Jump to content

WikiAdvocates/Programs/Art and Feminism Philippines 2022/Interviews

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Art and Feminism Philippines 2022 List of articlesJoin the CampaignGallery and Activity LogExhibitInterviews

International Women's Day[edit]

"Maugmang Internasyunal na Kaaldawan para sa mga Kababaihan! Bilang pagrumdom asin pagtau nin onra sa dakulang tabang asin kabtang kan kababaihan sa satuyang banwaan, maninigo man na madangog ta an saindang tingog. An saindang mga mensahe, bilang sarong ina, maestra, pintor, parasurat, o sa ano pa man na propesyon, lugod magunuan ta nin adal asin inspirasyon tanganing kita man magin marhay na tawo sa satuyang mga tugang, katood, banwaan, asin sa lambang saro. Mabuhay kamo gabos!"

On March 8, 2022 we were able to interview several women in different professions, fields, and parts of society. Some of them are teachers, students, housewives, activists, artists, and writers.

Mothers[edit]

'Where do you see the woman as part of a society? I think as a child, by simply helping them at home to prevent any problem and by supporting them to their decision for our own good. And if I can provide for my own needs, I am not asking them anymore. That's what I am doing for us to be okay and happy.- Ferly Salvidar , Mother All I could give to my children and my family, was to accompany my husband on his work and sell those fishes we caught. - Shirley Pesino, Mother I could sacrifice my life so that life would be better for my family and my children would grow up well. - Sheryl Joy Passaron, Mother
Sain mo nahihiling an babayi bilang parte kan sarong sosyodad? Sa tingin ko, bilang isang anak sa simpleng pagtulong ko sa bahay upang hindi magkaroon ng problema at pagsuporta sakanila sa kung anong desisyon nila para sa ikabubuti namin. At kung kaya naman tustusan ang pangangailangan ko ay hindi na ako humihingi pa sa kanila. Yan ang ginagawa ko para maging okay at masaya.- Ferly Salvidar, Ina, Pasacao An kaya ko lang itao sa aki ko asin sa pamilya ko, an pag iba sa pag hanapbuhay, tapos tindahon ang dakop kan agom ko sa pagpangke. - Shirley Pesino, Ina, Pasacao Kaya kong isakripisyo an buhay ko maging maayos lang an buhay saka maging pakaray sana an sakong mga aki. -Sheryl Joy Passaron, Ina, Pasacao


For me as a housewife, I am making sure that my children and my husband are safe and not neglected when he comes back home from work. -Alyssa Miravalles, Mother I can sacrifice all the things that would make me happy, just for me to give everything to my family most especially to my children. - April Pasaron, Mother I simply give my time in the way of cooking for them to eat on time. Whenever they are sick, I am always on their side taking care of them. -Alma Ravanilla, Mother The things that I do for the sake of my family is, first of all I taught them good manners or good treatment to people and taking care of my children and husband. I will do everything for the sake of my family or as a woman that serves as the light in our home to have a strong foundation of our togetherness. -Lysiel Binangbang, Mother
Para sako na housewife, maging safe and dae napapabayaan mga aki pati na an agom pag aabot hali sa trabaho -Alyssa S. Miravalles, Ina, Pasacao Kaya ko isakripisyo an gabos na pansadiri kong kaugmahan, maitao lang an gabos sa sakong pamilya lalo na sa sakong aki. - April Passaron, Ina, Pasacao Simple lang tinatao ko an oras ko sa paagi nin pagluto makakan sinda sa tamang oras. Pag may makulog yaon ako inaataman ko sinda.

- Alma Ravanilla, Ina, Pasacao

Ang sakoyang maitatao para mapamarhay ang sakong pamilya inot na inot tutukdoan ko ang aki ko kang mga magayon na pag uugali o magayon na pag trato sa tao tapos ang pag asikaso sa sakuyang aki tapos agom,gabos gigubuhon ko para mapamarhay ang sakong pamilya,o ang pagiging ilaw sa laog kang harong para maging posog ang harigi kang samong iribahan. -Lysiel P. Binangbang, Ina, Pasacao

Teachers[edit]

