Wikimedia Ukraine/Bylaws

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search

Українською | English

BYLAWS
of Wikimedia Ukraine Community Association

General provisions[edit]

1.1. Wikimedia Ukraine, hereafter referred to as the Association, is a local community organization formed for the purpose of achieving the aim defined in the Bylaws.

1.1. «Вікімедіа Україна» (далі по тексту — «Організація») є місцевою громадською організацією, створеною громадянами для досягнення мети, визначеної цим Статутом.

1.2. The Association is self-governing and non-profit, and unites on a free-association basis those members interested in achieving the aim set out in the Bylaws.

1.2. Організація є самоврядною неприбутковою організацією, що об'єднує на добровільних засадах осіб, які зацікавлені в досягненні мети, визначеної цим Статутом.

1.3. Association activity is conducted and based on the principles of free association and equality of members, of activity within the law and of transparency in all dealings.

1.3. Організація діє, виходячи з принципів добровільності об'єднання та рівності своїх членів, самоврядування, законності своєї діяльності та гласності.

1.4. The Association conducts its activitу in accordance with the Constitution of Ukraine, the Act Governing the Association of Citizens and in keeping with other legislative acts of Ukraine.

1.4. Організація у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про об'єднання громадян» та іншими нормативно-правовими актами України.

1.5. The Association is registered in the Darnytsky Raion of the City of Kyiv and is local in scope.

1.5. Організація реєструється у Дарницькому районі м. Києва і має місцевий статус.

1.6. Effective the date of registration by government authorities, the Association enjoys all the rights of a corporation. The Association manages its own assets, maintains its own bank balance and bank accounts, and holds seals and stamps bearing its name and its logo in keeping with requirements of current legislation.

1.6. Організація набуває прав юридичної особи з моменту її державної реєстрації. Організація має відокремлене майно та самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатки і кутові штампи зі своїм найменуванням та власною символікою, яка реєструється у відповідності з вимогами чинного законодавства.

1.7. The Association may acquire in its name property and non-property rights, and may appear in a court of law as plaintiff or defendant.

1.7. Організація може від свого імені набувати майнові і особисті немайнові права, бути позивачем та відповідачем у суді.

1.8. The Association utilizes its own funds and assets for the purpose of satisfying its obligations, and is subject to sanctions in keeping with legislation.

1.8. Організація відповідає за своїми зобов'язаннями власними коштами і майном, на яке у відповідності до законодавства може бути звернено стягнення.

1.9. The state is not liable for obligations undertaken by the Association, nor is the Association liable for obligations undertaken by the state, nor by its own members, nor by corporations founded by the Association.

1.9. Держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Організації, а Організація не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, своїх членів та створених Організацією юридичних осіб.

1.10. The Association has the right to initiate legal action in connection with assets and funds at its disposal, provided that such action is not in conflict with Ukrainian legislation and with objectives of the Association as outlined in the Bylaws.

1.10. Організація має право здійснювати відносно майна та коштів, які знаходяться в її власності, будь-які правочини, що не суперечать законодавству України та статутним цілям Організації.

1.11. The Association may enter freely into relations with other community organizations and may draw up agreements of co-operation and mutual assistance with them.

1.11. Організація на добровільних засадах може вступати в спілки громадських організацій, укладати угоди про співробітництво і взаємодопомогу.

1.12. The Association may engage in necessary entrepreneurial activity for the realization of the aim and objectives of the Bylaws by way of founding institutions accountable to itself such as corporations and enterprises.

1.12. З метою виконання статутних завдань і цілей Організація може здійснювати необхідну господарську діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ та організацій зі статусом юридичної особи чи засновувати підприємства.

1.13. The full name of this community organization is: Wikimedia Ukraine Community Association.

1.13. Повне офіційне найменування громадської організації: Громадська організація «Вікімедіа Україна».

1.14. The abbreviated name of this community organization is: Wikimedia Ukraine.

1.14. Скорочене найменування громадської організації: «Вікімедіа Україна».

1.15. The legal address of the Association is: 7 Avtoparkova Street, Kyiv, 002121.

1.8. Юридична адреса Організації: 02121 м. Київ, вул. Автопаркова, 7.

Organizational Aim[edit]

The aim of the Association is to promote the formation and development of equal opportunity for all in creating, accessing, utilizing and sharing information and knowledge, and to thus enable individuals and communities in reaching their full potential.

Метою Організації є сприяння формуванню і розвитку можливостей для всіх створювати інформацію і знання, мати до них доступ, користуватися й обмінюватися ними, даючи змогу окремим особам і громадам повною мірою реалізувати свій потенціал.

Organizational Objectives[edit]

3.1. Supporting the creation and development of wiki-based projects which permit the editing of content by all authorized users.

3.1. Підтримка створення і розвитку проектів, заснованих на технології вікі, які надають можливості редагування вмісту всім уповноваженим для цього користувачам.

