Wikimedia Foundation elections/Board elections/2009/Candidates/ksh

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
De Affshtemmung jingk bes om 10. Aujuß 2009. Jäz wääde kei Shtemme mieh aanjenumme.
Aam 12. Aujuß 2009 woodt bikannt jemaat, wat eruß kohm.
Förshtandswahle 2009
Ojjanisazjohn

Adam Koenigsberg (CastAStone)[edit]

Einzelheite zosammejefaß: 
 • Päsönlesch:
  • Name: Adam Koenigsberg
  • Allder: 25
  • Vun: Columbus, Ohio, USA (ävver bes zom 15. Aujuß en Dublin en Irland)
  • Shprooche: Änglesch, jeschrevve Shpanish
 • Beijdrähsch:
  • Dobei zick: 25. September 2005
  • Aktiv en de Wikis: en.wikipedia, ävver och anderswoh, wann esch merken, dat esch jet hellfen kann.
Säät övver sesh:  Zosammejefaß:
 • Äfahrung em Vörschtand
 • Äfahrung mem Jeld ensammele
 • Kandidaat för dä master (MBA) aan de Universiteit vun Ohio
 • Metmaacher

Zohüüre un zosamme ärbeide, öm ene jemeinsame Boddem ze ähreische bei schwiirijje un zicköpwändejje Saache, weil jäd om Shpell schteit, wa weeschijjer es, wi mir sellver un uns klein Esch: Dat es, wad esch jeliehrt han en minge fönef Johre em jemeinnözije Vörschtand, un ming Praktikums-Äfahrung em Senaat vun de Vereineschte Schtaate. Ming Äfahrung doh dren, polletesche Kampannje ze ojaniseere, hät mesch ming Bejaabung fenge lohße, öm Jeld ze kötte un et ze krijje, der oohne de eije Prinzippije ze verkoufe. Dat es jät, wat de Wikimedija em Momang bruch. Di Äfahrunge, zosamme jebraat met minge Ußbeldung em Verkmarkte un Jeldsaache han mer jejovve, dadd esch de schwiirejje Äntscheidunge, di op der Vörschtand zohkumme, met mingem joode Weße met op der Wääsch bränge kann.

Wikimedia bedügg för mesch, Weße en de Wält ze bränge dorsch un met Jenoueschkeit, Offeheit, un en frünndlejje Höfeleschkeit. Esch ben mesch aam freue, op usch all hüüre ze künne en de nääxte zwei Johr, un et Werrke, öm uns Idejaale oprääsch ze hallde.

Doht mesch als ne Vörschtand wähle för 2009 bes 2011. Ühr Äwaadunge wääden esch nit bloß äfölle, nä, övverträffe.

Et Ojinaal vun däm Täx, op Änglesch.

Beauford Anton Stenberg (B9 hummingbird hovering)[edit]

Einzelheite zosammejefaß: 
 • Päsönlesch:
  • Name: Beauford Anton Stenberg
  • Allder: 36
  • Vun: Melbourne en Australije
  • Shprooche: Änglesch, en de Houpsaach
 • Beijdrähsch:
  • Dobei zick: 2006
  • Aktiv en de Wikis: en.wikipedia,
   en.wikiversity, en.wiktionary,
   I sinn de Wikimedia Shtefftung & ier Famillisch vun Projäkte als ene Beidraach zoh wat esch de 'Jruuße Zosammeföhrung, der juuße Zosammefloß' vun Weße(n) un Müjjeleschkeite op de Minsche zohkumme sinn, wat offe un zohjänglesch för alle Minsche en alle Zigge sinn weed, in ene sehr werklesche un jriifbaa nohe Zohkunnf.
Säät övver sesh:  Esch konzentrieren mesch op et Afbelde, Sammele un et Fottschriive vun de Minsche ier Weße (de ungerscheidlijje Zoote Weße) un dänne ier Projäkte un däät mesch ärsch freue ming profässjonälle ojannistooresche Kloochheit un ming bescheide lebändejje Äfaarung em Vörschtand en et Shpell ze bränge. En de Shteftung sinn esch mesch sellver polletesch als enen Enkluusjonest. Sid esu joot un doht mesch aanschrrive, wann Ühr jet klohjeshtallt ahh wullt, am beste diräk övver eine vun dä Kanääl heh:

Et Ojinaal vun däm Täx, op Änglesch.

Brady Brim-DeForest (Bradybd)[edit]

Einzelheite zosammejefaß: 
Brady Brim-DeForest
 • Päsönlesch:
  • Name: Brady Brim-DeForest
  • Allder: 25
  • Vun: Los Angeles en Kalifornije en der USA
  • Shprooche: Änglesch, e beßje Franzüüsesch
 • Beijdrähsch:
  • Dobei zick: 29 January 2005
  • Aktiv en de Wikis: en.wikipedia, zweschedren aktiv op Commons, en.wikitionary
Säät övver sesh:  Als ene Vörschtand, wäden esch för et offe, dorschseeschtesch Jeschprääsch met de Jemeinschaff enträdde un esch wääden mesch mööhe, als seng Schtemm un senge Bottschafter ze deene.

