Wikimedia Foundation elections/Board elections/2009/ksh

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
De Affshtemmung jingk bes om 10. Aujuß 2009. Jäz wääde kei Shtemme mieh aanjenumme.
Aam 12. Aujuß 2009 woodt bikannt jemaat, wat eruß kohm.
Förshtandswahle 2009
Ojjanisazjohn

De Wahle för der Vörshtand wääde zwesche em 28. Juuli un dem 10. Aujuß 2009 affjehallde. Metmaacher uß de Wikkimeedija Jemeinschaffte han de Schangß drei Kandidaate för en Zick vun zwei Johre ze wähle. De Poßte loufe dann em Johr 2011 uß. Der Vörschatand es et bovverßte Jreemijum, wat övver de Wikimedia Shtefftung beshtemmp, an Aat jemennözzijje Ojannisazjuhn noh dä US-ammerikaanesche Prrajraafe 501(c)(3), di en de Vereineschte Shtaate vun Ammärrika ennjedraare eß. De Shtefftung bedriif en janze Aanzahl Projäkte, wi de Wikipedia, un Wikimedija Commons.

De Waahle weede afjeseschert affjehallde över ene ßööver fun de Software in the Public Interest. Shteme sin jehäijm, un nur de paa Männeke di de Wahle prööfe un övverwaache künnte eruß krijje, wää wi afjeshtemmp hät. Beim Affshtemme jitt mer en Leß aan met de Kandidaate, di mer han well met Zahle dobei, di saare, wä mer wämm vürtrick. Dat Afshtemmongssüßteem follsch dem Schulze singe Metood, öm de jannze Kandidaate noh de zohjedeilte Zahle un dä Aanzahl vun de Shtemme en en Reih ze bränge.

Et Wahlkummitee well de Resultaate aam udder vör dämm 12. Aujuß bikannt jävve. Jenoue Einzelheite wäde dobei sin. All Uhrzigge em zosammehang met dä Wahle wäde op de Zigkzohn fon Greenwich, also de Weltuhrzigk 0:00 UTC betrocke. Dat eß wäje d Sommezick 2 Shund un 0 Menotte henger em Rhingland.

Enformazjuhne för et Afshtemme[edit]

Wat Ühr nüüdesch hatt[edit]

Üht künnt vun jeedem Wikimedija Wiki uß wähle, un Ühr künnt doh doför jeede Aanmeldung nämme, di Ühr hat. Ühr dörref ävver bloß eijmohl afshtemme, janz ejaal, wi öff Ühr Üsh aanmellde künnt. Domet Ühr övverhoup wähle künnt, darref dä eine aanjemelldte Zohjang:

 • nit jespert sin, un
 • kein Bot sin, un moß
 • winnischsdenß 600 Änderunge föör em 1. Juuni 2009 en einem Wikimedia Wiki jemaat han (De Änderunge en divärse Wikis künne zosamme jelaat wääde, wann De en jemeinsamme Aanmeldung häs), un
 • winnischsdenß 50 Änderunge zwesche em 1. Janewaa un dem 1. Juuli 2009 jemaat häs.

Ußnahme: zohsäzlesch, ejaal, wat bovve shteiht, künne och wähle:

 • Administratoore vun Wikimedia ßööver met Zohjang op en jewööhnlijje shell,
 • faß aanjeshtällte Metwerreker, di iehre Luhn vun de Wikimedia Shtefftung krijje, un för em 1. Määz 2009 aanjefange han,
 • de aktoälle un förmohlijje Metjleeder vum Vörstand.

Wi mer wählt[edit]

Wann de shtemmeberääschtesch bes:

 1. Donn de Kandidaate ier Selfß-Daaschtellunge lässe, un donn entscheijde, wäh De ongerschtözze wells.
 2. Jangk op de Sigg „Special:Securepoll“ udder „Special:SecurePoll“ en dämm Wiki, vun woh uß De afshtemme wells. För e Beijshpell, wann de aam mihßte en de Wikkipeedija för de Ripoaaresche Shprooche määß, do jangk noh http://ksh.wikipedia.org/wiki/Special:Securepoll.
 3. Hal Desh aan dat, wat op dä Sigg jesaat es.

Enfomazjuhne för de Kandidaate[edit]

En jenoue Opschriiv fun de Aufjabe un Verantwootlishkeite vun de Metjleeder em Vörshtand fengk mer em Handbooch vum Vörshtand.

Verantwootung als e Metjleed em Vörschtand[edit]

Em Vörshtand vun ene kleine Ojanisazjuhn ze sin, wi de Wikimedia Shteffung ein es, wo jruußaatijje Aanforderunge drop aan kumm, dat koß Zick. De Pusizjuhn es freiwellesch, iehreamplesch, un et jitt kei Jeld doför. Keine deiht vun de Vörshtänd äwaade, dat se ier eije Jeld en de Shtefftung eren brenge, ävver et es jähn jesinn, wann se mem Klengelbüggel ungerwähß sin, un Jelld ensammele donn.

