาตรการ[edit]

 1. Support Support [1] เห็นมาตั้งแต่ ค.ศ. 2019 เสียเวลากับความวุ่นวายเหล่านี้ไปโดยเปล่าประโยชน์ครับ [2] ปกติผมไม่ได้เข้ามาดูบ่อยเหมือนในอดีต เข้าใจว่ามาอีกทีจะมีการลงคะแนนกันไปมากมายแล้ว เสียงแรกนี้ถือว่าเป็นการขอบคุณและเป็นกำลังใจแด่ผู้ยกร่าง คุณ G(x) รวมถึงอาสาสมัครทุกคนที่ได้รับผลกระทบ --Taweethaも (talk) 07:43, 25 February 2024 (UTC)[reply]
 2.  Weak support ส่วนในอนาคตอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม --B20180 (talk) 07:45, 25 February 2024 (UTC)[reply]
  • Neutral Neutral เนื่องจากผมได้เริ่มต้นเป็นผู้ดูแลระบบช่วงกลางปี 2566 จึงยังไม่ได้ติดตามเรื่องข้างต้นอย่างมีนัยสำคัญ จึงยังไม่ได้เข้าใจเรื่องข้างตนมากกว่าผู้ดูแลระบบท่านอื่นที่เคยจัดการปัญหานี้มาก่อน แต่ได้อ่านพฤติกรรมจากร่างอย่างละเอียดแล้วและได้เข้าใจพฤติกรรมสำคัญ ๆ ของตระกูลนี้ จึงขอโหวตเป็นกลางไว้ก่อนและอาจจะเปลี่ยนความคิดเห็นในภายหลังรออ่านความคิดเห็นจากผู้ดูแลท่านอื่นก่อนครับ --Kaoavi (talk) 14:37, 25 February 2024 (UTC) มีการเปลี่ยนแปลงความเห็น โปรดดูข้อ 8 ด้านล่าง[reply]
 3. Support Support No comment. --Tvcccp (talk) 17:29, 25 February 2024 (UTC)[reply]
 4. Support Support ถึงชื่อผู้ใช้ที่ผมถืออยู่จะมีความเคลื่อนไหวในวิกิมีเดียไทยน้อยกว่าท่านอื่น แต่ก็ติดตามและสังเกตสถานการณ์ต่าง ๆ มาโดยตลอด ไม่เคยเห็นการคุกคามอาสาสมัครที่รุนแรงขนาดนี้มาก่อน ทั้งนี้แม้ว่าการจำกัดในลักษณะนี้อาจจะตีความได้ว่าไม่เสรีเมื่อตีความโดยไม่ทราบบริบทมาก่อน แต่หากการใช้สิทธิและเสรีภาพนั้นส่งผลต่อความเป็นสื่อเสรีที่มุ่งเสนอข้อเท็จจริงอย่างโครงการวิกิมีเดียและคุกคามความปลอดภัยในชีวิตของอาสาสมัคร ก็ควรต้องมีมาตรการจำกัดสิทธินั้นเสีย อนึ่งผมได้อภิปรายมาตรการไว้ในหัวข้อก่อนหน้าแล้ว --Wutkh (talk) 16:05, 28 February 2024 (UTC)[reply]
 5. Support Support ด้วยกำลังคนรวมถึงกำลังเวลาและทรัพยากรที่มีจำกัด ผมคิดว่ามาตรการนี้เหมาะสมครับ Deltajittat (talk) 02:19, 1 March 2024 (UTC)[reply]
 6. Support Support มาตรการนี้เหมาะสมครับ --Athikhun.suw (talk) 03:57, 1 March 2024 (UTC)[reply]
 7. Support Support --Lerdsuwa (talk) 05:02, 1 March 2024 (UTC)[reply]
 8. Support Support เห็นว่าเหมาะสม มีความคิดเห็นสอดคล้องกับผู้ดูแลระบบท่านอื่น ๆ ครับ --Kaoavi (talk) 14:09, 1 March 2024 (UTC)[reply]
 9. Support Support เห็นชอบครับ --Lookruk 💬 (Talk) 07:13, 7 March 2024 (UTC)[reply]
 10. Support Support เห็นด้วยครับ --Azoma (talk) 23:20, 14 March 2024 (UTC)[reply]

สรุป[edit]