Em besöndere wäden esch:

 • för en lange Beschtändeschkeit vun de Wikimedija Projäkte plane, doh dövver en Aanjebott obzeboue, wat de Onafhängeshkeit vun de Ojanisazjuhn nit en Jefaa brengk.
 • der Wikimedia Moot maache, offe Schtandads för et täschnesche Zosammewerke opzenämme, wat ier Roll als ene weschtije Knootepungk em Levensroum vun dä Systeme för e offe Weße wigger sescher schtelle sull.
 • Enträdde doför, dat et Internet neutraal bliet, öm doför ze sorrje, dat de Aanschtrengunge, die hück en de Wikimedija Jemeinschaff jemaat wääde, sesch op lange Zick ußzahle, un uns för Jenerazjuhne en de Zohkunnf erhallde blieve.

Esch han ene ömfänglesche Hengerjrund em Verwallde bei Ojanisazjuhne, di ohne Jewenn ärbeide un Äfahrung als Vörschtand dä de Welte met un ohne Jewenn ömschpannt.

Ußerhallef vun de Wikimedija: Esch ärbeiden bei Tubefilter, ben ene Aktive em DataPortability Projäk, woh esch aff Aanfang 2008 als e Metjleed en dä Leidungsjropp, un als Schatzmeister em Vörschtand jedeent han. Esch ben Metjleed un Sekretär bei de Schtefftung Open Web, enem Metjleed vun de OpenID Schtefftung, un ene Metbejönder vum OpenFriends Projäk. Esch leiten och de Bemöhunge bei Open Soil, ene Wääsch met freie Quelle för Saatjoot ze Lizänseere opzeboue.

Et Ojinaal vun däm Täx, op Änglesch.

Dan Rosenthal (Swatjester)[edit]

Einzelheite zosammejefaß: 
Dan Rosenthal
 • Päsönlesch:
  • Name: Dan Rosenthal
  • Allder: 26
  • Vun: Washington, D.C., de Houpshtadt vun der USA
  • Shprooche: Änglesch
 • Beijdrähsch:
  • Dobei zick: Jannewa 2006
  • Aktiv en de Wikis: en.wikipedia, wäähßelwieß och aktiv op Meta, Commons, un Eijfach Änglisch.
Säät övver sesh:  Esch jläuven, esch han et nüüdesch Wesse, Fachkund, un de Äfahrung, öm en de WMF ierem Vörshtand ze deene. Esch ben e Metljeed em Kummitee för de Kommunikazjuhn vun de WMF, ene Kontak för de Press för de Shtefftung, un eine, dä de rääschskundije Saache om OTRS beärbeidt. Esch ben och ene Aktive en de Kommunikazjuhn offline: Esch woren pb divärse Wiki-Treffe, han bei de NIH Wikipedija Akademie metjehollfe, un wor eine vun de Köpp vun dä Veraanschtalldung „Wikipedia liebt Kunß“ (Wikipedia Loves Art) en Washington, D.C. en der USA. Esch ben enen kinischen Studente-Vertredder (clinical student attorney) aan de Glushko-Samuelson Intellectual Property Clinic un krijjen em Mai mingen J.D. Tittel vun de American University, ene hühtere Rääschß_Scholl. Esch han Äfahrung als Vörshtand vun nit op Jewenn orienteere Ojanisazjuhn en minge Heimat, de USA, un esch han ene Etaa vun drei-veedel Milljuhne Dollar em Johr kontrolleet.

Esch han de Lück uss_em Bürro immer ens widder jetrofe, un di sin fantastesch, han Talänt, un don sesch henjävve. Et is nit dem Vörshtand sing Saach, dänne en iere dääschlesch Zottier erin ze rädde, ävver de Shtefftung ensjesamp ze föhre un zesamme ze hallde. Esch wääden hellfe, dat ze donn, un doför Pachtnerschaffte met ähnlesch jesennte Ojanisazjuhne enjonn. För_e Beishpell, esch hann ene Zosammeärbeit opjebout met däm Smithsonian Amerikanesche Kunß Museum, di en ene Vereinbaarung jemündt es, jruuße Deile vun dänne ier dijitaliseete Beldersammlung för zom Huhlaade noh de Wikimedia Commons freizejävve.

Et Ojinaal vun däm Täx, op Änglesch.

Domas Mituzas (Midom)[edit]

Einzelheite zosammejefaß: 
Domas Mituzas em Johr 2008
 • Päsönlesch:
  • Name: Domas Mituzas
  • Allder: 26
  • Vun: Vilnius (Wilna) en Littaue
  • Shprooche: Littauesch, Änglesch, un Rußesch
 • Beijdrähsch:
  • Dobei zick: October 2003
  • Aktiv en de Wikis: wikitech un Vörschtand
Säät övver sesh:  Esch han zick 2004 aan de zentraale Teschnek un aam Bedrief metjeärbeit, un ben em Jannewaa 2008 en der Vörschtand vun de WMF jekumme - dröm han esch beeds, de Entwecklung vu de Täschnek un de Ojanisazjohn, övver lange Johre metjemaat.

Esch bedraachten de Wikimedija Shtefftung als ene Deens-Ojanisazjohn, di Jemeinschaffte met dänne ier Projäkte onger de Ärm jrief, un der Hengerjrund oprääsch hällt, för jet ze schaffe un zosamme op de Bein ze schtelle - se jif dä rääschleche Boddem, de Ömjävung för meddenein en Kuntak ze sin un sesch ußzetuusche, un natöörlesch de Täschnek för frei Enhallde.

