Jump to content

Grants:Programs/Wikimedia Community Fund/General Support Fund/Tâi-gí kah to-gí-giân ê WIKI mûi-thé hāng-bo̍k ê thui-kóng kè-ōe

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
statusFunded
Tâi-gí kah to-gí-giân ê WIKI mûi-thé hāng-bo̍k ê thui-kóng kè-ōe
start date2024-01-012024-01-01T00:00:00Z
end date2024-12-312024-12-31T00:00:00Z
budget (local currency)727000 TWD
amount requested (USD)22719 USD [note 1]
amount recommended (USD)10997.51
amount recommended (local currency)331650 TWD
grant typeGroup of individuals not registered with an organization
funding regionESEAP
decision fiscal year2023-24
funding program roundRound 1
organization (if applicable)Hopengiu Wikimedians User Group (not a recognized affiliate)

This is an automatically generated Meta-Wiki page. The page was copied from Fluxx, the grantmaking web service of Wikimedia Foundation where the user has submitted their application. Please do not make any changes to this page because all changes will be removed after the next update. Use the discussion page for your feedback. The page was created by CR-FluxxBot.

Applicant information[edit]

Organization name or Wikimedia Username for individuals. (required)
Hopengiu Wikimedians User Group (not a recognized affiliate)
Do you have any approved General Support Fund requests? (required)
No, it is my first time applying for a General Support Fund
You are applying as a(n). (required)
Group of individuals not registered with an organization
Are your group or organization legally registered in your country? (required)
No
Do you have a fiscal sponsor?
Yes
Fiscal organization name.
Wikimedia Taiwan Association

Main proposal[edit]

1. Please state the title of your proposal. This will also be a title for the Meta-Wiki page. (required)
Tâi-gí kah to-gí-giân ê WIKI mûi-thé hāng-bo̍k ê thui-kóng kè-ōe
2. Do you want to apply for the multi-year funding or renewal process? (required)
N/A
2.1. For how many years of multi-year funding are you applying? (required)
N/A
2.2. Provide a brief overview of Year 2 and Year 3 of the proposed plan and how this relates to the current proposal and your strategic plan? (required)

N/A


3. Proposed start date. (required)
2024-01-01
4. Proposed end date. (required)
2024-12-31
5. Does your organization or group have an Affiliate or Organizational Annual Plan that can help us understand your proposal? If yes, please provide it. (required)
No
6. Does your affiliate, organization or group have a Strategic Plan that can help us understand your proposal? If yes, please provide it. (required)
No
7. Where will this proposal be implemented? (required)
Taiwan
8. What are your programs, approaches, and strategies? What are the challenges that you are trying to address and how will your strategies support you in addressing these challenges? (required)

#Kè-ōe bo̍k-te̍k計畫源起# Hopengiu Wikimedians User Group的目標是在台灣推廣「台語」維基媒體運動,例如:「維基數據」、「維基詞典」、「共享資源」,我們以「多語言」為目標,結合地方語言,如:「原住民族語言」,以期達到「知識共享」、「知識協作」之長期目標。 Hopengiu Wikimedians User Group ê bo̍k-phiau sī tī Tâi-oân thui-kóng “Tâi-gí” ê WIKI mûi-thé ūn-tōng, khó-pí-kóng “wikidata”, “wiktionary”, “Commons”, goán kah “to-gí-giân” chò bo̍k-phiau, kah te-hng ê gí-giân ha̍p-chok, chhin-chhiūⁿ “goân-chū-bîn gí-giân”, hi-bōng ta̍t-kàu “tì-sek kiōng-hióng”, “tì-sek hia̍p-tsok” ê tn̂g-kî bo̍k-phiau. 2023年我們首次透過「快速補助」推廣「台語」維基媒體運動已有成果,然而,推廣過程當中,我們發現結合「多語言」進行維媒體推廣亦是可行的方式,可同時貢獻台灣的「原住民族語言」維基媒體項目,我們將提案擴大進行,以期長期推廣免費知識的貢獻。 2023 nî, goán thâu chi̍t kái thàu-kè “khoài-sok pó͘-chō͘”, thui-kóng “Tâi-gí” ê WIKI mûi-thé ūn-tōng, í-keng ū hāu-kó, tān-sī, tī thui-kóng ê kòe-thêng tong-tiong, goán hoat-kiàn kah “to-gí-giân” ha̍p-chok, chìn-hêng WIKI mûi-thé ê thui-kóng sī ē-tàng chò ê tāi-chì, ē-tàng kòng-hiàn Tâi-oân ê “goân-chū-bîn gí-giân” WIKI mûi-thé hāng-bo̍k, goán chiong thê-àn hòng-tōa chìn-hêng, hi-bōng tn̂g-kî thui-kóng bián-hùi tì-sek ê kòng-hiàn.

