Wikimedia Foundation elections/Board elections/2011/pl

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Wybory zakończyły się 12 czerwca 2011. Głosy oddane po tym terminie nie będą się liczyć.
Wyniki ogłoszono 17 czerwca 2011.
Wybory do Rady 2011
Organizacja

W dniach 29 maja–12 czerwca 2011 odbędą się wybory do Rady Powierniczej Fundacji Wikimedia. Członkowie społeczności Wikimediów będą mieli możliwość wybrania trzech kandydatów na dwuletnią kadencję, trwającą do 2013 roku. Rada Powiernicza jest najwyższym organem Fundacji Wikimedia, organizacji non-profit zarejestrowanej w USA. Fundacja Wikimedia zarządza różnorodnymi projektami takimi jak Wikipedia czy Commons.

Głosowanie odbędzie się na zabezpieczonych serwerach należących do organizacji Software in the Public Interest. Głosy są tajne i będą dostępne jedynie dla kilku wybranych osób nadzorujących wybory i zliczających głosy. Sposób oddawania i zliczanie głosów odbędzie się według metody Schulzego.

Komitet Wyborczy ogłosi wyniki głosowania do 15 czerwca 2011. Wszystkie terminy (daty i godziny) na tej stronie są podawane według UTC.

Informacja dla głosujących[edit]

Wymogi[edit]

Edytorzy

Możesz głosować z dowolnego, zarejestrowanego własnego konta w projekcie Wikimedia (możesz głosować tylko raz, niezależnie od tego, ile posiadasz kont). Aby głos był ważny, Twoje konto musi spełniać następujące warunki:

 • nie może być zablokowane na więcej niż jednym projekcie
 • nie może być zablokowane na projekcie z którego głosujesz
 • nie może być kontem bota
 • posiadać co najmniej 300 edycji wykonanych przed 15 kwietnia 2011 w którymkolwiek z projektów Fundacji Wikimedia (edycje z różnych projektów mogą być łączone jeśli konta są połączone w ramach konta uniwersalnego)
 • posiadać co najmniej 20 edycji wykonanych pomiędzy 15 września 2010 15 maja 2011.
Deweloperzy

Deweloperzy są uprawnieni do głosowania jeżeli:

 • są administratorami serwera Fundacji z dostępem do shella,
 • mieli zatwierdzony dostęp i byli aktywni między 15 maja 2010 a 15 maja 2011.
Pracownicy Fundacji Wikimedia

Do głosowania uprawnione są również osoby zatrudnione w Fundacji Wikimedia w okresie od 15 lutego do 15 maja 2011.

Członkowie Rady Powierniczej i Rady Konsultacyjnej

Obecni i byli członkowie Rady Powierniczej i Rady Konsultacyjnej są uprawnieni do głosowania.

Jak głosować[edit]

Jeśli jesteś uprawniony do głosowania:

 1. Przeczytaj prezentacje kandydatów i wybierz osobę/osoby, na którą/które chcesz głosować.
 2. Wejdź na stronę „Special:Securepoll” jednego z projektów Wikimedia, na którym twoje konto jest uprawnione do głosowania. Na przykład, jeżeli jesteś najbardziej aktywny na pl.wikipedia.org, otwórz http://pl.wikipedia.org/wiki/Special:Securepoll.
 3. Zastosuj się do wskazówek zawartych na tej stronie.

Informacja dla kandydatów[edit]

Rola i zakres obowiązków członka Rady[edit]

Szczegółowy opis zakresu obowiązków członka Rady można znaleźć na osobnej stronie.

Rada powiernicza jest organem zarządzającym Fundacji Wikimedia. Obowiązki rady obejmują:

 • określanie misji, celów, długoterminowych planów i najważniejszych zasad funkcjonowania Fundacji i podlegających jej projektów,
 • wybór i ocena wyników pracy dyrektora wykonawczego Fundacji,
 • zabezpieczenie utrzymania organizacji poprzez określanie źródeł finansowania,
 • informowanie społeczności Wikimediów o kierunkach działania i działalności Fundacji,
 • nadzorowanie spraw finansowych, realizacji budżetu i programów Fundacji,
 • zapewnienie zgodności jej funkcjonowania z przepisami prawa i zasadami etyki,
 • przeprowadzanie wyborów do Rady Powierniczej,
 • informowanie opinii publicznej o misji Fundacji Wikimedia.