De Ojanisazjohn sellver is un sullt immer, wääje dä Aat wi se aan Jeld kütt, doför aam sorje sin, dat se sehr weetschafflich un eefizjänd es, un zo jeede Zick parraat, ußzejliesche zwesche dem Nüüdeje, dem Jewönschte un der ier Müjjeleschkeite un Fähjeschekeite.

Esch mösch en vill jrüüßer Jemeinschaff repräsenteere, nit bloß de Schriver, di heh et Wahlrääsch han. Do jitt et noch en riesije Lesserschaff die zwar nit schrieve deiht, ävver och ihr Bedörfniße hät, un för dat wat di bruch sin mir aam werke, uder sullte mer winnißtens. Se sin de Fürschprescher för uns Ärbeit un uns Visione, un mer sullte se ongerschtöze.

Di Ojanisazjuhn es jrad ene Deil en ene jrüüßere Bewääjung, di hät Vereine en ville Länder un Schwester-Ojanisazjuhne un all die ville Freiwellije - un et es weschtesch, se ze leite un schtüüre, öm de beste Ballangße op Duur ze behallde, sescher ze schtelle dat de freie Enhallde der Welt zor Verföjung schtonn för di Zeitallder, di vör uns lijje - sesch jäjesiggesch Kraff ze jävve.

Et Ojinaal vun däm Täx, op Änglesch.

Gerard Meijssen (GerardM)[edit]

Summary details
GerardM
 • Personal:
  • Name: Gerard Meijssen
  • Age: 50
  • Location: Almere en Holland
  • Languages: Holländesch, Änglesch, jät Dütsch un e beßje Franzüüsesch
 • Editorial:
  • Wikimedian since: 2004
  • Active wikis: GerardM
Statement Esch ben in vill Projäkte bedeijlesch jewääse, Wikipedia, Wiktionary, Commons, translatewiki.net un esch han liehre möße, dat zohwinnisch Täschnek, un zohwinnisch Ongerschtözung, un zohwinnisch Ojaniseer för uns Projäkte henderlesch es. Esch jläuven faß aan de Idee, „Donn Ding Jeld noze för wat han wells“ (op Änglesch: "put your money where your mouth is") un esch han ming Jeld en Täschnek wi et OmegaWiki, dat Zohsazprojramm LocalisationUpdate, un der Belääsch, dat Söke en ville Shprooch op Commons müjjelesch es, erin jeschtoche. Esch well de nüüdeje Meddel zosammefenge, öm met Vörrang ze boue un aan et Funkßeneere ze bränge, wat noch fäählt, öm all uns Shprooche un uns Projäkte aanjemesse ze ongerschtöze.

Dorsch ming Angjaschemang för de Schprooche ußer Änglesch, ben esch en et Schprooche-Kumitee jekumme, un e Metjleed em Dokemäntazjuhnszäntrom för de Schprooche vun der Wällt jewoode, em World Language Documentation Centre. Dorsch min Enträße aan joode un huhwäätejje Bellder en unser Projäkte förderen esch dijitaal Belder widder joot paraat ze maache, un esch hallden för uns joode Verbednunge met ungescheidlijje GLAM en de Nederläng oprääsch.

Als ene Vörschtand well esch der Bedarf un de Nudwendeschkeite vun de ander Schprooche un Kultuure e Jleischjeweesch bränge. Esch ben schwer aam jläuven, dat de Wikimedia en Bewääjung en de Wält es, un noh minge Äfahrunge sullte mer uns verbönde met Ojanisazjuhne, di desellve Wääte wi mier han. Zosamme wääde mer uns Ziel Wörkleschkeit wääde lohße: Weße för jeeder Ein!

Et Ojinaal vun däm Täx, op Änglesch.

Gregory Kohs (Thekohser)[edit]

Einzelheite zosammejefaß: 
Gregory Kohs
 • Päsönlesch:
  • Name: Gregory Kohs
  • Allder: 40
  • Vun: Pennsylvania en der USA
  • Shprooche: Änglesch, jet dütsch un Franzüüsesch
 • Beijdrähsch:
  • Dobei zick: Määz 2005
  • Aktiv en de Wikis: en.wikipedia, wäähßelwieß och aktiv op Meta, Commons, Wikiquote, un de Wikiväsäht.
Säät övver sesh:  Esch han für, de Verantwootleschkeit, de Profäßjonalität, un de huhe Qualliteit vun de Wikimedija ier Projäkte ier Förung, un ier Enhallde, noch aanzehävve. Esch ben ene Aanwender un Aanhänger vun de sujenannte Maatfochschung en ene Meedije- un Kommunkazjuhns-Ferma uß de 100 jrüüßte (noh dä Zeitschreff Fortune) met öm de hundertdousend Lück. Esch han och vermeddelt, e paa ungerscheidlijje Marke em Engernet ze plazeere, do dronger MyWikiBiz.com un Akahele.org - wat uß ene Ferma oohne Proffit eruß kohm. Esch ben och em Vörschtand vun zwei ongerscheidlijje Ojanisazjuhne, die nit för der Proffit ärbeide. Esch ben jlöcklesch verhiirodt (Määdscher, deiht mer leid för Üsch) un esch han en Doochter, vun dä bes De besönders henjereße.

