Fundraising 2011/GW Letter/pam

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search
Translation instructions
  • For pages marked "Missing" or "In progress", click the page title and start translating. When you are done, click "edit status" and change the status to proofreading.
  • For pages marked "Needs updating", compare the page to the source page and update the translation accordingly. When you are done, click "edit status" and change the status to proofreading.
  • It is important to have someone else proofread the translated page! If you have proofread a page and it is ready for publication, click "edit status" and change that page's status to ready.
  • If you are changing something that has already been published, change its status back to ready for it to be published again.

If you have any questions or feedback regarding the translation process, please post them here. Translation FAQ

Metung kung estudyanti king unibersidad. Tsa $500 la balang semestri deng libru king klasi. King WIkipedia, katumbas ning libu-libung dolyar ing impormasyun a akukwa ku, at libri iti.

Anya pin e ku mu mamasang Wikipedia, sasaup kung gawan ya iti. Tutung maulaga kaku ing manatili yang miraras kareng eganagana iti, a alang bayad. Nung isipan mung apat a ralan pitumpulung milyun (470 million) la reng mamasa kaniti balang bulan, maulaga ya ing Wikipedia kareng dakal a tau king mabilug a yatu.

Mapalyaring kanita ya pa sa mibagsak ing Wikipedia. Ing pamikakasundu (consensus) ing magpalakad kaniti, anya alus ala yang kawangis a komunidad. Alang makababong kapanibalan o administrasyun, alang lupung da reng ehekutibung (executive) magdesisyun king balang edit o pamagbayu o king balang palakad. Imbes na makanyan, ating asnang karagul a komunidad o balayan da reng volunteer o magkusang abe-abeng magobra ba yang lalangan ining panibatan ning belwan, a libring gamitan, at alang patalastas.

Working that way, our community of millions of editors works together to create encyclopedias in 283 languages, containing a combined total of over 20 million articles. Abe-abe yang magobrang anti kaniti ing kekatamung komunidad da reng talapatuntun o editor, bang maglalang enciclopedia kareng adwang dalan walung pulu't atlung (283) amanu o lenggwahi, a king kabilugan maki maygit adwang pulung milyung artikulu.

Gagawan mi iti king asnang kalating budget kumpara kareng aliwang manimunang karinan-Aptas o website. Ba keng makapagobra, mangaylangan keng matibeng balangkas (infrastructure): server, bandwidth, programmer, at pati abugadung maningat king kekaming katimawan o panga-independiente. Ing eganaganang iti, popondwan da reng donasion a pagkalub da reng talabasa king Wikipedia. Malyari mung isipan a pilan mung patak ing mapilan a dolyar, pero iti ing magpalakad king kabilugan a obrang iti.

Dakal a salamat.