#Kè-ōe bo̍k-te̍k bo̍k-phiau計畫目標# 我們發現台灣各地對維基媒體運動,大多只停留在「中文維基百科」項目,大多以「閱讀」為主,一般社會不瞭解其他維基媒體項目的重要性,希望透過這個提案,以「台語」貢獻為主要目標,推廣其他維基媒體項目,我們希望帶來的改變是: goán hoat-hiān Tâi-oân ê te-hng tùi WIKI mûi-thé ūn-tōng, tōa-pō͘-hūn lóng sī “zh.wikipedia” hāng-bo̍k, lóng sī “tho̍k” khah chè, it-poaⁿ lâi kóng, siā-hōe kah bô liáu-kái kî-tha WIKI mûi-thé hāng-bo̍k ê tiōng-iàu-sèng, hi-bōng thàu-kòe chit-ê thê-àn, í “Tâi-gí” chò chú-iàu bo̍k-phiau, sūn-sòa chhui-kóng kî-tha WIKI mûi-thé ê hāng-bo̍k, goán hi-bōng ín-khí ê kái-piàn sī…

#chip-hêng chhek-lio̍k執行策略# ●Chēng-ka kî-tha WIKI mûi-thé hāng-bo̍k ê kòng-hiàn(增加其他維基媒體項目的貢獻) 在台灣,大多數的人無法以「母語」書寫整篇「維基百科」條目,而「維基詞典」、「維基數據」、「共享資源」這些維基媒體項目,將可以為這些參與者提供貢獻機會。 Tī Tâi-oân, tōa-pō͘-hūn ê lâng lóng bô hoat-tō͘ iōng ka-tī ê “bó-gí” siá chi̍t phiⁿ “wikipedia” ê “tiâu-ba̍k”, só͘-í, “wiktionary”, “wikidata”, “Commons”, chiah ê WIKI mûi-thé hāng-bo̍k, ē-tàng kah chia-ê chham-ka-chiá thê-kióng in ê kòng-hiàn ki-hōe.

●Kiông-hòa Tâi-oân tùi to-gí-giân ha̍p-chok koan-hē(強化台灣多語言合作關係) 為能強化「共享資源」圖片應用,以社群合作方式,以台語為主,其他原住民族語言為輔,實際增加、改進圖片裡的圖說。 Ūi tio̍h beh ka-kiông “Commons” tô͘-phìⁿ ê èng-iōng, goán ē kah siā-kûn ha̍p-chok, í “Tâi-gí” ûi-chú, kah kî-tha ê goân-chū-bîn gí-giân chò-hóe chēng-ka, kái-liông ô͘-phìⁿ lāi-té ê soat-bêng.

●Chēng-ka kòng-hiàn kah lāi-iông ê to-iūⁿ-sèng (增加貢獻和內容的多樣性) 在台灣,書寫、閱讀台語並非主要的母語推廣運動,為能擴大貢獻者,鼓勵「耆老」參與台語「commonvoice」,以行動貢獻台語聲音,以期達到多樣性。 Tī Tâi-oân, su-siá, oa̍t-tho̍k Tâi-gí m̄-sī chòe chú-iàu ê bó-gí chhui-kóng ūn-tōng, ūi tio̍h bīn-hiàng-ē chēng-ka kòng-hiàn ê lâng, kó͘-lē “lāu-hòe-á” chham-ū Tâi-gí ê “commonvoice” ê khang-khòe, iōng hêng-tōng kòng-hiàn Tâi-gí ê siaⁿ-im, kî-bōng tat--tio̍h to-iūⁿ-sèng.