Esch jläuven faß, dat de WMF iere Vörschtand ens kräftesch dorschjeschöddelt jehööt. Hä bedriev et Wahße vun de Wikimedia ierem Besetz, Päsonaal, un Etaa met enem alameerende Tämpo, wobei hä faß nix deiht, öm de Kultuur vun Verantwootungslooseschkeit, de Unprofäßjonallität, un ongerdorschnettleshe Qualiteit vun de Enhallde opzehallde. Dä Wääsch vun de Wikis wohr met joode Afseeschte jeflastert, ävver köözlesch deiht dä Schade för Einzelne, un en miise Reputazjuhn övverhand nämme, di uns verlääje maache sullt. Dröm weed et Zick, vöraan ze jonn, un de Entscheidunge ze träffe, di mer nüüdesch han, öm de Wikimedia ier Projäkte doför ze bewahre, dat se sesch sellver kapott maache.

Et Ojinaal vun däm Täx, op Änglesch.

José Gustavo Góngora (Góngora)[edit]

Einzelheite zosammejefaß: 
Góngora em April 2009.
 • Päsönlesch:
  • Name: José Gustavo Góngora
  • Allder: 22
  • Vun: La Seu d'Urgell en Katalonije en Shpaanije
  • Shprooche: Shpanisch, Änglesch, Katalonesch, Italljänesch un Pochtojeesesch
 • Beijdrähsch:
  • Dobei zick: Juuli 2006
  • Aktiv en de Wikis: ca.wikipedia, es.wikipedia (divärse Änderunge en ander Wikimedia Projäkte: miehts en.wiki un pt.wiki)
Säät övver sesh:  Als ene Shtudent vun de änglesche Shproochweßeschaff, dä dä Villfällteschkeit singe Respäk zollt, bedraachten esch mesch als jeeischnet för di Aufjab, un och doför, mesch met alle Minsche engernazjonaal ußzetuusche. Esch ben aan de UNED am shteudeere, dat es en Fään-Univäsiteit. Dröm kann esch mer ming Zick joot sellver enndeile, un wann esch jewählt ben, dem Vörschtand sing Fleschte follje.

Dozoh kütt, esch wohr em schpaanesche Schiidskummitee (och bekannt als CRC) för e Johr bedeilesch. Esch ben och ene Wiki_Köbes un ene Bürrokraat em Wiki zick em Johr 2007. Afjesinn dovun, esch ben em Momang ene Metmaacherprööver em katalonesche Wikipedija_Projäk, vun woh esch ene Vördraach zosamme aam possumenteere ben, dä op de Wikimania em Johr 2009 shtattfenge sull, en Ajentiinije, em näxte Oujuß. Esch han et Vertroue vun de Metmaacher_Jemeinschaff en dä Projäkte jewunne. Met ander Wööt jesaat, esch föhlem mesch dä Wikimedija ier Projäkte un Jrundsäz ärsch verflesch un verbonge.

Als ene Övversäzer met Äfaahrong, dä bei ettlije Wiki-Treffe bei wohr, udder se ojanniseet hät, met mieh wi 100 Atikelle övversaz, föhlen esch mesch joot en de Laare, de Wikimedija ier Räjelle un Jrundsäz ze övversäze, wann nüüdesch. Esch han de Wikimedija ier Projäkte övver de Welt ongershtöz, en Ländere, wi Urrujuwai, Schpaanije, udder Andorra, in divärse Ingervjuuß met de Meedije. Esch däät jähn ming Werk wigger jon, un di Verantwootung heh vun jez aan opnämme.

Et Ojinaal vun däm Täx, op Änglesch.

Kevin Riley O'Keeffe (KevinOKeeffe)[edit]

Einzelheite zosammejefaß: 
Kevin Riley O'Keeffe em Johr 2009
 • Päsönlesch:
  • Name: Kevin Riley O'Keeffe
  • Allder: 38
  • Vun: San Jose em nöödlijje Kaliffonije en der USA
  • Shprooche: Änglesch
Säät övver sesh:  Zick dämm esch aktiiv jewoode ben en de Wikipedia, es mer opjefalle, dat zwa jedes einzel Jescheeschje uß dä Seerij South Park singe eije Atikel hät, ävver de zahlreische Saache, di för uns fun Räähß Auße vun Inträße sin, aam Hätze lijje, un en Bedugdeniß för der Verstand han, dat di offeseeschlesch met Veraachdung behandelt woode sin, un wi et schingk, och beliibesch fottjeworfe woode sin. Esch han öff der Enndrock, als wi wann Atikele di för Lück us der poletesch Räschte vun inträße sin, sesch aan ene vill hüütere Shtanndatt hallde möße, ih dat se e Jeweesch un Aanäkännung kriije.

