Jump to content

Grants:MSIG/Przykłady/Planowanie hubów

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Grants:MSIG/Examples/Hubs planning and the translation is 100% complete.

Zanim zaaplikujesz

Poświęć trochę czasu na przeczytanie propozycji dotyczących hubów. W listopadzie 2020 roku huby zostały wybrane jako priorytet dotyczący implementacji Strategii Ruchu. Kilka propozycji Hubów jest obecnie w trakcie realizacji. Propozycje znajdują się na jednym z następujących etapów:

 1. Badania: zbieranie danych oraz informacji w celu zidentyfikowania potrzeb, którym dany Hub mógłby służyć, jaka byłaby jego rola oraz jakie struktury podobne do proponowanego Hubu istnieją lub istniały w przeszłości.
 2. Planowanie: Wczesne rozmowy ze społecznościami potencjalnego Hubu w celu uzgodnienia oraz określenia kolejnych kroków.

Obecnie zaleca się, aby każdy nowy wniosek o grant zaczynał się od jednego z tych dwóch kroków. Oba etapy wymagają dużego nakładu pracy.

Propozycje finansowane z grantu muszą odpowiadać na co najmniej jedno z pytań zawartych w dyskusjach dotyczących Hubów:

 • Co to jest "Hub"? Czym różni się od struktury typu "non-Hub"?
 • Jakie będą cele "Hubu"? Jaką "wartość" wniesie on do/dla społeczności?
 • Jaka jest relacja pomiędzy "Hubem" a innymi strukturami w ruchu Wikimedia? W jaki sposób zapobiega się zachodzeniu na siebie pomiędzy "Huvem", a istniejącymi strukturami? Jeśli dochodzi do nakładania się na istniejące struktury, jak jest ono traktowane?
 • Czy wszystkie prace finansowane w danym regionie lub temacie muszą przechodzić przez dany Hub? Co się dzieje, gdy projekt podlega więcej niż jednemu Hubowi (np. regionalnemu i tematycznemu)?
 • Czy członkowie organów afiliantów mogą być decydentami w swoim regionalnym Hubie? Jeśli tak, w jaki sposób rozwiązuje się problem potencjalnego konfliktu interesów? Jeśli nie, kto powinien być decydentem w regionalnym Hubie?
 • Jak powstają Huby? W jaki sposób Huby "awansują" i jak się rozwijają?

Przykłady

 1. Research: Example of a hubs research grant proposal
 2. Planning: Example of a hubs planning grant proposal
statuswersja robocza
xx.wikipedia.org
Poniżej znajduje się zmyślony przykład dobrze zorganizowanego wniosku o grant na planowanie Hubów w pewnym regionie.
target10 afiliantów z Mórz Południowych oraz kontynentu Antarktycznego
start date15 Kwiecień
start year2022
end date15 Październik
end year2022
budget (local currency)(Bez daty)
budget (USD)(Bez daty)
grant typeOrganizacja
contact(s)• Penguin Featherwing
join
endorse

Nie jest wymagane, aby wnioski były w języku angielskim. Prosimy o wypełnienie wniosku w preferowanym języku.

Poniżej przedstawiamy zmyślony przykład dobrze skonstruowanego wniosku o dotację dla Hubu. Nie ma wymogu, aby go naśladować: może on być punktem wyjścia lub odniesienia, aby pomóc Ci w sformułowaniu Twojego własnego wniosku o dotację. Twój wniosek o grant powinien zarówno spełniać kryteria dotacji (które są praktycznie pokazane w tym przykładzie), jak i Twoje własne, unikalne cele.

Podsumowanie

Ten przykład dotyczy projektu planowania, którego celem jest ułatwienie rozmów w kilku dobrze ugruntowanych społecznościach, które mogą pomóc w stworzeniu wstępnego planu wdrożenia. Społeczność przeprowadziła wcześniej badawczy projekt grantowy, dzięki któremu zidentyfikowała swoje potrzeby i to, w jaki sposób hub może pomóc je zaspokoić, a także jakie są niektóre z oczekiwanych wyzwań związanych z utworzeniem takiego hubu. Mając tę wiedzę, społeczność wydaje się być gotowa do omówienia praktycznego planu uruchomienia hubu w swoim regionie oraz do poszukiwania niezbędnej zgody i wsparcia dla projektu od osób, które będą zaangażowane w jego działania.

