Abstraktní Wikipedie/Slovníček

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Abstract Wikipedia/Glossary and the translation is 99% complete.

A

abstraktní (angličtina: abstract)
nikoli v nějakém přirozeném jazyce, ale abstrahované od něj; snažící se umožnit vyjádření významu skrytého v textech, větách a výrazech přirozeného jazyka. Opak konkrétního.
AbstractText (angličtina: AbstractText)
prototyp implementace myšlenky Wikifunctions.
abstraktní obsah (angličtina: abstract content)
vizte obsah.
Abstraktní Wikipedie (angličtina: Abstract Wikipedia)
předběžný název pro veškerý Obsah, který mohou lokální Wikipedie využít k vykreslení článku v přirozeném jazyce; v současnosti se předpokládá, že bude žít ve Wikidatech spolu s odpovídající položkou, ale to se bude diskutovat před částí P2 vývojového projektu.
alias (angličtina: alias)
alternativní štítek objektu, sloužící zejména k jeho nalezení.
článek (angličtina: article)
stránka v hlavním jmenném prostoru Wikipedie, obvykle reprezentující jedno heslo Wikipedie.

B

vestavěná funkce (angličtina: built-in)
nativní implementace funkce poskytnutá evaluátorem, která není editovatelná prostřednictvím rozhraní wiki

C

volání (angličtina: call)
viz volání funkce. V angličtině též invoke či invocation.
kanonický, kanonizovaný, kanonikalizovaný (angličtina: canonical, canonicalized, canonicalised)
konkrétní, stručnější, a tedy čitelnější, způsob reprezentace ZObjektů v syntaxi JSON; jde o obvyklou reprezentaci, ve které jsou ZObjekty uloženy ve Wikifunkcích. Opakem je normální.
car (angličtina: car)
alternativní název příkazu head; viz CAR a CDR ve Wikipedii. Viz též cdr.
cdr (angličtina: cdr)
alternativní název příkazu tail; viz CAR a CDR ve Wikipedii. Viz též car.
znak (angličtina: character)
znak, jak je definovaný v Unicode; prvek Řetězce; znak může být tvořen několika bajty (oktety).
kompozice (angličtina: composition)
způsob implementace funkce, kde implementaci tvoří kombinace jiných funkcí; vizte Funkční model
kompoziční notace (angličtina: composition notation)
snadno čitelný zápis pro kompozice; vizte Funkční model
konkrétní (angličtina: concrete)
v daném přirozeném jazyce. Opak abstraktní.
cons (angličtina: cons)
funkce pro vytvoření nového seznamu přidáním prvku na jeho začátek; viz phab:T261474. Viz cons ve Wikipedii.
konstruktor (angličtina: constructor)
abstraktní stavební prvek obsahu; konstruktor má za cíl zachytit význam jedné fráze nebo struktury věty a často má sloty, které mohou přijímat jiné konstruktory, a sám může být použit jako hodnota pro vyplnění slotů jiných konstruktorů.
obsah, abstraktní obsah (angličtina: content, abstract content)
abstraktní reprezentace textu či textového fragmentu, sestavená z konstruktorů. Technicky jde o instanci konstruktoru. Konstruktor na nejvyšší úrovni slouží k reprezentaci celého článku a je uložen v Abstraktní Wikipedii, ale obsah může sloužit také jen pro větu či frázi. Někdy se používá termín abstraktní obsah.
curriováno, curry, curryiování (angličtina: curried, curry, currying)
Curriovaná funkce je funkce, která byla převedena z funkce přijímající více parametrů na posloupnost funkcí, z nichž každá má jeden parametr. Tato technika je pojmenována po americkém matematikovi Haskell Curry. Viz Currying ve Wikipedii.

D

deserializace (angličtina: deserialization)
opak serializace.
vývojový projekt (angličtina: development project)
projekt pro vývoj Wikifunkcí a Abstraktní Wikipedie; vizte Plán Abstraktní Wikipedie.
dokumentace (angličtina: documentation)
lidsky čitelný text vysvětlující nějaký objekt.