●Soan-thoân thui-kóng(宣傳推廣) 建立facebook社群線上宣傳活動,辦理實體推廣活動,將有助於或達到持續推廣之目的。 Kiàn-li̍p facebook siā-kûn sòaⁿ-téng soan-thoân oa̍h-tāng, pān-lí si̍t-thé kau-liu oa̍h-tāng, ē kái-siān, tat--tio̍h it-tit thui-kóng ê bo̍k-te̍k.

●Kāng-phōaⁿ koan-hē(夥伴關係) 與各地社群交流,運用當地資源,幫助我們建立當地知識,並有效執行維基媒體運動的多語言項目。 Kah te-hng siā-kûn kau-liu, ūn-iōng tong-tē chu-goân, pang-chō͘ lán kiàn-li̍p tong-tē ê tì-sek, ē-tàng koh-khah ū hāu khì chò WIKI mûi-thé ūn-tōng ê tùi to-gí-giân hāng-bo̍k.

●Hùn-liān kah phian-chhip oa̍h-tāng(培訓和編輯活動) 為新志願者增加培訓課程和編輯活動,有助於友善新的編輯者。 Ūi tio̍h sin ê chì-goān-chiá chēng-ka hùn-liān kah phian-chhip oa̍h-tāng, khah ē tùi sin ê phian-chhip-chiá iú-siān.

#執行方式# 除召開內部團隊會議外,我們需接觸更多群體,除每月辦理工作坊、課程、規劃宣傳活動外,預計每季定期辦理交流活動,重點推廣「維基數據」、「維基詞典」、「共享資源」。我們需要至各地參與交流、會前會議、活動提案,以便完成「多語言」。 Tû-liáu …tiàu-khai lāi-pō͘ thoân-tūi hōe-gī í-gōa, goán su-iàu chiap-chhiok khah-chē ê kûn-thé, tû-liáu múi kó͘-goe̍h pān-lí kang-chok hong, khò-thêng, kui-ōe soan-thoân oa̍h-tāng í-gōa, phah-sǹg beh tī múi kùi tēng-kî pān-lí kau-liu oa̍h-tāng, tiōng-tiám sī beh thui-kóng “wikidata”, “wiktionary”, “Commons”. Goán su-iàu khì te-hng chham-ū, kau-liu, hōe chêng ê hōe-gī, oa̍h-tāng thê-àn, kah hó oân-se̍ng “to-gí-giân” ê khang-khòe.


◆chéng-thé ê khang-khòe(整體性工作) 計畫管控、規劃會議、統籌活動、每月工作報告、每半年活動報告、提案結束之經費報告 Kè-ōe koán-lí khòng-chè, kui-ōe hōe-gī, khì-he̍k oa̍h-tāng, múi kó͘-goe̍h khang-khòe pò-kò, múi pòaⁿ-nî oa̍h-tāng pò-kò, thê-àn kiat-sok liáu-āu ê keng-hùi pò-kò.


◆Tiōng-tiám ê khang-khòe(重點性工作) A.Kiàn-li̍p to-gí-giân “wikidata”, “wiktionary”(建立多語言「維基詞典」、「維基數據」) 透過課程、活動、工作坊,增加「維基詞典」、維基數據」的貢獻,以多語言合作方式,增加「台語」、「原住民族語言」等用詞。 Thàu-kè khò-thêng, oa̍h-tāng, kang-chok hong, chēng-ka “wikidata”, “wiktionary” ê kòng-hiàn, iōng to-gí-giân ha̍p-chok ê hong-sek, chēng-ka “Tâi-gí”, “goân-chū-bîn gí-giân” téng-téng ê iōng-sû.


B.Chēng-ka “Commons” to-gí-giân soat-bêng (增加「共享資源」多語言圖說) 透過課程、活動、工作坊,招募更多參與者,實際貢獻圖片、圖說。 Thàu-kè khò-thêng, hoa̍t-tōng, kang-chok hong, bō͘-chi̍p khah-chē ê chham-ka-chiá, si̍t-chè kòng-hiàn tô͘-phìⁿ soat-bêng.


