Strategia/Fundacja Wikimedia/2016/Wersja robocza

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Strategy/Wikimedia Foundation/2016/Draft and the translation is 97% complete.
Otwarte konsultacje strategii trwają – komentarze składać można do 18 marca. Prosimy zwrócić uwagę na to, że pracownicy Wikimedia Foundation nie będą w stanie odpowiadać na komentarze przed poniedziałkiem, 7 marca.

W ciągu miesięcznych konsultacji prowadzonych między 18 stycznia a 15 lutego 2016 otrzymaliśmy komentarze członków społeczności dotyczące 18. zdefiniowanych wstępnie podejść strategicznych. Otrzymaliśmy też sugestie 300. dodatkowych działań. Oceniliśmy wkład społeczności, biorąc pod uwagę również inne istotne fakty, takie jak aktualne moce przerobowe fundacji i posiadane przez nią zasoby. Zidentyfikowaliśmy trzy najbardziej obiecujące podejścia strategiczne.

Proponowane trzy strategie koncentrują się na zdolności docierania do grona nowych odbiorców i zatrzymania istniejącego grona czytelników i współautorów. Zakładają testowanie rozmaitych podejść, powracanie do informacji zwrotnych i rezultatów oraz skalowanie udanych rozwiązań. Naszą odpowiedzialnością, jako fundacji, jest zapewnienie, że posiadane zasoby skoncentrowane są na skuteczne inicjatywy o wysokim priorytecie, najlepiej służące wizji ruchu Wikimedia.

Kolejne kroki

Członkowie społeczności mogą komentować szkic strategii do 18 marca. Od 18 marca do 1 kwietnia przejrzymy komentarze i zaimplementujemy je w miarę możliwości. Jeśli zmiany będą istotne, zostaną odpowiednio oznaczone w ostatecznym szkicu strategii.

Wikimedia Foundation zamierza sfinalizować plan roczny za lata 2016-2017 w marcu 2016. Plan będzie oparty na zaproponowanej strategii, zawierającej informacje o inicjatywach i działaniach, które w naszym mniemaniu mają największy potencjał wpłynięcia na podejście strategiczne. Szkic planu rocznego Wikimedia Foundation zostanie poddany pod dyskusję społeczności 1 kwietnia.

Strategia w zamyśle ma być powtarzalna; ma też istnieć możliwość jej ciągłego udoskonalania. Fundacja będzie w sposób ciągły oceniać wpływ zaakceptowanych podejść strategicznym pod kątem wizji swojego działania i określonych celów. Jeśli w jednym z zaakceptowanych kierunków działania pojawią się postępy, możliwe będzie przekazanie na ten kierunek zasobów i zwiększenie uwagi. Podobnie, jeśli w określonych działaniach nie są wykazywane wystarczające postępy, działania w tej gałęzi zostaną ocenione celem zrozumienia i eliminacji nieprawidłowości.

Szkic strategii Wikimedia Foundation

Nasza wizja i stojące przed nami wyzwanie

Wizja ruchu Wikimedia zachęca, by wyobrazić sobie świat, w którym każda osoba na Ziemi ma wolny dostęp do całej sumy ludzkiej wiedzy.

Społeczność projektów Wikimedia bardzo silnie podąża za wizją ruchu od piętnastu lat. Świat naokoło nas jednak ulega ciągłym zmianom. W Internecie oznacza to pojawianie się nowych urządzeń, zachowań użytkowników, zwiększenie dzielenie się i rosnące zaangażowanie w tworzenie. Spowodowało to też zmiany w oczekiwaniach, które użytkownicy stawiają naszym projektom, otwiera to jednak równocześnie szanse docierania do wcześniej nieosiągalnych użytkowników. Widzimy również zmieniający się krajobraz sektora wiedzy, w którym prezentowanie i tworzenie wiedzy coraz częściej podlegają konsolidacji, syndykalizacji i automatyzacji.