Vörshtänd sullte winnishßdenß 3 beß 4 Mohl sellver bei Sezunge dobei sinn, un bei de Wikimania (uns Konferenz jeedes Johr) metmaache. Et weed äwaadt, dat se bei andere, online afjehallde Zohsammekünnfte un bei Afshtemmunge dobei sin. De Vörshtänd donn sesh intensiiv övver de eletroonesche Poß (e-mail), övver Wikis, un övver IRC ußtuusche. Einzel Vörshtänd donn emmer ens aan Treffe met ander Ojanisazjuhne un Ferrme deilnämme, un wat eruß kohm aan de annder Vörshtänd un et Pässonaal wigger jävve.

Bestemmpte Vörshtänd sen met bestemmpte Aktivitähte un Saache bevaß — esu jät, wi öm Jeld bedde, de Wikimania betreuje, udder de Boochpröövung — un se möße methellefe, Räjelle ußzedengke, un Sazzunge, un Beschlöß, un ander Urkunde zoh esu Teeme vörzebereijde un paraat ze maache.

Weil de Vörshtänd Fleshte han, entshpräshend dänne iere Posizjuhne, möße Kandidaate, di jäz op de Wikimedia Shtefftung ier Luhnleßte shtonn, doh eets kündije, ih dat se en der Vörshtand opjenumme wääde künne. Domet wolle mer müjjeleshe Kumflikte vun de Inträße uss_em Wääsh jonn.

Wat mer als ene Kandidaat bruch[edit]

Öm ene Kandidaat wääde ze künne, moß De:

 • för em 1. Määz 2009 winnischßdens 600 Änderunge jemaat han övver eine vun Dinge Metmaacher-Name op einem Wiki (Änderunge aan diverse Wikis künne zosamme jelaat wääde, wann De ene jemeinsamme Zohjang op diverse Wikis nemmps), un
 • zwesche dä 1. Jannewaa un em 1. Juuli 2009 winnischßdens 50 Änderunge jemaat häs, un
 • Dinge reschtejje Name öffentliesch määß en Dinge Zosammefassung un Vörshtellung för de Wahl (weil de Vörshtandsmetjleeder öffentlesch bikannt sin möße, ess_et nit müjjelesch, als nameloose Vörstand udder unger enem aanjenumme Name metzemaache), un
 • winnischßdens 18 Johr alt, un en Dingem Heimatland ene Erwaahßene sin.
Ußnahme: Wä jez ald em Vörshtand es, kann ene Kandidaat wääde, onaffhängesch vun dämm, wat bovve jeschrevve shteiht.

Wi mer en Kandidatuur ennreisch[edit]

Wann De jewählt wääde künnß, kanns De Ding Kanidatur ennreishe, indämm dat De:

 1. en koote Zosammefassung schriifs, nit mieh wi 1200 Boochstaabe, di säät, wat De donn wööds, wann de en de Vörschtand jewählt wööds, Ding Meinunge un Äfahrung vun Bedüggdenis, un wat De sons för weschtesch hälß. Do darrefs en Dinge Zosammefaßung kein Lengks enboue op Leßte met Ongerstözer-„Ongerschreffte“ udder ander Sigge, woh De Desh vürshtells, un Do darfs Desch nit met ander Kandidaate op en Wahlleß udder en Wahlbündnes udder söns zosamme donn.
 2. Donn Ding Zosammefassung enreishe zwesche däm 6. Juuli 2009, 0 Uhr Meddernaach (UTC) un em 27. Juuli 2009 öm 23:59 Uhr (UTC). Noh däm 27 Juuli kanns De di nit mieh änndere, afjesinn vun Füzjes-Fähler eruß ze maache un Översäzunge. Wt mer donoh noch eenreish, kritt ene Ennjangsstempel met de Zick drop, un extra vun de Ojinaal-Zosammefassung pränteet, un och nur dann, wann et en all di Shprooche övversaz woode es, wi de Ojinaal-Zosammefassung.
 3. Donn för em 27. Juuli 2009 ene Belääsch doför, wäh De beß, aan Cary Bass, freijwellije Ko-odineerer, schecke. E Metjleed vum Wahlkummitee weed privaat met Der ene Kumtak maache, un De kriß mieh Ennfommazjuhne doh drövver, wi De de Aanforderunge befriidejje kanns, wann De kandideere deihß.

Kandidate, di heh di Aanforderunge un Tämiine nit ennhallde, wääde diqualifizeet.

Ojanisazjuhn[edit]

Zick[edit]

 • dä 1. beß 30. Juuno 2009: Dä eetste Rötsch Övversäzunge, et Kummiteh ojanniseet un fördert et Övversäze.
 • dä 6. beß 27 Juuli 2009: Kandidaate wääde aanjenumme.
 • dä 27. Juuli 2009 es dä läzde Tämiin för Kandidaate för nohzewiise, wäh se sin. Wä zoh shpäät kütt, weed disqualifizeet, un ußjeschloße.
 • dä 28. Juuli beß 10. Aujoß 2009: Wahle.
 • dä 10. beß 12. Aujoß 2009: Stemme-Prööve.
 • dä 12. Aujoß 2009: Resultaate wäde bikannt jejovve.

Övversäzer[edit]

Öm sescher ze sin, dat en repräsentative Querchnett us de Wikimedia Jemeinschaff bei dä Wahl metmäät, es et weschtesch, de Henwieß op de Wahl un de Metdeilunge vun de kandidaate en esu vill Shprooche wi müjjelesch ze övversäze. Öm beim Övversäze ze hellefe, loort Üsch de Sigg övver et Övversäze aan.