Grants:MSIG/Examples/Skill Development Needs Assessment

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Grants:MSIG/Examples/Skill Development Needs Assessment and the translation is 100% complete.

Zanim zaaplikujesz

W listopadzie 2021 roku, Rozwój Umiejętności został wybrany jako priorytet dla realizacji Strategii Ruchu. W partnerstwie z zespołem Community Development, zidentyfikowano kilka ścieżek, które umożliwiają rozpoczęcie wdrażanie inicjatyw "31: Globalne podejście do rozwoju lokalnego i rozwoju umiejętności" oraz "32: Plan rozwoju przywództwa".

Nie jesteś zobowiązany do podążania za którąkolwiek z trzech ścieżek w swoim wniosku, ale mają one na celu pomóc Ci sformułować Twoje podejście do wdrażania tych inicjatyw i ustrukturyzować proces przeglądu aplikacji. Dodatkowo, do każdej ścieżki dołączony jest przykład, który pomoże Ci ukierunkować oraz uzasadnić Twój wniosek o grant.

Ścieżki

Proponowane ścieżki aplikacji są następujące:

 1. Ocena potrzeb w zakresie rozwoju umiejętności. Ocena i określenie potrzeb społeczności lub regionu w zakresie rozwoju umiejętności. Obejmuje to przeprowadzenie badań w zakresie oceny potrzeb w celu zrozumienia profili i potrzeb uczących się osób. Na podstawie tych badań grantobiorca powinien być w stanie zidentyfikować i zdefiniować umiejętności, które dana społeczność lub region uznają za priorytetowe.
 2. Tłumaczenie materiałów edukacyjnych. Przetłumaczenie, zlokalizowanie oraz uruchomienie w społeczności już istniejących materiałów rozwijających umiejętności społeczności lokalnej. Grantobiorca będzie musiał znaleźć i określić zbiór materiałów rozwijający umiejętności, który planuje zaadaptować dla swojej społeczności. Obowiązki grantobiorcy obejmują znalezienie odpowiednich materiałów, przetłumaczenie oraz dostosowanie go do potrzeb odbiorców.
 3. Tworzenie nowych materiałów/działań edukacyjnych. Stwórz i przeprowadź działanie rozwijające umiejętności, które pomogą użytkownikom rozwinąć umiejętności potrzebne do podtrzymania i rozwoju naszego Ruchu. Może to wymagać zbadania już istniejących materiałów lub zasobów, aby zrozumieć ich wpływ i sposób, w jaki były wykorzystywane w przeszłości. Obejmuje także pełne zaplanowanie i uruchomienie nowego zasobu lub działania w społeczności. Możesz zapoznać się z rozszerzonymi wskazówkami i poradami, aby stworzyć nowe materiały/działania.

Przykłady

 1. Needs Assessment: Example of a needs assessment for skills development grant proposal
 2. Translation: Example of a grant proposal for translating a learning resource
 3. Creation: Example of a grant proposal for creating a new learning resource or activity
statuswersja robocza
xx.wikipedia.org
Poniżej znajduje się zmyślony przykład dobrze zorganizowanego wniosku o grant na ocenę potrzeb w zakresie rozwoju umiejętności.
targetThe Hobbitish Wikipedia community
start date15 Listopad
start year2021
end date15 Marzec
end year2022
budget (local currency)(N/A)
budget (USD)(N/A)
grant typeOrganizacja
granteeFrodo Baggins
contact(s)• SGamgee(_AT_)hobbiton.org• Merry(_AT_)hobbiton.org
organization (if applicable)• Wikimedians of the Middle Earth
join
endorse

Nie jest wymagane, aby wnioski były w języku angielskim. Prosimy o wypełnienie wniosku w preferowanym języku.

Poniżej przedstawiamy zmyślony przykład dobrze skonstruowanego wniosku o dotację dla Hubu. Nie ma wymogu, aby go naśladować: może on być punktem wyjścia lub odniesienia, aby pomóc Ci w sformułowaniu Twojego własnego wniosku o dotację. Twój wniosek o grant powinien zarówno spełniać kryteria dotacji (które są praktycznie pokazane w tym przykładzie), jak i Twoje własne, unikalne cele.

Podsumowanie

To jest przykład projektu oceny potrzeb dla rosnącej społeczności wolontariuszy, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności. Hipotetyczna społeczność, która ubiega się o dotację, nigdy wcześniej nie przeprowadziła takiego badania potrzeb. W związku z tym musi zrozumieć, na jakich umiejętnościach powinna się skupić, by rozwijać swoją społeczność.

Hipotetyczna społeczność jest skupiona wokół konkretnego języka i średniej wielkości wikiprojektu. Istnieją jednak mniejsze języki, które są z nimi ściśle powiązane geograficznie i kulturowo. Wsparcie dla tego typu mniejszych społeczności jest również częścią przykładowego grantu.

Cel projektu

Jakie będą rezultaty waszego projektu i jak te rezultaty przyczynią się do rozwoju konkretnej Inicjatywy Strategii Ruchu?

