Jump to content

Wikimedia Foundation elections/Board elections/2008/pl

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
The election ended 21 June 2008. No more votes will be accepted.
The results were announced on 26 June 2008.
wybory do Rady 2008
organizacja


W dniach 1-21 czerwca 2008 odbędą się wybory do Rady Powierniczej Fundacji Wikimedia. Członkowie społeczności Wikimediów będą mieli możliwość wybrania jednego kandydata na roczną kadencję, trwającą do lipca 2009. Rada Powiernicza jest najwyższym organem Fundacji Wikimedia, stowarzyszenia non-profit zarejestrowanego w stanie Floryda w USA. Stowarzyszenie Wikimedia zarządza wieloma projektami takimi jak Wikipedia czy Commons.

Bezpieczeństwo wyborów zapewniają serwery organizacji w:pl:Software in the Public Interest. Głosy są tajne i będą dostępne jedynie dla kilku wybranych osób nadzorujących wybory i zliczających głosy. (Schemat głosowania nie został jeszcze ostatecznie zatwierdzony).

Wszystkie terminy (daty i godziny) na tej stronie są podawane według UTC.

Informacja dla wyborców

[edit]

Wymogi

[edit]

Możesz głosować z dowolnego, zarejestrowanego własnego konta na swoim projekcie Wikimedia (możesz głosować tylko raz, niezależnie od tego, ile posiadasz kont). Aby głos był ważny, Twoje konto musi spełniać następujące warunki:

 • nie może być zablokowane
 • nie może być kontem bota
 • w historii konta musi być co najmniej 600 edycji przed 1 marca 2008 na tej wiki (edycje z różnych wiki nie mogą być łączone)
 • w historii konta musi być co najmniej 50 edycji wykonanych pomiędzy 1 stycznia a 29 maja 2008 na tej wiki.


Wyjątki: Następujące osoby mogą głosować niezależnie od powyższych wymagań:

 • Administratorzy serwerów Wikimedia z dostępem przez shella
 • personel Stowarzyszenia Wikimedia zatrudniony przed 1 marca 2008
 • obecni i byli członkowie Rady Powierniczej.

Jak głosować

[edit]

Jeśli jesteś uprawniony do głosowania:

 1. Przeczytaj prezentacje kandydatów i wybierz osobę, na którą chcesz głosować.
 2. Wejdź na stronę "Special:Boardvote" jednego projektów Wikimedia, na którym twoje konto jest uprawnione do głosowania. Na przykład, jeżeli jesteś najbardziej aktywny na meta.wikimedia.org, otwórz meta.wikimedia.org/wiki/Special:Boardvote.
 3. Zastosuj się do wskazówek zawartych na tej stronie.

Informacje dla kandydatów

[edit]

Zakres odpowiedzialności Rady

[edit]

Rada Powiernicza odpowiada za:

 • określanie misji, celów, planów długoterminowych i długoterminowych sposobów działania Fundacji i jej projektów;
 • wybór Dyrektora Wykonawczego (nadzorującego działalność Fundacji na co dzień) i ocenę jego działań;
 • zapewnienie ciągłości działania organizacji przez określenie odpowiednich niezależnych źródeł finansowania;
 • informowanie społeczności o aktywności i kierunkach działań Fundacji;
 • nadzorowanie działania personelu w zakresie księgowości, budżetowania i programów działań;
 • zachowanie standardów prawnych i etycznych;
 • rekrutowanie i wprowadzanie nowych członków Rady;

W Radzie Powierniczej przewidziane są stanowiska niosące ze sobą dodatkowe obowiązki (takie jak przewodniczący, sekretarz wykonawczy i skarbnik). Raz do roku członkowie Rady dokonują spośród siebie wyboru osób na te stanowiska. Stanowiska w Radzie określone są dokładnie w zapisach statutu.

Zakres działania Rady nie obejmuje:

 • wtrącania się do codziennej działalności — poza sytuacjami kryzysowymi;
 • ustalania zasad redagowania w poszczególnych projektach;
 • rozstrzygania codziennych sporów wewnątrz społeczności;
 • udzielania się w konkretnych obszarach działalności organizacyjnej.

Zakres obowiązków członka Rady

[edit]

Zasiadanie w Radzie małej organizacji stawiającej czoła wielu wyzwaniom, takiej jak Fundacja Wikimedia, może pochłaniać wiele czasu. Stanowisko jest nieodpłatną funkcją społeczną. Od członków Rady nie oczekuje się zaangażowania własnych środków w organizację, jednak mile widziane jest wsparcie w pozyskiwaniu funduszy.

Członkowie Rady powinni wziąć udział osobiście w przynajmniej 3-4 posiedzeniach w ciągu roku, uczestniczyć w Wikimanii oraz brać udział w spotkaniach i głosowaniach przez sieć. Rada porozumiewa się intensywnie przy pomocy poczty elektronicznej, wiki, i poprzez IRC-a. Niektórzy członkowie uczestniczą niekiedy w istotnych spotkaniach z firmami i innymi organizacjami, informując Radę i personel Fundacji o wynikach tych spotkań.

