Jump to content

Licensing update/nl

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

NOTA BENE: Onderstaande tekst is de door een vrijwilliger opgestelde vertaling van het Engelse origineel. Deze kan verouderd, onvolledig of onjuist zijn. Lees bij twijfel alstublieft het Engelse origineel of werk mee aan verbetering van vertalingen.

Verwijzing:
LU
Het bestuur van de Wikimedia Foundation nodigt de Wikimedia gemeenschap uit om te stemmen op een voorstel over een licentiewijziging op alle Wikimedia-projecten.

Dit voorstel houdt in dat materiaal op de Wikimedia-projecten zo zal worden gelicenseerd dat het ook beschikbaar zal komen onder de Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen licentie (CC-BY-SA), naast de huidige licentie, de GNU-licentie voor vrije documentatie (GFDL). Het bestuur heeft meerdere mogelijkheden overwogen om het materiaal op de Wikimedia-projecten te licenseren en gelooft dat dit voorstel het beste is om ons gezamenlijke doel te bereiken: het verzamelen, ontwikkelen en verspreiden van educatief materiaal, en het beschikbaar te stellen voor mensen over de hele wereld, zonder kosten, tot in de eeuwigheid.

Specifiek houdt dit voorstel in dat de licentie en gebruikersvoorwaarden voor alle projecten als volgt zullen worden aangepast:

 1. Alle inhoud die op dit moment beschikbaar is onder de GNU-licentie voor vrije documentatie (GFDL) zal ook beschikbaar worden onder de Creative Commons Naamsvermelding-Gelijkdelen 3.0 (CC-BY-SA) licentie, zoals expliciet toegestaan in de laatste versie van de GFDL.
 2. Deze nieuwe dubbele licentievorm zal verplicht worden gesteld voor nieuwe bijdrages vanuit de gemeenschap. Voor inhoud van derden zal het mogelijk worden om inhoud toe te voegen die enkel onder CC-BY-SA valt.
 3. Hergebruikers zullen worden geïnformeerd dat inhoud die alleen onder CC-BY-SA beschikbaar is niet te gebruiken is onder de GFDL.

In overeenstemming met de huidige reglementen en gebruiken en met de licentievoorwaarden van CC-BY-SA, zal het voor hergebruikers verplicht worden om de auteurs en bewerkers van het bronmateriaal te vermelden. Dit zal minimaal moeten gebeuren door een hyperlink of URL naar het originele materiaal.

Een overzicht van veel gestelde vragen is te vinden via Vragen en Antwoorden.

Motivering[edit]

De belangrijkste redenen voor dit voorstel zijn de volgende:

 • Met de huidige licentie is het niet mogelijk om (over en weer) tekst te delen met projecten die de Creative Commons Attribution/Share Alike-licenties hanteren. De Creative Commons-licenties worden door honderdduizenden mensen over de gehele wereld gebruikt en zijn in korte tijd de meest gebruikte licenties geworden waarmee rechten op werken anders dan software worden vrijgegeven. Deze uitwisselingsbarrière met andere non-profitorganisaties en internetgemeenschappen die kennis vrij willen delen staat de doelstelling van Wikimedia in de weg.
 • De GFDL kent een aantal clausules die niet altijd even praktisch zijn, zoals de eis dat de complete tekst van de licentie met alle kopieën van het materiaal wordt meegeleverd. Deze bepalingen beperken het hergebruik van zowel tekst als mediabestanden (gesproken of gedrukte versies van artikelen, afdrukken van afbeeldingen, et cetera). Wikimedia stelt zich de zo breed mogelijke verspreiding van vrije kennis ten doel. Hoewel onze gebruiksvoorwaarden altijd al voorzagen in zo laag mogelijke drempels voor hergebruik, kunnen de inconsistenties met de tekst van de GFDL leiden tot bezorgdheid en onzekerheid over wat wel en niet is toegestaan. Ook dit staat de doelstelling van Wikimedia in de weg.

