විකිපීඩියා

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Wikipedia and the translation is 37% complete.
Outdated translations are marked like this.
Note: the name "Wikipedia" is often confused with several other, similar, names; please see the glossary for an explanation of these.
ඉංග්‍රීසි විකිපීඩියා සලකුණ
සිංහල විකිපීඩියා සලකුණ

2001 ජනවාරි 15 දින ව්‍යාපෘතිය අරඹන ලද්දේ ඉංග්‍රීසි-භාෂා විකිපීඩියාව සමග ය. එයට ප්‍රංශ සංස්කරණය ද එක් වූ අතර පසුව අනෙක් භාෂා ද ඉක්මනින් ම එක්විය. ව්‍යාපෘතියේ ජාත්‍යන්තර ස්වභාවය ඉස්මතු කිරීමට විශාල ප්‍රයත්න ද ආරම්භ විය.

As of April 2024, there are 325 Wikipedias which have over 100 articles, 171 of which have over 10,000 articles, and 71 of which have over 100,000 articles.

As of April 2024, there are 342 language editions of Wikipedia, which collectively have 62,878,325 articles.

For detailed statistics, see the List of Wikipedias.

Milestones

2004 සැප්තැම්බර් 20 දින දී විකිපීඩියාව භාෂා 100 කට වඩා ප්‍රමාණයකින් ලිපි 1,000,000 ක එකතුවකට ළඟා වීමට සමත් විය.

2006 මාර්තු 1 දින දී ඉංග්‍රීසි විකිපීඩියාව ලිපි 1,000,000 පසු කළේය. 2007 සැප්තැම්බර් 9 දින දී ඉංග්‍රීසි විකිපීඩියාව ලිපි 2,000,000 පසු කළේය. 2009 අගෝස්තු 17 දින දී ඉංග්‍රීසි විකිපීඩියාව ලිපි 3,000,000 පසු කළේය. 2012 ජූලි 13 දින දී ඉංග්‍රීසි විකිපීඩියාව ලිපි 4,000,000 පසු කළේය. 2015 නොවැම්බර් 1 දින දී ඉංග්‍රීසි විකිපීඩියාව ලිපි 5,000,000 පසු කළේය

Following the English-language Wikipedia, the German (27 December 2009), French (21 September 2010), Dutch (17 December 2011), Italian (23 January 2013), Russian (11 May 2013), Spanish (16 May 2013), Swedish (15 June 2013)[1], Polish (24 September 2013), Waray (8 June 2014), Vietnamese (15 June 2014), Cebuano (16 July 2014)[1], Japanese (19 January 2016), Chinese (13 April 2018), Portuguese (26 June 2018), Arabic (17 November 2019), Ukrainian (22 March 2020), Egyptian Arabic (28 July 2020) and Persian editions (22 April 2024) each have more than 1,000,000 articles.

On 5 September 2015, the Swedish Wikipedia hit 2,000,000 articles followed by the Cebuano Wikipedia on 14 February 2016,[1] by the German Wikipedia on 19 November 2016, by the French Wikipedia on 8 July 2018 and by the Dutch Wikipedia on 8 March 2020.

On 27 April 2016, the Swedish Wikipedia hit 3,000,000 articles followed by the Cebuano Wikipedia on 25 September 2016.[1]

On 11 February 2017, the Cebuano Wikipedia hit 4,000,000 articles.[1]

On 8 August 2017, the Cebuano Wikipedia hit 5,000,000 articles.[1]

On 14 October 2021, the Cebuano Wikipedia hit 6,000,000 articles.[1]

In 2004 Wikipedia won the Webby Award for "Community" and the Prix Ars Electronica for "Digital Community". In 2015, the Erasmus Prize was awarded to the Wikipedia community collectively.

භාෂා අනුවාද

විකිපීඩියාව පිළිබඳ ප්‍රකාශ

මේවාත් බලන්න

Notes

  1. a b c d e f g Some projects with a small and weak community can reach a large size due to the mass generation of low-quality content by the bot. The most striking examples of this kind are the Swedish and Cebuano Wikipedias. See also Proposals for closing Cebuano Wikipedia in October 2017.