By dotrzymywać kroku tym zmianom, Wikimedia Foundation musi w lepszy sposób rozumieć, przewidywać i odpowiadać na potrzeby aktualnie działających i zmieniających się społeczności współtwórców i czytelników. Powinniśmy zrozumieć rolę, którą fundacja odgrywa w szerzej rozumianym ruchu Wikimedia, jak też unikalne zasoby, możliwości i ograniczenia, które w kontekście ruchu Wikimedia posiadamy. Musimy dostosować nasza pracę do zastanych warunków, skupiać posiadane zasoby tak, by wywierały one jak najsilniejszy wpływ. Musimy też funkcjonować w roki odpowiedzialnego zarządca powierzanych nam funduszy.

Mając na uwadze powyższe, fundacja zidentyfikowała trzy konkretne wyzwania, które w naszym mniemaniu wpływają na zdolności w wypełnianiu naszej misji. Po fazie badań i konsultacji, spisaliśmy trzy podejścia strategiczne, które w naszym rozumieniu mają zastosowanie do tychże wyzwań.

 1. Zasięg – jak możemy dotrzeć do większej liczby ludzi na całym świecie, by mieli oni dostęp do wiedzy na urządzeniach stacjonarnych i mobilnych?
 2. Społeczności – jak możemy zwiększyć zaangażowanie nowych i dotychczasowych wolontariuszy ruchu Wikimedia?
 3. Wiedza – jak możemy zwiększyć jakość wiedzy prezentowanej w projektach Wikimedia, różnorodność formatów prezentacji oraz zakres prezentacji, szczególnie w tematyce opisanej w sposób niedostateczny?

Strategia

Wikimedia Foundation wspiera dostarczanie światu wiedzy, kondycję i wzrost społeczności ruchu Wikimedia oraz tworzenie różnorodnej darmowej wiedzy o wysokiej jakości. Oprócz tych rdzennych działań, wierzymy, ze w wikimedianach drzemie unikalna moc wspierania systemów i programów rozszerzających zasięg naszej wizji. Działania te zakładają zaangażowanie większości tej populacji Ziemi, do której aktualnie nie docieramy.

Nasze podejścia strategiczne odzwierciedlają nasze poświęcenie ruchowi Wikimedia, rozszerzając jednocześnie zasięg widoczności Wikimediów

 1. Lepiej poznamy potrzeby naszej globalnej grupy użytkowników i odpowiemy na jej oczekiwania, by więcej ludzi uczestniczyło w dzieleniu się wiedzą.
 2. Zwiększymy utrzymanie użytkowników i ich zaangażowanie, oferując im lepsze programy, bogatsze doświadczenie i zasoby.
 3. Wzbogacimy i zróżnicujemy wiedzę, opracowując narzędzia do nadzoru i tworzenia rozwiązań odpowiadających potrzebom naszych użytkowników

Priorytety strategiczne

1. Lepsze poznanie użytkowników celem lepszego odpowiadania na ich potrzeby

Lepiej poznamy potrzeby naszej globalnej grupy użytkowników i odpowiemy na jej oczekiwania, by więcej ludzi uczestniczyło w dzieleniu się wiedzą.

Nasi użytkownicy pochodzą z całego świata i mają zróżnicowane potrzeby, cele i doświadczenia. Chcemy lepiej zrozumieć, jakie mają potrzeby i w jakich warunkach korzystają z projektów Wikimedia. Czy poszukują ogólnych informacji, czy prowadzą głębsze badania? Czy korzystają z urządzeń stacjonarnych, czy przenośnych? Czy łatwo im za każdym razem znaleźć poszukiwane informacje? Jak możemy poprawić ich doświadczenie z pracy z projektami Wikimedia? Jeśli użytkownicy nie chcą korzystać z naszych treści, to dlaczego?

Gdy zrozumiemy naszych użytkowników, poprawimy pozycję, z której zaproponujemy i przetestujemy elementy pozwalające lepiej korzystać z projektów Wikimedia. Chcemy zdobyć to zrozumienie poprzez inwestycje w badania jakościowe i ilościowe, jak też ciągle usprawnianie naszych możliwości analitycznych. Wykorzystamy zgromadzone przez nas wnioski do spisania zasadnych hipotez i przetestowania opracowanych rozwiązań w sposób publiczny, powtarzalny i metodyczny.

