മൂവ്മെന്റ് ചാർട്ടർ/ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി/തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Movement Charter/Drafting Committee/Elections and the translation is 100% complete.

ഇത് പ്രസ്ഥാന ചാർട്ടർ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിക്കുള്ള ഒരു പേജാണ്. സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പട്ടികയും അവരുടെ പ്രസ്താവനകളും പരിശോധിക്കുക. സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ നിങ്ങളുടേതുമായി താരതമ്യം ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇലക്ഷൻ കോമ്പസ് ടൂൾ ഉപയോഗിക്കാം.

സ്ഥാനാർത്ഥി നിയമന വിവരം

പ്രാരംഭ പ്രസ്ഥാന ചാർട്ടർ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയിൽ 15 അംഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും, താഴെ പറയുന്ന രീതിയിൽ നിയമിക്കപ്പെടും:

തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം

നിങ്ങൾ 7 മൂവ്മെന്റ് ചാർട്ടർ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളെയും 2 ബദലുകളെയും തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ വോട്ട് ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത്ര സ്ഥാനാർത്ഥികളെ റാങ്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും. റാങ്കിംഗിന്റെ ക്രമം പ്രധാനമാണ്.

ഒന്നിലധികം സ്ഥാനാർത്ഥികളെ റാങ്ക് ചെയ്യുന്നതും പ്രധാനമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് മാത്രമേ വോട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയൂ, എന്നാൽ കുറഞ്ഞത് 7 റാങ്കുചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്, നിങ്ങൾ 7ൽ കൂടുതൽ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ റാങ്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ വോട്ടിന് അപ്പോഴും തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഫലം മാറ്റാൻ കഴിയും.

വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രായോഗികമായ മാർഗ്ഗം:

  • നിങ്ങൾ വിജയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന 7 സ്ഥാനാർത്ഥികളെ റാങ്ക് ചെയ്യുക.
  • നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മറ്റേതെങ്കിലും സ്ഥാനാർത്ഥികളെ ചേർക്കുക, ഉദാഹരണത്തിന് കൂടുതൽ 7.
  • 15 സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്കപ്പുറം, അന്തിമ ഫലത്തെ സ്വാധീനിക്കാനുള്ള സാധ്യത ചെറുതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ, ബാക്കിയുള്ളത് ഒഴിവാക്കാം.

ഇവിടെ വോട്ട് ചെയ്യുക