Cel projektu

Jakie będą rezultaty waszego projektu i jak te rezultaty przyczynią się do rozwoju konkretnej Inicjatywy Strategii Ruchu?

Na jakiej konkretnej Inicjatywie Strategii Ruchu skupia się Twój projekt i dlaczego? Proszę wybierz jedną z opisanych tu inicjatyw
25. Huby regionalne i tematyczne: W listopadzie 2021 roku Huby zostały uznane za jedną z priorytetowych inicjatyw Strategii Ruchu. W ciągu ostatnich kilku miesięcy prowadziliśmy badania mające na celu określenie, w jaki sposób huby powinny funkcjonować w naszym regionie i czemu mają służyć. Teraz, kiedy zakres i rola hubu w naszym regionie są już w miarę określone i udostępnione naszej społeczności, chcemy rozpocząć szersze i trudniejsze rozmowy z nimi w celu zaplanowania projektu hubu.


Kontekst projektu

Kiedy zamierzasz rozpocząć realizację tego projektu i kiedy zostanie on zakończony?
Data rozpoczęcia: 15 kwietnia 2022
Data zakończenia: 15 października 2022
Gdzie będą odbywać się działania w ramach projektu?
Naszym głównym celem jest Region Antarktyczny. Blisko spokrewnione społeczności będą również brane pod uwagę w badaniach w celu określenia, czy są zainteresowane uczestnictwem w Hubie.
Jakie konkretne wyzwanie będzie miał na celu Twój projekt? Jakie środki planujecie wykorzystać, aby rozwiązać ten problem?
Wyzwania, którym ma sprostać ten projekt:
 • Porozumienie i działanie: Pomimo tego, że zakończyliśmy projekt badawczy w ramach poprzedniego grantu, nadal brakuje wystarczającego porozumienia i wsparcia ze strony społeczności dla konkretnych kroków w tworzeniu hubu.
Możliwości, do których wykorzystania aspiruje nasz projekt:
 • Świadomy proces: Teraz, kiedy przeprowadziliśmy projekt badawczy, wiemy, jakie są potrzeby, którymi musimy się zająć, a także jakie są spodziewane nieporozumienia i trudności. Pomoże nam to w podjęciu świadomych rozmów ze społecznością.
Czy ten projekt ma na celu zastosowanie jednego z przykładów wymienionych w zaproszeniu do składania wniosków o dofinansowanie, a jeśli tak, to którego?
N/A: Samo to jest przykładem.