C.Thui-kóng to-gí-giân ê “siaⁿ-im”(推廣多語言「聲音」) 在台灣,書寫、閱讀台語、原住民族語言,並非主要的母語推廣運動,為能擴大貢獻者,鼓勵「耆老」參與「commonvoice」、「lingua libre」,以行動貢獻多語言聲音,以期達到多樣性。 Tī Tâi-oân, su-siá, oa̍t-tho̍k Tâi-gí, goân-chū-bîn gí-giân, m̄-sī chòe chú-iàu ê bó-gí chhui-kóng ūn-tōng, ūi tio̍h bīn-hiàng-ē chēng-ka kòng-hiàn ê lâng, kó͘-lē “lāu-hòe-á” chham-ū “commonvoice”, á-sī “lingua libre” ê khang-khòe, iōng hêng-tōng kòng-hiàn to-gí-giân ê siaⁿ-im, kî-bōng tat--tio̍h to-iūⁿ-sèng.


D. Wikisource èng-iōng(wikisource應用) 利用wikisource資源,定期辦理線上課程,可達到推廣效果,亦可增加wikisource使用者。 Lī-iōng Wikisource ê chu-goân, tēng-kî pān-lí sòaⁿ-siāng khò-thêng, ē-tàng ta̍t-kàu thui-kóng ê hāu-kó, mā ē-tàng chēng-ka Wikisource ê sú-iōng-chiá.


E.Soan-thoân oa̍h-tāng(宣傳活動) 辦理各項宣傳活動,如:擺攤、說明會、聚會,以期增加更多參與者。 Pān-lí bān-hāng soan-thoân hoa̍t-tōng, chhin-chhiūⁿ, pái tàⁿ-á-ūi, soat-bêng-hōe, chū-hōe, chēng-ka khah-chē chham-ū ê lâng.


F.Hóng-būn(訪談) 依提案需求,訪談耆老,錄製聲音。 I thê-àn ê su-kiû, hóng-būn lāu-hòe-á, lo̍k siaⁿ-im.


◆Kî-tha ê khang-khòe(其他工作) 為能展現每季工作、活動成果,錄製聲音、字幕、剪輯影片,並分享至facebook達到宣傳效果。設計文宣品鼓勵參與者實際參與活動。 Ui-tio̍h piáu-bêng múi kùi ê khang-khòe, oa̍h-tāng sêng-kó, lo̍k siaⁿ-im, tah jī-bō͘ , ka iáⁿ-phìⁿ, hun-hióng tī facebook soan-thoân.

9. What categories are your main programs and related activities under? Please select all that apply. (required)
Category Yes/No
Education No
Culture, heritage or GLAM Yes
Gender and diversity No
Community support and engagement No
Participation in campaigns and contests No
Public policy advocacy No
Other No


Culture, heritage or GLAM

9.2. Select all your programs and activities for Culture, heritage or GLAM. (required)
Documenting or incubating languages on Wikimedia projects, Introducing new approaches to underrepresented culture and heritage, e.g. decolonising or reparative work; oral and visual knowledge; outreach to communities of origin, indigenous and first nations self-determination
Other programs and activities if any: N/A
10. Please include a link to or upload a timeline (operational calendar) for your programs and activities. (required)
Tē-it kùi 第一季(2024 年 1月至 3月)

●Bō͘-chi̍p, hùn-liān thui-kóng choan-oân 招募、培訓推廣專員(“ún-tēng cho͘-chit穩定組織”) ●Kú-pān kang-chok hōe-gī 舉行工作會議(“ún-tēng cho͘-chit穩定組織”) ●Pān-lí khò-thêng 辦理課程(“夥伴關係、志願者”) ●kui-ōe kah pān-lí oa̍h-tāng 規劃及辦理活動(“夥伴關係、志願者”)

	可能性主題:221世界母語日、宗教活動

khó-lêng-sèng chú-tê, 221 sè-kài bó-gí ji̍t, chong-kàu oa̍h-tāng


Tē-jī kùi 第二季(2024 年 4月至 6月) ●Kú-pān kang-chok hōe-gī 舉行工作會議(“ún-tēng cho͘-chit穩定組織”) ●Pān-lí khò-thêng 辦理課程(“kāng-phōa koan-hē夥伴關係、chì-goān-chiá志願者”) ●kui-ōe kah pān-lí oa̍h-tāng 規劃及辦理活動(“kāng-phōa koan-hē夥伴關係、chì-goān-chiá志願者”) 可能性主題:端午節、母親節、宗教活動 khó-lêng-sèng chú-tê, Gō͘-goe̍h-cheh, Bó-chhin-cheh, chong-kàu oa̍h-tāng ●Iáⁿ-phìⁿ thui-kóng 影音推廣(“ún-tēng cho͘-chit穩定組織、chì-goān-chiá志願者”) ●Kî-tiong pò-kò 期中報告(“ún-tēng cho͘-chit穩定組織”)


