Jump to content

Grants:Programs/Wikimedia Community Fund/Rapid Fund/台灣宮廟文化維基專案(Tâi-uân ê kong-biō-bûn-huà wiki tsuan-àn) (ID: 21982091)

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
statusDraft
台灣宮廟文化維基專案(Tâi-uân ê kong-biō-bûn-huà wiki tsuan-àn)
proposed start date2022-12-01
proposed end date2023-05-31
budget (local currency)191000 TWD
budget (USD)6002.5 USD
grant typeIndividual
funding regionunknown region
decision fiscal year2023-24
applicant• vickylin77amis
organization (if applicable)• N/A

This is an automatically generated Meta-Wiki page. The page was copied from Fluxx, the grantmaking web service of Wikimedia Foundation where the user has submitted their application. Please do not make any changes to this page because all changes will be removed after the next update. Use the discussion page for your feedback. The page was created by CR-FluxxBot.

Applicant Details[edit]

Please provide your main Wikimedia Username.

vickylin77amis

Please provide the Usernames of people related to this proposal.

akamyccoco Iyumu

Organization

N/A

Are you a member of any Wikimedia affiliate or group, including informal groups like Wiki Fan Clubs, emerging language communities, not recognized Wikimedia groups etc.? Please list them all.

No

Grant Proposal[edit]

M. Please state the title of your proposal. This will also be the Meta-Wiki page title.

台灣宮廟文化維基專案(Tâi-uân ê kong-biō-bûn-huà wiki tsuan-àn)

Q. Indicate if it is a local, international, or regional proposal and if it involves several countries? (optional)

Local

Q2. If you have answered regional or international, please write the country names and any other information that is useful for understanding your proposal.


R. If you would like, please share any websites or social media accounts that your group or organization has.


1. What is the change that you are trying to bring about and why is this important.

tsū-tsiông kok-ka gír-giân huat-tián-huat thong-kuè liáu-āu, siōng-sin ê pò-kò-su ū piáu-sī Ttâi-gí ê tha̍k kah siá bô-kàu 3 siânn. Bân-lâm-gú ê Wiktionary ta̍k-kò-gue̍h tiānn-tiānn siá ê lâng bô-kàu 10 ê lâng, tsing-ka siá ê lâng, tsing-ka siá ê luē-iông, piàn-sîng tsiok tiōng-iàu ê tāi-tsì. gián-kiù Tâi-uân tsāi-tē ê kong-biō-bûn-huà huat-hiān Bân-lâm-gú Wiki tôo-su-kuán lāi-té kong-biō tsú-tê tsin-tsió, thâu-tshiú ing-kai iu-sian kiàn-li̍p lāu-huè-á ê kháu-su̍t-thuân-thóng. in-uī án-ne, tshuē--tio̍h ē-hiáu kóng Tâi-uân-uē bē-hiáu bē-hiáuê lâng tsò-hué siá, tsò-hué kiàn-li̍p chi̍t ê kiōng-tông siá-tsok ê Bân-lâm-gú ê tì-sik-khò͘ sī bo̍k-chêng chīn-pōng-tōa ê thiáu-chiàn.

隨著國家語言發展法通過,以及公布最新的國家語言報告書,顯示台語閱讀、書寫人口遠遠不及二成。Bân-lâm-gú ê Wiktionary每月編輯帳號不到10名,增加書寫者、增加內容是目前極為重要之事。 研究台灣在地宮廟文化,有感於語言、文化的流失,發現Bân-lâm-gú Wiki tôo-su-kuán宮廟相關主題甚少,應建立第一手耆老口述資料。 為此,號召會說台語但不太熟羅馬拼音的初學者,一起建立一個可以協同編輯的Bân-lâm-gú知識庫是目前最大的挑戰。

2. Describe your main approaches or strategies to achieve these changes and why you think they will be effective.

Î-chhî wiki ê siá-chok tû-liáu kò͘-tēng kí-pān siá-chok ê uó͘-khuh siá-phuh (workshop) í-gōa, kèng-ka ài chú-tōng lâi hiòng gōa-pō͘ chhui-tián, cheng-ka chham-ú-chiá, kū-thé ê pān-hoat ū ē-kha 4 pō͘:

