Jump to content

Wikimedia Foundation elections/Board elections/2011/sq

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Zgjedhjet kanë filluar. Vota do të pranohen deri më 12 qershor 2011 23:59 (UTC).
Përkëthimi i deklaratave të kandidatëve po vazhdon.
Zgjedhjet e bodrit 2011
Organizimi

Zgjedhjet e vitit 2011 për Bordin e administratorëve të besueshëm do të mbahen nga 29 maj deri 12 qershor 2011. Anëtarët e komunitetit Wikimedia kanë mundësi të zgjedhin tre kandidatë për një mandat dy-vjeçar i cili do të përfundojë në 2013. Bordi i Administratorëve të Besuar është autoriteti i fundit i qeverisjes të Wikimedia Foundation, një 501(c)(3) organizatë jofitimprurëse e regjistruar në Shtetet e Bashkuara. Wikimedia Foundation menaxhon shumë projekte të ndryshme siq është Wikipedia dhe Commons.

Zgjedhjet janë mbajtur të sigurta në serverat që i përkasin softuerëve në interes të publikut. Votat janë të fshehta, dhe askush nga Komisioni Zgjedhor, të Bordit, ose dikush nga "Software në interes publik" nuk ka qasje në to. Informimi i votuesve është i dukshëm për disa personat e zgjedhur që e kontrollojnë dhe përputhen me zgjedhjet (komisioni zgjedhor). Votuesit paraqesin renditjen e preferencave duke numëruar kandidatët. Mënyra e votimit do të jetë Schulze method për ti radhitur kandidatët në bazë të numrit të e votuesve që preferojnë atë kandidati mbi kandidatët tjerë.

Komiteti i Zgjedhjeve do të shpallë rezultatet para ose më 15 Qershor. Rezultatet e hollësishme do të jenë në dispozicion.

Informacione për votuesit

[edit]

Kërkesat

[edit]
Redaktorët

Ju mund të votoni nga çdo një llogari e regjistruar nga ju vetë në një wiki Wikimedia (ju mund të votoni vetëm një herë, pavarësisht se sa llogari ju keni). Për t'u kualifikuar, kjo llogari duhet të:

 • të mos jetë i bllokuar në më shumë se një projekti, dhe
 • mos jetë një bot, dhe
 • duhet të keni bërë të paktën 300 redaktime para 15 prill 2011 në të gjithë wiki e Wikimedia (redaktimet në disa wiki mund të kombinohen në qoftë se llogarit tuaja janë të unifikuar në një llogari globale); dhe
 • duhet të keni bërë të paktën 20 redaktime mes 15 nëntor 2010 dhe 15 maj 2011.
Zhvilluesit

Zhvilluesit kualifikohen për votuar, nëse ata:

 • Jenë server administratorët e Wikimedia me akses shell, apo
 • Kanë kryer qasje dhe duhet të keni bërë të paktën një veprim në mes të 15 maj 2010 dhe 15 maj 2011.
Stafi dhe kontraktuesit

personeli dhe kontraktuesit e Wikimedia Foundation, kualifikohen për votuar nëse ata kanë qenë të punësuar nga ana e Fondacionit nga 15 shkurt 2011-15 maj 2011.

Anëtarët e Bordit dhe anëtarët e bordit konsultativ

Anëtarët aktualë dhe ish-të Bordit të Administratorëve të Besuar dhe Bordi Këshillimor janë të kualifikuar për votuar.

Si të votoni

[edit]

Nëse keni të drejtë për të votuar:

 1. Lexoje prezentimin e kandidatit dhe të vendosin cilin kandidat do të mbështesni.
 2. Shko tek faqja e wikit "Special:Securepoll" në një wiki ku ju jeni të kualifikuar për të votuar. Për shembull, në qoftë se ju jeni më aktiv në wiki meta.wikimedia.org, shko meta.wikimedia.org/wiki/Special:Securepoll.
 3. Ndiqni udhëzimet në atë faqe.

Informacion për kandidatët

[edit]

Rolet dhe përgjegjësitë si anëtar i Bordit

[edit]
Prej udhëzuesit të bordit

Bordi i Administratorëve është autoriteti drejtues i Fondacionit Wikimedia. Përgjegjësitë e bordit:

 • përcaktimin e misionit, qëllimeve, planet afat-gjata dhe të politikave të nivelit të lartë të WMF dhe projekteve të saj
 • zgjedhjen e Drejtorit Ekzekutiv të WMF, i cili mbikqyr operacionet e saj ditë-për-ditë, dhe vlerësimin e funksionimit të tij ose të saj
 • sigurimin e qëndrueshmërisë së organizatës duke përcaktuar një numër të burimeve të të ardhurave të pavarura
 • komunikimi në lidhje me drejtimin dhe aktivitetet e WMF për te komuniteti
 • sigurimin e mbikëqyrjes të stafit në lidhje me kontabiliteti, buxhetin, dhe programet
 • ruajtjen e integritetit ligjore dhe etike
 • rekrutim dhe orientim të besuarit e rinj
 • të artikulojnë misionin e WMF në publik