Tē-saⁿ kùi 第三季(2024 年 7月至 9月) ●Kú-pān kang-chok hōe-gī 舉行工作會議(“ún-tēng cho͘-chit穩定組織”) ●Pān-lí khò-thêng 辦理課程(“kāng-phōa koan-hē夥伴關係、chì-goān-chiá志願者”) ●kui-ōe kah pān-lí oa̍h-tāng 規劃及辦理活動(“kāng-phōa koan-hē夥伴關係、chì-goān-chiá志願者”) 可能性主題:原住民日、歲時祭儀 khó-lêng-sèng chú-tê, goân-chū-bîn ji̍t, goân-chū-bîn ê sòe sî chè gî


Tē-sì kùi 第 4 季度(2024 年 10月至 12月) ●Kú-pān kang-chok hōe-gī 舉行工作會議(“ún-tēng cho͘-chit穩定組織”) ●Pān-lí khò-thêng 辦理課程(“kāng-phōa koan-hē夥伴關係、chì-goān-chiá志願者”) ●kui-ōe kah pān-lí oa̍h-tāng 規劃及辦理活動(“kāng-phōa koan-hē夥伴關係、chì-goān-chiá志願者”) 可能性主題:歲時祭儀、宗教活動 khó-lêng-sèng chú-tê, goân-chū-bîn ê sòe sî chè gî, chong-kàu oa̍h-tāng ●Iáⁿ-phìⁿ thui-kóng 影音推廣(“ún-tēng cho͘-chit穩定組織、chì-goān-chiá志願者”) ●Kî-bóe pò-kò期末報告(“ún-tēng cho͘-chit穩定組織”)

11. Describe your team. (required)

團隊主要成員為vickylin77amis,akamyccoco,Iyumu。 Hêng-chèng choan-oân(行政專員):vickylin77amis,kiam-chhai jîn-oân, hū-chek siàu-bū koán-lí, hêng-chèng bûn-su, liân-lo̍k, Facebook siā-kûn ūn-chok。負責帳務管理、行政文書、聯繫、FB社群網站經營


Hú-tō choan-oân(輔導專員):akamyccoco,hū-chek chéng-thé thóng-tiû, oa̍h-tāng khì-oe̍h, thui-kóng, siā-kûn kau-liu, META keng-êng。負責統籌、企劃、推廣、社群交流、META經營


Kok-chè choan-oân(國際專員):Iyumu,負責各項國際事務、維基媒體項目技術支援、活動推廣


Thui-kóng choan-oân(推廣專員):1名,kiam-chhai jîn-oân, thê-àn thong-kòe liáu-āu, i su-kiû chhōe lâng chò thui-kóng á-sī kî-tha ê khang-khòe。提案通過後,依實際需求,尋找適合的人力,協助推廣活動執行或其他工作。

12. Will you be working with any internal (Wikimedia) or external partners? Describe the characteristics of these partnerships and bring a few examples of the most significant partnerships. (required)

是,原住民族語維基社群。特點是重視、保存「原住民族語言」。 Sī, Goân-chū-bîn-cho̍k siā-kûn. Te̍k-tiám sī tiōng-sī, pó-chûn “Goân-chū-bîn-cho̍k ê gí-giân”.

舉例:撒奇萊雅語維基社群將耆老口述歷史影片上傳至commons。我們與撒奇萊雅語維基社群合作、保存聲音,將對有助於推廣維基媒體計畫。 Kú-lē-- Sakizaya wiki siā-kûn chiòng lāu-lâng kháu-su̍t le̍k-sú ê iáⁿ-phìⁿ khǹg tì commons. Goán kah Sakizaya wiki siā-kûn chiòng ha̍p-chok, pó-chûn siaⁿ-im sī tùi thui-kóng WIki mûi-thé ê kè-ōe koh-khah ū pang-chō͘.