Ming Kandidatuur kütt vun minge Bedengke, di sesch aan dä Saach vun de Redefreieheit faß määt, udder velleisch e beßje jenouer, daan, dat de Verwalldung vun de WikiMedia Shtefftung ier verschiede Projäkte objäktihv un nit vöreinjenumme sin sull, met enem spezjälle Bleck op dat, wat esch enzwesche als ene lenks-liberaale Ennschlaach („polletisch korräk“) bei de Verwalldung vun de Wikipedia wahnämmen. Esch well nit behoupte, dat dat e jruß Problem wöhr. Em Jääjedeil, esch han en sehr jruuße Aachtung för de Wikipedia, un jenou esu joot för de Wikimedia Shtefftung ier Aanshträngunge, alles zohsamme jenumme. Ävver ming Äfahrung en de Wikipedia, un wat esch beim Schwaade met Andere jeliehrt han, di en ähnlesch Äfahrung jemaat hatte, hät mesch zoh däm Schloß kumme lehße, dat dat en Saach es, di en jeweße Bereinejung bruch, un dohdröm och ein es, woh mer velleisch et bäß mit ömjeiht, wann me doför en zohjewanndt un offe Uhr bei de WikiMedia Shteftung iere Förshtänd fengk.

Et Ojinaal vun däm Täx, op Änglesch.

Lourie Pieterse (LouriePieterse)[edit]

Einzelheite zosammejefaß: 
Lourie op Jöck em Wind
 • Päsönlesch:
  • Name: Lourie Pieterse
  • Allder: 18
  • Vun: Upington en Süüdaffrika
  • Shprooche: Afrikaans als Motterschprooch, un Änglesch.
 • Beijdrähsch:
  • Dobei zick: Oktoober 2008
  • Aktiv en de Wikis: en.wikipedia, winnijer aktiv op Commons.
Säät övver sesh:  Wann esch de hüjere Scholl fäädesch han, nex Johr, well esch ene Afschloß (Honors Degree) en Kään-Fissik aan de Unniväsitäät Stellenbosch en Süüdaffrika maache. Esch ben ene ußjesproche Mannschaffsspeller, ävver han och der Moot, de Föhrung zo övvernämme, wann et jebruch weedt. Esch ben beshtemmp en minge Aat, ojaniseet, un arbeiden hatt. Esch han Beidrääsch vun Bedügdenis en de Wikipedia op Änglesch jemaat, un han doh dat Rääsch zom „Retuur Nämme“ un „Zohjanng Enreschte“. Esch werken och op Spotlight met.

Esch jleuven wörklesch, Esch däät enen jrußaadijjen Vörschtand affjävve. Wiwall esch jung ben, han esch Fäjeschkeite un ben riif. Endämm datt esch mesch noh de Decke vum Unmüjjelesche schträken, krijjen esch emmer et Müjjelesche jedonn. Em Vörschtand ze sin, wööd mer en Jelääjeheit jävve, ene düdelijje Ongerscheid ze maache. Ming Houpziil es et, Södaffrika, ävver och janz Affrika, mieh en de Wikimeedija Shtefftung angjascheet ze krijje. Dat wööd mieh Öngerschtözung met Jeld bränge, de Bedeiligung schteijere, un dä Schtefftung de Schangß jävve, sesch en bes jäz koum aanjezapp Jääjende op unsem Äädball ußzedehne.

Ene Deil vum Vörschtand ze sin, es eine fun minge jruuße Dräum. Domet, ene Vörschtand ze wääde, künnd esch dä Schtefftung helfe, sesch en koum aanjezapp Rejoone ze verjrüüßere. Esch ben keine Ruhm un kein Maach aam söhke, allein ald weße, dat esch beidraare künnt, dä Schtefftung ier Ziele erreische ze künne, däät mesch schpez maache. Su, doot mer nit met Vöroodeile bejähne. Esch han, wat jebruch weedt.

Et Ojinaal vun däm Täx, op Änglesch.

Jussi-Ville Heiskanen (Cimon Avaro)[edit]

Einzelheite zosammejefaß: 
 • Päsönlesch:
  • Name: Jussi-Ville Heiskanen
  • Allder: 43
  • Vun: Helsinki en Finland
  • Shprooche: Finnesch als Mottershprooch, änglesch wi en Mottershprooch un beroflesch, Schweedesch joot för Onderhalldunge, un Kleineshkeite en Dütsch, Franzüüsesch, un Schottesch, dohzoh janz jrundlääje Adrikaans, un e verroß Sammlung vun Wööt en in Lojban un Esperanto.
Säät övver sesh:  Do sullts för mesch shtemme, wann och de Meinung häs, dat:
 • Der breede Berett vun unser Shprooche sullt besser onger de Vörshtänd verträdde sin, als bloß met einem Quote-Männeke, däm sing Motterschproch nit ein vun de Wältshprooche es.
 • Dat neu ojaniseete Ratjävver Kummitee sullt aanjeshtivvelt wääde, dat et en aktiive un verbendlijje Shtemm en Saache vun de Shtefftung ze wääde, Sick aan Sick met de Shtefftung ier Aanjeshtellte un dä Vörshtänd.
 • För alle Autoritäät vum Vörschtand woh mer ene Wääsch fenge kann, se aan ander Ojaane udder de Jemeinschaff ensjeamp wigger ze jävve, op en praktsche un rääschlesch einwandfreie Aat, doh sullte der Vörschtand dat donn. Ävver woh nüüdesch, moß der Vörschtand düdelsche kloh shtelle, wat uns Houp-Aufjabe un Ziele sen.
 • De Shtefung ier Unger-Vereine en de Länder künne nit de einzijje Ojaane för der Ußtuusch zwesche de Shproochejemeinschaffte sin. (Och wann se levvensweschtijje Deil vun sin). Di Minsche en de Jemeinschaff, di kei Enträße han aan de ojjaniseete Aate vum Metmaache, mööte tiräk draan bedeijlesch sin, de Löcke ze övverbröcke zwesche de Jemeinschaff un de Enhallde en uns ongerscheidlijje Shprooche un Projäkte, en dä Aat, wi es mieh us dem Momänt udder us de Lamäng ze maache es, un je nohdämm, wi se_t am leefsde han. Un mer dörve nimmohls di Shprooche un Jääjende verjäße, woh et wall nimmohls ene Verein udder en Shtefftung jävve weedt, wääje wat och emmer.
 • Wat mir hee aam don sin, es för en lang Zick, un werklesch unverjleichlesh!