Testowanie hipotez skoncentruje się na trzech obszarach:

 • rozszerzanie doświadczenia użytkowników, by odpowiedzieć na ich potrzeby;
 • poprawianie doświadczenia z korzystania z urządzeń mobilnych (przeglądarki i aplikacje);
 • angażowanie nowych czytelników i współtworców z obszarów świata, gdzie ruch Wikimedia nie jest znany i szeroko wykorzystywany.

Sądzimy, ze nasz produkt, strona techniczna, partnerstwa, zaangażowanie społeczności i zespoły do spraw komunikacji skorzystają na lepszym zrozumieniu odbiorców oraz na możliwości lepszego mierzenia działających rozwiązań.

Uzasadnienie

Zrozumienie naszych użytkowników nie jest strategią samą w sobie, lecz wymogiem do lepszej strategicznej alokacji zasobów, rozwijania projektów, poprawy doświadczeń użytkownika i identyfikacji nadarzających się szans. Propozycja poprawy naszego zrozumienia tego, jak i dlaczego użytkownicy przychodzą do naszych projektów i w nich pozostają by lepiej odpowiadać na ich potrzeby (Zasięg – podejście #2) otrzymała najwięcej poparcia ze strony społeczności w fazie konsultacji. Uczestnicy dyskusji wskazywali, że lepsze zrozumienie potrzeb naszych odbiorców jest nieodzowne zanim fundacja istotne decyzje dotyczące rozwiązywania wyzwań stojących przed czytelnictwem i edytowaniem.

Najważniejsze kwestie, które mają podlegać testowaniu pochodzą z trzech pozostałych podejść strategicznych, które uzyskały poparcie w konsultacjach społeczności. Dwie pierwsze zyskały wyższe poparcie społeczności.

 • Rozwijanie doświadczeń użytkownika by odpowiedzieć na potrzeby społeczności
  • Zwiększenie częstości użytkowania i liczby użytkowników poprzez dostosowanie doświadczenia użytkowników do ich potrzeb (może to skutkować powstaniem nowych formatów zawartości, ułatwianie docierania do treści Wikimedia, zwiększania liczby obsługiwanych języków, itd.) (Zasięg – Podejście #1)
 • Poprawa doświadczenia użytkownika mobilnego (przeglądarki i aplikacje)
  • Poprawa aplikacji mobilnej Wikipedii dla zwiększenia zasięgu (Zasięg – Podejście #6)
 • Ściągnięcie nowych czytelników i współautorów z krajów i społeczeństw o niskim poziomie wiedzy o Wikimediach i użyciu treści z projektów.
  • Zwiększenie świadomości istnienia oraz wykorzystywania materiałów z projektów Wikimedia w dwóch krajach południowych (Zasięg – Podejście #4)

Choć propozycja zwiększenia świadomości i wykorzystania projektów Wikimedia w dwóch krajach południowych (Zasięg – Podejście #4) nie zyskała szerokiego wsparcia członków społeczności, fundacja sądzi, że eksperymentowanie z nowymi sposobami docierania do społeczności, w których świadomość istnienia projektów Wikimedia jest niska, a użycie treści Wikimediów niewielkie, są silnie zbieżne z wizją, według której każda osoba na Ziemi ma mieć nieograniczony dostęp do sumy ludzkiej wiedzy. Sukcesy w programach pilotażowych w dziedzinie świadomości, wykorzystywania i współpracy w ramach Wikimediów są pierwszym krokiem w docieraniu do osób, które nie mają styczności z projektami Wikimedia. Jeśli inicjatywy pilotażowe okażą się udane, dokonamy ich skalowania.