3.2. Supporting publication and granting access through the Internet to content created within the framework of specific projects on the basis of free licenses as of the type GNU Free Documentation License issued by the Free Software Foundation.

3.2. Підтримка публікації і надання доступу через Інтернет до вмісту, створеного в рамках названих проектів на основі вільних ліцензій, таких як GNU Free Documentation License, виданих Фондом вільного програмного забезпечення.

3.3. Popularizing Internet projects of Wikimedia Foundation, Inc. such as Wikipedia, Wiktionary, Wikiquote, Wikinews, Wikibooks, Wikisource, Wikiversity, Wikispecies, Wikimedia Commons and others, hereafter referred to as Wikimedia projects, — especially Ukrainian language-projects, but also in languages of ethnic groups other than Ukrainian which traditionally constitute part of the population of Ukraine.

3.3. Популяризація Інтернет-проектів — Вікіпедія, Вікісловник, Вікіцитати, Вікіновини, Вікіпідручник, Вікітека, Віківерситет, Віківиди, Вікісховище, та інших, започаткованих Wikimedia Foundation, Inc., що далі звуться «проектами Вікімедіа», — особливо українською мовою, а також усіма іншими мовами, якi вживаються етнічними групами, що традиційно проживають на теренах України.

3.4. Supporting the association Wikimedia Foundation, Inc. with the aim of realizing the objectives of that organization in keeping with the Bylaws.

3.4. Підтримка організації Wikimedia Foundation, Inc. з метою реалізації статутних цілей Організації.

3.5. Providing funds on a charitable basis for financing projects and programs of the Association.

3.5. Залучення на благодійній основі коштів для фінансування своїх робіт і програм.

Membership: rights and obligations[edit]

4.1. Membership in the Association falls into one of three categories: individual membership, collective membership and honourary membership.

4.1. Організація має три категорії членів: індивідуальні, колективні та почесні.

4.2. Individual membership in the Association is open to citizens of Ukraine, to citizens of other countries and to individuals without citizenship who:

4.2. Індивідуальними членами Організації можуть бути громадяни України, громадяни інших держав, особи без громадянства, які:

4.2.1. have reached 14 years of age;
4.2.1. досягли 14 років;
4.2.2. participate in one or more Wikimedia projects;
4.2.2. беруть участь в одному чи кількох проектах Вікімедіа;
4.2.3. have submitted to the Board written application for membership status in the Association with intent to abide by the Bylaws, and have provided in copy personal identification;
4.2.3. надіслали до Правління письмову заяву про надання членства в Організації та дотримання її Статуту, а також копію посвідчення особи;
4.2.4. have been accepted into membership by the Board; and,
4.2.4. прийняті до Організації Правлінням; i,
4.2.5. have paid the annual membership dues.
4.2.5. сплатили щорічний членський внесок.

4.3. Individual members of the Association have the right:

4.3. Індивідуальний член Організації має право:

4.3.1. to elect and be elected to a position of authority within the Association;
4.3.1. обирати і бути обраними до будь-яких органів Організації;
4.3.2. to participate and to cast one vote at a General Meeting of the membership;
4.3.2. брати участь і мати один голос на Загальних зборах членів;
4.3.3. to submit proposals for review by Association authorities in any matter relating to the Association's activity;
4.3.3. вносити пропозиції на розгляд будь-якого органу Організації з будь-якого питання, що стосується діяльності Організації;
4.3.4. to participate in all types of activity for the purpose of realizing objectives outlined in the Bylaws of the organization;
4.3.4. брати участь у всіх формах діяльності для реалізації статутних цілей Організації;
4.3.5. to have use of equipment and to enjoy services and support of the Association on the condition that such use further the objectives of the Association;
4.3.5. користуватися обладнанням, послугами і підтримкою Організації за умови, що це слугує цілям Організації;
4.3.6. to participate in the development and realization of the Association's projects.
4.3.6. брати участь у формуванні і реалізації планів роботи Організації.

4.4. Members who hold individual membership in the Association are obligated:

4.4. Кожен індивідуальний член Організації зобов'язаний:

4.4.1. to adhere to the Bylaws, the agendas and the resolutions of the governing body of the Association;
4.4.1. дотримуватися статуту, регламентів і ухвал органів Організації;
4.4.2. to pay membership dues into the Association on a regular basis.
4.4.2. регулярно сплачувати членські внески до Організації.

4.5. Collective membership in the Association is open to those employee groups of enterprises, institutions, organizations, associations, foundations, specialized or professional associations, which:

4.5. Колективними членами Організації можуть бути трудові колективи будь-яких підприємств, установ, організацій, об'єднань, спілок, Організацій, фондів, спеціалізованих чи фахових об'єднань, які:

4.5.1. demonstrate an interest in the activities of the Association;
4.5.1. зацікавлені діяльністю Організації;
4.5.2. have submitted to the Board written application for membership status in the Association with intent to abide by the Bylaws, together with a copy of a decision of the executive of the governing body of the enterprise in favour of entry into the membership of the Association;
4.5.2. надіслали до Правління письмову заяву про надання членства в Організації та дотримання її Статуту, а також копії рішення керівного органу колективу підприємства про вступ до Організації;
4.5.3. have been accepted into membership of the Association by the Board; and,
4.5.3. прийняті до Організації Правлінням; i,
4.5.4. have provided material assistance to the Association.
4.5.4. надали Організації матеріальну допомогу.