Het voorstel om de licentie aan te passen biedt een mogelijkheid om op meer manieren vrije kennis te delen en hergebruiken, zodat het makkelijker wordt om onze doelstelling uit te dragen: een wereld waarin elke persoon vrije toegang heeft tot alle kennis.

Besluitvorming[edit]

Alle gebruikers van de Wikimedia-projecten (bots uitgezonderd) die voor 15 maart 2009 ten minste 25 bewerkingen hebben gedaan mogen aan de stemming deelnemen.

Er zijn drie mogelijke stemopties:

 • Ja, ik ben voor dit voorstel
 • Nee, ik ben tegen dit voorstel
 • Geen mening

Als voor het voorstel minder dan 50% van de stemmen is uitgebracht, zal het niet worden geïmplementeerd en zal door het bestuur worden gekeken naar andere mogelijkheden.

Als voor het voorstel 50% of meer van de stemmen is uitgebracht, zal het ter goedkeuring aan het bestuur worden voorgelegd. Afhankelijk van de uitkomst van de stemming en de inhoud van ertegen aangevoerde bezwaren kan het bestuur besluiten om het voorstel uit te voeren, het aan te passen of om er verder over te beraadslagen. Als het bestuur het voorstel goedkeurt, zal een exacte datum voor de implementatie worden vastgesteld.

De stemming is begonnen op 12 april 2009 en zal eindigen op 3 mei 2009. Een tijdlijn (in het Engels) is beschikbaar.

Tijdens de stemming is het mogelijk om commentaar te geven op het voorstel.

Voorstel voor de gebruikersvoorwaarden[edit]

Als het voorstel wordt geïmplementeerd zullen de gebruiksvoorwaarden op alle Wikimedia-projecten die nu de GFDL gebruiken als volgt worden gewijzigd:

 • De footer (onderkant) van de website zal worden gewijzigd in:

Alle tekst is beschikbaar onder de Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen licentie (CC-BY-SA). De tekst kan ook beschikbaar zijn gesteld onder de GNU-Licentie voor vrije documentatie (GFDL). Zie (link naar auteursrechtenbeleid) voor meer informatie. Zie de geschiedenis van de pagina voor een lijst van auteurs. Mediabestanden kunnen onder verschillende licenties beschikbaar zijn gesteld: klik op de bestandsnaam voor meer informatie.

 • De tekst op het bewerkscherm zal worden gewijzigd in:

Door op de knop Pagina opslaan te klikken, verklaart u dat uw bijdrage is vrijgegeven onder de Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen-licentie (CC-BY-SA) en de GNU-licentie voor vrije documentatie (GFDL). Hergebruikers van de tekst zijn verplicht uw naam te vermelden door middel van ten minste een hyperlink of een URL naar dit artikel. U gaat ermee akkoord dat een dergelijke vermelding voldoende is in ieder medium. Zie (link naar auteursrechtenbeleid) voor details. Als u niet wilt dat uw bijdrage wordt bewerkt en/of vrijelijk wordt verspreid, voeg deze dan niet toe. U verklaart hierbij ook dat u deze tekst zelf heeft geschreven of heeft gekopieerd uit het publieke domein of een vergelijkbare vrije bron. VOEG ALSTUBLIEFT ZONDER TOESTEMMING GEEN BIJDRAGEN TOE WAAROP AUTEURSRECHT RUST.

