ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯅꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄꯔꯤꯡ ꯂꯧꯕ ꯈꯣꯡꯆꯠ

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Community Wishlist Survey 2022 and the translation is 100% complete.

Community Wishlist Survey banner - translatable.svg

2022

ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯅꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄꯔꯤꯡ ꯂꯧꯕ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ?

ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯅꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄꯔꯤꯡ ꯂꯧꯕ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯁꯤ ꯆꯍꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯊꯧꯁꯤꯜꯂꯣꯢ-ꯊꯧꯄꯥꯡꯂꯣꯢꯁꯤꯡꯕꯨ
ꯋꯤꯀꯤꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯊꯧꯔꯥꯡꯁꯤꯡꯗ ꯊꯧ ꯍꯥꯢꯖꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯤꯈꯜ ꯇꯧꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯈꯨꯠꯁꯨ-ꯈꯨꯠꯂꯥꯢꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯐꯝꯄꯥꯛ ꯆꯥꯎꯈꯠꯍꯟꯕꯗ ꯌꯥꯍꯟꯕ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯃꯅꯤ ꯫

ꯃꯇꯝ ꯂꯦꯞꯄ

All phases of the survey begin and end at 18:00 UTC.

Phase 1
10 ꯖꯥꯅꯨꯋꯥꯔꯤ – 23 ꯖꯥꯅꯨꯋꯥꯔꯤ 2022

Submit, discuss and revise proposals

Phase 2
17 ꯖꯥꯅꯨꯋꯥꯔꯤ – 28 ꯖꯥꯅꯨꯋꯥꯔꯤ 2022

Community Tech reviews and organizes proposals

Phase 3
28 ꯖꯥꯅꯨꯋꯥꯔꯤ – 11 ꯐꯦꯕꯨꯋꯥꯔꯤ 2022

Vote on proposals

Phase 4
15 ꯐꯦꯕꯨꯋꯥꯔꯤ 2022

Results posted Results

Resources

ꯀꯔꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯢꯕꯨ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯅꯤ
ꯍꯥꯢꯖꯕ ꯊꯥꯖꯤꯜꯂꯛꯄ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯤꯈꯜ ꯇꯧꯕꯈꯛ ꯅꯠꯇꯅ ꯅꯍꯥꯛꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩ
ꯑꯐꯕ ꯍꯥꯢꯖꯕ ꯑꯃ ꯀꯔꯝꯅ ꯁꯦꯝꯒꯅꯤ
ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯥꯎꯇꯥꯛꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯅꯍꯥꯛꯅ ꯃꯥꯢꯄꯥꯛꯄ ꯍꯥꯢꯖꯕ ꯑꯃ ꯁꯦꯝ-ꯁꯥꯕꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯒꯅꯤ
ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯁꯤꯡ ꯌꯦꯡꯈꯠꯄꯤꯌꯨ
ꯑꯩꯈꯣꯢꯅ ꯅꯈꯣꯢꯒꯤꯗꯃꯛ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯁꯦꯝ-ꯁꯥꯔꯦ ꯍꯥꯢꯕꯗꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ ꯈꯪꯕꯤꯌꯨ
ꯑꯩꯈꯣꯢꯁꯤ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ
ꯑꯩꯈꯣꯢꯒꯤ ꯂꯨꯞ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯢꯅ ꯀꯔꯝꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯏ ꯍꯥꯢꯕꯗꯨ ꯄꯥꯕꯤꯌꯨ