4.6. Collective members exercise their rights and obligations through their delegates who have been entrusted to act on their behalf. Collective members have the right at any time to reappoint delegates further to a decision of a meeting of the employee group which had originally delegated the representative to the Association, provided that the Board of the Association be notified in writing of such intent.

4.6. Колективні члени реалізують свої права та обов'язки через своїх представників, які діють на підставі довіреності. Колективний член Організації має право за рішенням зборів трудового колективу, який делегував представника до Організації, в будь-який момент замінити його, повідомивши про це у письмовій формі Правління Організації.

4.7. Collective members of the Association have the right:

4.7. Колективний член Організації має право:

4.7.1. to participate in a General Meeting of the membership in an advisory capacity;
4.7.1. брати участь з дорадчим голосом у Загальних зборах членів;
4.7.2. to submit for review by Association authorities proposals in matters relating to activity of the Association;
4.7.2. вносити пропозиції на розгляд будь-якого органу Організації з будь-якого питання, що стосується діяльності Організації;
4.7.3. to participate in all types of activity that advance the objectives in the Bylaws of the Association;
4.7.3. брати участь у всіх формах діяльності для реалізації статутних цілей Організації;
4.7.4. to have use of equipment and enjoy services and support of the Association in actions promoting the objectives of the Association;
4.7.4. користуватися обладнанням, послугами і підтримкою Організації за умови, що це слугує цілям Організації;
4.7.5. to participate in the development of plans for the Association and to work toward the realization of these.
4.7.5. брати участь у формуванні і реалізації планів роботи Організації.

4.8. Collective members of the Association are obligated to act in accordance with the Bylaws, agendas and resolutions of the governing body of the Association.

4.8. Колективні члени Організації зобов'язані дотримуватися статуту, регламентів і ухвал органів Організації.

4.9. Honourary membership is open to any person who has made a special contribution to the Association. The status of honourary member is conferred at a General Meeting of the Association further to a recommendation from the Board. Honourary members are exempt from the payment of membership dues.

4.9. Почесним членом може стати фізична особа, яка має особливі заслуги перед Організацією. Статус Почесного члена надається Загальними зборами Організації, за поданням Правління. Почесні члени звільняються з обов'язку сплати внесків.

4.10. In the eventuality that the Board deny membership to an applicant, the person has the right to reapply for membership within 30 days of receipt of such decision.

4.10. В разі відмови Правління у визнанні членських прав, особа має право повторного звернення про членство через 30 днів після прийняття відповідного рішення.

4.11. Founders of the Association become individual members once the Association has been registered and have the same rights and obligations as other individual members.

4.11. Засновники Організації є після реєстрації Організації її індивідуальними членами та мають однакові права і обов’язки з іншими індивідуальними членами.

4.12. The membership roster of the Association is to be drawn up according to the provision On the Maintenance of a Membership Roster of the Association as approved by the General Meeting of the Association.

4.12. Порядок ведення списку членів Організації визначається Положенням «Про облік членів Організації», яке затверджується Загальними зборами Організації.

4.13. Membership in the Association may be terminated by decision of the Board due to:

4.13. Членство в організації припиняється рішенням Правління внаслідок:

4.13.1. voluntary submission to the Board of a written resignation from the Association;
4.13.1. добровільної, письмово поданої Правлінню, заяви про вихід з Організації;
4.13.2. death of an individual member or disability of a delegate in the case of a collective member;
4.13.2. смерті індивідуального члена або втрати правоздатності колективного члена;
4.13.3. being stricken off a membership list by decision of the Board as a result of non-payment of membership dues;
4.13.3. виключення зі списку членів через несплату членських внесків за рішенням Правління;
4.13.4. the commission of acts contrary to the objectives of the Association in the Bylaws, or by damaging the reputation of the Association through action or omission;
4.13.4. у разі вчинення дій, які суперечать статутним завданням Організації, або спричинення своїми діями чи бездіяльністю шкоди репутації Організації.

4.14. A person whose membership has been terminated may appeal the decision before the Board within the 30 days following receipt of such decision.

4.14. Виключена особа має право апеляції до Правління на протязі 30 днів після отримання відповідного рішення.

Governance within the Association[edit]

5.1. The governing bodies of the Association are:

 • the General Meeting;
 • the Board;
 • the Audit Committee.

5.1. Органами Організації є:

 • Загальні збори;
 • Правління;
 • Ревізійна комісія.