2. Zwiększenie stopnia zatrzymania aktualnych edytorów i ich zaangażowania

Zwiększymy utrzymanie użytkowników i ich zaangażowanie, oferując im lepsze programy, bogatsze doświadczenie i zasoby.

jako ruch z niepowtarzalnymi zasobami pragmatycznymi i technicznymi, fundacja podejmie próby ze statystycznie istotnymi metodami zwiększenia utrzymania i zaangażowania użytkowników. Mogą w tej dziedzinie pojawić się narzędzia do szkolenia i nadzorowania nowych użytkowników, programy wspierające aktualnie działających edytorów, programy aktywizacji dotychczasowych edytorów, czy wbudowane w wiki mechanizmy pozwalające uczestnikom projektów na wzajemne docenianie swoich osiągnięć.

Wypróbujemy różne podejścia, zobaczymy, które z nich działają i dostosujemy je do warunków wynikających z komentarzy uczestników konsultacji. Skonsultujemy się z członkami społeczności celem skutecznego wprowadzenia ustaleń, stosownie do specyfiki poszczególnych projektów tak, by poprawić ogólną kondycję społeczności i skalować działania odpowiednio do zasad poszczególnych projektów. Działania podejmiemy konsultując je w przejrzysty sposób z interesariuszami, odpowiadając na uwagi i potrzeby społeczności.

Nasze działania skupią się na:

 • zwiększeniu stopnia zatrzymania w projekcie dotychczasowych i nowych edytorów;
 • daniu wolontariuszom możliwości działania w kluczowych obszarach, przekazując im narzędzia i oferując szkolenia;
 • zwiększaniu docierania do nowych potencjalnych wolontariuszy w różnych obszarach edytorskich;
 • docenianiu pracy edytorów
 • zwiększaniu kultury i spójności grupy edytorów.

Sądzimy, że najważniejszą rolę w tych działaniach odegrają nasze wsparcie, bezpieczeństwo, programy, możliwości i potencjał uczenia się oraz zespoły techniczne, badawcze i analityczne rekrutowane wśród członków społeczności.

Uzasadnienie

W realizacji naszej wspólnej wizji nieodzowne jest istnienie rosnącej społeczności zaangażowanych wikimedian. W fazie konsultacji społecznych, w grupie działań społecznościowych największe poparcie uzyskała idea stworzenia i wspierania programów zwiększania zaangażowania edytorów, w tym uznanie, mentorstwo i spersonalizowane powroty do projektów (Społeczności – Podejście #2). Uczestnicy konsultacji uznali, że systemy lepszego wspierania nowych wolontariuszy by nauczyć ich lepszego edytowania znacznie usprawnią dynamikę społeczności, a uznanie pracy ochotników przyczyni się do podtrzymania ich zaangażowania.

Narzędzia wdrażające nowych edytorów, programy nadzoru i uznanie wkłady to środki prowadzące do powstania zdrowszego środowiska pełnego wsparcia dla uczestników, w którym ludzie są motywowani do wnoszenia własnej pracy i do pozostania aktywnymi edytorami.

Mentorstwo i dokumentowanie najlepszych praktyk zatrzymywania w projektach uczestników mogą pozytywnie wpłynąć na takie kwestie obecne w propozycjach, jak zmniejszenie nękania oraz poprawienie równości płci tak, by środowisko pracy edytorów stało się bezpieczne, zachęcające i dające wsparcie (Społeczności – Podejście #1). Oznacza to konieczność poprawy naszej kultury, zwiększenie wsparcia użytkowników z różnorodnych lokalizacji geograficznych i grup kulturowych oraz zredukowanie częstości niepożądanych zachowań, a nawet nękania innych.

3. Zintensyfikowanie i zróżnicowanie pozyskiwanej wiedzy

Wzbogacimy i zróżnicujemy wiedzę, opracowując narzędzia do nadzoru i tworzenia rozwiązań odpowiadających potrzebom naszych użytkowników.

Chcąc zwiększyć i zdywersyfikować tworzoną i rozpowszechnianą darmową wiedzę wysokiej jakości, odniesiemy się do priorytetowych barier technicznych i związanych z doświadczeniem, które stoją przed edytorami. Chcemy, by długofalowi edytorzy, nowi użytkownicy i partnerzy instytucjonalni mieli dostęp do doświadczeń i narzędzi, dzięki którym interakcja z projektami Wikimedia stanie się prosta i intuicyjna; to z kolei przełoży się na większa ilość i różnorodność oferowanych przez projekty wiedzy.