 • Er komt een Engelstalige standaardtekst beschikbaar over het auteursrechtenbeleid, die letterlijk in andere talen vertaald zal worden. Naast de teksten van de GFDL en de CC-BY-SA-licenties wordt in dit beleid geformuleerd wat wordt verwacht van hergebruikers (richtlijnen voor gebruik onder de CC-BY-SA-licentie):
 • Auteursvermelding van tekstbijdragen: neem bij het herverspreiden van de tekst van een artikel in welke vorm dan ook een vermelding op van de auteurs, hetzij door (a) een hyperlink (indien mogelijk) of een URL naar het artikel of artikels die u hergebruikt, (b) een hyperlink (indien mogelijk) of URL naar een andere, stabiele online-versie, die vrij toegankelijk, voldoet aan de licentievoorwaarden en die de de namen van de auteurs vermeldt op een wijze die gelijkwaardig is aan de naamsvermelding op deze website, of (c) een lijst van alle auteurs. (Kleine of irrelevante bijdragen mogen uit een auteurslijst worden weggelaten.)
 • Auteursvermelding bij mediabestanden: de auteursnamen van mediabestanden die voortkomen uit substantiële samenwerking tussen ten minste vijf personen kunnen worden vermeld op dezelfde wijze als tekstbestanden. Bij andere mediabestanden moet(en) de auteur(s) worden vermeld op elke redelijke wijze zoals gespecificeerd door de betreffende auteur(s).
 • Auteursvermelding van door derde aangeleverd werk: de bovenstaande bepalingen over auteursvermelding zijn van toepassing op werk dat is ontwikkeld en geupload door personen uit de Wikimedia-gemeenschap. Aan tekst en mediabestanden die afkomstig zijn uit externe bronnen kunnen nadere eisen zijn gesteld, die wij zullen trachten zo duidelijk mogelijk te specificeren.
 • Copyleft/Share en Share Alike: wijzigingen van of toevoegingen aan de pagina die u hergebruikt moeten eveneens worden vrijgegeven onder de Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 licentie of later (CC-BY-SA).
 • Wijzigingen vermelden: Als u een pagina wijzigt of uitbreidt, moet u op een redelijke manier aangeven dat het originele werk is gewijzigd. Als u bijvoorbeeld een pagina hergebruikt in een wiki is het voldoende om dit aan te geven in de geschiedenis van de pagina.
 • Meer informatie is te lezen in de volledige juridische tekst van de CC-BY-SA-licentie.

 • Het auteursrechtenbeleid zal de volgende verklaring bevatten met betrekking tot het importeren van werk van derden onder de CC-BY-SA-licentie:

U mag elke tekst importeren die afkomstig is van andere bronnen en is vrijgegeven onder de CC-BY-SA-licentie, ook als deze niet beschikbaar is onder de GFDL. U bent op generlei wijze verplicht om zulke teksten onder de GFDL te verkrijgen. Het is echter niet toegestaan om teksten te importeren die uitsluitend onder de GFDL beschikbaar zijn. Indien u tekst importeert die is vrijgegeven onder de CC-BY-SA-licentie, moet u voldoen aan de voorwaarden van die licentie: u bent met name verplicht om - op redelijke wijze - de auteur(s) te vermelden. Waar auteursvermelding gewoonlijk geschiedt in de bewerkingsgeschiedenis van een pagina (zoals bij het kopiëren van tekst tussen wiki's), is het voldoende om de auteurs te vermelden in de bewerkingssamenvatting, die wordt opgenomen in de bewerkingsgeschiedenis wanneer u tekst importeert.

 • Het auteursrechtenbeleid zal de volgende verklaring bevatten met betrekking tot hergebruik onder de GFDL:

Indien u pagina's wilt hergebruiken onder de voorwaarden van de GFDL, moet u met betrekking tot iedere pagina die u hergebruikt nagaan of deze geen informatie bevat die uitsluitend onder de CC-BY-SA-licentie is vrijgegeven. Dit zou te vinden moeten zijn in de paginageschiedenis, de footer van de pagina of in de overlegpagina bij het artikel. Indien zulke informatie is opgenomen, mag u de pagina niet onder de GFDL hergebruiken. Van versies die dateren van voor (datum van de licentiewijziging) mag in redelijkheid worden aangenomen dat deze geen tekst bevat die slechts onder de CC-BY-SA is vrijgegeven.

De bewoordingen van dit beleid mogen binnen de grenzen van het redelijke nog door de Wikimedia Foundation ter verduidelijking worden aangepast.

Tenslotte zullen we de gemeenschap aanmoedigen om bij mediabestanden die momenteel beschikbaar zijn onder de GFDL (met uitzondering van bestanden die zijn vrijgegeven onder GFDL 1.2 only) aan te geven dat deze ook beschikbaar zijn onder de CC-BY-SA-licentie. }}