Jump to content

Translation requests/Licensing policy/he

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

Licensing policy[edit]

Text to be translated

Template:Disclaimer for translation/he

הגדרות לצורך מדיניות זו[edit]

מיזם
מיזם מסוים של קרן ויקימדיה בשפה מסוימת, או מיזם רב-לשוני, דוגמת ויקיפדיה העברית, ויקיטקסט העברי, ויקיספר האנגלי או מטא.
רישיון חופשי
רשיון העומד בתנאי הגדרת יצירות תרבות חופשיות, ככל שהם מתייחסים לרשיונות, כפי שניתן למוצאם ב- http://freedomdefined.org/Definition version 1.0.
מדיניות פטור(מד"פ)
מדיניות ספציפית למיזם, התואמת לחוקי ארצות הברית ולחוקי הארצות מהן נערכת עיקר הגישה לתכני המיזם (אם ישנן כאלה), המכירה במגבלות חוקי זכויות היוצרים לרבות החוק התקדימי) כבנות ישום במיזם זה, והמתירה העלאת תכנים מוגנים בזכויות יוצרים הניתנים לשימוש באופן חוקי בהקשר של המיזם, ללא תלות במעמדם הרישיוני.

דוגמאות לכך ניתן למצוא ב-: http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Fair_use וב-: http://pl.wikinews.org/wiki/Wikinews:Dozwolony_u%C5%BCytek.

החלטה[edit]

בהיות והמשימה של מוסד ויקימדיה היא "להעצים ולשתף בני אדם ברחבי העולם באיסוף ובפיתוח תכנים לימודיים תחת רישיון תוכן חופשי,"

 1. מצופה מכל המיזמים לאכסן רק תוכן המצוי תחת רשיון תוכן חופשי, או תוכן החופשי מטעם אחר המוכר על ידי 'הגדרת יצירות תרבות חופשיות' כנזכר לעיל.
 2. בנוסף, מלבד ויקישיתוף, בידה של קהילת כל מיזם לפתח ולאמץ מד"פ משלהם. תוכן לא-חופשי שנעשה בו שימוש תחת מד"פ חייב להיות מזוהה בפורמט קריא על ידי מחשב, כך שהוא יהיה ניתן לזיהוי בקלות על ידי משתמשי האתר וכן על ידי "ממחזרים".
 3. על מד"פ-ים כאלה להיות מזעריים. השימוש בהם, למעט יוצאים-מן-הכלל מוגבלים, יהיה באיור אירועים בעלי-משמעות הסטורית, בכלילת יצירות מוגנות מזהות כדוגמת סמלילים, או בהשלמת (במסגרת מגבלות צרות) ערכים אודות יצירות בנות-זמננו המוגנות בזכויות יוצרים. המד"פ לא תתיר חומר כאשר בידינו לצפות באורח סביר שמישהו יעלה קובץ ברשיון חופשי לאותה מטרה, דבר הנכון ביחס לכמעט כל דיוקנאותיהם של אישים נודעים שעודם בין החיים. כל תוכן שנעשה בו שימוש תחת מד"פ חייב להתחלף ביצירה מורשית ברישיון חופשי בכול מקרה בו זמינה יצירה כזו שתשמש את אותה מטרה לימודית.
 4. מדיומים שנעשה בהם שימוש תחת מד"פ יועמדו למחיקה במידה שיעדרו נימוק שימושי. ניתן להשתמש בהם רק בהקשר של תוכן ברשיון חופשי אחר.
 5. במיזמים שיש להם כרגע מד"פ בתוקף, הפעולות הבאות תתבצענה:
  • החל מה-23 במרץ 2007, על כל מדיה חדשה שתועלה תחת רשיונות לא-מקובלים (כמוגדר לעיל) והנעדרת נימוק להוצאה-מן-הכלל - להימחק, ועל מדיה קיימת תחת רשיונות כאלה לעבור הליך דיון בו ייקבע האם נימוק כזה קיים; אם לא, תמחק אף היא.
 6. במיזמים שכרגע אין להם מד"פ בתוקף, הפעולות הבאות תתבצענה:
  • החל מה-23 במרץ 2007, כל קובץ חדש שיועלה תחת רשיון לא-מקובל יימחק.
  • הקרן מחליטה לסייע ביד כל קהילה מיזם החפצה בפיתוח מד"פ בהליך הפיתוח.
  • החל מה-23 במרץ 2008, כל הקבצים הקיימים תחת כל רשיון לא-מקובל שהוא כנ"ל חייבים יהיו באישור על ידי מד"פ, או דינם יהיה להימחק.

ההחלטה נתקבלה עם 7 תומכים, 23 במרץ 2007.