Licensing update/pl

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search

IMPORTANT NOTE: The text below is a volunteer-written translation of the English original. It may be out of date, incomplete or incorrect. When in doubt, please refer to the English original, or help to improve the translation.

This translation is incomplete. Waiting for the third party issue to be clarified.
To tłumaczenie jest niedokończone. Czekamy na wyjaśnienie kwestii "osób trzecich".
Zmiana licencji

W imieniu Rady fundacji Wikimedia przedstawiamy propozycję zmiany zasad licencjonowania zasobów udostępnionych i tworzonych w serwisach Wikimedia i zapraszamy do głosowania w tej sprawie. Chodzi o to, aby można było korzystać z zawartości serwisów Wikimedia również na zasadach licencji Creative Commons - uznanie autorstwa - na tych samych warunkach (Attribution-ShareAlike) w wersji 3.0, zachowując jednocześnie możliwość korzystania z niej na zasadach licencji wolnej dokumentacji GNU (GFDL). Rada fundacji stwierdziła, zważywszy rozmaite możliwości licencjonowania treści publikowanych w ramach serwisów Wikimedia, że w ten sposób najlepiej zmierzamy do wspólnego celu aby zbierać, rozwijać i rozpowszechniać materiały edukacyjne, udostępniając je wszystkim ludziom na zawsze i bez opłat.

W szczególności, fundacja Wikimedia proponuje zmienić warunki licencjonowania oraz zasady korzystania ze wszystkich serwisów w sposób następujący:

  1. udostępnić całą zawartość serwisów, która była do tej pory rozpowszechniana na zasadzie licencji wolnej dokumentacji GNU (z zapisem "udostępniono na zasadach tej lub jakiejkolwiek późniejszej wersji licencji GFDL"), również na zasadzie licencji CC-BY-SA 3.0, ponieważ taka możliwość została wprost zapisana w najnowszym wydaniu licencji GFDL;
  2. wprowadzić wymaganie, aby wkład użytkowników na nowych zasadach był udostępniany na obu wspomnianych wyżej licencjach, jednakże zezwolić na umieszczanie w serwisach treści pochodzących od osób trzecich, a dostępnych tylko na zasadzie CC-BY-SA;
  3. poinformować osoby korzystające z zasobów serwisów Wikipedia, że zasoby upublikowane wyłącznie na licencji CC-BY-SA nie mogą być wykorzystywana na zasadach opisanych w GFDL;

Autorzy i redaktorzy będą proszeni o wyrażenie zgody na uznanie ich autorstwa przez korzystających z dzieł ich autorstwa, spełniając tym samym wymagania licencji CC-BY-SA. W zgodzie z dotychczasowymi zasadami i praktyką, uznanie autorstwa nastąpić może przez utworzenie odnośnika lub podanie adresu URL do artykułu, w którym zawarta jest treść autorstwa danej osoby.

Dokładniejsze omówienie tych zasad znajduje się na stronie pytań i odpowiedzi.
Zmiana licencji
This box: view · talk · edit

Powody wprowadzenia tej zmiany[edit]

Uważamy, że powinniśmy zmienić zasady udostępniania z następujących powodów:

  • Nie można obecnie wymieniać tekstów z uczestnikami innych projektów, udostępniających swoją treść na zasadach licencji Creative Commons - uznanie autorstwa - na tych samych zasadach. Uczestnicy tych projektów nie mogą również korzystać swobodnie z zawartości serwisów Wikimedia. Ponieważ setki tysięcy twórców na świecie korzystają obecnie z licencji z rodziny Creative Commons, licencje te stały się obecnie najczęściej stosowanym zbiorem zasad udostępniania dzieł innych niż oprogramowanie. Główną myślą projektów Wikimedia jest swobodny przepływ wiedzy między społecznościami w Internecie, stąd takie przeszkody prawne nie pozwalają na realizację naszej misji.
  • Wśród zapisów licencji wolnej dokumentacji GNU (GFDL) można znaleźć dość uciążliwe postanowienia, takie jak na przykład wymaganie załączania pełnego tekstu licencji wraz z egzemplarzem dzieła. Takie wymagania praktycznie uniemożliwiają ponowne wykorzystanie tekstu pisanego i multimediów (nagrane lub drukowane wersje artykułów, odbitki zdjęć itp.). Najważniejszym celem społeczności Wikimediów jest jak szerzenie wolnej wiedzy. Dotychczasowe zasady naszych serwisów pozwalały na wykorzystanie zasobów tych serwisów w bardzo swobodny sposób, jednak niespójność tych zasad z tekstem prawnym licencji prowadziły do zaistnienia niepewności co do tego, jakie formy korzystania z serwisów są właściwie zgodne z prawem. Taka sytuacja mogła prowadzić do uprzywilejowania tych odbiorców, którzy mogli pozwolić sobie na poradę prawną w tej kwestii, co stoi w sprzeczności z naszymi zasadami.

Proponowana zmiana zasad udostępniania serwisów służy umożliwieniu swobodniejszej wymiany informacji oraz łatwiejszemu korzystaniu z zasobów wolnej wiedzy na całym świecie, zgodnie z naszym credo: chcemy stworzyć świat, w którym każdy człowiek może swobodnie dzielić się całością zgromadzonej wiedzy ludzkiej.

Tryb podejmowania decyzji[edit]

W celu podjęcia decyzji, czy wprowadzić zmienione zapisy, chcemy przeprowadzić głosowanie wśród członków społeczności Wikimediów. Wszyscy użytkownicy (z wyjątkiem botów), którzy dokonali przynajmniej 25 edycji w dowolnym z projektów Wikimedia przed dniem 15 marca 2009 roku mają prawo do wzięcia udziału w głosowaniu.

Będzie można oddać jeden z następujących głosów: Można oddać jeden z następujących głosów:

  • Tak, jestem za zmianą;
  • Jestem przeciw zmianie;
  • Nie mam zdania, wstrzymuję się.

Jeśli zmiana nie zostanie poparta przez przynajmniej 50% głosujących, nie zostanie natychmiast wprowadzona w życie. Wówczas będą prowadzone dalsze konsultacje w tej sprawie w Radzie Fundacji oraz wśród społeczności.

Jeśli zmianę zasad poprze 50% lub więcej głosujących, zostanie ona przekazana Radzie Fundacji do zatwierdzenia. W zależności od wyniku głosowania oraz od charakteru ewentualnych sprzeciwów, Rada może podjąć decyzję, czy należy dalej prowadzić konsultacje, czy też przedstawić inny wariant lub przeprowadzić zmianę w proponowanym kształcie. Rada akceptując zmianę zasad wyznaczy jednocześnie termin wejścia zmiany w życie.

Głosowanie rozpocznie się w kwietniu 2009 roku. Mamy już wstępną propozycję kalendarza wyborczego.

Przed i w trakcie głosowania można dyskutować propozycję na stronie dyskusji.