1. Thàu-kòe soat-bêng-hōe lâi chio koh-khah chē ū chhù-bī ê lâng lâi chòe-tīn chham-ú. Chì-chió ài pān 1 pái soat-bêng-hōe.
2. Ūi-tio̍h î-chhî siá-chok ê jia̍t-tō͘, àn-sǹg beh chio 5 ê sêng-oân ka-ji̍p phian-chip, ta̍k kò goe̍h chì-chió ài pān 1 pái siá-chok thó-lūn-hōe (sòaⁿ-téng iá-chiah sī si̍t-thé). Koh bô tēng-kì ē kí-pān kang-chok hōe-gī.
3. Chhòng-kiàn iá-chiah sī kái-siān hiān-sî ê Wiki Sû-tián chì-chió 80 ê ōe-lia̍p (word).
4. Thàu-kòe siā-kûn bāng-chām (social media) soan-thoân siá-chok oa̍h-tāng.

維持寫作除了穩定辦理寫作工作坊,更應以主動的方式向外推展,以期增加參與者,具體的方式如下:

1.透過說明會徵集有興趣的人參與活動,至少辦理一次說明會。
2.為了維持寫作熱情,預計徵集5名加入編輯,每月至少辦理一次寫作聚會(線上或實體),不定期辦理工作會議
3.創建或改善現有詞典至少80條以上。
4.透過社群網站宣傳寫作活動。
3. What are the activities you will be developing and delivering as part of these approaches or strategies?

1. Ki-su̍t kàu-ha̍k: phuè-ha̍p suat-bîng ê ua̍h-tāng, pān-lí gián-si̍p, hōo tsham-ka ê lâng lóng ē-hiáu.

2. hóng-būn kah ìng-iōng:thê-kiong hóng-būn liáu-āu ê mi̍h-kiānn khì Ûiki Tô͘-su-koán, thê-kiong siòng-phìnn khì Commons.
1.技術教學:配合說明會活動,辦理技術教學研習,以確保參與者熟悉操作。
2.訪談應用:提供訪談內容至Ûiki Tô͘-su-koán、提供照片至Commons。
4. Are your activities part of a Wikimedia movement campaign or event? If so, please select the relevant campaign below. If so, please select all the relevant campaigns from the list below. If "other", please state which.

Wiki Loves Earth, Wikipedia Pages Wanting Photos

5. Do you have the team that is needed to implement this proposal?

1.user:akamycoco, chú-iàu phian-chip-chiá, chhui-kóng-oân

2.user:iyumu, chú-iàu phian-chip-chiá, hoan-e̍k, hú-tō-oân
3.user:vickylin77amis, chú-iàu phian-chip-chiá, hêng-chèng jîn-oân, hōe-gī tiū-pī
1.用戶:akamycoco,主要編輯者、推廣員
2.用戶:Iyumu,主要編輯者、翻譯、輔導員
3.用戶:vickylin77amis,主要編輯者,行政人員,會議召集人
6. Please state if your proposal aims to work to bridge any of the identified CONTENT knowledge gaps (Knowledge Inequity)? Select up to THREE that most apply to your work.

Geography, Language, Cultural background, ethnicity, religion, racial

6.1 In a few sentences, explain how your work is specifically addressing this content gap (or Knowledge inequity) to ensure a greater representation of knowledge.

Tē-e̍k só͘ khiàm-khoat ê: tī choân-kiû ê kak-tō͘ lâi khòaⁿ, Tâi-oân sǹg sī siong-tùi tek tio̍h khah chió chu-goân ê só͘-chāi chī-it. Ōe-gí só͘ khiàm-khoat ê: sú-iōng hui-chú-liû ê ōe-gí lâi kòng-hiàn wiki kè-ōe.

地域空缺:台灣屬於全球中覆蓋率較少之區域。 語言空缺:使用非主流語言為維基貢獻。

7. Please state if your proposal includes any of these areas or THEMATIC focus. Select up to THREE that most apply to your work and explain the rationale for identifying these themes.

Education, Culture, heritage or GLAM , Diversity

8. Will your work focus on involving participants from any underrepresented communities?

Ethnic/racial/religious or cultural background, Linguistic / Language, Age

9. Who are the target participants and from which community? How will you engage participants before and during the activities? How will you follow up with participants after the activities?


10. In what ways are you actively seeking to contribute towards creating a safer, supportive, more equitable environment for participants?