5.2. The term of office for the Board and for the Audit Committee is of one-year duration and ends on the last working day of the Annual General Meeting; additionally, the term of office may end before term-end by decision of a Special General Meeting. Election of Board members and Audit Committee members is by secret ballot as determined by a simple majority of individual members present in person or represented by proxy at the General Meeting.

5.2. Термін повноважень Правління та Ревізійної комісії становить один рік і закінчується в останній день роботи чергових Загальних зборів; повноваження також можуть бути припинені достроково рішенням позачергових Загальних зборів. Члени Правління та Ревізійної комісії обираються таємним голосуванням звичайною більшістю голосів індивідуальних членів, присутніх чи репрезентованих представниками на Загальних зборах.

5.3. In case of the resignation, expulsion or death of a member either of the Board or of the Audit Committee during term of office, new members are co-opted from the membership of the Association. A maximum of half of the number of members may be co-opted to serve on the Board and/or the Audit Committee for the remaining term of office. Should a majority of either of the above resign, be expelled or die, a General Meeting shall be called to restore either or both to their full complement.

5.3. У разі виходу, виключення чи смерті членів органів Організації протягом терміну повноважень, їх склад доповнюється одним із членів Організації шляхом кооптації. Протягом терміну повноважень кожного органу шляхом кооптації може бути поповнено не більше половини його членів. Якщо в одному з органів Організації від своїх позицій відмовились, були виключені або померли більше половини його учасників, для поновлення складу органів проводяться Загальні збори.

5.4. The General Meeting is the chief governing body of the Association. Participants in the General Meeting are the following:

 • individual members with voting rights;
 • collective and honourary members in an advisory capacity.

5.4. Загальні збори є вищим органом Організації. У Загальних зборах беруть участь:

 • з вирішальним голосом — індивідуальні члени;
 • з дорадчим голосом — колективні та почесні члени.

5.5. A General Meeting may be called as a regular Annual General Meeting (AGM) or as a Special General Meeting.

5.5. Загальні збори можуть бути черговими та позачерговими.

5.6. An Annual General Meeting of members is to be called once a year before the 30th day of June. The Board shall advise members as to the place, time and agenda of the Annual General Meeting 14 days previous to the date on which the Meeting is to be held.

5.6. Чергові Загальні збори скликаються один раз на рік до 30 червня. Правління повідомляє членів про місце, час проведення та порядок денний Загальних зборів щонайменше за 14 днів до дати проведення.

5.7. The Annual General Meeting is for the purpose of:

 • acceptance, discussion and approval (evaluation) of reports as to the work of the Board and the Audit Committee during the year previous;
 • review and approval of financial reports.

5.7. Предметом чергових Загальних зборів є:

 • заслуховування, обговорення та затвердження (оцінка) звітів про роботу Правління та Ревізійної комісії за попередній рік;
 • розгляд та затвердження фінансових звітів.

5.8. The Annual General Meeting is conducted in keeping with approved protocol.

5.8. Загальні збори проводяться у відповідності із прийнятим ними регламентом.

5.9. The General Meeting shall be conducted by a Presidium consisting of a chairman, a deputy-chairman and a secretary of the Meeting. The Presidium shall be selected by majority vote of members present at the meeting of the membership of the Association. Board members and Audit Committee members whose term expires at the Annual General Meeting cannot be elected to the Presidium.

5.9. Веде Загальні збори президія зборів у складі голови, заступника і секретаря зборів. Президію Загальних зборів вибирають простою більшістю присутніх на зборах членів Організації. До президії зборів не можуть входити члени Правління чи Ревізійної комісії, термін повноважень яких закінчується на цих зборах.

5.10. The following responsibilities enter into the exclusive competence of the General Meeting:

5.10. Виключною компетенцією Загальних зборів є:

5.10.1. the accepting of the Bylaws of the Association, as well as changes and additions to these;
5.10.1. прийняття Статуту Організації, а також змін та доповнень до нього;
5.10.2. the defining of the basic directions of Association activity in keeping with the aim and objectives;
5.10.2. визначення основних напрямів діяльності Організації згідно з метою і завданнями її діяльності;
5.10.3. the electing of the Board and the Audit Committee;
5.10.3. вибори Правління та Ревізійної комісії;
5.10.4. the hearing of annual reports from the Board and the Audit Committee and making decisions in respect to each;
5.10.4. заслуховування річних звітів Правління і Ревізійної комісії та прийняття відповідних рішень;
5.10.5. the determining of the amounts for entry dues and membership dues;
5.10.5. визначення розмірів вступних і членських внесків;
5.10.6. the administering of assets of the Association;
5.10.6. розпорядження майном Організації;
5.10.7. the terminating of activity or the reorganizing of the Association, the appointing of a Dissolution Committee and determining its powers, as well as approving presentations and reports from the said Committee.
5.10.7. припинення діяльності Організації або її реорганізація, призначення ліквідаційної комісії, визначення її повноважень, затвердження доповідей та звіту комісії.