E

eneyj (angličtina: eneyj)
  1. prototypový model Wikifunkcí;
  2. JavaScriptová implementace evaluátoru tohoto modelu uvedeného v abstracttextu.
chyba (angličtina: error)
typ, jehož instance ukazují problémy s vyhodnocením či validací; vizte Funkční model.
evaluátor (angličtina: evaluator)
software, který dostane ZObjekt a vyhodnotí ho, tzn. provede funkci a vrátí její výsledek. Představujeme si vytvoření několika evaluátorů. Evaluátory mohou být implementovány a běžet v prohlížeči, na serveru nadace Wikimedia, v cloudu, v aplikaci na mobilním zařízení či jinde. Porovnejte exekutor a orchestrátor.
exekutor (angličtina: executor)
jedna z interních služeb, které nejsou vystaveny pro veřejnost. Může je volat pouze orchestrátor. Provádějí nativní kód v konkrétním programovacím jazyce. Může existovat jeden exekutor pro Lua, jeden pro JavaScript, jeden pro Python atd. Vizte dokumentaci služby. Porovnejte evaluátor a orchestrátor.

F

funkce (angličtina: function)
popis výpočtu, který dostává nějaký vstup a vrací výstup; vizte Funkce (programování) ve Wikipedii.
volání funkce (angličtina: function call)
ZObjekt skládající se z funkce a potřebných argumentů pro tuto funkci, který lze vyhodnotit na jiný ZObjekt.
funkční model (angličtina: function model)
vizte Funkční model.
funkcionální (angličtina: functional)
zkrácený výraz pro „čistě funkcionální“, znamenající, že vyhodnocení takové funkce nemá žádné vedlejší účinky a je deterministické, tedy pokaždé stejné; vizte čistě funkcionální ve Wikipedii; vizte Funkční model.

G

generický typ (angličtina: generic type)
typ vygenerovaný vyhodnocením volání funkce.

H

head (angličtina: head)
první prvek seznamu. Známý také jako car. Zbytek seznamu se označuje jako tail nebo cdr. Viz phab:T261474.

I

identity (angličtina: identity)
Identita typu je instance (specifické) funkce, která se vyhodnocuje jako daný typ. U jednoduchého typu je to reference na samotný typ.
implementace (angličtina: implementation)
konkrétní způsob, jak provést funkci. Implementací může být kus kódu v nějakém programovacím jazyce, odkaz na funkčnost „vestavěnou“ v evaluátoru nebo kombinovat volání jiných funkcí. Funkce může mít více implementací, které by měly být všechny ekvivalentní. Zkrácený výraz pro „implementace ZFunkce“.
instance (angličtina: instance)
Každý ZObjekt je instancí svého typu.
invoke (angličtina: invoke)
synonymum pro call v angličtině. Viz volání funkce.
položka (angličtina: item)
záznam v databázi znalostí Wikidata; vizte Položka ve slovníčku Wikidat.

J

JSON (angličtina: JSON)
široce používaný formát pro serializaci dat; vizte JSON ve Wikipedii.

K

klíč (angličtina: key)
řetězec končící písmenem K následovaným přirozeným číslem, kterému nepovinně může předcházet ZID. Klíče jsou ve Wikifunkcích definovány obvykle na Typech či Funkcích a staví se pomocí nich ZObjekty.

L

štítek (angličtina: label)
hlavní název identifikující daný ZObjekt. Smí obsahovat jen čistý text.
lexém (angličtina: lexeme)
záznam ve Wikidatech uchovávající lexikografické informace o, zhruba řečeno, nějakém slově; vizte Lexém ve slovníčku Wikidat.
linearizér (angličtina: linearizer)
funkce, která převádí ZObjekt na řetězec. Opak parseru.
seznam (angličtina: list)
datový typ, který seskupuje libovolné množství instancí do uspořádané entity; vizte Seznam ve Wikipedii.
literál (angličtina: literal)
hodnota, která není ZObjekt. V současnosti lze jako literály používat jen řetězce.
lokální Wikipedie (angličtina: local Wikipedia)
Wikipedie v konkrétním jazyce, například hebrejská Wikipedie, japonská Wikipedie nebo italská Wikipedie.