13. In what ways do you think your proposal most contributes to the Movement Strategy 2030 recommendations. Select all that apply. (required)
Increase the Sustainability of Our Movement

Metrics[edit]

Wikimedia Metrics[edit]

14. Please select and fill out Wikimedia Metrics for your proposal. (recommended)
14.1. Number of participants, editors, and organizers.

All metrics provided are optional, please fill them out if they are aligned with your programs and activities.

Participants, editors, and organizers
Metrics name Target Description
Number of all participants 300 包括主辦方在內的參加總人數
Number of all editors 100 參與編輯人數
Number of new editors N/A
Number of retained editors N/A
Number of all organizers 20 N/A
Number of new organizers N/A
14.2. Number of new content contributions to Wikimedia projects. (recommended)
Contributions to Wikimedia projects
Wikimedia project Created Edited or improved
Wikipedia
Wikimedia Commons 300
Wikidata 200
Wiktionary 200
Wikisource
Wikimedia Incubator
Translatewiki
MediaWiki
Wikiquote
Wikivoyage
Wikibooks
Wikiversity
Wikinews
Wikispecies
Wikifunctions / Abstract Wikipedia
Description for Wikimedia projects contributions metrics. (optional)


Other Metrics[edit]

15. Do you have other quantitative and qualitative targets for your project (other metrics)? (required)
No
Other Metrics Description Target
N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
N/A N/A N/A

Budget[edit]

16. Will you have any other revenue sources when implementing this proposal (e.g. other funding, membership contributions, donations)? (required)
No
16.1. List other revenue sources. (required)

N/A

16.2. Approximately how much revenue will you have from other sources in your local currency? (required)
N/A
17. Your local currency. (required)
TWD
18. What is the total requested amount in your local currency? (required)
727000 TWD
Multi-year funding request summary
Year Amount (local currency)
Year 1 N/A TWD
Year 2 N/A TWD
Year 3 N/A TWD
Requested amount in USD
22719 USD [note 1]
Multi-year funding request summary in USD
Year Amount USD [note 1]
Year 1 N/A USD
Year 2 N/A USD
Year 3 N/A USD
  1. a b c The following amount in US dollars was calculated by Wikimedia Foundation staff using the fixed currency rates. This amount is approximate and may not reflect the actual currency exchange rates on the day of submission or distribution. If the application is funded, the funding will be sent in the recipient’s local currency.
19. Does this proposal include compensation for staff or contractors? (required)
Yes
19.1. How many paid staff members do you plan to have? (required)

Include the number of staff and contractors during the proposal period. If you have short-term contractors or staff, please include them separately and mention their terms.

共有2位以兼職方式固定領取月薪,另外有數位工作人員(3-4)則依據活動辦理規模及性質聘用。

2 ūi kiam-chhai kò͘-tēng niá sin-súi, mā-ū 3-4 ūi kang-chok jîn-oân, khòaⁿ hoa̍t-tōng ê chōng-hóng chāu sek-ha̍p ê kang-chok jîn-oân.

19.2. How many FTEs (full-time equivalents) in total? (required)

Include the total FTE of staff and contractors during the proposal period. If you have short-term contractors or staff, please include their FTEs with the terms separately.

未有全職工作人員

19.3. Describe any staff or contractor changes compared to the current year / ongoing General Support Fund if any. (required only for returning grantees)
N/A
20. Please provide an overview of your overall budget categories in your local currency. The budget breakdown should include only the amount requested with this General Support Fund (required).
Budget category Amount in local currency
Staff and contactor costs 321000 TWD
Operational costs 406000 TWD
Programmatic costs 727000 TWD
21. Please upload your budget for this proposal or indicate the link to it. (required)

Additional information[edit]

22. In this optional space you can add any other additional information about your proposal or organization that you think can help us when reviewing your proposal. (optional)
By submitting your proposal/funding request you agree that you are in agreement with the Application Privacy Statement, WMF Friendly Space Policy and the Universal Code of Conduct.

We/I have read the Application Privacy Statement, WMF Friendly Space Policy and Universal Code of Conduct.

Yes

Feedback[edit]