Jump to content

Licensing update/cs

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

Hlasování o změně licence skončilo.
Můžete si prohlédnout výsledky. Uvědomte si, že je potřeba aktualizovat ostatní stránky a některé informace mohou být zastaralé. I nadále vítáme pomoc s překlady.


DŮLEŽITÁ POZNÁMKA: Níže zobrazený text je překlad anglického originálu vytvořený dobrovolníky. Může být zastaralý, neúplný nebo chybný. V případě pochybností se podívejte na originál v angličtině nebo tento překlad opravte.

Správní rada nadace Wikimedia zve komunitu Wikimedia k hlasování o tomto návrhu licencovat obsah projektů Wikimedia, aby byl dostupný pod licencí Creative Commons Uveďte autora – Zachovejte licenci (CC-BY-SA), spolu se zachováním duálního licencování pod licencí GNU Free Documentation License (GFDL). Správní rada zvážila dostupné možnosti licencování materiálů Wikimedia a věří, že tento návrh představuje nejlepší možnou cestu k dosažení našeho společného cíle sbírat, rozvíjet a šířit vzdělávací materiál a zpřístupňovat ho lidem kdekoli, zdarma, navždy.

Konkrétně nadace Wikimedia Foundation navrhuje doplnit celoprojektové licenční podmínky a podmínky použití všech projektů následujícím způsobem:

 1. Veškerý obsah v současnosti šířený podle GNU Free Documentation License (s ustanovením o „novějších verzích“) se navíc stane dostupný i pod CC-BY-SA 3.0, což výslovně umožnila nejnovější verze GFDL;
 2. nové editace členů komunity budou povinně takto duálně licencovány, ale obsah získaný od třetích stran bude smět být licencován jen pod CC-BY-SA;
 3. další uživatelé obsahu budou informováni, že obsah, který zahrnuje části importované pouze pod licencí CC-BY-SA, nelze používat pod licencí GFDL.

V souladu s existujícími pravidly a zvyklostmi a v souladu s modelem licencování podle CC-BY-SA, budou muset svolit k tomu, že budou uváděni jako autoři dalšími uživateli obsahu; minimálním požadavkem bude uvedení hypertextového odkazu nebo URL adresy článku, do kterého přispěli.

Podrobnější přehled je k dispozici na stránce Otázky a odpovědi.

Motivace[edit]

Základními motivacemi pro tuto navrhovanou změnu jsou:

 • V současné době nemůžeme sdílet text (ani v jednom směru) s projekty, které používají licence Creative Commons Uveďte autora/Zachovejte licenci. Licence Creative Commons používají tisíce autorů po celém světě (vizte statistiku), rychle se staly nejpoužívanějším právním nástrojem uvolnění práv na díla kromě software. Tahle překážka ve spolupráci s ostatními neziskovými organizacemi a online komunitami, které volně sdílejí znalosti, tedy odporuje poslání nadace Wikimedia.
 • GFDL obsahuje některá potenciálně náročná ustanovení, jako např. požadavek přiložit ke každé kopii úplný text licence. Tyto požadavky ztěžují využívání jak textu, tak multimédií (namluvených či tištěných verzí článků, vytištěných obrázků apod.). Cílem nadace Wikimedia je co největší šíření svobodných znalostí. Zatímco naše podmínky použití zajišťovaly menší překážky dalšího užívání, jejich nesoulad s textem licence vede k obavám, nejistotě a pochybám o tom, co je legální a co ne. To zvýhodňuje ty uživatele obsahu, kteří si mohou dovolit právní porady a výzkum, před těmi, kdo si to dovolit nemohou. To odporuje poslání nadace Wikimedia.

Tato změna licence je navržena za účelem dosažení větší spolupráce a dalšího využívání svobodných znalostí po celém světě v souladu s naší vizí: svět, kde všichni lidé mají přístup k veškerým lidským znalostem.

Rozhodovací proces[edit]

O tom, zda tuto změnu provést, bude komunita Wikimedia rozhodovat hlasování. Tohoto hlasování se mohou zúčastnit všichni uživatelé (kromě botů), kteří do libovolného projektu nadace Wikimedia přispěli alespoň 25 editacemi před 15. březnem 2009.

Hlasování bude nabízet tři možnosti:

 • Ano, souhlasím s touto změnou.
 • Ne, jsem proti této změně.
 • Na tuto změnu nemám názor.

Pokud změnu nepodpoří alespoň 50 % hlasujících, kteří se vyjádřili pro nebo proti, nebude okamžitě provedena a bude následovat další debata na úrovni Správní rady a komunity.

Pokud změnu podpoří alespoň 50 % hlasujících, kteří se vyjádřili pro nebo proti, bude předložena Správní radě ke schválení. Podle výsledku hlasování a podstatě námitek se může Rada rozhodnout k dalšímu jednání, úpravě návrhu nebo k jeho schválení ve stávající podobě. Pokud Rada návrh schválí, rozhodne také o konkrétním datu provedení.

Hlasování začalo 12. dubna 2009 a skončí 3. května 2009. Můžete si prohlédnout návrh časového rozvrhu.

Před hlasování a v jeho průběhu můžete přidávat komentáře na diskusní stránce.