Na jakiej konkretnej Inicjatywie Strategii Ruchu skupia się Twój projekt i dlaczego? Proszę wybierz jedną z opisanych tu inicjatyw
31. Global approach for local skill development - gathering data, matching peers, mentorship, recognition. Rozwój umiejętności jest priorytetem dla naszej społeczności. Chociaż nasza społeczność w ciągu ostatnich kilku lat powiększyła się kilkakrotnie, nie nastąpił równoległy wzrost liczby naszych zorganizowanych działań i posiadaczy zaawansowanych uprawnień. Istnieją pewne bariery w zakresie umiejętności, które powstrzymują ludzi od wnoszenia wkładu w pewne obszary, ale chcielibyśmy zacząć od zidentyfikowania ich poprzez "zbieranie danych", zanim przejdziemy do innych kroków

Kontekst projektu

Kiedy zamierzasz rozpocząć realizację tego projektu i kiedy zostanie on zakończony?
Początek: 15 listopada 2021

Koniec: 15 marca 2022

Gdzie będą odbywać się działania w ramach projektu?
Projekt będzie odbywał się online:
 • Plany i materiały badawcze będą tworzone w Google Docs/Sheets oraz narzędziu ankietowym Qualtrics.
 • Badania będą prowadzone z wykorzystaniem Qualtrics do ankietowania oraz Skype do wywiadów bezpośrednich.
 • Analiza będzie prowadzona za pomocą Google Sheets
 • Raporty będą pisane i udostępniane na stronie xx.wikipedia.org
Jakie konkretne wyzwanie będzie miał na celu Twój projekt? Jakie środki planujecie wykorzystać, aby rozwiązać ten problem?
Wyzwania, którym ma sprostać ten projekt:
 • Brak informacji o potrzebach w zakresie capacity: O ile wiemy, nasza społeczność nigdy nie przeprowadziła oceny rozwoju umiejętności. Chociaż w społeczności brakuje zestawów umiejętności do obsługi zaawansowanych zadań w różnych obszarach, nie wiemy, jakie umiejętności są najwyższym priorytetem do rozwoju i kto musi rozwijać te umiejętności, co utrudnia rozpoczęcie rozwoju zasobów umiejętności.
Możliwości, do których wykorzystania aspiruje nasz projekt:
 • Wzrost społeczności: Mimo że nadal brakuje nam możliwości, wielkość naszej społeczności wzrasta, co oznacza, że jest więcej osób dostępnych, które mogą nauczyć się nowych umiejętności i wykorzystać je do postępu naszej pracy.
Czy ten projekt ma na celu zastosowanie jednego z przykładów wymienionych w zaproszeniu do składania wniosków o dofinansowanie, a jeśli tak, to którego?
N/A: Samo to jest przykładem.