At the General Meeting of the Association other matters may be submitted for review, and other issues relating to the activity of the Association may be raised.

На розгляд Загальних зборів Організації можуть бути винесені й інші питання діяльності Організації.

5.11. In the event that a member of the Association is prevented from attending at a General Meeting in person, that member may be represented by by an authorized delegate, who is also a member of the Association and acts for the absentee by proxy. Additionally, every member has the right to represent no more than two other members of the Association in their absence. The original of the Form of Appointment of Proxy is to be presented prior to the start of the General Meeting; a copy of same is to be submitted to the Executive Director no less than seven days before the General Meeting itself. The Form of Appointment of Proxy shall assume the form as determined by the Board.

5.11. У разі неможливості особистої присутності члена Організації на Загальних зборах, він може бути представлений уповноваженим представником, який також є членом Організації та діє на підставі довіреності. Кожен член Організації має право бути представником не більше двох інших членів. Оригінал довіреності пред'являється перед початком Загальних зборів, а копія надається виконавчому директору Організації щонайменше за 7 днів до Загальних зборів. Форма довіреності визначається Правлінням.

5.12. The General Meeting of the Association is empowered to decide matters submitted for review only if no less than half the membership of the Association is represented (either in person or by proxy).

5.12. Загальні збори Організації правомірні вирішувати винесені на їх розгляд питання, якщо на них присутні (особисто або за довіреністю) не менше половини членів Організації.

5.13. Decisions at a General Meeting are carried by a simple majority vote of members present at a meeting of the Association. Each member of the Association is entitled to cast one vote. In the event of a tie vote, the vote of the chairman of the General Meeting shall be decisive.

5.13. Рішення Загальних зборів приймаються простою більшістю присутніх на засіданні членів Організації. Кожний член Організації при голосуванні має один голос. При рівності голосів голос головуючого на Загальних зборах є вирішальним.

5.14. Decisions regarding acceptance of Bylaws of the Association, changes or amendments to these, as well as the suspension of the Association's activity, are carried if not less than two-thirds of members present at the General Meeting of the members of the Association vote in favour of these.

5.14. Рішення про прийняття Статуту Організації, внесення змін та доповнень до нього, а також про припинення діяльності Організації приймаються, якщо за нього проголосувало не менше, ніж дві третини присутніх на засіданні Загальних зборів членів Організації.

5.15. Decisions of the General Meeting are binding upon the members of the Association and its Board.

5.15. Рішення Загальних зборів є обов'язковими для членів Організації і її Правління.

5.16. The decision to call a Special General Meeting is at the pleasure of the Board of the Association. It may also be called in response to a submitted request either to the Board, or to the Audit Committee; or further to a written request of no less than one-half of the membership of the Association for the purpose of deciding current issues arising in the course of the Association's activity.

5.16. Рішення про скликання позачергових Загальних зборів приймається самим Правлінням Організації, або на прохання до Правління чи Ревізійної комісії, або на письмову вимогу не менше як половини членів Організації з метою вирішення термінових питань, що виникли в процесі діяльності Організації.

5.17. The Board is obligated to call a Special General Meeting of the membership within 90 days of the receipt of a request for same.

5.17. Правління зобов'язане скликати позачергові Загальні збори членів протягом 90 днів з дати отримання запиту.

5.18. A Special General Meeting makes decisions only in matters for the purpose of which it was called.

5.18. Позачергові Загальні збори приймають рішення лише з питань, заради яких вони були скликані.

5.19. The Board directs the activity of the Association in keeping with resolutions of the General Meeting, represents the Association in external relations and is responsible to the General Meeting.

5.19. Правління спрямовує діяльність Організації, згідно з ухвалами Загальних зборів членів, представляє організацію у зовнішніх відносинах, і несе відповідальність перед Загальними зборами.

5.20. The Board consists of no less than three and no more than seven Board members.

5.20. До Правління входить від 3-х до 7 осіб.

5.21. The number of Board members is determined by the General Meeting.

5.21. Число осіб Правління визначається Загальними зборами.

5.22. The Board elects a Chairman, Deputy Chairmen and an Executive Director from its own number.

5.22. Правління обирає з числа своїх членів голову Правління, заступників голови Правління та виконавчого директора.

5.23. The functions of the Chairman of the Board are not to be combined with the functions of the Deputy Chairman or the Executive Director.

5.23. Функції голови Правління не можуть бути об'єднані з функціями заступника голови чи виконавчого директора.

5.24. Meetings of the Board take place no less than four times per year.

5.24. Засідання Правління проводяться не рідше чотирьох разів на рік.

5.25. Members of the Board of Directors are elected by secret ballot and by simple majority vote of individual members present at the General Meeting.

5.25. Члени Правління обираються шляхом таємного голосування простою більшістю голосів індивідуальних членів, присутніх на Загальних зборах.