Navrhované podmínky použití[edit]

Tyto podmínky budou aplikovány na všech projektech, které v současnosti používají GFDL:

 • Patička stránky bude změněna na následující:

Veškerý text je dostupný za podmínek licence Creative Commons Uveďte autora/Zachovejte licenci. Text může být dostupný také za podmínek GNU Free Documentation License. Vizte ((odkaz na pravidla)) pro podrobnosti. Seznam autorů najdete v historii stránky. Soubory jsou dostupné za podmínek různých licencí; informace získáte kliknutím na soubor.

 • Podmínky na editační stránce budou změněny na následující:

Uložením editace souhlasíte se zveřejněním svého příspěvku za podmínek licencí Creative Commons Uveďte autora/Zachovejte licenci a GNU Free Documentation License. Další uživatelé budou povinni uvést vás jako autora, přinejmenším uvedením odkazu nebo adresy článku, do kterého přispíváte; vy tímto souhlasíte, že takové uvedení autorství je na všech médiích dostatečné. Vizte ((odkaz na pravidla)) pro podrobnosti. Pokud si nepřejete, aby váš text byl nemilosrdně upravován a volně šířen, pak ho sem neukládejte. Také tímto prohlašujete, že jste tento příspěvek napsal(a) sám/sama, nebo jste ho získal(a) z volného díla či obdobného svobodného zdroje. NEVKLÁDEJTE CIZÍ AUTORSKÁ DÍLA BEZ DOVOLENÍ.

 • Budou vytvořena standardní autorskoprávní pravidla, která budou doslova přeložena do dalších jazyků. Navíc k textu obou licencí budou pravidla obsahovat následující předpoklady pro další uživatele obsahu (pokyny pro použití díla za podmínek CC-BY-SA):
 • Uvádění autorství textu: Při šíření článku v libovolné podobě uvádějte autory tím, že poskytnete buď a) hypertextový odkaz (kde je to možné) nebo URL článku nebo článků, které užíváte, b) hypertextový odkaz (kde je to možné) nebo URL jiné stabilní volně dostupné online kopie článku nebo článků, které užíváte, která splňuje podmínky licence a uvádí autory způsobem ekvivalentním uvádění autorů na tomto serveru, nebo c) seznam všech autorů. (Libovolný seznam autorů může vypustit velmi drobné či nepodstatné příspěvky.)
 • Uvádění autorství médií: U médií (obrázky, zvuky, video atd.), které byly vytvořeny pomocí významné spolupráce nejméně pěti osob, lze autorství uvádět stejným způsobem jako u textu; u ostatních médií je nutno uvádět autorství libovolným přiměřeným způsobem zvoleným autorem či autory.
 • Uvádění autorství obsahu získaného od třetích stran: výše uvedené požadavky na uvádění autorství se vztahují na obsah vytvořený a načtený komunitou projektů Wikimedia. Text a média pocházející z externích zdrojů mohou nést další požadavky na uvádění autorství, které se vám budeme snažit zřetelně uvádět.
 • Copyleft/Zachovejte licenci: Pokud stránku či dílo, které užíváte, nějak pozměníte či doplníte, musíte výsledek licencovat pod Creative Commons Uveďte autora/Zachovejte licenci 3.0 nebo novější.
 • Označte změny: Pokud dílo měníte nebo doplňujete, musíte vhodným způsobem uvést, že původní dílo bylo změněno. Pokud například používáte stránku wiki, dostatečným způsobem takového označení je historie editací.

 • Pravidla budou obsahovat následující opatření řešící zahrnutí obsahu získaného od třetích stran za podmínek licence CC-BY-SA:

Můžete importovat libovolný text z cizích zdrojů, který je dostupný za podmínek licence CC-BY-SA, i pokud není k dispozici za podmínek GNU Free Documentation License. Nejste nijak povinni získávat takový obsah i pod GFDL. Nesmíte však importovat text, který je k dispozici pouze pod GFDL. Pokud naimportujete text dostupný pod CC-BY-SA, musíte dodržet podmínky této licence; konkrétně musíte, přiměřeným způsobem, uvést autora či autory. Tam, kde se autorství zpravidla uvádí prostřednictvím historie editací (např. při kopírování z wiki do wiki), postačuje autory při importu uvést ve shrnutí editace, které se v historii editací objeví.

 • Pravidla budou obsahovat následující opatření řešící dalšího užívání obsahu pod GFDL:

Pokud chcete užívat obsah za podmínek GNU Free Documentation License, musíte si ověřit, u každé stránky, kterou chcete užít, že neobsahuje příspěvky licencované výlučně pod licencí Creative Commons Uveďte autora/Zachovejte licenci. To by mělo být uvedeno v historii editací, patičce stránky nebo v její diskusi. Stránku, která takové příspěvky obsahuje, nemůžete užívat pod GFDL. U verzí vytvořených před ((datum změny licence)) lze rozumně předpokládat, že příspěvky pouze pod CC-BY-SA neobsahují.

Formulace těchto pravidel může v budoucnu nadace Wikimedia přiměřeně upravit nebo upřesnit.

Posléze vyzveme komunitu, aby označila soubory, které jsou v současnosti licencovány pod GFDL (kromě těch, které jsou licencovány jako „pouze GFDL 1.2“), jako dostupné i pod CC-BY-SA.