Requests for comment/User:Cekli829

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

The following request for comments is closed. No activity in ages and SJ mentions it lies within bureaucrat's discretion on the talk page. Snowolf How can I help? 06:16, 21 July 2013 (UTC)[reply]


User:Cekli829 from Azerbaijani wikipedia[edit]

Уважаемые администраторы!. Проблема очень серьезная:

en:Dear Admin!. The problem is very serious:

1. На голосовании которое прошло на Азербайджанской Википедии [1] админ. Cekli829 [2] не смог набрать требуемого числа голосов. В правиле говориться: Status-kvonun dəyişilməsi ilə bağlı səsvermələrdə səsvermədə iştirak edənlərin ən azı 2/3-si müsbət rəy bildirməlidir (neytral səslər cəmi səsə daxildir)[3]. Чтобы изменить статус-кво, 2/3 часть всех голосов (считается и нейтральные) должны голосовать за. Но на данном голосовании голосов не достаточно: 22 голосов. 22<23,34 А это означает что User Cekli829 [4] не достоин быть администратором.

1.en: On the ballot which was held at Azerbaijan Wikipedia[5] админ. Cekli829 [6] Admin. Cekli829[7] could not gather the required number of votes. The rule is said: Status-kvonun dəyişilməsi ilə bağlı səsvermələrdə səsvermədə iştirak edənlərin ən azı 2/3-si müsbət rəy bildirməlidir (neytral səslər cəmi səsə daxildir)[8]. To change the status quo, 2/3 of all votes (and is considered neutral) should vote for. But on this vote is not enough: 22 votes. 22 <23.34 This means that User Cekli829 does not deserve to be an administrator.

2.Когда от Cekli829 требуют показать источник, он отвечает: Я сам источник [9]

2. en: When Cekli829 was asked for a source, he said: I am the source itself[10]

3. Во время голосования предлагает User голосовать за другого User :[11]

3.en: During the voting offers a User to vote for another User[12]

4. See: [13] Я считаю все аргументы очень серьезными и достаточными чтобы отнять у Cekli829 статуса sysop. В Азербайджанской Википедии нет стюарда, по-этому надеюсь на Вас!--Irada 18:56, 12 January 2011 (UTC)[reply]

4.en: I think all the arguments are very serious and sufficient to deprive Cekli829 status of sysop. In Azerbaijani Wikipedia there is no steward, that's why we put our hope on you!--Irada 18:56, 12 January 2011 (UTC)[reply]

Я упоминала об этом здесь: [14] --Irada 18:56, 12 January 2011 (UTC)[reply]

en: I mention this here: [15] --Irada 18:56, 12 January 2011 (UTC)[reply]
Hörmətli istifadəçilər! Mən əvvəlcə Sizi salamlayaraq, İradə xanımın mənim haqqımda burada yazdıqlarına reaksiya vermək istəyirəm. İnanıram ki, doğru qərar qəbul edəcəksiniz. İlk əvvəl onu bildirim ki, Azərbaycandilli Vikipediyada İradə xanımın fəaliyyəti ilə bağlı heç bir kəsə şikayətim yoxdur. Çünki o istər idarəçi kimi, istərsə də istifadəçi kimi fəaliyyətində təbii olaraq səhvlərə yol versə də, bununla bağlı müəyyən məqamlarda mən ona şəxsən münasibət bildirmişəm. Və zaman-zaman, hətta onun özü də öz səhvlərini etiraf etmişdir. Bütün bunları təbii qəbul edirəm. Və Sizdən yalnız 1 məsələ ilə bağlı xahişim var. İdarəçi İradə xanımdan Etimad səsverməsinə getməyini tələb edin. Necə ki, mən bunu etdim və yenidən etimad qazandım. Bunu mənim lehimə səs vermiş 22 istifadəçi də təsdiq edə bilər. Necə ki, hörmətli bürokratımız Sortilegus da səsverməyə yekun vuraraq bunu təsdiq etmişdir.
Mən bütün bunları burada da yazmışdım. --Cekli829 08:29, 13 January 2011 (UTC)[reply]
en:Dear users! I welcomed you before, you write about me her reaction to the next file I want. I believe, will the right decision. First, notice that it, not a soul on the activities of her next file Azərbaycandilli Wikipedia şikayətim there. Whether it is the administrator, as well as user activity, such as a natural Although the mistakes, and some points on this opinion, I expressed to him personally. And from time to time, even if it itself has admitted his mistakes. I accept all this, of course. And you only have 1 request on the issue. Trust Administrator Irada khanim səsverməsinə getməyini request. How do I do it again, and I got confidence. I can not confirm it lehimə voted 22 to the user. How is it, our dear bureaucrat Sortilegus Summing up the voting was approved. I have them all here yazmışdım. --Cekli829 08:29, 13 January 2011 (UTC)[reply]

See also: User talk:Irada#Yalnız META-da --Cekli829 14:26, 13 January 2011 (UTC)[reply]