Jump to content

หลักจรรยาบรรณสากล/คณะกรรมการประสานงาน/การเลือกตั้ง/2024/ประกาศ – การแจ้งเตือนการลงคะแนนเสียง

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

เตือนให้ลงคะแนนตอนนี้เพื่อเลือกสมาชิกของคณะกรรมการประสานงานหลักจรรยาบรรณสากลกลุ่มแรก

คุณสามารถค้นหาข้อความนี้แปลเป็นภาษาอื่นเพิ่มเติมได้ในเมตาวิกิ Please help translate to your language

ถึงชาววิกิมีเดีย

คุณได้รับข้อความนี้เนื่องจากคุณเคยเข้าร่วมในกระบวนการหลักจรรยาบรรณสากลมาก่อน

นี่เป็นการเตือนว่าระยะเวลาการลงคะแนนเสียงสำหรับคณะกรรมการประสานงานหลักปฏิบัติสากล (U4C) จะสิ้นสุดในวันที่ จะสิ้นสุดในวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 อ่านข้อมูลใน หน้าการลงคะแนนเสียงในเมทาวิกิ เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงและสิทธิ์ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

คณะกรรมการประสานงานหลักปฏิบัติสากล(U4C) เป็นกลุ่มระดับโลกที่อุทิศตนเพื่อให้การดำเนินงานหลักจรรยาบรรณสากล เป็นไปอย่างเท่าเทียมกันและสม่ำเสมอ สมาชิกชุมชนได้รับเชิญให้ส่งใบสมัครสำหรับคณะกรรมการประสานงานหลักปฏิบัติสากล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและความรับผิดชอบของคณะกรรมการประสานงานหลักปฏิบัติสากล โปรดไปที่ Universal Code of Conduct Coordinating Committee Charter.

กรุณาแบ่งปันข้อความนี้กับสมาชิกในชุมชนของคุณ เพื่อให้พวกเขาสามารถมีส่วนร่วมได้เช่นกัน

ในนามของทีมโครงการหลักจรรยาบรรณสากล