Et Ojinaal vun däm Täx, op Änglesch.

Kat Walsh (mindspillage)[edit]

Einzelheite zosammejefaß: 
Kat Walsh
 • Päsönlesch:
  • Name: Kat Walsh
  • Allder: 26
  • Vun: Herndon en Virginia, en Vörshtat vun Washington, DC, en der USA
  • Shprooche: Änglesch, jrundlääje Schpanesch
 • Beijdrähsch:
Säät övver sesh:  Esch wohren e Vörschtandsmetjleed zick Oktoober '06. Esch wääden diß Johr mingen Dokter (JD) aan de George Mason fäädesch maache, mem Schwerpunk op Urhävverrääsch, Patänte, Markerääsch, Rääjelle, un et Weetschaffte, un esch wohr ene Redaktör un Schriiver för en Zeitschreff, dat Journal of Law, Economics, and Policy. Esch ben och en enjedraare Beopdraachten för Patente, un klaßesch Musikeren.

Ming Roll sinn esch dröm als en Aat „Jeweße“, wat dem Vörschtand hellef, de Kään-Wääte un Prinziippije fun de Wikimedia em Visier ze behallde: Freiheit, Offeheit, Onaffhängeschkeit un Jerääschteschkeit, Dorschseeschteschkeit, Zosammewerrke. Esch säzen mesch angjascheet dofö en, un esch han ene Verschtand doför: frei Enhallde un frei ßoffwäär, de Jemeinschaffte doh dröm eröm, un dänne ier Idejaale, Ziile, un Praxes.

Esch dengken, et es och weeschtesch, sesch zerökzehallde, un de unafhängeje Akßjuhne vun de Metmaacher ze ongerschtöze, un dänne ier Waahße, och et Ußprobeere. Esch sinn der Vörschtand mem decke Pensel aan de jrooße Bellder moole, ene Hergerjrond, un ene Rahme schaffe, för de wick verdeilte ville Jemeinschaffß-Aanschträngunge, un ejaal doll aan et Kootfreßtijje, wi de janz, janz fääne Zohkunnf dängke.

Bei paa vun de Schlößelprojäkte, woh ech met ze donn jehatt hatten, jehüüre dä Lizänz-Övverjang, de Rääjelle för Lizänz, Patänte/Datteifomaate, Lück föt Pässonnaal ze söhke, ze prööfe, beoodeile, un ennzeschtälle, de Vereine ungerhallf vun einzel Shtaate, däm Vörschtand en neue Schtruktuur ze jävve, un e Bürro met Fachlück ze äntweckelle, wat sesch aan ene joode nit jewennorjänteerde Praktizeer hällt.

Et Ojinaal vun däm Täx, op Änglesch.

Ralph Potdevin (Aruspice)[edit]

Einzelheite zosammejefaß: 
Ralph Potdevin.
 • Päsönlesch:
  • Name: Ralph Potdevin
  • Allder: 37
  • Vun: Rouen en Frankrish
  • Shprooche: Franzüüsesch, Änglesch, Shpanesch, un Dütsch
 • Beijdrähsch:
Säät övver sesh:  Als ene Enschinjör, jraad ohne Ärbeit, un jewääse Studänt vu de Kompjuter-Weßeschaffte, Äkänntes-Wßeschaff, Eläktrotäschnek un Eläktroonek, gläuven esch, esch hann de nüüdeje Fäjeschkeite, öm se en WikiMedia un de Wikipdias em besönders enzebränge. Esch bewunderen un ongershtözen di Ähnzhafteschkeit, Onafhängeschkeit, de Demokrati, un de Offeheit en de Jedangke vun de Wikipedijas. Esch ben emmer widder aan de franzüüsesche Wikipedija am verbessere, em Jrond, Tipfähler eruß am Maache, schlääschter Sazbou jäje ene joode Tuusche, un esu jet, un beim redakßjonälle Övverärbeide vun Atikelle Metmaache. Esch jriifen en Deskeßjohne en, donn övver et Sigge Fottmaache met afschtemme, un esu wigger. Esch donn ming Beß, öm emmer wigger un mieh ze liehre vum Wiki singe Täschnek un Shprooch, öm esu mieh, besser, un flöcker ming Beidrääsch ze maache. Esch wör reschtesch jlöcklesch un schtolz op däm Wääsch wigger ze jon, en dä Mohnde, di jez op uns aan kumme, als ene Deil vun de Jemeinschaff, un woröm nit als e Metjleed em Vörschtand.

