Jump to content

Stewards/Elections 2013/Introduction/arc

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Stewards/Elections 2013/Introduction and the translation is 50% complete.
  • ܢܗܘܐ ܓܘܒܝܐ ܕܣܬܝܘܐܪܕ (ܡܐܪܚܢܐ) ܚܕܬ̈ܐ ܚܕ ܥܕܢܐ ܒܫܢܬܐ. ܡܐܪܚܢܐ ܡܩܪܒܗܝ ܚܕܟܡܐ ܡܢ ܥܒܕ̈ܐ ܬܩܢܝܐ ܠܟܠ ܫܘܦ̈ܐ ܕܘܝܩܝ. ܕܥܪܐ ܗܢܐ ܒܚܝܕܬܐ ܕܬܚܡܢܝܬ̈ܐ ܒܟܢܘܫܬܐ ܘܦܘܠܛܝܩܝܘܬܐ ܕܡܐܪܚܢܐ: ܥܒܕܐ ܕܡܐܪܚܢܐ ܣܓܝ ܡܢ ܣܘܥܪܢ̈ܐ ܬܩܢܝ̈ܐ ܥܠ ܟܠ ܫܘܦ̈ܐ ܕܘܝܩܝ، ܫܚܠܦ ܦܣܣܐ ܕܡܥܠܬܐ ܕܡܦܠܚܢ̈ܐ ، ܘܚܘܝܬܐ ܕܝܕܥܝܬܐ ܕܡܦܠܚܢܐ ܟܠ ܡܐ ܢܗܘܐ ܡܦܠܚܬܐ ܠܐ ܛܒܬܐ ، ܘܝܬܝܪ ܐܚܪܝܢܐ (ܚܙܝ ܠܐܪܚܝܬܐ).
  • ܬܗܘܐ ܡܨܝܢܐ ܠܪܡܣܬܐ ܕܓܢܘܟ ܒܫܪܝܬܐ ܕ 15 ܟܢܘܢ ܒ 2013 ، 00:00 ܥܕ 28 ܒܫܒܛ 2013 ، 23:59 (ܒܥܕܢܐ ܬܝܒܠܝܬܐ). ܡܨܐ ܐܢܬ ܡܫܐܠ ܫܘܐܠܐ ܠܗܢܘܢ ܪܡܝܣܐ ܥܕ 27 ܒܫܒܛ 2013 ، 23:59 (ܒܥܕܢܐ ܬܝܒܠܝܬܐ).
  • ܝܗܘܠܬܐ ܕܩܠܐ ܬܫܪܝ ܒ 8 ܫܒܛ 2013 ، 00:00 ܘܬܚܬܡ 27 ܫܒܛ 2013 ، 23:59 (ܒܥܕܢܐ ܬܝܒܠܝܬܐ). ܘܐܠܝ ܠܟܠ ܗܢܘܢ ܕܪܡܣܠܘܢ ܓܢܐܗ̈ܝ ܬܡܡܬܐ ܕܟܠܡܥܝܪ̈ܐ ܘܫܩܠܬܐ ܕܠܐ ܒܨܘܪܐ ܡܢ 30 ܩܠ̈ܐ ܣܢܕܢ̈ܐ ܥܡ ܢܫܒܬ ܐܘܝܘܬܐ 80 ٪. ܡܨܐ ܐܢܬ ܚܙܬ ܠܦܠܛ̈ܐ ܒܡܨܥܝܘܬܐ ܦܐܬܐ ܕܦܠܛ̈ܐ ܟܢܝܫ̈ܐ
  • ܥܡܐ ܥܡ ܗܢܐ ܥܡܠܝܬܐ ܕܡܛܝܡܢܬܐ ܕܦܘܠܚܢܐ ܕܡܐܪܚܢ̈ܐ ܗܫܝܗ̈ܝ ܒܓܘ ܗܢܐ ܦܐܬܐ.