Përgjegjësitë e Bordit nuk do të përfshijnë:

 • ndërhyrje në operacionet ditë-për-ditë, përveç në raste urgjente
 • vendosjen e politikave të redaksisë në nivel të projektit Wikimedia
 • zgjidhjen e mosmarrëveshjeve themelore të komunitetit
 • vullnetarë në fusha specifike të punës në WMF

Karakteristikat të administratorëve të besuar në fuqi:

 • Strategjike - p.sh., për të siguruar drejtim afatgjatë
 • I Matur - p.sh., të shmang kundërshtimet për çështjet e diskutueshme
 • Integritet të lartë - p.sh., të vë interesat e fondacionit si një e tërë mbi interesat personale ose interesa të veçanta përbërëse
 • Përgjegjshmëri - p.sh., të shkëmbejë email kërkesa me administratorët të besuar të tjerë
 • Ndjekin përmes - p.sh., ti përfundojnë detyrat si detyra të kryera me komisionit.
 • Respekt - p.sh., të dëgjoni me kujdes të pikpamjet e administratorëve të besuar të tjerë, edhe pse ato mund të bë bëhen nga një antar
 • Bashkëpunuese - p.sh., për t'u bërë partner me administratorëve të besuar të tjerë dhe Drejtorin Ekzekutiv mbi punën e Bordit

Parakushtet për kandidaturën

[edit]

Kërkesat për përshtatshmëri për kandidatët janë të njëjta si për votuesit (shih më lartë), me kërkesat e mëposhtme shtesë:

 • ju duhet publikisht të zbuloni emrin tuaj të vërtetë në prezantimin tuaj kandidat (sepse identiteti i anëtarëve të Bordit janë të hapura për publikun, nuk është e mundur mbajë një pozitë në Këshillin Drejtues në mënyrë anonime ose nën një pseudonim), dhe
 • të jenë të paktën 18 vjet e vjetër dhe i moshës madhore në vendin tuaj, dhe
 • paraqesë vërtetim të identitetit tuaj të Fondacionit Wikimedia (shih më poshtë).

Si të paraqesni kandidaturën tuaj

[edit]

Nëse keni të drejtë, ju mund të paraqesë kandidaturën tuaj duke bërë kërkesat në vijim:

 1. Shkruani një përmbledhje të shkurtër jo më shumë se 1200 karaktere duke deklaruar se çfarë do të bëni nëse ju jeni zgjedhur në Bordin Drejtues, opinionet tuaj të relevante dhe përvojën, dhe çdo gjë tjetër që ju mendoni se është e rëndësishme.Ju nuk mund të përdorni përmbledhjen tuaj për kandidat të lidhura me lista të faqeve të tjera mbështetje ose platformë, dhe nuk mund të kandidoni në një propozoj me kandidatët e të tjerë.
 2. Paraqisni përmbledhjen tuaj mes 00:00, 2 maj 2011 (UTC) dhe 23:59, 22 maj 2011 (UTC). Mbas 22 maj, ajo nuk mund të ndryshohet, përveç për korrigjime të vogla (për shembull, korrigjimi spell) ose përkthim. Çdo shtesë ose ndryshim i përmbajtjes e dorëzuara pas këtij afati do të jetë me kohë të vulosur dhe do të paraqiten ndaras nga përmbledhjen origjinale, dhe vetëm do të paraqitet votuesve, nëse ata marrin përkthime në të gjitha gjuhët e njëjtë si përmbledhjen origjinale. Ju duhet të kini parasysh që aplikimet më parë të lejojë kohë për përkthim në më shumë gjuhë, dhe se parashtresat e dhëna në datën e caktuar ose vetëm para nuk mund të jetë si përkthime gjerësisht.
 3. Paraqisni vërtetim të identitetit tuaj tek Wikimedia Foundation para 22 maj. Ju do të kontaktohen privatisht nga një anëtar i Komitetit të Zgjedhjeve me informacion të mëtejshëm në lidhje me takimin këtë kërkesë kur ju listoni veten si një kandidat.

Kandidatët të cilët nuk janë në përputhje me kërkesat e mësipërme dhe afatet do të skualifikohet.

Organizimi

[edit]

Afatet kohore

[edit]
 • 05 prill–02 maj 2011: faza e përkthimeve fillestare.
 • 02–22 maj 2011: paraqitje e kandidatëve.
 • 22 maj 2011: Afati i fundit i dërgimit të vërtetimit të identitetit (me vonesë ose nëse nuk paraqitet, në fund të aplikimeve do të skualifikohet).
 • 29 maj–12 qershor 2011: zgjedhjet.
 • 13–15 qershor 2011: kontrollimi, numërimi i votave
 • 15 qershor 2011: publikimi i rezulltateve.

Përkëthimi

[edit]

Për të siguruar që një përfaqësues ndër-pjesë të komunitetit Wikimedia merr pjesë në këto zgjedhje, është e rëndësishme të përkthehen njoftimet zgjedhore dhe deklaratat e kandidatëve në sa më shumë gjuhë të jetë e mundur. Për të ndihmuar përkthimin, ju lutem shihni faqen e përkthimit.