Thàu-iû “google meet” sòaⁿ-téng hōe-gī hō͘ ū chhù-bī ê pêng-iú lóng thang-hó chham-ka. Put-koán sī sòaⁿ-téng ia̍h-sī hiān-tiûⁿ ê oa̍h-tāng, lóng ē ū hú-tō-oân lâi î-chhî iú-siān ê khong-kan (friendly space), hō͘ oa̍h-tāng ē-tàng sūn-lī.

11. Please tell us about how you have let your Wikimedia communities know about the planned activities and this proposal. Use this space to describe the processes you carried out to make the community more involved in planning this proposal. Please link the on-wiki community discussion(s) around the proposals.

kiàn-li̍p META ia̍h bīn, khǹg tī META hōo ta̍k-ke tsai-iánn.

12. Are you aware of other Rapid Fund proposals in your local group, community, or region that are being submitted and that align with your proposed project?

No

If yes:

12.1 Did you explore the possibility of doing a joint proposal with other leaders in your group?
N/A
12.2 How will this joint proposal allow you to have better results?
N/A
13. Will you be working with other external, non-Wikimedia partners to implement this proposal? Required.

No

13.1 Please describe these partnerships and what motivates the potential partner to be part of the proposal and how they add value to your work.


14. In what ways do you think your proposal most contributes to the Movement Strategy 2030 recommendations. Select a maximum of THREE options that most apply.

Increase the Sustainability of Our Movement, Coordinate Across Stakeholders

Learning, Sharing, and Evaluation[edit]

15. What do you hope to learn from your work in this fund proposal?

Oa̍h-tāng kui-ōe kap chhui-kóng, Tâi-gí siá-chok kap Wikidata ê èng-iōng, koh ū siā-kûn ūn-chok téng-téng.

活動規劃與推廣、台語寫作與wikidata應用、社群運作等.

16. Based on these learning questions, what is the information or data you need to collect to answer these questions? Please register this information (as metric description) in the following spaces provided.
Main Open Metrics Data
Main Open Metrics Description Target
N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
17. Core quantitative metrics.
Core Metrics Summary
Core metrics Description Target
Number of participants
Number of editors
Number of organizers
Number of new content contributions per Wikimedia project
Wikimedia Project Description Target
N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
17.1 If for some reason your proposal will not measure these core metrics please provide an explanation.

Hóng-tâm: chì-chió hóng-mn̄g 60 hòe í-siōng ê sī-tōa. 5 ê lâng Phiàn-siá ê sī-chò thé-giām oa̍h-tāng: ta̍k kóo-gue̍h pān, khǹg tī wiki. 6 páiê ki-su̍t kà-o̍h:puê-ióng sin ê lâng 1 páiê

訪談:深入訪談60歲以上的耆老(宮廟文化) 5名 工作坊:辦理至少1次工作坊,上傳至維基。 6次 技術教學:培養新的編輯者。 1次

18. What tools would you use to measure each metric selected? Please refer to the guide for a list of tools. You can also write that you are not sure and need support.

https://hashtags.wmcloud.org/ https://wikidata.wikiscan.org/ https://outreachdashboard.wmflabs.org/

Financial Proposal[edit]

19. & 19.1 What is the amount you are requesting from Wikimedia Foundation? Please provide this amount in your local currency.

191000 TWD

19.2 What is this amount in US Currency (to the best of your knowledge)?

6002.5 USD

20. Please upload your budget for this proposal or indicate the link to it.


We/I have read the Application Privacy Statement, WMF Friendly Space Policy and Universal Code of Conduct.

Yes

Endorsements and Feedback[edit]

Please add endorsements and feedback to the grant discussion page only. Endorsements added here will be removed automatically.

Community members are invited to share meaningful feedback on the proposal and include reasons why they endorse the proposal. Consider the following:

  • Stating why the proposal is important for the communities involved and why they think the strategies chosen will achieve the results that are expected.
  • Highlighting any aspects they think are particularly well developed: for instance, the strategies and activities proposed, the levels of community engagement, outreach to underrepresented groups, addressing knowledge gaps, partnerships, the overall budget and learning and evaluation section of the proposal, etc.
  • Highlighting if the proposal focuses on any interesting research, learning or innovation, etc. Also if it builds on learning from past proposals developed by the individual or organization, or other Wikimedia communities.
  • Analyzing if the proposal is going to contribute in any way to important developments around specific Wikimedia projects or Movement Strategy.
  • Analysing if the proposal is coherent in terms of the objectives, strategies, budget, and expected results (metrics).

Endorse