Jump to content

Hopengiu Wikimedians User Group

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Hopengiu Wikimedians User Group Banner banner
Hopengiu Wikimedians User Group Banner banner
Hopengiu Wikimedians User Group
Location
Taiwan
Information
Location Taiwan
Country Code TW
Founding Date 29 November 2022
Language Taiwanese
Hopengiu Wikimedians User Group sī ūi-tio̍h beh tī Wiki Mûi-thé téng-koân chhui-sak Tâi-oân-cho̍k-gí (Tâi-bûn, Tâi-gí-bûn) só͘ sêng-li̍p ê siā-thoân. Hopengiu tio̍h-sī lán Tâi-oân-ōe só͘ kóng--ê Hó-pêng-iú. Hoan-gêng só͘-ū tùi kòng-hiàn Tâi-oân-ōe ê wiki kè-ōe ū chhù-bī ê hó-pêng-iú chòe-tīn lâi chham-ú.

Oa̍h-tāng

[edit]

Taⁿ chit-ê siā-thoân chiah tú chhòng-kiàn, chú-iàu ē seng chiàu Tâi-bûn Tha̍k-siá, Tàu-tīn Lâi tī Wiki Mûi-thé téng-koân Siá Tâi-bûn í-ki̍p Soan-thoân Oa̍h-tāng chit 3 ê hong-hiòng kiat-ha̍p Wiki Mûi-thé Ūn-tōng lâi chhui-sak Tâi-bûn. Bī-lâi tán lán ū koh-khah chē hó-pêng-iú lâi chham-ka ê sî, ē koh kui-ōe kî-thaⁿ sin ê oa̍h-tāng.

Tâi-bûn Tha̍k-siá

[edit]

Tâi-bûn Tha̍k-siá ta̍k Lé-pài 2 Tâi-oân sî-kan àm-sî 8 tiám pòaⁿ kàu 9 tiám pòaⁿ (20:30 ~ 21:30, UTC+8) ē tī sòaⁿ-téng chìn-hêng. Tû-liáu ē siāu-kài ki-pún ê Tâi-bûn Pe̍h-ōe-jī su-siá hē-thóng chi gōa, mā ē lī-iōng Ûiki Tô͘-su-koán lāi-té ê Tâi-bûn bûn-ha̍k chok-phín bûn-pún lâi chò-hóe se̍k-sāi, him-sióng Tâi-bûn bûn-ha̍k.

Tàu-tīn Lâi tī Wiki Mûi-thé téng-koân Siá Tâi-bûn

[edit]
outreachdashboard
2022-2023 Chhiáⁿ ùi chia pò-miâ
2024 Lâi siá Tâi-oân-ōe

Àn-sǹg chiong wiki kè-ōe siāu-kài hō͘ Tâi-bûn sú-iōng-chiá, hi-bāng ē-tàng chēng-ka Tâi-bûn tī Wiki Mûi-thé téng-koân ê siaⁿ-liōng (jī-liōng). Bo̍k-chêng chú-iàu ē seng chù-tiōng Ûiki Tô͘-su-koán, Wiki Sû-tián, Wikidata kap Commons ê èng-iōng.

Oa̍h-tāng Wiki kè-ōe soat-bêng
2022-2023 Wiki Sû-tián Pian-siá Tâi-gí Wiki Sû-tián --
2024 Wiki Sû-tián Pian-siá Tâi-gí Wiki Sû-tián

Soan-thoân Oa̍h-tāng

[edit]

Bī-lâi ē kui-ōe soan-thoân oa̍h-tāng. Phah-sǹg chio Tâi-oân koh tē ê Tâi-bûn hē ê ha̍k-seng a̍h-sī Tâi-bûn kàu-su lâi chòe-tīn chham-ú. Lēng-gōa, tē-hng ê oa̍h-tāng tiong-sim kap kiong biō mā sī ē-tàng khì soan-thoân ê bo̍k-phiau.

Oa̍h-tāng Wiki kè-ōe soat-bêng
2022-2023 Wiki Soan-thoân Oa̍h-tāng -- --
2024 Wiki Soan-thoân Oa̍h-tāng -- --

Hóng-būn

[edit]

Kè-ōe

[edit]

Bo̍k-chêng tng-teh sin-chhéng Wiki Mûi-thé Ki-kim-hōe ê pó͘-chō͘. Nā ū sūn-lī thong-kòe, hoan-gêng ta̍k-ê chò-hóe lâi tàu-saⁿ-kāng.

Sêng-oân

[edit]

Ū siūⁿ-beh chò-hóe chham-ú ê pêng-iú chhiáⁿ tī ē-bīn su-ji̍p 4 ê "~" lâu-miâ.


chham-ka Akamycoco (talk) 11:02, 30 November 2022 (UTC)[reply]

góa beh chham-ka Vickylin77amis (talk) 14:05, 30 November 2022 (UTC)[reply]

Liân-lo̍k

[edit]

Bo̍k-chêng pún siā-thoân iáu bô koaⁿ-hong ê email thang-hó liân-lo̍k. Kau-liû a̍h-sī ū jīm-hô būn-tê, chhiáⁿ tī thó-lūn ia̍h lâu-ōe. To-siā.