Od członków Rady oczekuje się uczestnictwa w działaniach takich jak zdobywanie funduszy, Wikimania czy sprawowanie nadzoru oraz wsparcia przy tworzeniu zasad oraz uchwał dotyczących różnych zagadnień.

Idealna Rada Powiernicza zawiera mieszankę różnych umiejętności: składa się z ludzi z szeroką wizją, liderów, weteranów organizacji non-profit z doświadczeniem w finansach lub prawie, ekspertów w zdobywaniu funduszy i osób publicznych. Jest zróżnicowana kulturowo, odzwierciedlając różnorodność społeczności projektów Fundacji. Bierze poważnie zarządzanie inspirując personel do dążenia do ambitnych choć realistycznych celów długoterminowych.

Rola członka Rady nie zawsze jest pozycją dającą satysfakcję czy nagrody. Większość pracy pozostaje niezauważona, część jest ściśle tajna a część czysto administracyjna. Z drugiej strony jest to unikalna możliwość stworzenia czegoś w jednej z najbardziej znaczącej kulturowo organizacji na Ziemi.

Ponieważ członkowie Rady wykonują swoją pracę honorowo, kandydaci, którzy obecnie są zatrudnieni przez Fundację Wikimedia muszą zrezygnować z tych stanowisk przed objęciem miejsca w Radzie. Służy to zapobieżeniu ewentualnemu konfliktowi interesów.

Warunki kandydowania

[edit]

By móc zostać kandydatem musisz:

 • wykonać co najmniej 600 edycji przed 1 stycznia 2008 na którymkolwiek zarejestrowanym koncie jednej wiki (edycje w różnych projektach nie mogą być łączone) i
 • wykonać co najmniej 50 edycji pomiędzy 1 stycznia i 1 czerwca 2008 na tej wiki i
 • Publicznie ujawnić swoje prawdziwe personalia w swojej prezentacji kandydackiej (jako, że personalia członków Rady muszą być podane do publicznej wiadomości, nie jest możliwe sprawowanie stanowiska anonimowo lub pod pseudonimem) i
 • mieć co najmniej 18 lat i być pełnoletnim według praw swojego kraju.


Wyjątek: obecni członkowie Rady Powierniczej mogą kandydować niezależnie od powyzszych warunków.

Jak zgłosić swoją kandydaturę

[edit]

Jeśli spełniasz warunki do kandydowania, możesz zgłosić swoją kandydaturę w następujący sposób:

 1. Napisz krótką informację o sobie (do 1200 znaków), opisującą co będziesz robił jeśli zostaniesz wybrany, twoje opinie i doświadczenie oraz inne informacje mające twoim zdaniem związek z kandydowaniem. Nie umieszczaj w opisie linków swoich referencji czy też linków do stron na platformach innych Wikimedia. Nie wolno również tworzyć koalicji wyborczych z innymi kandydatami.
 2. Zamieść swoje zgłoszenie pomiędzy 0:00 8 maja 2008 (czasu UTC) a 23:59 22 maja 2008 (czasu UTC). Zgłoszenie nie będzie mogło być zmieniane po 22 maja, za wyjątkiem tłumaczenia czy drobnych zmian. Wszelkie zmiany dokonane po końcowym terminie zgłoszeń będą zaprezentowane oddzielnie od oryginalnego zgłoszenia z podaniem daty i godziny zmiany. Te zmiany zostaną przedstawione wyborcom dopiero po przetłumaczeniu na inne języki w których zgłoszenie było opublikowane.
 3. W terminie do 29 maja 2008 należy dostarczyć potwierdzenie swojej tożsamości do Cary Bass (Koordynator ochotników). Członek Komitetu Wyborczego skontaktuje się z tobą by przekazać dodatkowe informacje niezbędne do wypełnienia tego wymogu.

Kandydaci którzy nie spełnią powyższych wymogów lub przekroczą ustalone terminy zostaną zdyskwalifikowani.

Organizacja wyborów

[edit]

Terminy

[edit]
 • 1–31 maja 2008: pierwszy etap tłumaczenia zgłoszeń; właściwa komisja zachęca ochotników do przygotowywania tłumaczeń i następnie je koordynuje.
 • 8–22 maja 2008: zgłaszanie kandydatów.
 • 29 maja 2008: ostateczny termin nadsyłania potwierdzeń tożsamości. (spóźnienie się lub niedostarczenie będzie skutkowało dyskwalifikacją).
 • 1–21 czerwca 2008: głosowanie.
 • 22–23 czerwca 2008: sprawdzenie i podliczenie głosów.
 • 26 czerwca 2008: ogłoszenie wyników.

Tłumaczenia

[edit]

Aby zapewnić udział jak najszerszej i reprezentatywnej części społeczności Wikimediów niezbędne jest przetłumaczenie ogłoszeń wyborczych i zgłoszeń kandydatów na jak najwięcej języków świata. Więcej informacji jak pomóc w tłumaczeniu na stronie koordynacji tłumaczeń.