Aktywności projektowe

Jakie konkretne działania będą prowadzone podczas tego projektu? Proszę opisać te działania, które zostaną przeprowadzone podczas projektu.
Ocenę umiejętności przeprowadzimy z uwzględnieniem następujących kroków:
 1. Projektowanie badania umiejętności społeczności: Najpierw uzgodnimy dokładną grupę wolontariuszy, do których chcemy dotrzeć, a następnie zaprojektujemy badanie na podstawie mapy możliwości społeczności. Ankieta będzie zarówno oceną potrzeb, aby określić, jakich umiejętności brakuje społeczności, jak i badaniem umiejętności, aby określić, jakie umiejętności posiada społeczność. Ankieta zostanie przetłumaczona na język lokalny do wykorzystania w przyszłości. Budżet zostanie również przeznaczony na tłumaczenia na niektóre języki blisko związane i zmarginalizowane, których społeczności mogą być zainteresowane i prawdopodobnie będą potrzebować wsparcia.
 2. Zbieranie danych: Ankieta będzie rozpowszechniona wśród społeczności. Będziemy ją ogłaszać i wspólnie wypełniać podczas spotkań ze społecznością, a także przeprowadzać wywiady 1:1, w których ustnie zbieramy odpowiedzi (dla tych, którzy preferują taką opcję). Mamy nadzieję otrzymać zróżnicowane odpowiedzi pod względem: nowych użytkowników, adminów, redaktorów, osób wnoszących wkład techniczny, kobiet i innych mniejszości.
 3. Definiowanie potrzeb: Zostanie zatrudniony profesjonalny analityk, który przejrzy dane, skategoryzuje je i wyodrębni potrzeby: Nie tylko naszej społeczności ogółem, ale także poszczególnych grup wewnątrz (na przykład: nowicjuszy). Ocena potrzeb pokaże nie tylko obszary, w których potrzebne są szkolenia, ale także to, jak najlepiej je przeprowadzić (np. za pomocą jakich narzędzi i w jakich dokładnie tematach?). Wyniki zostaną udostępnione w formie publicznie dostępnego raportu.
 4. Ustalanie priorytetów: Po zidentyfikowaniu potrzeb przeprowadzimy ogólne spotkanie ze społecznością oraz dyskusję uzupełniającą na Wikipedii, aby uzgodnić priorytety. Priorytety zostaną dodane do naszego raportu końcowego i mamy nadzieję wykorzystać je do złożenia wniosku o przyszłą dotację w ramach "ścieżka 3: tworzenie i dostarczanie".
 5. Udostępnianie: Nasze ostateczne potrzeby i priorytety będą nie tylko udostępniane na poziomie lokalnym, ale także w ramach szerszego "globalnego mapowania", aby pomóc reprezentować specyficzne potrzeby naszego regionu wśród reszty społeczności Wikimedia.
W jaki sposób zamierzasz informować społeczność o postępach i wynikach projektu? Proszę dodać nazwiska lub nazwy użytkowników tych osób, które będą odpowiedzialne za informowanie społeczności na bieżąco.
Wniosek o grant:
 • Ogłosimy naszym społecznościom wniosek o grant oraz decyzję o zatwierdzeniu, jeśli ją otrzymamy.
 • Zaproszenie do udziału będzie otwarcie udostępnione w kanałach społeczności, w tym: Kawiarenka, IRC i lista mailingowa.
 • Docelowe dotarcie do określonych grup może być prowadzone za pośrednictwem mediów społecznościowych lub innych środków komunikacji.
 • Przeprowadzone zostaną spotkania ze społecznością, aby zgromadzić jak największą liczbę osób. Udostępnianie wyników:
 • Raport końcowy z projektu badawczego zostanie udostępniony za pośrednictwem tych samych kanałów: Kawiarenki w projektach Wikimedia (Village pumps / Kawiarenki), listę mailingową i grupę w serwisie Telegram.
 • Zostanie zorganizowane spotkanie, na którym przedstawimy wyniki końcowe i podzielimy się planami na kolejny grant, aby rozwinąć potrzebne umiejętności w społeczności.
 • Wyniki zostaną włączone do globalnej oceny potrzeb w zakresie rozwoju umiejętności i badań, aby pomóc w reprezentowaniu specyficznego kontekstu naszych społeczności.
Kto będzie odpowiedzialny za realizację tego projektu i jakie będą ich role i obowiązki?
Projekt będzie prowadzony przez grupę wolontariuszy ze społeczności xx.wikipedia. Role będą obejmować:
 • Outreach: Ogłaszanie projektu, rozpowszechnianie ankiet i udostępnianie wyników.
 • Facylitacja: Ułatwianie przeprowadzania rozmów 1:1 oraz spotkań społecznościowych.
 • Logistyka: Przekazanie ankiety i raportów do tłumaczenia oraz zatrudnienie analityka do obróbki danych.
 • Projektowanie ankiet: Staranne zaprojektowanie kwestionariuszy w celu zebrania odpowiednich danych. Ten etap może wymagać współpracy z analitykiem danych.
 • Pisanie raportów: Oprócz raportu z danymi (którym zajmie się analityk), wolontariusz będzie odpowiedzialny za napisanie raportu z realizacji i finansów projektu.
 • Tłumaczenie: Zostaną zatrudnieni tłumacze freelancerzy (języki są wymienione w sekcji informacji dodatkowych).

Dodatkowe informacje

Jeśli Twoje działania obejmują dyskusje ze społecznościami, jaki jest Twój plan zapewnienia, że te rozmowy będą produktywne? Podaj link do odpowiednika "Friendly Space Policy" lub do Powszechnych Zasad Postępowania oraz informacje jak zostaną one wdrożone, aby wspierać te dyskusje.
 • Chociaż jesteśmy wolontariuszami, mamy doświadczonych facylitatorów, którzy mogą pomóc zapewnić potrzebne wsparcie.
 • Friendly space policy będzie obowiązywała.
Jeśli Twoja działalność obejmuje wydarzenia lub spotkania osobiste, musisz wykonać kroki opisane w protokole oceny ryzyka. Proszę podać link do wypełnionej kopii tego narzędzia.
(N/A)
Jeżeli Państwa działalność obejmuje korzystanie z płatnych narzędzi internetowych, proszę opisać, jakie to są narzędzia i w jaki sposób zamierzasz z nich korzystać.
 • Możemy poprosić o dodatkowe narzędzia, których analityk danych może zażądać od nas w celu wykonania swojej pracy.
 • Przeznaczyliśmy budżet na jedno narzędzie biznesowe w standardowej cenie z abonamentem na jeden miesiąc. Budżet będzie jednak elastyczny.
Czy Państwa działalność obejmuje tłumaczenie materiałów, a jeśli tak, to na jakie języki będą wykonywane tłumaczenia? Proszę podać szczegóły dotyczące osób odpowiedzialnych za wykonanie tłumaczeń.
Przetłumaczymy ankietę i wyniki na następujące języki:
 • Główny język naszej społeczności.
 • Do 2 dodatkowych języków w celu wsparcia ściśle współpracujących z nami społeczności.
Czy są jakieś inne szczegóły, którymi chciałbyś się podzielić? Rozważ podanie uzasadnienia, wyników badań lub dyskusji społecznych i innych podobnych informacji, które nadadzą więcej kontekstu proponowanemu projektowi.
(N/A)