M

mnohojazyčná Wikipedie (angličtina: multilingual Wikipedia)
architektura umožňující lokálním Wikipediím obohatit svůj obsah tím, že se vykreslí Obsah z Abstraktní Wikipedie, a získají tak obsáhlejší, aktuálnější a správnější Wikipedii ve svém jazyce; vizte Architektura Abstraktní Wikipedie.

N

přirozený jazyk (angličtina: natural language)
konkrétní přirozený jazyk v širším smyslu, jako např. čeština, tagalog či svahilština; vizte Přirozený jazyk ve Wikipedii.
normální (angličtina: normal)
rozšířený, snadno zpracovatelný a velmi jednotný způsob reprezentace ZObjektů v syntaxi JSON. Opakem je kanonický.
nic (angličtina: nothing)
datový typ, která nemá žádné instance; vizte Spodní typ ve Wikipedii.

O

objekt (angličtina: object)
V JavaScriptu či JSONu je objekt víceméně asociativní pole; vizte Asociativní pole ve Wikipedii.
orchestrátor (angličtina: orchestrator)
služba, která dostane ZObjekt a vrátí jeho vyhodnocenou verzi. Aby to mohla udělat, může volat wiki k získání dalších potřebných ZObjektů, exekutor k vyhodnocení volání funkcí a další služby jako např. Wikidata. Vizte dokumentaci služby. Srovnejte evaluátor a exekutor.

P

stránka (angličtina: page)
každá wiki se skládá z mnoha jednotlivých stránek, z nichž každou lze editovat nezávisle na ostatních.
parser (angličtina: parser)
funkce, která převádí řetězec na ZObjekt. Opak linearizéru.
pár (angličtina: pair)
složený ZObjekt obsahující dva ZObjekty daného (ale libovolného) typu.
Část P1 (angličtina: Part P1)
část vývojového projektu, která se zabývá vytvořením Wikifunkcí. Začíná na počátku projektu a pokračuje po celou jeho dobu; vizte Část P1: Wikifunkce.
Část P2 (angličtina: Part P2)
část vývojového projektu, která se zabývá vytvořením Abstraktní Wikipedie. Začíná zhruba po roce od zahájení projektu a pokračuje jeho druhou polovinu; vizte Část P2: Abstraktní Wikipedie.
perzistentní (angličtina: persistent)
ZObjekt mající ZID a svou vlastní stránku na wiki. Většina perzistentních ZObjektů bude zahrnovat hodnoty, které jsou ZObjekty bez ZIDu, a tedy nejsou perzistentní.
vlastnost (angličtina: property)
používá se pro formulování tvrzení o položce ve Wikidatech; vizte Vlastnost ve slovníčku Wikidat.

Q

quote (angličtina: quote)
datová struktura, která se nevyhodnocuje, ale uchovává se doslovně.

R

reference (angličtina: reference)
ID označující příslušný objekt. Například řetězec „Z11“ odkazuje na Typ Z11, Jednojazyčný text.
Note Note: Tento výraz má naprosto odlišný význam než ve Wikidatech; vizte Reference (programování) ve Wikipedii.
vykreslovač (angličtina: renderer)
funkce, která na vstupu dostane obsah a identifikátor přirozeného jazyka a jako výstup vrátí text v tomto přirozeném jazyce, který popisuje obsah pomocí konkrétního textu, s využitím znalosti lexémů.
reify (angličtina: reify)
funkce, která dekonstruuje objekt na jeho jednotlivé části tak, aby k nim bylo možné přistupovat jednotlivě; viz Reification ve Wikipedii; viz phab:T261474.
REPL (angličtina: REPL)
smyčka „čti / vyhodnoť / vytiskni“, rozhraní příkazového řádku, které přijme nějaký vstup, vyhodnotí jej a zobrazí výsledek; viz REPL ve Wikipedii; viz Funkční model.

S

serializace (angličtina: serialization)
Způsob reprezentace ZObjektů v JSONu; vizte též kanonická, normální.
tvrzení (angličtina: statement)
používá se pro formulování informace o položce ve Wikidatech; vizte Tvrzení ve slovníčku Wikidat.
řetězec (angličtina: string)
posloupnost znaků.
součtový typ (angličtina: sum type)
typ, který může mít instance libovolného z příslušných typů; vizte součtový typ ve Wikipedii; vizte Funkční model.

