Jump to content

Chiến lược/Phong trào Wikimedia/2017/Nguồn/Brand awareness, attitudes, and usage research (July 2017)

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

Là một phần của quá trình Chiến lược Di động Chiến lược năm 2017, Tổ chức Wikimedia đã tiến hành một loạt các cuộc điều tra ở bảy quốc gia khác nhau nhằm giúp cho phong trào hiểu rõ hơn về nhận thức, thái độ và cách sử dụng của người dân nói chung về dự án phổ biến nhất, Wikipedia, ở các vùng nhận thức cao. Dưới đây bạn sẽ tìm thấy các báo cáo ban đầu và những hiểu biết ban đầu từ các cuộc khảo sát cùng với mô tả về phương pháp và dữ liệu bảng câu hỏi. Các cuộc điều tra và các báo cáo kết quả được thực hiện bởi Wellspring Insights & Innovation Inc., một công ty phân tích dữ liệu bên ngoài và công ty nghiên cứu thị trường, tham khảo ý kiến của nhân viên Tổ chức Wikimedia. Ngoài việc đưa ra cuộc khảo sát, Wellspring đã cung cấp các phân tích được tìm thấy trong phần tóm lược của bản tóm tắt, những điểm chính quan trọng và báo cáo quốc gia. Trong những tháng tới, Wikimedia Foundation và các đối tác di chuyển sẽ phân tích dữ liệu này để thông báo cho tương lai của phong trào.

Phương pháp luận

Cuộc khảo sát được tiến hành tại Pháp, Đức, Nhật, Nga, Tây Ban Nha, Anh và Mỹ thông qua một cuộc khảo sát trực tuyến có thể truy cập trên máy tính cá nhân, máy tính xách tay hoặc thiết bị (máy tính bảng, điện thoại thông minh). Tổng cộng có 1.150 cuộc khảo sát với người sử dụng internet (cá nhân truy cập Internet qua bất kỳ loại thiết bị và kết nối nào) đã được hoàn thành ở mỗi quốc gia. Tất cả những người trả lời đều từ 13-49 tuổi; GenX được xác định từ 36 đến 49 tuổi, GenY 20-35, và GenZ 13-19.

Việc lấy mẫu hạn ngạch không được xác định đã được sử dụng theo khuyến nghị của nhà nghiên cứu. Những người tham gia được thu thập ngẫu nhiên từ nhiều bảng nghiên cứu trực tuyến (chọn tham gia) để giúp giảm thiểu sự thiên vị bằng cách đưa người dân từ mọi tầng lớp xã hội, địa lý và sở thích. Hạn ngạch được thiết lập cho mỗi quốc gia để cân bằng mẫu và cung cấp mẫu đại diện nhất có thể theo nhóm tuổi, giới tính và địa lý. Tất cả dữ liệu đã được cân xứng theo tỷ lệ.

Lưu ý: Theo định nghĩa, các kỹ thuật lấy mẫu không xác suất có nghĩa là chúng ta không thể tính được lề của lỗi lấy mẫu. Kết quả và kết luận có thể đại diện cho dân số mục tiêu nhưng là "định hướng" hơn là "có thể dự báo được". Những khác biệt được quan sát thấy giữa các quần thể không thể được thảo luận dưới dạng "ý nghĩa thống kê", chỉ có ý nghĩa theo hướng.

Liên kết với chỉ tiêu xác định của nhà nghiên cứu có thể tìm thấy dưới đây:

Tóm tắt nội dung chính và thông tin chi tiết chính

Tại liên kết bên dưới, bạn sẽ tìm thấy một bản tóm tắt điều hành 10 trang về các phát hiện cấp cao nhất được nhà nghiên cứu đưa ra. Các khuyến nghị chính và cơ hội từ bản tóm tắt được liệt kê ở cuối tài liệu này.

October 26, 2017 Staff Presentation

The below links are from the researcher's Wikimedia Foundation staff presentation on October 26, 2017. The presentation was recorded and accompanying slides are also linked below.

Báo cáo quốc gia

Báo cáo phân tích sâu ở mỗi nước được liên kết dưới đây. Các báo cáo của Wellspring cung cấp phân tích từng quốc gia về số liệu điều tra có liên quan được nghiên cứu.

Bảng câu hỏi

Một bản sao của câu hỏi được sử dụng dưới đây. Bản câu hỏi đã được dịch sang tiếng địa phương cho mỗi quốc gia (tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Nhật, tiếng Nga và tiếng Đức). Những người tham gia được lựa chọn để chọn ngôn ngữ mà họ thích nhất để hoàn thành cuộc khảo sát bất kể vị trí địa lý.

File dữ liệu

Dưới đây là các tệp dữ liệu theo định dạng CSV và SPSS. Các yếu tố trọng số được bao gồm trong các tệp SPSS. Các tệp CSV không được tính trọng số.

Bảng thông tin mỗi nước
Bảng chéo từng quốc gia
Các tệp dữ liệu khảo sát thô