Et Ojinaal vun däm Täx, op Änglesch.

Steve Smith (Sarcasticidealist)[edit]

Einzelheite zosammejefaß: 
 • Päsönlesch:
  • Name: Steve Smith
  • Allder: 27
  • Vun: Edmonton en Alberta en Kannada (op en Scholl en Fredericton en New Brunswick en Canada)
  • Shprooche: Änglisch, un (fröjer en flößßesch, ävver emmer winnijer) Franzüüsesch
 • Beijdrähsch:
  • Dobei zick: 23. Fäbrowa 2007
  • Aktiv en de Wikis: en.wikipedia, Commons, en Handful Beijdrääsch op andere
Säät övver sesh:  Minge Name es Steve Smith, un esch ben enne Juura-Schtudänt uß Kannadda. Esch ben Jeschäffsverwalder en enem Ungernämme jewääse, wat nit op Jewenn uß es, un övver en hallve Milljuhn Dollar em Johr ömjesaz hät, un Direkter vun drei ungerscheidlijje esu ene Ungernäme, un noch einem met Jewenn-Wonsch. De Jräns vun 1200 Zeische es förschterlesch beschrängk, heh kütt, woh esch mesch för zor Wahl schtellen:
 1. ongerschtöze, dat mer Säßelle för Vörschtänd met „beschtemmpe Faachkund“ krijje, öm winner afjeschnedde ze sin,
 2. wat emmer för Aanpassunge aan de Räjelle zom Dateschoz un för de Privaatsfär nüüdesch sin, maache, öm övver de Verantwootlischkeite em Wiki jenouer Bescheid weße ze künne,
 3. de Schtefftung sull Vörschreffte övver de bijojraafesche Atikelle övver läävende Lück maache, esu wick wi müjjelesch, oohne der Schoz nohm Parrajraaf 230 Communications Decency Act, et Providerprivileg, en Jefaah ze bränge,
 4. ben doför, vun de Schtefftung förjeschrevve Kummitees en unser jrüüßte Projäkte enzereeschte, di sulle:
  • de Maach han, en Polletik, un Rääjelle, spezjäll för dat Projäk ze maache,
  • för en bejenzte Zick vun de Jemeinschaff jewählt sin, un vun dänne zoröck jeroofe wääde künne,
  • vun de Jemeinschaff övverschtemmp wääde künne,
  • et Rääsch han, sesch sellver ze jeschtallde un dat och ze ändere, un
  • nix aan de Schtefftung ier Eijeschaff ändere dörfe, sellver kei Veröffentleschunge ze maache (Parrajraaf 230 Communications Decency Act)
 5. jäje övverdrivve huhe Aanahme schöze, wi mer wahße wääde, un
 6. jäje bezahlte Reklame en jeedem Projäk vun de Wikimedia.

Et Ojinaal vun däm Täx, op Änglesch.

Samuel Klein (Sj)[edit]

Einzelheite zosammejefaß: 
In Taipei, op de Wikimania em Johr 2007. Credit: Joi Ito
 • Päsönlesch:
  • Name: Samuel Klein
  • Allder: 31
  • Vun: Cambridge en Massachusetts en der USA
  • Shprooche: Änglisch, e beßje Dütsch, Shpanesch, Franzüüsesch
 • Beijdrähsch:
  • Dobei zick: 23 Jannewa 2004
  • Aktiv en de Wikis: meta(a), en.wikipedia(a), en.wikibooks, un och en de nah.wikipedia, sw.wikipedia, un als steward
Säät övver sesh:  Wikimedia sullt e Vörbeld sinn för offe, maßshtabsjerääschte Organisazjuhne.

Als enne Vörshtand wööden esch en shtarke Shtemm för de Jemeinschaff sin, rejemäßesch övver dem Vörschtand sing Werrke bereeschte, offe Treffe afhallde un de Alljemeinheit noh iere Einjabe froore. Esch ben doför, Fachkundeschkeit en de janze Jemeinschaff opzeboue un entweckelle.

Esch wööden och:

 • kämfe för en besser Ongerschtözung för Övversäzunge un der Klaaf un Ußtuusch en ville Schprooche en de jannze Wikimeedija, besönders för Aanjelääjeheite vum Plane
 • de täschnesche Nudwändeschkeite un der praktesche Bedarf fun kleine Projäkte räppräsenteere.
 • Moot maache, met de Lück ier Jälder un ierem joode Welle ööntlesch, un leever jät pingelisch ömzejonn, un dobei esu ze plaane, dat de Projäkte för en lange Zick ähallde bliive (met en Extra-Ußschtattung, un Kään-Deenste)
 • ongerstöze, dat de Öffentleschkeitsarbeeid, un et Jemeinschaffte Opboue, mieh aan de nazjonaale un rejonaale Vereine affjejovve weed


Övver mesch sellver: Esch ben ennen Schriiver, Övversäzer, un Aanwalt för för de Wikipedija. Esch ben ene Steward, un han 2004 op Metta dat Övversäzernäzwärk aanjefange. Esch han dä Wikimedia Quarto veröffentlescht (en fönef Schprooche), un wohr Sekretäer beim Kummitee för besönder Projäkte. Esch han de Jropp jejründt, die sesch en Boston treff, un jehollfe, de eetste un zwette Wikimania ze veraanschtallde, un de Wikimania2006 en Boston ongerzebränge.

