Jump to content

2015-nî 4-goe̍h Wikimedia liōng-tiám

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Wikimedia Highlights, April 2015 and the translation is 100% complete.


Chit bûn-chiong sī Wikimedia bāng-chì 2015-nî 3-goe̍h ê liōng-tiám tek-lio̍k.


"Is Wikipedia a dance?" video by Michael Epaka, CC BY-SA 4.0. Roger Moore photo by Allan warren, CC BY-SA 3.0. Freedom of Panorama map by Quibik, CC BY-SA 3.0. "Wiki Loves Earth" photo by Mikipons, CC BY-SA 3.0. Mexican Edit-a-thon photo by Thelmadatter, CC BY-SA 4.0. Collage by Andrew Sherman, CC BY-SA 4.0.

Chhin-chhiūⁿ tī chit-ê té ê iáⁿ-phìⁿ só͘ khòaⁿ-tio̍h, lí chit-má ē-tàng tùi Wikipedia kah pêng-iú tī siā-kau bāng-lō͘ hun-hióng tì-sek.Video by Victor Grigas also on YouTube and Vimeo, CC BY-SA 3.0.
Keng-sin ê Wikipedia iOS èng-iōng têng-sek hō͘ lí khin-ī ê tùi lí ê iPhone ia̍h-sī iPad kah pêng-iú hun-hióng tì-sek. Pat ê sin ê kong-lêng pau-koat khǹg tī ta̍k-phiⁿ bûn-chiong téng-bīn ê tōa siòng-phìⁿ, kái-siān ê chhiau-chhōe kong-lêng kah chìn-chi̍t-pō͘ thàm-soh ê kiàn-gī. Kin-á-ji̍t tō hā-chài--lah!

Two editors
Ha̍k-seng tī Monterrey Kho-ki Tāi-ha̍k Be̍k-se-ko-siâⁿ hun-hāu pian-chi̍p ma-lá-sóng ê tē-jī ji̍t siōng-chài tô͘-phìⁿ. Photo by Thelmadatter, CC BY-SA 4.0.
2015-nî 3-goe̍h, Monterrey Kho-ki Tāi-ha̍k ê Kàu-io̍k Kè-ōe (Wiki Ha̍k-si̍p) tī Be̍k-se-ko-siâⁿ saⁿ ê hun-hāu kí-pān--ah chi̍t ê saⁿ ji̍t ê pian-chi̍p ma-lá-sóng. Chha-put-to 300 ê ha̍k-seng chham-ú--ah chit-ê oa̍h-tāng, chhòng-kiàn ia̍h siū-kài--ah chhiau-kòe 200 phiⁿ Se-pan-gâ-gú Wikipedia ê bûn-chiong. In mā siōng-chài--ah kúi-pah tiuⁿ tô͘-phìⁿ, í-ki̍p 27 ê lōe-iông hong-hù ê kóng-pò͘ chiat-bo̍k.

Khòaⁿ-chi̍t-ē chit-ê chhù-bī ê tiān-sī té-phìⁿ: “Wikipedia? He kám-m̄-sī sin ê bú?” Video by Michael Epaka also on YouTube, CC BY-SA 4.0
Cameroon tē-it phoe Wikipedia tiān-sī té-phìⁿ sī chè-chok ûi chi̍t ê ūi-tio̍h thê-ko tī chit-ê le̍k-lâi chió sú-iōng kah bô siáⁿ jīm-bat Wikipedia ê Se-hui kok-ka tùi Wikipedia ê jīn-sek siat-kè ê ūn-tōng ê chi̍t pō͘-hūn. Iolanda Pensa, chi̍t ūi Sūi-sū Lâm-pō͘ Èng-iōng Kho-ha̍k kah Gē-su̍t Tāi-ha̍k (SUPSI) ê giân-kiù-oân kah Wiki-Hui-chiu ê chêng-jīm kho-ha̍k chú-jīm, kah Mike Epacka í-ki̍p tī Cameroon Douala chit-ê hui-êng-lī bûn-hòa cho͘-chit doual'art ê kî-thaⁿ sêng-oân chè-chok--ah chit-ê soan-thoân ūn-tōng.