5.26. Official declarations and agreements, as well as financial and property obligations undertaken on behalf of the Association, are signed by the Chairman of the Board and the Executive Director.

5.26. Заяви, угоди, фінансові та майнові зобов'язання від імені Організації підписує голова Правління і виконавчий директор.

5.27. Resolutions and decisions of the Board in matters financial are executed by the Executive Director, who also:

 • organizes the bookkeeping and assumes the responsibility for all reports;
 • opens and closes accounts in banking institutions, manages the moneys in these accounts (upon receipt of written resolution or decision as accepted by the Board);
 • is the official signatory for documents of the Association;
 • acts prudently on behalf of the Association and issues action memos in the Association's name.

5.27. Ухвали i рішення Правління з фінансових питань виконує виконавчий директор, який також:

 • організовує ведення бухгалтерського обліку та забезпечує всі форми звітності;
 • відкриває та закриває рахунки в установах банків, є розпорядником коштів на цих рахунках (після отримання письмової ухвали чи рішення, прийнятого Правлінням);
 • має право підпису документів Організації;
 • без довіреності діє від імені Організації та видає доручення на вчинення дій від імені Організації.

5.28. Resolutions and decisions of the Board are carried in an open vote and by a simple majority in the presence of no less than half of the total number of Board members. In certain matters any Board member may call for a vote by secret ballot. In the event of a tie vote, the Chairman of the Board shall cast the deciding vote.

5.28. Ухвали і рішення Правління приймаються шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів при наявності не менше половини від загального числа членів Правління. На прохання будь-якого члена Правління голосування з певного питання може бути таємним. В разі рівності голосів «за» і «проти», голос голови Правління є вирішальним.

5.29. The following shall enter into the competence of the Board:

 • implementing resolutions accepted at a General Meeting;
 • accepting the budget of the Association;
 • managing the assets of the Association;
 • deciding in matters of acquisition or management of real and non-real assets;
 • deciding as to the scope of obligations which exceed a 5000 hryvnia amount;
 • calling a General Meeting of members;
 • deciding the acceptance and exclusion of members;
 • reporting back to members at a General Meeting about Board activity;
 • accepting rules and agendas as provided for in the Bylaws;
 • managing the activity of the Association between General Meetings;
 • representing the Association before the general public;
 • authorizing Board members as to submission of documentation for of the Association's registration with government, and as to registration with tax authorities and other government bodies and opening current and other accounts on behalf of the Association.

5.29. До повноважень Правління належить:

 • реалізація ухвал Загальних зборів;
 • прийняття бюджету Організації;
 • управління майном Організації;
 • прийняття рішень про придбання або розпорядження рухомим і нерухомим майном;
 • прийняття рішення про обсяг зобов'язань, що перевищують 5000 гривень;
 • скликання Загальних зборів членів;
 • рішення про прийом і виключення членів;
 • звітування про свою роботу на Загальних зборах членів;
 • прийняття правил і регламентів, передбачених в Статуті;
 • керівництво діяльністю Організації між засіданнями Загальних зборів;
 • зовнішнє представництво Організації;
 • уповноваження із числа своїх членів особи, що подає документи для державної реєстрації Організації та реєстрації в податкових та інших органах, а також відкриття розрахункових та інших рахунків Організації.

5.30. The Press Secretary of the Association is responsible for media relations. The Press Secretary shall be selected by the Board from the membership of the Association.

7.12. Прес-секретар Організації відповідає за контакти з медіа. Прес-секретар вибирається Правлінням з усіх членів Організації.

5.31. The Audit Committee is the official body charged with overseeing the activity of the Association.

5.31. Ревізійна комісія є органом, створеним для контролю за діяльністю Правління Організації.

5.32. The Audit Committee is composed of three members.

5.32. Ревізійна комісія складається з трьох членів.

5.33. The members of the Audit Committee are elected by means of secret ballot by simple majority of the individual members in attendance at a General Meeting of the membership.

5.33. Члени Ревізійної комісії обираються таємним голосуванням простою більшістю голосів індивідуальних членів, присутніх на Загальних зборах членів.

5.34. Members of the Audit Committee may not engage in other functions delegated to other authorities within the Association.

5.34. Члени Ревізійної комісії не можуть виконувати будь-які інші функції в органах Організації.

5.35. Members of the Audit Committee cannot be related by marriage or by family, nor be subordinate to or dependent upon Board members.

5.35. Члени Ревізійної комісії не можуть бути у відносинах шлюбу, родинних стосунків, або підлеглості чи залежності від членів Правління.

5.36. Members of the Audit Committee cannot have convictions for deliberate violations of the law recorded against them.

5.36. Члени Ревізійної комісії не можуть бути судимими за вчинення навмисних неправомірних дій.

5.37. The Audit Committee elects from its own number the Chairman of the Audit Committee.

5.37. Ревізійна комісія обирає зі свого складу голову Ревізійної комісії.