'Where do you see the woman as part of a society? What I can contribute to my family is to give them a little of financial support and help them in times of trouble. I am only one call away. - Sharon Barrameda, Teacher Women can be seen as a part of a community in being a Mother. Especially when she is a mother of her community, she has a big responsibility to protect her children and make the economy of the community rise. -Romalie B. Subastil, Teacher I have been seeing women in the workforce. It is based on my everyday riding to a jeepney, everyday they are rushing to get into jeepney while wearing their uniforms at their work. Most of the passengers in the jeepney are women, back and forth. If we have seen them as a homemaker before inside the house, now aside from being a homemaker, they are also in the workforce. -Leziel Bermudo, Teacher
Sain mo nahihiling an babayi bilang parte kan sarong sosyodad? An maiaambag ko sa pamilya ko pagtatao ako nin kadiit na pinansyal saka pagtabang sa mga panahon na may problema an pamilya ko.. One call away ako para sainda. - Sharon Barrameda, Teacher, Libmanan An babaye mahihiling mo bilang parte kan sarong banwaan sa pagiging INA dae matatawaran bilang sarong Ina. Lalo na kung sya sarong Ina nin banwaan dakula an saiyang gampaning papel na maprotiheran an saiyang kaakian..asin mapausbong an ekonomiya kan banwaan .- Romalie B. Nahihiling ko po an mga babayi sa workforce. Base po ini sa araaldaw na pagsakay ko sa jeep, araaldaw siribot an mga ini sa pagsakay sa jeep sulot an saindang uniporme sa trabaho.. halos po puro babae an laog kan jeep,pahali saka pauli. Kung kadto as homemaker kang sinda, sa laog sana kan harong, ngunyan bukod sa homemaker, nasa workforce na sinda.- Leziel Bermudo, Maestra


Women are part of the office, market, church, school and government. In the road, forest, ocean or even in outer space, women always have a space for them to help in community. In the simple way of helping my parents financially, by supporting their decisions, and by giving them my sympathy in times of difficulty, those are simple ways that I can say I am able to help and contribute to my family. Women can be seen as a part of a community in being a Mother. Especially when she is a mother of her community, she has a big responsibility to protect her children and make the economy of the community rise. -Romalie B. Subastil, Teacher
An babayi parte kan oficina, saudan, simbahan, eskuwelahan, asin gobyerno. Sa tinampo, bulod, kadagatan, o outer space man yan, an babayi pirming igwang espasyo tanganing sa banwaan makatabang. - Joyce De Guzman, Maestra Sa simpleng paraan ng pagtulong sa aking magulang sa pinansyal na bagay, Sa pagsuporta sa saindang mga desisyon, at pagdamay sa sainda sa oras ng kagipitan, iyan mga simpleng bagay sana na masasabi kong nakaka tabang at may na aambag ako sa sakong pamilya.- Gladys Pesino, Maestra An babaye mahihiling mo bilang parte kan sarong banwaan sa pagiging INA dae matatawaran bilang sarong Ina. Lalo na kung sya sarong Ina nin banwaan dakula an saiyang gampaning papel na maprotiheran an saiyang kaakian..asin mapausbong an ekonomiya kan banwaan .- Romalie B.

Writers and Social Activists[edit]