Aktywności projektowe

Jakie konkretne działania będą prowadzone podczas tego projektu? Proszę opisać te działania, które zostaną przeprowadzone podczas projektu.
Projekt planistyczny będzie realizowany według następującego planu:
 1. Określanie agend rozmów: Korzystając z wyników poprzednich badań, przygotujemy wcześniej plany rozmów. Zamierzamy skupić się na: 1. rozwiązaniu głównych punktów spornych, które zdefiniowaliśmy w fazie badawczej, oraz 2. określeniu jasnego procesu tworzenia hubu (w tym jego składu, funkcji, sposobu działań). Na określeniu jasnego procesu tworzenia hubu (w tym jego składu, funkcji, harmonogramu i podobnych), który będziemy nazywać "projektem planu wdrożenia".
 2. Otwarcie rozmów i poszukiwanie porozumienia: Rozmowy ze społecznościami nie są przewidywalne i nie da się ich ująć w sztywnym procesie, dlatego uważamy, że będzie to najdłuższy etap procesu i niekoniecznie będzie on zgodny z sugerowanym przez nas harmonogramem. Chociaż rozmowy mogą być długie, zapewnimy wsparcie facylitacyjne oraz podsumujemy i udokumentujemy każdy etap, aby pomóc w wypracowaniu rozwiązań i sposobów na dalsze działania.
 3. Opracowanie planu wdrożenia hubu: Wykorzystamy dane zebrane podczas rozmów, aby opracować proponowany projekt planu wdrożenia regionalnego hubu, który zostanie udostępniony społeczności. Odbędzie się co najmniej jedna runda otwartej wymiany opinii ze społecznością, która również może nie trzymać się zaplanowanego harmonogramu.
 4. Finalizacja prac: Po zebraniu informacji zwrotnych i przedyskutowaniu ich ze społecznością, opublikujemy ostateczny plan wdrożenia, który definiuje proces tworzenia regionalnego hubu.
W jaki sposób zamierzasz informować społeczność o postępach i wynikach projektu? Proszę dodać nazwiska lub nazwy użytkowników tych osób, które będą odpowiedzialne za informowanie społeczności na bieżąco.
Wniosek o grant:
 • O wniosku o dotację będziemy informować naszą społeczność na wiki, w fazie planowania oraz jeśli zostanie ona zatwierdzona.
Dyskusja:
 • Główna dyskusja będzie prowadzona otwarcie na Village pump lub na Meta, w zależności od preferencji społeczności.
 • Komunikaty o dyskusji i jej przebiegu będą przekazywane poprzez listę mailingową, grupy w serwisie Telegram oraz w mediach społecznościowych.
 • W trakcie procesu mogą odbywać się spotkania online, przy profesjonalnej pomocy facylitatora, aby pomóc w osiągnięciu porozumienia w trudnych kwestiach.
 • Przeprowadzenie wywiadów z liderami organizacji afilianckich (członkami zarządu i personelem wykonawczym).
Kto będzie odpowiedzialny za realizację tego projektu i jakie będą ich role i obowiązki?
Projektem będą współkierować trzy organizacje afiliowane, pełniąc następujące funkcje:
 • A: Logistyka, w tym przetwarzanie, dystrybucja i raportowanie dotacji, jak również obsługa spotkań i dokumentacja.
 • B: Facylitacja, w tym planowanie rozmów i spotkań, prowadzenie dyskusji oraz ich podsumowywanie.
 • C: Dokumentacja, w tym podsumowanie rozmów, poszukiwanie punktów porozumienia i przygotowanie planu uruchomienia Hubu w oparciu o rozmowy.
 • Wspólnie: Za projekt, plan i wykonanie projektu planistycznego odpowiedzialne będą wspólnie trzy organizacje afilianckie.

Dodatkowe informacje

Jeśli Twoje działania obejmują dyskusje ze społecznościami, jaki jest Twój plan zapewnienia, że te rozmowy będą produktywne? Podaj link do odpowiednika "Friendly Space Policy" lub do Powszechnych Zasad Postępowania oraz informacje jak zostaną one wdrożone, aby wspierać te dyskusje.
 • Planujemy zatrudnić facylitatora z doświadczeniem we wspieraniu wspólnego podejmowania decyzji w ramach burzy mózgów.
 • Friendly space policy będzie obowiązywała.
Jeśli Twoja działalność obejmuje wydarzenia lub spotkania osobiste, musisz wykonać kroki opisane w protokole oceny ryzyka. Proszę podać link do wypełnionej kopii tego narzędzia.
(Bez daty)
Jeżeli Państwa działalność obejmuje korzystanie z płatnych narzędzi internetowych, proszę opisać, jakie to są narzędzia i w jaki sposób zamierzasz z nich korzystać.
Nie planujemy używać żadnych płatnych narzędzi do tej części działań.
Czy Państwa działalność obejmuje tłumaczenie materiałów, a jeśli tak, to na jakie języki będą wykonywane tłumaczenia? Proszę podać szczegóły dotyczące osób odpowiedzialnych za wykonanie tłumaczeń.
Przetłumaczymy dokumentację na następujące języki:
 • Antarktyczny
 • Pingwiński
 • 2 tłumaczenie na więcej języków będzie możliwe na życzenie.
Czy są jakieś inne szczegóły, którymi chciałbyś się podzielić? Rozważ podanie uzasadnienia, wyników badań lub dyskusji społecznych i innych podobnych informacji, które nadadzą więcej kontekstu proponowanemu projektowi.
(Bez daty)