Roger Moore (téng-bīn) hō͘ Eng-kok liap-iáⁿ-su Allan Warren's hip ê siòng-phìⁿ.Crop by Andrew Sherman, "Sir Roger Moore 3.jpg" by Allan warren, CC BY-SA 3.0.
Eng-kok liap-iáⁿ-su Allan Warren ūi chin-chōe chhut-miâ ê gē-jîn kah chèng-tī jîn-bu̍t hip-siòng, tùi Roger Moore kàu Sophia Loren kah Chhin-ông Charles. Kòe-khì kúi-nî, i hō͘ i chin-chōe ê siòng-phìⁿ siōng-chài kàu Wikimedia Commons. I ê siòng-phìⁿ khip-ín--tio̍h goán ê chù-ì, só͘-í goán tō kah-i liân-lo̍k, kah-i chhái-hóng.

Jerry Kim
“Chū-iû Tì-sek t-siat-chuh”.Photo by Nirzar Pangarkar, CC BY-SA 4.0.
Choân-sin ê Wikipedia tiàm-á chit-má ū chin-chōe sin ê mi̍h-kiāⁿ, chhin-chhiūⁿ ē-tàng chèng-choh kah seng-tióng ûi chhí-bóe-chháu, bān-siū-kiok ia̍h-sī káu-chàn-thah ê iân-pit. Sin ê t-siat-chuh siat-kè kah kî-thaⁿ hō͘-lâng kiaⁿ-thàn ê sán-phín iā ka-ji̍p tiàm-á. Só͘-ū siau-siū lóng-sī ēng-lâi chi-chhî Wikipedia ê siā-khu.


Au-chiu tōe-tô͘. Map by Quibik, CC BY-SA 3.0.
Chhin-chhiūⁿ tōe-tô͘ só͘ kìⁿ, Au-chiu ê pán-koân-hoat chin ho̍k-cha̍p: chí-ū chheⁿ-sek ê kok-ka ín-chún tī kong-chiòng tiûⁿ-só͘ hip kiàn-tio̍k-bu̍t -- kiò-chò "choân-kéng chū-iû" ê chi̍t tiâu hoat-lē. Chhiòng-tō chū-iû tì-sek--ê tī-leh iau-kiû só͘-ū ê Au-bêng kok-ka thong-kòe chit-tiâu hoat-lē. Ūi-tio̍h kái-koat chit-ê būn-tê, chi̍t ê tn̂g-kî kòng-hiàn hō͘ Wikimedia--ê cháu-hóng kàu Brussel kah Au-chiu Gī-hōe sêng-oân sio-kìⁿ, pēng-chhiáⁿ kái-soeh sī-án-chóaⁿ su-iàu pán-koân kái-kek.


Wiki Ài Tē-kiû te̍k-pia̍t tián-sī choân sè-kài kok-ka chu-goân iu-ī ê siòng-phìⁿ, chhin-chhiūⁿ chit pak kū-nî thiau-soán ûi kî-tiong chi̍t tiuⁿ he̍k-sèng tô͘-phìⁿ ê Se-pan-gâ l’Empordà Seng-thài Kong-hn̂g ê siòng-phìⁿ.Photo by Mikipons, CC BY-SA 3.0.
Wiki Ài Tē-kiû 2015 tī 5-goe̍h 1-ji̍t khai-sí, pēng-chhiáⁿ iau-chhiáⁿ lí kòng-hiàn koan-î tē-kiû chū-jiân ûi-sán ê siòng-phìⁿ. Chit-ê kok-chè siòng-phìⁿ pí-sài sī iû Wikimedia siā-khu kah O-khek-lân kah Pho-lân chiong-thêng liân-chhiú chhek-ōe--ê. Goán kî-thāi lí ê chham-ú!

Andrew Sherman, Wikimedia Ki-kim-hōe Sò͘-ūi Thoân-pò͘ Si̍t-si̍p-seng