Ußerhallef vun Wikimedia: Drei Johr lang wohren esch dä Diräkter för de Enhallde bei One Laptop per Child un han aan de Pachtnerschaffte för Oot jeärbeidt, för frei Enhallde un et offline Verdeile.

Et Ojinaal vun däm Täx, op Änglesch.

Thomas Braun (Redlinux)[edit]

Einzelheite zosammejefaß: 
 • Päsönlesch:
  • Name: Dr. Thomas Braun
  • Allder: 47
  • Vun: Schönthal en Baijere en Dütschland
  • Shprooche: Dütsch, Änglesch, un jet jeschrevve Latteinesch un Schpanesch
Säät övver sesh:  Övver mesch: 47, Famillisch, 3 Pänz, ärbeiden als ene Schpezjaliß en de Ennere Mediziin, de Schpochtmediziin, un als ene verantwootlesche Nutfalldokter om Land en Baiere. Ene jruuße Deil vun minge övverije Zick ben esch för de Wikipedija aam donn un aam maache, weil esch weiß, dat de Visjohne bloß vun de Minsche lääve, di doför jät donn.

De Tatsach, dat de Wikipedia nit bloß en neu Erfendung, söndern en Visijohn es, dat es kei Jehemneß. … un sujaa en Visijon, di joot afjehovve hät, bes jäz. Zohsäzlesch, et Wiki wohr nit nur ene Äfollsch em Opzeije, nä, och em Ömsäze vun övvernazjonaale Idejaale un Wääte. Mansche Wiki-Projäkte loufe sehr joot, andere sin noch jät aam zööjerre. Esu en Visijon es keine Selfslöüfer, söndern bruch Ongerschtözung un Ziele em Zosammehalt. Wat se tatsäschlesch em Einzelne bruche deiht, dat weiß keine beßer, wi de Jemeinschaff sellver. Dröm wääden esch, wann esch jewählt wääde sullt, e Förschtandsmetjleed zom Aanpacke sin - eine, dä versöhke weed, Ideeje vun Üsch ömzesäze (un nit blooß ming eije). Esch hann jet Äfahrung en de Föhrung vun Ojanisazjuhne vun Freiwellije (wann och nit op de Wältbühn ☺). Et wöhr ärsch iehrevoll för mesch, Ühr Aanliije em Vörschtan verträdde ze dörrve.

Et Ojinaal vun däm Täx, op Änglesch.

Ting Chen (Wing)[edit]

Einzelheite zosammejefaß: 
Ting bei de Wikimania em Johr 2008
 • Päsönlesch:
  • Name: Ting Chen
  • Allder: 41
  • Vun: Mainz en Dütschland
  • Shprooche: Shineesesch, Dütsch, Änglesch, un Franzüüsesch
Säät övver sesh:  Esch wooden lez Johr als e Metjleed en der Vörschtand jewählt. Em verjange Johr han esch aktiv metjewerrek aan divärse ungerscheidlijje Beschlöß un ander Saache em Vörschtand, do dronger dä Beschloß övver BLP, de Änderung vun de Lizänzbeschtemmunge, öm bloß de zwei bikannteste ne nänne. Esch ben em Nominating Kummitee vum Vörschtand un dem Vörschtand singe Vertredder beim Kummitee övver de einzel Vereine en der Länder op der Ääd. Em lezte Herbs wohren esch mem Jimmy Wales en Peeking en China öm uns Werk, Ideeje, un Ziele vörzeschtelle un ze erkläre, un de Offizjälle vun Schiina ze övverzeuje, de Wikimedia ier Projäkte och noh de Olympesche Schpiele unjeschperrt ze lohße. Esch sinn et als ming Flisch, de Jemeinschaff om Loufende ze hallde övver dat, wat der Vörschtand un de Schtefftung aam donn, maache, denke, un am plane sin, un de Meinunge us de Jemeinschaff aan der Vörschtand un de Schtefftung wigger ze jävve. Troz minge Ärbeit, ming Werke em Vörschtand, un ander Saache in mingem Levve, hatten esch mi Verschpräsche jehallde, ene Deil vun de Jemeinschaff ze bliive, bei de Diskeßjohne un em Klaafe metzemaache als ene Deil vun de Jemeinschaff, och övver de ungescheidlijje Theeme met Meinunge met Jäjesäz, un ming Metwerkung en de Wikipedia beizebehaale: Zick inge Wahl han esch en Villzahl neu Atikelle en de Wikipedia op Schineesesch opjemaat, udder se vun Schtümpsche zoh reeschtijje Atikelle verbäßert. Esch han mig Verwalldungärbeit oprääsch jehallde, de Urhävverääschsprobleeme en Täxte un bei de Bellder opzerühme, un bei de SUL Aanfroore wigger ze hellfe. Esch däät jähn all dat Werk en de nähxte zwei Johre beizebehaale, als e Metjleed en de Jemeinschaff un em Vörschtand.

Et Ojinaal vun däm Täx, op Änglesch.