 1. ห้ามมิให้ผู้ใช้ (ไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้ลงทะเบียนหรือไม่ก็ตาม) เพิ่มเติมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับตระกูลรังสิตพลและบุคคลในตระกูลเป็นจำนวนเจ็ด (7) ชั้นสายลำดับ ทั้งนี้ ให้ตีความอย่างกว้าง ในโครงการที่อยู่ในความดูแลของชุมชนวิกิมีเดียประเทศไทยทุกโครงการ (กล่าวคือ โครงการที่มีโดเมน th.wik* ทั้งหมด และโครงการใน Wikimedia Incubator ที่ใช้ภาษาไทย) ยกเว้นกรณีจะเป็นไปตามข้อยกเว้นที่กำหนด
  • คำว่า "เจ็ดชั้นสายลำดับ" ให้นับสุขวิช รังสิตพล และคู่สมรสเป็นชั้นลำดับที่ 0 และให้หมายถึงลำดับชั้นสุขวิช รังสิตพล และคู่สมรส ลำดับชั้นของบรรพบุรุษของสุขวิช รังสิตพล นับขึ้นไปสาม (3) ชั้นสายลำดับ และลำดับชั้นของผู้สืบสันดานของสุขวิช รังสิตพล และคู่สมรส นับถัดลงมาสาม (3) ชั้นสายลำดับ
  • คำว่า "ตีความอย่างกว้าง" ให้หมายความรวมถึงการแก้ไขบทความในเรื่องใด ๆ ก็ตามเพื่อเพิ่มเติมเนื้อหาที่เกี่ยวกับบุคคลในตระกูลรังสิตพล หรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับผลงานของบุคคลในตระกูลรังสิตพล ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) การปฏิรูปการศึกษา กระเทย มหาวิทยาลัยราชภัฏ พรรคประชาธิปัตย์ หรือบทความใด ๆ ที่บุคคลในตระกูลรังสิตพลมีส่วนเกี่ยวข้อง
  • กรณีที่มีเนื้อหาของบุคคลในตระกูลรังสิตพลอยู่ในหน้าใด ให้นำออกหรือลบหน้าดังกล่าวทิ้ง (ทั้งนี้ ไม่จำเป็นต้องใช้กระบวนการ Revision Delete เพื่อนำเนื้อหาดังกล่าวออกจากประวัติเดิมของหน้า)
 2. อนุญาตให้มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับตระกูลรังสิตพลได้เฉพาะกรณีที่เป็นข้อเท็จจริงที่ไม่อาจโต้แย้งเป็นอย่างอื่นได้ และมีเอกสารราชการรองรับ เช่น การดำรงตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานราชการ การลงสมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ จะต้องไม่เป็นการกล่าวถึงผลงานของบุคคลดังกล่าว
 3. อนุญาตให้ใช้กลไกของระบบมีเดียวิกิ เช่น Abuse Filter, Title Blacklist หรือกลไกอื่นใดเพื่อดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวได้ และอนุญาตให้ผู้ดูแลระบบดำเนินมาตรการตามที่เห็นสมควรกับผู้ใช้ที่พยายามกระทำการหลีกเลี่ยงการบังคับใช้มาตรการนี้ รวมถึงการบล็อกผู้ใช้หรือไอพีหากจำเป็นได้
 4. มาตรการนี้มีผลบังคับใช้เมื่อชุมชนวิกิมีเดียประเทศไทยให้ความเห็นชอบ และให้บังคับใช้โดยไม่มีกำหนดระยะเวลา (indefinite) จนกว่าชุมชนจะได้ทบทวนมาตรการดังกล่าวในภายหลัง โดยคำนึงถึงภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นในการมีบทความของบุคคลในตระกูลรังสิตพลในขณะนั้น ทั้งนี้ ให้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวอย่างน้อยหนึ่งครั้งทุก ๆ ระยะเวลาห้า (5) ปีที่เริ่มบังคับใช้มาตรการ หรือต่ออายุมาตรการครั้งหลังสุด
 1. ณ เวลา 08:00, 15 March 2024 (UTC) มีสมาชิกประชาคมวิกิมีเดียประเทศไทยให้ความเห็นชอบมาตรการจำนวน 10 ท่าน จากที่ได้เปิดการอภิปรายและแจ้งให้โครงการอื่นทราบแล้วเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ บัดนี้ได้เปิดให้รับรองมาตรการเป็นเวลาอันสมควรแล้วและไม่ปรากฎว่ามีการอภิปรายเพิ่มเติมอื่นใด จึงกำหนดให้ดำเนินมาตรการดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ ได้แจ้งให้แต่ละโครงการทราบแล้ว (วิกิพีเดียภาษาไทย, วิกิตำราภาษาไทย, วิกิพจนานุกรมภาษาไทย, วิกิคำคมภาษาไทย, วิกิซอร์ซภาษาไทย) และได้ประกาศแจ้งให้ทราบในดิสคอร์ดอีกทางหนึ่งด้วย