Przykładowo, aktualnie tworzenie treści w dużych ilościach nie jest proste, szczególnie dla partnerów instytucjonalnych sektora GLAM. Najbardziej poświęceni edytorzy często doświadczają problemów związanych z nieskutecznymi rozwiązaniami technicznymi i skomplikowanymi interfejsami. Aktualnie ludzie korzystający z telefonów komórkowych, stanowiący zresztą wysoki odsetek odbiorców na szczeblu globalnym, nie są w stanie skutecznie edytować treści, angażować siew dyskusje i wykonywać czynności administracyjne.

przeprowadzimy ze społecznościami konsultacje, w wyniku których lepiej zrozumiemy, jakie priorytety nadawać poszczególnym formom wsparcia, by te miały jak największy efekt. Proces selekcji obejmować będzie grupowy przegląd komentarzy społeczności, tablice pomysłów, badania, życzenia członków społeczności, propozycji ze spotkań developerskich i wniosków dotyczących architektury systemu. Te działania będą dodatkowymi pracami, prowadzonymi równolegle z rozwijaniem rdzennych cech oprogramowania MediaWiki.

Nasze działania skupią się na następujących narzędziach:

 • poprawa aktywności użytkowników mobilnych;
 • opracowanie i wspieranie narzędzi administracyjnych i innych rozwiązań nakierowanych na wolontariuszy;
 • rozwijanie współpracy z partnerami instytucjonalnymi, na przykład instytucjami GLAM;
 • poprawa narzędzi integrujących i wykorzystujących multimedia i informacje zgromadzone w Wikidata.

Uważamy, że w tych działaniach kluczową rolę odgrywać będą nasze zespoły produktowe, inżynieryjne, społecznościowe (techniczne i organizacyjne).

Uzasadnienie

Parafrazując Williama Gibsona, wolna wiedza znajduje się wszędzie, tylko nie jest równolegle rozłożona (nie znajdzie się jej we wszystkich projektach Wikimedia). Wierzymy, że obniżenie edytorskich barier technicznych i wywodzących się z doświadczenia to znaczący krok ku temu, by edytowanie było dla zróżnicowanej grupy użytkowników bardziej dostępne i angażujące. To z kolei ma przełożyć się na zwiększenie ilości typów, wielkości, jakości i różnorodności prezentowanej w projektach Wikimedia wiedzy.

Improving editing features and tools was strongly supported by contributors to the community consultation. The proposals to “Increase content quality and timeliness by technologically enhancing our editors’ ability to create, monitor, and process content” (Knowledge – Approach #3) and “Provide easy-to-use tools and incentives to contribute multimedia content and short-form text to benefit mobile and quick lookup users” (Knowledge – Approach #1) collectively received the most support.

We also received many write-in suggestions during the consultation. These included features to share text and images via social media, robust translation tools, and improving MediaWiki’s visual editor. The proposal to “Expand content faster through enabling community-led content partnership programs such as GLAM (Galleries, Libraries, Archives, and Museums)” (Knowledge – Approach #2) also received significant support, with a focus on tools that would enable institutional partners to easily contribute diverse content.

Jako że nie możemy zrobić wszystkiego, skupimy się na krytycznych barierach przeszkadzających użytkownikom w efektywnym angażowaniu się i wnoszeniu wkładu.

Cele strategiczne

Plan strategiczny ma ukierunkować nasze działania w okresie 18–24 miesięcy. Mierzalne cele zgodne z tym planem będą ustalone w ramach opracowywania Planu Rocznego. Cele będą przypisane do konkretnych zasobów, części budżetu i zespołów.

Fundacja jest zobowiązana do opublikowania szkicu Planu Rocznego w terminie 1 kwietnia 2016, do społecznościowej konsultacji dokonanej przez FDC. Kiedy prace nad Planem zostaną zakończone i Plan zostanie zatwierdzony przez Radę Powierniczą, dodamy do strategii stosowne mierzalne cele i będziemy śledzili ich wypełnianie.