5.38. The following shall enter into the competence of the Audit Committee:

 • general supervision over the activity of the Association;
 • submission of an audit report to the Board;
 • the right to request the calling of a Special General Meeting of the membership, as well as the right to request a Meeting of the Board;
 • the calling of a General Meeting of members, should such a Meeting be not called by the Board at a time indicated in the Bylaws;
 • the presentation of a motion to the General Meeting for the approval of the Report of the Board of Directors;
 • reporting on its own activity at the General Meeting of the membership.

5.38. До повноважень Ревізійної комісії належить:

 • загальний контроль за діяльністю Організації;
 • подання Правлінню висновків, що випливають з перевірок;
 • право вимагати скликання позачергових Загальних зборів членів, а також право вимагати засідання Правління;
 • скликати Загальні збори членів, якщо такі збори не скликані Правлінням у встановлений Статутом термін;
 • внесення пропозицій Загальним зборам про затвердження звіту Правління;
 • звітування про свою роботу на Загальних зборах членів.

5.39. The Audit Committee acts in keeping with rules of procedure previously accepted by itself.

5.39. Ревізійна комісія діє згідно з правилами процедури, прийнятими нею.

5.40. The Audit Committee reserves the right to demand of both the membership of the Association and of official bodies at all levels of the Association, the submission of written or verbal explanations relating to audited matters.

5.40. Ревізійна комісія має право вимагати від членів Організацій та органів Організації всіх рівнів подання письмових або усних пояснень, що стосуються контрольованих справ.

5.41. Resolutions of the Audit Committee are accepted in open voting by majority vote in the presence of no less than two voting members. At the request of any member of the Committee the vote in certain matters may be by secret ballot.

5.41. Ухвали Ревізійної комісії приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів при наявності не менше двох голосів членів. На прохання будь-якого члена комісії голосування з певного питання може бути таємним.

Funds and Assets[edit]

6.1. The Association owns funds and other assets necessary for the purpose of carrying on its activity as per the Bylaws.

6.1. Організація має у власності кошти та інше майно, яке необхідне для здійснення її статутної діяльності.

6.2. The Association enjoys ownership rights of funds and other assets as received by the Association from:

 • membership dues;
 • funds or assets freely received either in the form of non-refundable financial assistance or charitable donations;
 • the conduct of its primary activity;
 • grants or subsidies received from state or local government budgets, government-assigned funds and programs, or assistance deemed charitable — including humanitarian or technical aid granted to the Association in keeping with the legislation of Ukraine and within the terms of international agreements;
 • interest from the current and other accounts.

6.2. Організація набуває права власності на кошти та інше майно, яке надходить Організації від:

 • членських внесків;
 • коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;
 • проведення її основної діяльності;
 • дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів і програм, або у межах благодійної, у тому числі гуманітарної допомоги чи технічної допомоги, що надаються Організації відповідно до законодавства України та умов міжнародних договорів;
 • пасивних доходів.

6.3. The Association has rights to assets and funds received from the activities of institutions and organizations established by, and accountable to itself, as well as from enterprises founded by itself.

6.3. Організація має права на майно та кошти, отримані в результаті діяльності створених нею госпрозрахункових установ та організацій, заснованих підприємств.

6.4. The General Meeting of the Association holds the legal ownership rights as to assets and funds. In certain areas the managing of assets and funds, as defined by resolution of a General Meeting of the Association, may be delegated to the Board.

6.4. Право власності Організації на майно та кошти реалізуються Загальними зборами Організації. Окремі функції щодо господарського управління коштами та майном Організації в межах, визначених рішенням Загальних зборів Організації, можуть покладатися на Правління.

6.5. The Association uses its own funds and assets to facilitate activities directed exclusively at achieving the aim and objectives of the Association as defined in these Bylaws and not for the purpose of earning profit.

6.5. Організація використовує кошти та майно, що є її власністю, та здійснює свою діяльність виключно для досягнення мети та завдань діяльності Організації, які визначені цим Статутом, не маючи на меті одержання прибутку.

6.6. Any enterprises, institutions and organizations formed by the Association are obligated to conduct day to day accounting, to provide statistical reports, to register with government tax authorities and to pay taxes in the order and in the amount as provided for in the legislation of Ukraine.

6.6. Створені Організацією підприємства, установи та організації зобов'язані вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, стати на облік в органах державної податкової адміністрації та вносити до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством України.

6.7. Government supervision and control of the activity of the Association shall be exercised by government authorities empowered for this purpose by law.

6.7. Державний нагляд та контроль за діяльністю Організації здійснюється уповноваженими на це законодавством державними органами.

6.8. In keeping with legislation the Association shall submit reports, declarations and other information concerning its activity to government auditors.

6.8. Організація у відповідності до законодавства подає до державних контролюючих органів звіти, декларації та інші відомості щодо своєї діяльності.