Do obowiązków Rady nie należy:

 • ingerowanie, z wyjątkiem sytuacji kryzysowych, w codzienne funkcjonowanie Fundacji,
 • regulowanie zasad edytowania poszczególnych projektów Wikimedia,
 • rozwiązywanie konfliktów wewnątrz społeczności,
 • angażowanie się w poszczególnych obszarach działalności organizacyjnej Fundacji.

Cechy wymagane u osób zasiadających w Radzie:

 • działanie strategiczne – niezbędne dla zapewnienia realizacji długoterminowych planów;
 • rozwaga – by unikać pochopnego działania w kontrowersyjnych kwestiach;
 • uczciwość – przedkładanie interesu Fundacji jako całości nad interesami osobistymi lub poszczególnych grup;
 • szybkie reagowanie – np. na zapytania ze strony innych członków Rady;
 • niezawodność – wykonywanie podjętych zobowiązań w wyznaczonym terminie;
 • szacunek dla innych osób – umiejętność uważnego słuchania innych opinii;
 • umiejętności współpracy – np. z innymi członkami Rady i osobą pełniącą obowiązki dyrektora wykonawczego.

Warunki kandydowania[edit]

Do kandydowania uprawnione są osoby spełniające wszystkie wymogi stawiane głosującym (zobacz wyżej) oraz następujące dodatkowe warunki:

 • ujawnią swoje prawdziwe personalia w prezentacji kandydackiej (jako, że personalia członków Rady muszą być podane do publicznej wiadomości, nie jest możliwe sprawowanie stanowiska anonimowo lub pod pseudonimem),
 • mają co najmniej 18 lat i są pełnoletnie według prawa swojego kraju,
 • przedstawią dokument potwierdzający tożsamość do wglądu Fundacji Wikimedia (zobacz poniżej).

Jak zgłosić swoją kandydaturę[edit]

Jeśli spełniasz warunki do kandydowania, możesz zgłosić swoją kandydaturę w następujący sposób:

 1. Napisz krótką informację o sobie (do 1200 znaków), opisującą co będziesz robił jeśli zostałbyś wybrany, twoje opinie i doświadczenie oraz inne informacje mające twoim zdaniem związek z kandydowaniem. Nie umieszczaj w opisie linków swoich referencji czy też linków do stron na platformach innych niż Wikimedia. Nie wolno również tworzyć koalicji wyborczych z innymi kandydatami.
 2. Zamieść swoje zgłoszenie pomiędzy godziną 0:00 (czasu UTC) 2 maja 2011 a 23:59 (UTC) 22 maja 2011. Zgłoszenie nie będzie mogło być zmieniane po 22 maja, za wyjątkiem tłumaczenia czy drobnych zmian. Wszelkie zmiany dokonane po końcowym terminie zgłoszeń będą zaprezentowane oddzielnie od oryginalnego zgłoszenia z podaniem daty i godziny zmiany. Te zmiany zostaną przedstawione wyborcom dopiero po przetłumaczeniu na inne języki w których zgłoszenie było opublikowane.
 3. W terminie do 22 maja 2011 należy dostarczyć Fundacji Wikimedia potwierdzenie swojej tożsamości. Członek Komitetu Wyborczego skontaktuje się z Tobą by przekazać dodatkowe informacje niezbędne do wypełnienia tego wymogu w momencie, gdy zgłosisz swoją kandydaturę.

Kandydaci, którzy nie spełnią powyższych wymogów w ustalonym terminie, zostaną zdyskwalifikowani.

Organizacja[edit]

Terminy[edit]

 • 05 kwietnia–02 maja 2011: pierwszy etap tłumaczenia.
 • 02–22 maja 2011: zgłaszanie kandydatów.
 • 22 maja 2011: ostateczny termin nadsyłania potwierdzeń tożsamości (spóźnienie się lub niedostarczenie będzie skutkowało dyskwalifikacją).
 • 29 maja–12 czerwca 2011: głosowanie.
 • 13–15 czerwca 2011: sprawdzenie i podliczenie głosów.
 • 15 czerwca 2011: ogłoszenie wyników.

Tłumaczenia[edit]

Aby zapewnić udział w wyborach jak najszerszej i reprezentatywnej części społeczności Wikimediów, niezbędne jest przetłumaczenie ogłoszeń wyborczych i zgłoszeń kandydatów na jak najwięcej języków świata. Więcej informacji jak pomóc w tłumaczeniu na stronie koordynacji tłumaczeń.