'Where do you see the woman as part of a society? Women, in general, have no fixed role in society. We, as women, refuse to be put in a box. We refuse to end up victimizing ourselves. It has to stop being the norm. Each and every woman has an individual journey to embark on and whatever or whoever they choose to become as long as it is not anchored on any forms of violence, they must be served respect, they must be heard, and they must be seen as human beings.-Shanelle Escuro, Visual Artist There's no limitation to what women can do. The truth is, we are taking the lead in different areas and this is no longer a surprise. But if a poor man is already being exploited, the greater the exploitation there is towards women. In the majority of the Philippine society that is composed of farmers, peasant women are at the forefront. We can see them in the thousands of organizations in the country, fighting for genuine agrarian reform. When it comes to workers, working women are part of the struggle for humane and sufficient wage. This is an essential role of women because the freedom of all genders is the freedom of all classes. To answer the question: a woman's place is in the struggle.- Sasah Sta. Rosa, Jovenes Anakbayan Regional Secretary Gener al / Kabataan Partylist Bicol Spox I see women in people crossing the road, dodging the passing vehicles. I see the woman among the jeepney drivers patiently waiting to gather passengers. I see the woman among those carrying cement, among those having coffee at dawn, among the drunks on the street. I see the woman in what I do every day, going on, sharing themselves, falling in love, and being loved. -Roxanne Berido, Writer
Sain mo nahihiling an babayi bilang parte kan sarong sosyodad? Walang limitasyon ang kakayanan ng isang babae. Sa katunayan, nangunguna tayo sa iba't-ibang larangan at hindi na ito nakakabigla. Kunsabagay, kalahati ng mundo ay mga babae. Ngunit, kung ang lalaking maralita ay pinagsasamantalahan, mas mabigat at patong-patong ang pananamantala sa mga kababaihan. Sa mayorya ng lipunang pilipino na binubuo ng mga magsasaka, nasa prontera ang mga kababaihang pesante. Makikita ito sa laksang bilang ng mga organisasyon sa buong bansa na nakikipaglaban para sa tunay na repormang agraryo. Sa mga manggagawa, kabilang ang mga kababaihang manggagawa na nakikibaka para sa makatao at nakabubuhay na sahod. Ito ay esensyal na gampanin ng mga kababaihan dahil ang paglaya sa ari ay paglaya sa uri. Bilang pagsagot sa tanong: nakikita ko ang kababaihan sa pakikibaka. - Sasah Sta. Rosa, Jovenes Anakbayan Regional Secretary General / Kabataan Partylist Bicol Spox Nahihiling ko ang babayi sa mga tawong nagbabalyo ning tinampo, naghihinimbang kang mga nag-aaging awto. Nahihiling ko ang babayi sa mga jeepney driver na nagtyatayaga makatipon ning pasahero. Nahihiling ko ang babayi sa mga nagpapasan semento, sa mga nagkakape kung maagahon, sa mga burat sa kanto. Nahihiling ko ang babayi sa ara-aldaw kong gibo, nagpapadayon, nagheheras kang sadiri, namomoot, kinamomootan.- Roxanne Berido, Parasurat
Where do you see the woman as part of a society? All of parts of society, along with Malacañang. -Doods Santos, Writer My question is, how can women not be a part of a community? If they don't have participation in cultural activities? If they are not members of catholic church? If anarchist? If they are trouncing their mate or if they don't have a title or position in the highest state of society. -Edna Campana I see women as a whole part of society. We can't call a society as "Entire" if there's no women. Of course you need to be a responsible human as a member of the family to have a better life. -Maju Bihag, Student
Sain nindo nahihiling an babayi bilang parte kan sarong banwaan? Sa gabos na parte kan sosyodad, kaiba na an Malacañang. -Doods Santos, Parasurat Ang hapot ko man, pano dai nagiging parte an babayi kan banwaan? Kun mayong partisipasyon sa mga aktibidad kuktural? Kun bakong myembro nin katolikong simbahan? Kun anarkista? Kun nagpapadaog sa agom o kun mayong titulo o katungdan sa halangkaw na estado kan sosyodad? -Edna Campana An babayi nahihiling ko na parte kan kagabsan nin satong sosyudad. Dai man maaapod na "entero" an sarong sosyudad kung mayong babayi. Kun mayong babayi na kabali sa pagdesisyon, trabaho, arte, asin dunong, dai man makahahangos an satong komunidad. Ibig sabihon, kulang an sosyudad na mayong babayi. Dakula an ambag nin babayi sa pagkrear nin sarong marinas, matibay, asin pinagisipang sosyudad. -Dawn Nival Ramirez , Parasurat Syempre kaipuhan mong maging sarong responsabling tao sa laog kan sarong pamilya para an pamumuhay maging maayos. - Maju Bihag, Estudyante
They are the light or happiness of a community. Because without women, there's no human in this world, they are the ones who gave birth to us, that's the reason why communities have happiness and aliveness. -Daphne Boncodin, Student Of course you need to be a responsible human as a member of the family to have a better life. -Maju Bihag, Student
Sinda sarong liwanag o kaugmahan sa sarong banwaan. Ta kung mayo an kababaehan dae magkakaigwang tao sa kinaban, sinda baga an nag aki sato, yan an ginikanan kung tano maugma saka may buhay an sarong banwaan. -Daphne Boncodin, Estudyante Syempre kaipuhan mong maging sarong responsabling tao sa laog kan sarong pamilya para an pamumuhay maging maayos. - Maju Bihag, Estudyante