6.9. The Association follows operational, accounting, taxation and statistical guidelines and reports in keeping with requirements as established by the laws of Ukraine.

6.9. Організація здійснює оперативний, бухгалтерський, податковий і статистичний облік та звітність відповідно до порядку, що встановлений законодавством України.

6.10. The fiscal year of the organization shall be from January 1st to December 31st of the calendar year, inclusively.

6.10. Фінансовий рік Організації встановлюється з 1 січня по 31 грудня календарного року включно.

6.11. The Association shall file the required reports with the government taxation service and other government authorities which perform the audit function in respect to organizations carrying on economic activity.

6.11. Організація надає необхідні звітні матеріали до органів державної податкової служби України та інших органів державної влади, що здійснюють функції контролю за суб'єктами господарської діяльності.

Amendments to the Bylaws[edit]

7.1. Changes and additions to the Bylaws of the Association are accepted by a qualified majority vote of two-thirds of the members present at a General Meeting of the Association.

7.1. Зміни та доповнення до Статуту Організації приймаються рішенням кваліфікованої більшості в дві третини голосів членів присутніх на Загальних зборах Організації.

7.2. A draft of the changes and additions to the Bylaws is prepared by the Board or an ad hoc committee, which shall in no case be composed of less than 10 per cent of the number of members of the Association, — and shall be presented to every member of the Association no less than ten days prior to the set date of the General Meeting for the purpose of familiarization with it and reaction to it.

7.2. Проект змін та доповнень до Статуту готується Правлінням чи ініціативною групою, яка за кількістю повинна становити не менше, ніж 10 відсотків кількості членів Організації, та надається не пізніше ніж за десять днів до запланованої дати проведення Загальних зборів кожному члену Організації для ознайомлення та внесення своїх пропозицій.

7.3. The Chairman of the Board shall notify registering authorities within five days and in writing of the changes and additions to the Bylaws of the Association, and shall submit to the registering authorities the changes and additions to the Bylaws of the Association in the required form.

7.3. Про зміни та доповнення, що сталися в Статуті Організації, Голова Правління в п'ятиденний термін письмово повідомляє реєструючий орган та надає до реєструючого органу відповідним чином оформлені зміни та доповнення до Статуту Організації.

Termination of activity of the Association[edit]

8.1. Activity of the Association may be terminated by way of reorganization or dissolution.

8.1. Діяльність Організації припиняється шляхом її реорганізації або ліквідації.

8.2. The reorganization of the Association may take place further to a resolution of the General Meeting of the Association. A resolution to this effect shall be carried by a qualified majority of two-thirds of the members of the Association present at a General Meeting of the Association. Upon reorganization all the rights and obligations of the Association shall transfer to its successors.

8.2. Реорганізація Організації проводиться за рішенням Загальних зборів Організації. Рішення приймається кваліфікованою більшістю в дві третини голосів членів Організації, присутніх на Загальних зборах Організації. При реорганізації Організації вся сукупність прав і обов'язків Організації переходить до її правонаступників.

8.3. Dissolution of the Association takes place further to a resolution of the General Meeting which is carried by not less than two-thirds of the members of the Association present at a General Meeting of the Association, or by court decision in cases as provided by the legislation of Ukraine:

8.3. Ліквідація Організації здійснюється за рішенням Загальних зборів, яке приймається не менш як двома третинами від числа учасників Загальних зборів, або за рішенням суду у випадках, передбачених законодавством України:

8.3.1. in the case of the dissolution of the Association the General Meeting shall appoint a Dissolution Committee which ascertains the balance at time of dissolution, sees to the completion of obligations as formulated in previous agreements and formulates new agreements within its limits of competence, identifies creditors and debitors of the Association, and distributes the remaining assets. The Dissolution Committee acts, enjoys rights, and bears obligations and resposibilities in accordance with the legislation of Ukraine;
8.3.1. у разі ліквідації Організації Загальні збори призначають ліквідаційну комісію, яка складає ліквідаційний баланс, завершує виконання зобов'язань за раніше укладеними угодами і укладає нові угоди в межах своєї компетенції, виявляє кредиторів і дебіторів Організації, розподіляє майно, що залишилось. Ліквідаційна комісія діє, користується правами, несе обов'язки і відповідальність відповідно до законодавства України;
8.3.2 property and other assets of the Association which remain after the payment of taxes and the settling of accounts with creditors and employees, shall be transferred to another non-profit organization of similar type or shall be deposited to the general revenues of the state.
8.3.2. майно та інші активи Організації, що залишилося після сплати податків у бюджет, розрахунків з кредиторами і працівниками, передаються іншій неприбутковій організацій відповідного виду або зараховуються до доходу державного бюджету.

8.4. The organization shall be considered dissolved as of the date of its exclusion from the state registry.

8.4. Організація вважається ліквідованою з моменту її виключення з державного реєстру.