Affiliations Committee/Rules of Procedure/nl

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Affiliations Committee/Rules of Procedure and the translation is 100% complete.

Reglement van orde zoals gewijzigd en van kracht, gewijzigd in 2012, en gewijzigd met ingang van 2014. (De Engelse versie van deze bladzijde is authentiek.)

I Lidmaatschap
 1. De Commissie zal bestaan uit minimum vijf en niet meer dan vijftien stemgerechtigde leden en een onbepaald aantal niet-stemgerechtigde leden. Het standaard aantal leden is 10.
 2. Een deelnemer of adviseur mag verwijderd worden na een stemming door de Commissie met 2/3 van de stemmen voor.
 3. Een lid of adviseur kan op elk moment ontslag nemen door de Commissie hiervan schriftelijk in kennis te stellen. De Raad van Bestuur heeft na raadpleging van de Commissie de bevoegdheid om indien gewenst nog meer leden en adviseurs te verwijderen of te benoemen.
 4. De adviseurs kunnen op elk moment door de Commissie met meerderheid van stemmen worden benoemd.
 5. De Raad van Bestuur benoemt ten minste één van haar leden als adviseur van de Commissie. Deze adviseur of deze adviseurs worden "liaisons aan het Bestuur" genoemd.
 6. Een lid of adviseur wordt benoemd voor een termijn van twee jaar, die kan worden verlengd tot de afsluiting van de selectieprocedure.
 7. Er is geen maximum aantal termijnen dat een lid of adviseur mag dienen.
 8. De selectie van lidmaatschappen en adviesposities vindt elke twaalf maanden plaats.
 9. De Voorzitter doet een openbare uitnodiging aan mensen om zich kandidaat te stellen 60 dagen vóór het verstrijken van de ambtstermijn van de leden en de aanvragen worden daarna voor een periode van 30 dagen aanvaard.
 10. De aanvragen, met inbegrip van die van de huidige leden die een herbenoeming willen aanvragen, worden door een lid of adviseur beheerd die bij de lopende verkiezingen geen kandidaat wil worden.
 11. Informatie over de kandidaten wordt op de AffCom Wiki geplaatst en wordt als vertrouwelijk beschouwd.
 12. Na het sluiten van de aanmeldingstermijn wordt invoer gevraagd van de leden, de adviseurs en de Raad van Bestuur.
 13. Elke kandidaat kan schriftelijk zijn kandidatuur intrekken op eender welk moment voor de start van de stemming.
 14. De Commissie beslist over de wijze van selectie van de kandidaten.
 15. Indien er geen duidelijke consensus bestaat over de kandidaten die moeten worden geselecteerd of de procedure die moet worden gevolgd, geven de leden van de Commissie (die niet herkozen willen worden) hun voorkeur aan voor elke kandidaat door een "Ja" of "Nee" te stemmen voor elke kandidaat. Indien bij een dergelijke verkiezing meer dan tien leden van de Commissie zouden worden aangenomen, worden de leden met het laagste percentage "Ja" tot "Nee" als niet gekozen beschouwd totdat het totale aantal leden van de Commissie maximaal vijftien is.
 16. De lijst van de geselecteerde kandidaten die met de vorige regel zijn verzameld, wordt in stemming gebracht in een resolutie en wordt goedgekeurd met een meerderheid van twee derde van de leden die niet herkozen willen worden.
 17. De benoemingen kunnen op elk moment worden gedaan met een resolutie zoals beschreven in de vorige regel. De ambtstermijn van de zo benoemde leden en adviseurs is gelijk aan de ambtstermijn van het laatste lid dat in de gewone procedure is gekozen.

II Algemene procedure
 1. De Commissie kan kiezen hoe het zijn gewone werkzaamheden zal verrichten, hetzij via regelmatige vergaderingen, hetzij door middel van andere middelen (wiki, mailinglijst). Het woord "vergadering" verwijst zowel naar virtuele als fysieke vergaderingen.
 2. De Commissie wordt voorgezeten door een voorzitter die door resolutie van de Commissie wordt benoemd. Een vicevoorzitter wordt ook door resolutie benoemd om de voorzitter indien nodig te vervangen. De ambtstermijn van de voorzitter en de vicevoorzitter eindigt met hun vrijwillige ontslag, de benoeming van een opvolger door de Commissie of verwijdering door de Raad van Bestuur.
 3. Indien de Raad van Bestuur besluit een voorzitter of vicevoorzitter uit diens ambt te zetten, moet het de Commissie raadplegen. Nadat de voorzitter of vicevoorzitter is verwijderd, kiest de Commissie zo spoedig mogelijk een opvolger.
 4. De Commissie beslist over de verantwoordelijkheden van de voorzitter en de vicevoorzitter. Het kan ook extra rollen creëren en hen de verantwoordelijkheden toewijzen zoals zij willen.
 5. De uitbetaling van de begroting van de Commissie wordt door een penningmeester gecontroleerd en bewaakt. De penningmeester dient als contactpersoon tussen de Commissie en de Wikimedia Foundation voor alle vergunningen betreffende uitgaven uit het budget van de Commissie.
 6. De penningmeester wordt benoemd voor een vernieuwbare termijn van één jaar door een resolutie van de Commissie.
 7. De documentatie van de activiteiten van de Commissie wordt door een secretaris begeleid en gevolgd.
 8. De secretaris wordt benoemd voor een vernieuwbare termijn van een jaar door een resolutie van de Commissie.

III Resoluties en Moties
 1. De acties van de Commissie zijn meestal in de vorm van een resolutie. Resoluties kunnen worden voorgesteld door een lid of adviseur of door een persoon van buiten de Commissie met de steun van een lid of een adviseur.
 2. Een resolutie wordt geacht te zijn aangenomen zodra een meerderheid van de leden voor heeft gestemd.
 3. De gebruikelijke manier om een resolutie voor te stellen is via een kennisgeving op de mailinglijst van de Commissie, waarbij wordt verwezen naar een ontwerp van de resolutie op de wiki.
 4. De stemmingen worden meestal op de wiki of tijdens een vergadering gehouden.
 5. Indien over een resolutie tijdens een vergadering wordt gestemd, moet de resolutie ten minste zeven dagen voorafgaand aan de vergadering worden voorgesteld, tenzij twee derde van de Commissie besluit om van deze verplichting af te zien ("noodvoorstellen").
 6. De resoluties betreffende de uitbetaling van de begroting van de Commissie ("begrotingsresoluties") worden geregeld door de voorwaarden die zijn vastgesteld in het interne proces van de Commissie inzake de uitgaven.
 7. Indien een stemming op de wiki moet plaatsvinden, hebben de leden na de kennisgeving van de voorgestelde resolutie zeven dagen om voor of tegen te stemmen, indien zij dat niet doen wordt het beschouwd als onthouden. De resolutie wordt dan als aangenomen of als verworpen beschouwd indien een meerderheid van de leden er zo over heeft gestemd; anders beslist de Commissie met consensus (of stemming) de stemmingsduur te verlengen, de motie te laten vervallen of de motie later opnieuw te overwegen.