T

tail (angličtina: tail)
seznam bez prvního prvku. Známý také jako cdr. První prvek je známý jako head nebo car. Viz phab:T261474.
šablona (angličtina: template)
způsob, jak zadat renderer jako text proložený zástupnými znaky neboli sloty, které lze vyplnit daty z konstruktorů, výsledkem funkce nebo obsahem z jiné šablony. Podrobné informace o syntaxi šablon naleznete v dokumentu šablonovací jazyk pro Wikifunkce.
tester (angličtina: tester)
způsob, jak automaticky určit, zda daná ZFunkce funguje správně. Funkce bude typicky mít více testerů, každý bude obsahovat nějaký vstup dané funkci a podmínky, které musí výstup pro dané vstupy splnit. Například testery pro funkci „velké první písmeno“ mohou zahrnovat: z „abc“ se má stát „Abc“; z „vojna a mír“ se má stát „Vojna a mír“; z „война и мир“ se má stát „Война и мир“ a „123“ má zůstat „123“.
tranzientní (angličtina: transient)
Opak perzistentní.
typ (angličtina: type)
typ definuje podmínky, aby byl ZObjekt platnou instancí tohoto typu, tím, že poskytuje funkci, která ZObjekt validuje. Typy jsou samy také ZObjekty, takže přispěvatelé Wikifunkcí mohou vytvářet nové typy.

V

hodnota (angličtina: value)
řetězec nebo ZObjekt asociovaný s klíčem v jiném ZObjektu.
validátor (angličtina: validator)
funkce, do které jako argument vstupuje ZObjekt a která vrací seznam nalezených chyb.

W

wiki (angličtina: wiki)
webová stránka, která umožňuje snadné kolaborativní editování svých stránek.
Wikidata (angličtina: Wikidata)
projekt nadace Wikimedia; svobodná kolaborativně editovaná databáze znalostí; vizte Wikidata.
Wikifunkce (angličtina: Wikifunctions)
nový projekt nadace Wikimedia; svobodný kolaborativně vytvářený a udržovaný katalog funkcí. Zpočátku se v původním návrhu označoval jako Wikilambda (tento název se nyní používá pro rozšíření WikiLambda).
WikiLambda (angličtina: WikiLambda)
software, který pohání tento projekt, Extension:WikiLambda.
nadace Wikimedia (angličtina: Wikimedia Foundation)
organizace, která podporuje hnutí Wikimedia; vizte Wikimedia Foundation.
Wikipedie (angličtina: Wikipedia)
projekt nadace Wikimedia; svobodná, kolaborativně editovaná encyklopedie; vizte Wikipedie.
Wikipedie, Abstraktní (angličtina: Wikipedia, Abstract)
vizte Abstraktní Wikipedie.
Wikipedie, mnohojazyčná (angličtina: Wikipedia, multilingual)
vizte mnohojazyčná Wikipedie.

Z

ZID (angličtina: ZID)
identifikátor začínající písmenem Z následovaným přirozeným číslem. Používá se k identifikaci perzistentních ZObjektů.
ZFunkce (angličtina: ZFunction)
wiki stránka na Wikifunkcích, která popisuje konkrétní funkci, kterou lze používat pomocí evaluátoru. Každou ZFunkci lze realizovat kódem v jedné či více implementacích a tyto implementace lze ověřit jako správné pomocí jedné či více ZFunkcí sloužících jako testery.
ZKlíč (angličtina: ZKey)
ZObjekt definující klíč pro daný typ.
ZSeznam (angličtina: ZList)
ZObjekt pro uspořádanou posloupnost jiných ZObjektů.
ZObjekt (angličtina: ZObject)
každý záznam ve Wikifunkcích je ZObjekt. ZObjekty uložené ve Wikifunkcích mají ZID a mohou být mnoha různých typů, jako jsou Konstruktory, Funkce, Typy atd. ZObjekt se skládá z množiny párů Klíč/Hodnota, přičemž každý Klíč se v daném ZObjektu objevuje jen jednou a hodnoty jsou také ZObjekty.
ZUnit (angličtina: ZUnit)
a ZObject that represents a Unit type.